Dźwignie Wartości

Klientocentryczność (kapitał społeczny)

Zgodnie ze Strategią Grupy, Klient jest zawsze w centrum naszej uwagi. We wszystkich naszych działaniach koncentrujemy się na zbudowaniu trwałych relacji z odbiorcami produktów i usług. Umacniane relacji z klientami jest podstawą zakładanego wzrostu Grupy. Liczba naszych klientów – zarówno tych, którzy przyłączeni są do naszej sieci dystrybucyjnej, jak i tych, którzy wybrali nasze produkty i usługi – stale rośnie. Jesteśmy przekonani, że konkurowanie wyłącznie ceną jest nieuzasadnione szczególnie w średniej i dłuższej perspektywie. Właśnie dlatego z jednej strony nasza oferta jest stale rozwijana i aktualizowana, aby jak najlepiej dopasowywać się do potrzeb klientów, a z drugiej strony staramy się udogodnić współpracę poprzez rozwijanie platform komunikacji zarówno tradycyjnych, jak i opartych o najnowsze narzędzia komunikacji elektronicznej. O skuteczności naszych działań świadczą między innymi wysoki wskaźnik zadowolenia klientów (CSI), jak i rosnący poziom lojalizacji oraz sprzedaży produktów łączonych (np. prąd + gaz).

W krótszej perspektywie jako priorytet stawiamy sobie ciągłe doskonalenie naszych produktów tak, aby możliwie najbardziej odpowiadały na potrzeby naszych klientów oraz chcemy ułatwić i przyspieszyć procesy wzajemnej komunikacji. Jednym z działań w tym zakresie było nawiązanie współpracy z instytutem poprawnej polszczyzny i uproszczenie języka, jakim komunikujemy się z naszymi klientami. Kolejnymi działaniami są: zwiększenie ilości terenowych punktów obsługi klienta oraz ciągłe doskonalenie elektronicznych kanałów komunikacji. Chcemy nie tylko trafiać z naszymi produktami i usługami w potrzeby klientów, ale także je kształtować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dostrzegamy, jak dynamicznie w ostatnich latach zmieniają się zachowania nabywcze i oczekiwania konsumentów. Wysokie standardy obsługi wyznaczone przez duże organizacje biznesowe, zwłaszcza banki, firmy ubezpieczeniowe i telekomunikacyjne, spowodowały wzrost oczekiwań także wobec dostawców mediów komunalnych, w tym od przedsiębiorstw energetycznych.

image/svg+xml

TAURON konsekwentnie prowadzi działania podnoszące jakość obsługi we wszystkich obszarach relacji z klientami. Miernikiem ich skuteczności są badania satysfakcji klientów, które pokazują, że TAURON pozostaje niekwestionowanym liderem w branży firm energetycznych w tym obszarze.

W średniej perspektywie chcielibyśmy zaproponować naszym klientom nowoczesne produkty i usługi, tak aby spełnić specyficzne oczekiwania wybranych grup klientów. Dlatego też stworzyliśmy wydajny ekosystem innowacji, który poza kwestiami ciągłej poprawy technologii i zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko w równym stopniu koncentruje się na jak najlepszym dopasowaniu oferty do potrzeb naszych obecnych i przyszłych klientów. Nowe podejście do innowacji, między innymi poprzez wykorzystanie formuły open innovation oraz zapowiedziane w Strategii Grupy przeznaczanie co najmniej 0,4% przychodów na innowacje, badania i rozwój, przyniesie w kolejnych latach wymierne efekty. Już dzisiaj pracujemy nad projektami, które pozwolą w przyszłości wzbogacić naszą ofertę o nowoczesne usługi i technologie podwyższające komfort i bezpieczeństwo życia klientów, np. Mobistyle.

Zakładamy, że w dłuższej perspektywie nasze priorytety w zakresie klientocentryczności pozostaną niezmienne, a kwestie dostarczenia wysokiej jakości produktów i usług oraz łatwej, interaktywnej platformy komunikacji będą, podobnie jak obecnie, kluczowe dla odniesienia sukcesu rynkowego. Zapewne zmienimy narzędzia wzajemnej komunikacji, stawiając na dalsze zwiększenie roli interaktywności, skrócenie procesów i nieustannie rosnącą transparentność. Kwestia satysfakcji klienta będzie bezsporna – w konkurencji rynkowej wygra ten, kto przy porównywalnej ofercie produktów i usług dostarczy je klientowi szybciej i w bardziej przyjazny sposób.

Więcej informacji na temat naszego podejścia do klientów znajduje się w opisie kapitału społecznego.

Nowe biznesy (kapitał intelektualny)

W perspektywie krótkoterminowej, wykorzystując nasze kompetencje, zasoby ludzkie, techniczne i organizacyjne oraz relacje z klientami, cały czas opracowujemy nowe usługi i produkty. Aby otworzyć drogę do nowych przychodów, prowadzimy szeroką działalność badawczo-rozwojową oraz innowacyjną, zorientowaną również na nowe produkty i usługi. Nasze projekty rozwojowe uporządkowaliśmy w czterech portfelach: Klient i jego potrzeby, Inteligentne usługi sieciowe, Energetyka rozproszona i Niskoemisyjne technologie wytwarzania. Obecnie, w ramach nowych biznesów analizujemy klika projektów dotyczących współpracy z partnerami biznesowymi. Jednocześnie możemy się pochwalić pierwszymi sukcesami z już realizowanych projektów w zakresie elektromobilności i dostarczania usług transmisji danych. Więcej na temat stacji ładowania i samochodów car-sharingowych znajduje się: tutaj

image/svg+xml

Ekosystem nowych biznesów jest mocno sprzęgnięty z ekosystemem badań i rozwoju oraz z procesem fuzji i przejęć. Taki sposób działania pozwala nie tylko na rozwijanie własnych pomysłów, ale również na skorzystanie z doświadczeń podmiotów zewnętrznych.

W perspektywie średnioterminowej chcemy zrealizować cel, zgodnie z którym w 2025 r. 25% przychodów obszaru Sprzedaż pochodzić będzie z nowych biznesów. To bardzo ambitne założenie, ale naszym zdaniem możliwe do zrealizowania. Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj analizowane i uruchamiane projekty będą podstawą realizacji tego celu.

W dłuższej perspektywie widzimy nieuniknione zmiany modelu działania branży energetycznej. Naszym zdaniem właśnie nowe biznesy i innowacje dadzą odpowiedź na te nowe wyznawania. Można zakładać, że dzisiejszy model energetyki scentralizowanej będzie ewoluował w kierunku energetyki rozproszonej, prosumenckiej, stawiającej inne wyzwania i generującej przychody w innych miejscach łańcucha wartości, niż ma to miejsce dzisiaj. Naszą aspiracją jest, by nowe biznesy przyniosły Grupie TAURON maksymalne możliwe korzyści z nadchodzących zmian.

Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny (kapitał finansowy)

Grupa prowadzi szeroki program inwestycyjny w każdym z Obszarów Biznesowych. Zintegrowana struktura Grupy oraz pełny łańcuch wartości – od wydobycia i dostaw paliwa, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, dystrybucję, aż po sprzedaż do klientów końcowych – pozwala na optymalizację działalności inwestycyjnej i operacyjnej.

Inwestycje Grupy są istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Grupa przeznacza na inwestycje rocznie ok. 3,4-3,8 mld zł, z czego większość to inwestycje w sieci dystrybucyjne oraz w majątek wytwórczy.

W krótkiej perspektywie będziemy kontynuować inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz w dokończenie inwestycji w nowe jednostki wytwórcze: blok gazowo-parowy w Stalowej Woli i blok 910 MW w Jaworznie oraz dokończenie inwestycji w zakładach wydobywczych, aby zapewnić dostawy paliwa. Zasadność nakładów inwestycyjnych w nasze kopalnie wspiera realizacja inwestycji w nowy blok węglowy w Jaworznie, z kolei nakłady na modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnych wzmacniają stabilność EBITDA Grupy. Strategia na lata 2016-2025 zakłada realizację nakładów w perspektywie do roku 2020 na poziomie 18 mld zł, z czego ponad połowę stanowić będą wydatki w obszarze dystrybucji energii elektrycznej. 11 mld zł zostało już wydatkowane w latach 2016-2018. Poza projektami inwestycyjnymi realizowane są także inne inicjatywy na rzecz optymalizacji kosztowej Grupy, między innymi Program Poprawy Efektywności, którego łączny efekt w okresie 2016-2018 przekroczył założenia i wyniósł ponad 1,7 mld zł, a efekt powtarzalny po 2018 r. wyniesie ok. 0,4 mld zł rocznie. Kolejnymi działaniami są Inicjatywy Strategiczne, których łączny efekt w okresie 2017-2020 jest szacowany na 3,4 mld zł, w tym 1,2 mld zł skumulowanego wzrostu EBITDA, a efekt powtarzalny po 2020 r. prognozowany jest na poziomie 0,3 mld zł rocznie.

Zakładamy, że nasz potencjał inwestycyjny po roku 2025 wyniesie ponad 6 mld zł, które będą inwestowane głównie w obszar regulowany energetyki i „nową energetykę”.

W dłuższej perspektywie spodziewamy się znaczącej zmiany mixu energetycznego. Sukcesywnie zaostrzane wymagania środowiskowe i polityka dekarbonizacji w połączeniu z wyeksploatowaną tradycyjną bazą wytwórczą z pewnością spowodują konieczność budowy nowych jednostek wytwórczych i znaczącą zmianę w obszarze sieci dystrybucyjnych. Już dzisiaj dostrzegana jest konieczność rozbudowy i modernizacji sieci dystrybucyjnej ze względu na rozwój energetyki rozproszonej. W przyszłości trend ten będzie się umacniał. Niewątpliwie wszystkie wskazane zmiany wpłyną na konieczność dostosowania modelu działania do zmienionego otoczenia.

Rozwiń Zwiń

Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO (kapitał ludzki)

  • 103-1 (401)
  • 103-2 (401)
  • 103-3 (401)

Wprowadzony w 2016 r. nowy model biznesowy Grupy zmienił organizację z silosowej na zorientowaną procesowo, z jasno określonymi kompetencjami i odpowiedzialnością za produkt końcowy. W 2017 r. organizacja wykonała ogromny wysiłek, wdrażając rozwiązania procesowe, które objęły główne spółki Grupy. W 2018 r. wykonaliśmy kolejny krok – wdrożone zostały działania optymalizujące procesy w głównych spółkach Grupy oraz rozszerzono zarządzanie procesami o pozostałe spółki Grupy.

Model biznesowy łączy ze sobą działania na poziomie strategicznym i przekłada je na działania operacyjne, wskazując jednocześnie na trzy kluczowe wartości: Partnerstwo, Rozwój, Odwaga (wartości PRO), na których oparta została kultura organizacyjna Grupy TAURON. Wartości te wspierają w codziennych działaniach realizację Strategii. Naszym zdaniem nowoczesna organizacja to taka, w której wszyscy ze sobą rozmawiają na partnerskich zasadach, dlatego szczególnie dużą wagę przykładamy do dialogu i wspólnego podejmowania wyzwań. Naszym największym i najważniejszym aktywem, obok klientów, są właśnie nasi pracownicy. Aby wyzwolić drzemiące w nich pokłady energii i wiedzy, konsekwentnie wzmacniamy kulturę organizacyjną opartą o nasze Wartości. Wierzymy, że niemal 25 tys. wysoko wykwalifikowanych pracowników to kapitał o ogromnej wartości.

Już dzisiaj dostrzegamy, że zmiany pokoleniowe dotknęły również branżę energetyczną. Młode pokolenie oczekuje od miejsca zatrudnienia nie tylko stabilnych zarobków, ale również możliwości rozwoju w nowoczesnej organizacji. Coraz wyraźniej ujawniająca się luka pokoleniowa jest dzisiaj dostrzegana i podejmowane są działania, aby w średniej i długiej perspektywie zapewnić możliwie najlepsze kadry dla spółek Grupy TAURON. Prowadzone działania nakierowane są zarówno na spełnienie obecnych oczekiwań naszych pracowników, jak i umożliwienie im rozwoju w kolejnych latach. Z uwagi na wiek naszych pracowników oraz zapewnienie odpowiedniej kadry pracowniczej w perspektywie średniej i długiej, już teraz prowadzimy szereg działań nakierowanych na pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników w przyszłości.

Nowoczesna flota wytwórcza (kapitał produkcyjny)

image/svg+xml

Główne inwestycje Grupy, takie jak budowa bloku 910 MW w Jaworznie, budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, inwestycje w aktywa wydobywcze oraz w rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, osiągnęły w 2018 r. znaczący poziom zaawansowania. W 2019 r. planujemy oddać do eksploatacji naszą flagową inwestycję – blok 910 MW w Jaworznie. Będzie to najnowocześniejszy blok energetyczny w Polsce. Kończymy również budowę bloku gazowo‑parowego w Stalowej Woli o mocy 450 MW, z którego energia elektryczna popłynie w I kwartale 2020 r. Po zakończonym w 2016 r. programie modernizacji, wszystkie jednostki wytwórcze Grupy TAURON spełniają obowiązujące normy środowiskowe.

Nowe normy środowiskowe – tzw. konkluzje BAT – wymagają od nas kolejnych decyzji inwestycyjnych, które będą realizowane w średniej perspektywie. Dostosowanie jednostek wytwórczych do zaostrzonych wymagań środowiskowych jest dla nas ważne zarówno ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, jak i przede wszystkim ze względu na możliwość uzyskania przychodów z rynku mocy. Tym samym po roku 2020 powinniśmy dysponować flotą wytwórczą dostosowaną do najsurowszych aktualnie wymagań środowiskowych.

Po roku 2025 program inwestycyjny, poza obszarami energetyki regulowanej (np. dystrybucja energii elektrycznej, wytwarzanie i dystrybucja ciepła, regulowane wytwarzanie konwencjonalne), będzie obejmował również „nową energetykę” – pod pojęciem tym kryją się projekty związane z elektromobilnością, rozwiązaniami Smart Home i Smart City oraz usługi okołoenergetyczne.

Dostęp do zasobów naturalnych (kapitał naturalny)

  • 103-1 (301)
  • 103-2 (301)
  • 103-3 (301)

Do produkcji energii elektrycznej wykorzystujemy energię wody i wiatru. Eksploatujemy 34 elektrownie wodne usytuowane na południu i zachodzie Polski i 4 farmy wiatrowe. TAURON dysponuje 29% zasobów bilansowych węgla energetycznego kraju (typ 31-33). W celu optymalnego wykorzystania posiadanego potencjału surowcowego realizowane są: budowa poziomu 800, budowa szybu w ZG Sobieski i inwestycje w ZG Brzeszcze. Nasze aktywa wydobywcze pełnią istotną rolę w łańcuchu wartości Grupy. Są jego pierwszym ogniwem, a dzięki prowadzonym inwestycjom mają zagwarantować dostawy węgla o odpowiedniej jakości do naszych jednostek wytwórczych.

W naszym portfelu aktywów mamy również kopalnię wapienia, w której pozyskujemy m.in. sorbent do odsiarczania spalin. Pozyskiwany surowiec ma także szerokie zastosowanie poza energetyką – jest wykorzystywany w rolnictwie, przemyśle hutniczym, budowlanym, wapienniczym, cementowym, cukrowniczym oraz w drogownictwie.

Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła to dziedziny, które ściśle wiążą Grupę TAURON z lokalnymi społecznościami. Zawsze staramy się brać pod uwagę ich oczekiwania i minimalizować negatywne oddziaływanie przedsiębiorstwa na jakość życia naszych sąsiadów, dlatego współpracujemy z lokalnymi społecznościami na wielu płaszczyznach.

Wszystkie aspekty naszej działalności muszą uwzględniać oddziaływanie na otoczenie lokalne, ale również jakość i cenę produktów i usług, które jesteśmy w stanie zaoferować klientom. Nasi klienci są jednocześnie beneficjentami naszych starań o jakość środowiska naturalnego i sposobu zagospodarowania zasobów, jakimi dysponujemy.

Niewątpliwie naszym ogromnym atutem są zasoby naturalne, z których korzystamy dostarczając naszym klientom produkty i usługi. Woda, ziemia i powietrze to zasoby, na które wpływamy; w trosce o nie dokładamy wszelkiej staranności, aby zmniejszyć nasze oddziaływanie na środowisko. Obecnie blisko 100% odpadów paleniskowych zamieniamy w produkty, a gazy spalinowe oczyszczamy znacznie powyżej obowiązujących norm środowiskowych. Wszystko po to, aby zasoby naturalne, z których korzystamy, pozostawić dla następnych pokoleń.

W dłuższej perspektywie nasze oddziaływanie na zasoby naturalne będzie się zmniejszało, zarówno za sprawą konieczności spełnienia spodziewanych zaostrzeń wymagań środowiskowych i polityki klimatycznej, jak i poprzez inwestycje w nowe, nisko- lub zeroemisyjne źródła energii.

Rozwiń Zwiń

Strategia Grupy integruje działania w całym łańcuchu wartości z modelem biznesowym, strukturą i kulturą organizacyjną, odpowiadając na wyzwania technologiczne i rynkowe w taki sposób, aby uzyskiwać jak najlepsze wyniki finansowe i budować wartość dla wszystkich interesariuszy. Realizacja zaplanowanych w Strategii działań ma umożliwić wypłatę dywidendy po 2020 r. oraz pozwoli osiągnąć w 2025 r. wynik EBITDA przekraczający 5 mld zł.

Część z naszych dźwigni wartości jest szczególnie ważna w najbliższej perspektywie, część z kolei będzie coraz ważniejsza w miarę materializowania się spodziewanych w otoczeniu zmian i pojawiania nowych wyzwań. Niezależnie od tego wszystkie z nich składają się na całość naszej działalności, wzajemnie się uzupełniają i kształtują naszą przyszłość. Nie mamy przy tym wątpliwości, że zarówno dziś, jak i w bliższej i dalszej przyszłości najważniejszym aktywem Grupy będą nasi klienci. Wierzymy, że z czasem, poprzez zmiany modelu energetyki, staną się oni również naszymi partnerami i na równi z nami, np. jako prosumenci, będą korzystać z zasobów naturalnych i kształtować obraz przyszłej energetyki.

W dłuższej perspektywie kluczowymi kapitałami – obok społecznego kapitału relacji z klientami – na których musimy skupić swoją uwagę, to kapitał intelektualny i zasoby naturalne. Możliwość oferowania innowacyjnych rozwiązań, zapewnienie rozwoju pracownikom i poszanowanie środowiska, to najważniejsze dźwignie sukcesu naszej Strategii, które będą determinować rozwój Grupy w przyszłości.

Wyniki wyszukiwania: