Łańcuch wartości i model biznesowy

Działalność operacyjna, zgodnie z obowiązującym Modelem Biznesowym i Operacyjnym Grupy TAURON, prowadzona jest w jednostkach zdefiniowanych jako: Centrum Korporacyjne, siedem Obszarów Biznesowych, tj. Handel, Wydobycie, Wytwarzanie, Odnawialne Źródła Energii (OZE), Ciepło, Dystrybucja i Sprzedaż oraz Centra Usług Wspólnych (CUW).

 • 102-2
 • 102-4
 • 102-9

Historycznie, model biznesowy Grupy w dużej mierze pokrywał się z łańcuchem wartości. W celu dostosowania Grupy do zmieniającego się otoczenia oraz nowych wyzwań, łańcuch wartości poszerzony został o dwa nowe elementy odpowiadające na wyzwania energetyki przyszłości. Pierwszym z nich jest ekosystem tworzenia innowacji, który bazuje zarówno na zasobach wewnętrznych koncernu, jak i na potencjale tkwiącym we współpracy z partnerami zewnętrznymi – start-upami, uczelniami, placówkami naukowymi i innymi przedsiębiorstwami.

image/svg+xml

Drugim elementem poszerzającym łańcuch wartości TAURONA są tzw. nowe biznesy, które tworzone są na styku ekosystemu innowacji i czterech podstawowych segmentów działalności koncernu energetycznego: Wydobyciu, Wytwarzaniu, Dystrybucji i Sprzedaży. Przykładem tego rodzaju inicjatyw są projekty wspierające rozwój elektromobilności.

 • 102-6
 • 102-7

Segment Wydobycie

Obejmuje głównie działalność związaną z wydobywaniem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego dla energetyki zawodowej i klientów indywidualnych. Oprócz wydobywania węgla kamiennego w ramach segmentu prowadzona jest również działalność górnicza, polegająca na wydobywaniu metodą odkrywkową wapienia oraz jego przeróbce i sprzedaży. Działalność w tym Segmencie prowadzona jest przez spółki TAURON Wydobycie oraz Kopalnię Wapienia Czatkowice.

Aktualna struktura TAURON Wydobycie oparta jest na modelu składającym się z Centrum z siedzibą w Jaworznie oraz trzech zakładów produkcyjnych: Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie, Zakładu Górniczego Janina w Libiążu i Zakładu Górniczego Brzeszcze w Brzeszczach. W zakresie działalności Centrum znajduje się między innymi zarządzanie w ramach perspektywicznego funkcjonowania Spółki. W zakładach produkcyjnych realizowany jest głównie proces wydobycia i wzbogacania węgla kamiennego.

Zapraszamy do zapoznania się z mapą naszych aktywów oraz wynikami finansowymi wypracowanymi przez Segment Wydobycie.

Działające w ramach TAURON Wydobycie Zakłady Górnicze znajdują się we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, będącego jednolitym obszarem geologiczno-geograficznym, zawierającym największe zasoby węgla kamiennego w Polsce.

TAURON Wydobycie posiada dostęp do około 31% zasobów bilansowych węgli energetycznych złóż czynnych kraju oraz 10% udział w krajowym rynku sprzedaży węgla.

W 2018 r. produkcja węgla handlowego w TAURON Wydobycie wyniosła ok. 5 mln Mg. Struktura sortymentowa w TAURON Wydobycie obejmuje: w ok. 77% sortymenty miałowe, 11% sortymenty grube, oraz 6% sortymenty średnie i ekogroszek. Zdecydowana większość (70%) surowca wykorzystana została do produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło.

Nakłady inwestycyjne w Segmencie Wydobycie w 2018 r. osiągnęły poziom 247 mln zł, włączając w to nakłady na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych:

 • 34 mln zł – budowa poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina,
 • 68 mln zł – budowa Szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury i wyrobiskami towarzyszącymi w Zakładzie Górniczym Sobieski,
 • 87 mln zł – Program Inwestycyjny w Zakładzie Górniczym Brzeszcze.

Wydobycie wapienia

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” to odkrywkowy zakład górniczy, eksploatujący wysokiej jakości złoża wapieni karbońskich, położony w odległości 28 km od Krakowa i 54 km od Katowic, w gminie Krzeszowice.

Kamień wapienny ze złoża Czatkowice znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym, hutniczym, budowlanym, wapienniczym, cementowym, cukrowniczym, w drogownictwie oraz przemyśle paszowym. W skali roku wytworzone przez KW Czatkowice produkty pozwalają na wyeliminowanie emisji 140 000 000 m3 SO2 do atmosfery.

Obecnie trwają prace nad udostępnieniem pod eksploatację nowego złoża, którego zasoby pozwolą na stałe dostawy sorbentów i kruszyw co najmniej do 2060 r.

Segment Wytwarzanie

Obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych, w tym w kogeneracji, a także ze źródeł odnawialnych, w tym w procesie spalania i współspalania biomasy oraz w elektrowniach wodnych i wiatrowych. Działalność segmentu obejmuje również wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż ciepła.

Działalność w Segmencie jest prowadzona przez spółki TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, TAURON Ekoenergia, SCE Jaworzno III. Zaliczamy również do niego spółkę TAURON Serwis, zajmującą się głównie działalnością remontową urządzeń wytwórczych oraz spółkę Nowe Jaworzno Grupa TAURON, odpowiedzialną za nowy blok energetyczny Jaworzno 910.

Główne aktywa Segmentu:

 • 5 elektrowni i 3 elektrociepłownie (4,6 mocy elektrycznej i 2,4 GW mocy cieplnej);
 • 34 elektrownie wodne (moc zainstalowana: 133 MW);
 • 844 km sieci ciepłowniczej;
 • 4 farmy wiatrowe (moc zainstalowana: 201 MW).

W 2018 r. aktywa te umożliwiły wyprodukowanie:

 • 16,21 TWh energii elektrycznej, w tym 0,97 TWh ze źródeł odnawialnych;
 • 11,29 PJ ciepła.

Większość wyprodukowanego ciepła wytworzona została w kogeneracji, z czego ponad 30% produkcji ciepła zrealizowane zostało w naszych elektrowniach wyposażonych w człony ciepłownicze.

Zapraszamy do zapoznania się z mapą naszych aktywów oraz wynikami finansowymi wypracowanymi w Segmencie Wytwarzanie.

Nakłady inwestycyjne w Segmencie Wytwarzanie wyniosły w 2018 r. 1 299 mln zł, w tym największe:

 • 991 mln zł – nakłady na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Jaworznie;
 • 76 mln zł – nakłady odtworzeniowo-modernizacyjne i komponenty w TAURON Wytwarzanie;
 • 28 mln zł – przyłączenia nowych obiektów;
 • 17 mln zł – Inwestycje związane z rozwojem i utrzymaniem sieci ciepłowniczych.

Segment Dystrybucja

Obejmuje dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci zlokalizowanych w południowej Polsce. Dostarczamy energię elektryczną na terenie województw: małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, a częściowo również świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego.

Działalność w tym Segmencie jest prowadzona przede wszystkim przez spółkę TAURON Dystrybucja.

TAURON Dystrybucja, kluczowe informacje informacje:

 • 5,6 mln odbiorców końcowych;
 • obszar 57,9 tys. km2, co stanowi 18,3% powierzchni Polski;
 • 51,97 TWh dystrybuowanej energii;
 • 270,2 tys. km linii dystrybucyjnych;
 • 58,6 tys. transformatorów;
 • 55,9 tys. stacji SN/nN;
 • 487 stacji WN/SN.

Funkcje operacyjne realizuje 11 oddziałów zlokalizowanych w Będzinie, Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Jeleniej Górze, Krakowie, Legnicy, Opolu, Tarnowie, Wałbrzychu i Wrocławiu.

TAURON Dystrybucja pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na podstawie decyzji Prezesa URE. Obsługujemy ok. 5,6 mln odbiorców końcowych. Działalność OSD jest prowadzona w sektorze podlegającym wielu złożonym regulacjom.

W 2018 r. nakłady inwestycyjne w Segmencie Dystrybucja wyniosły 2 044 mln zł, w tym największe:

 • 676 mln zł – inwestycje związane z przyłączeniem nowych odbiorców;
 • 1 118 mln zł – inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem sieci.

Segment Sprzedaż

Obejmuje sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego do klientów końcowych oraz handel hurtowy energią elektryczną, gazem ziemnym i produktami pochodnymi, a także obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2, prawami majątkowymi świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz paliwami.

Działalność w tym Segmencie jest prowadzona przez spółki TAURON Polska Energia, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE oraz TAURON Czech Energy.

Grupa TAURON jest drugim największym sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce. Prowadzimy sprzedaż na terenie całego kraju oraz, w mniejszej skali, na rynku czeskim i słowackim. Dbamy, aby oferta była dostosowana do oczekiwań klientów biznesowych i indywidualnych, a cały proces sprzedaży i obsługi posprzedażowej odbywał się na jak najwyższym poziomie. W 2018 r. sprzedaliśmy 34,51 TWh detalicznej energii elektrycznej.

Wyniki wyszukiwania: