List Prezesa

  • 102-14
  • 102-15
image/svg+xml

Jesteśmy firmą nowoczesną, innowacyjną i szybko reagującą na zmiany w otoczeniu, przy jednoczesnym zrównoważonym korzystaniu z zasobów. Chcemy kreować odpowiedzialną energetykę przyszłości.

Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Szanowni Państwo, Drodzy Interesariusze,

raportowanie jest ważnym elementem komunikacji Grupy TAURON. Zachęceni zainteresowaniem, jakie budziły publikacje dotyczące naszej działalności w ubiegłych latach, oddajemy w Państwa ręce nowe wydanie Zintegrowanego Raportu Rocznego.

Realizując Strategię Grupy TAURON, pamiętamy o tym, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesem otoczenia, w którym funkcjonuje, dlatego w publikacji akcentujemy istotne informacje na temat naszego podejścia zarządzania Grupą. Prezentowane informacje chcemy pokazać w odniesieniu – i ścisłym powiązaniu – z działaniami podejmowanymi w obszarze pozabiznesowym.

Dbamy o stabilne wyniki

Przed nami nowe wyzwania, ale niewątpliwie warto przyjrzeć się osiągnięciom minionego roku, które dają nam mocne podstawy i elastyczność w kształtowaniu ścieżek rozwoju Grupy.

Z satysfakcją oceniam, że TAURON w sposób optymalny wykorzystał możliwości wynikające z dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, która w 2018 roku zanotowała 5-procentowy wzrost PKB. Znalazło to odzwierciedlenie w dobrych i stabilnych wynikach finansowych Grupy. W ubiegłym roku TAURON odnotował wzrost wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej, a liczba klientów przyłączonych do naszej sieci dystrybucyjnej wzrosła o 65 tysięcy. Utrzymaliśmy również nasz udział rynkowy w wysoce konkurencyjnym obszarze sprzedaży energii elektrycznej.

Niezwykle istotnym wydarzeniem dla całego sektora energetycznego w 2018 roku było przeprowadzenie pierwszych aukcji rynku mocy, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla klientów. W ramach tego mechanizmu wytwórcy energii będą od 2021 roku otrzymywali wynagrodzenie za gotowość do jej dostarczenia. Aukcje będą przeprowadzane do 2025 roku. Środki z rynku mocy będą stanowić impuls do podejmowania decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych, w tym związanych z obowiązkiem dostosowania do 2021 roku jednostek wytwórczych do bardziej restrykcyjnych wymogów środowiskowych.

Z sukcesem uczestniczyliśmy w trzech aukcjach głównych rynku mocy, w ramach których zawarliśmy umowy mocowe na lata 2021-2023. Łączne przychody Grupy TAURON z przeprowadzonych aukcji, skalkulowane według cen zamknięcia, wyniosą ponad 4,8 mld złotych do 2037 roku.

Omawiając wyniki finansowe TAURONA, należy zwrócić uwagę na ponad 11-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży. Na poziom wyniku netto znacząco wpłynęło ujęcie odpisów z tytułu utraty wartości akcji i udziałów, przede wszystkim w segmencie Wytwarzanie.

Na uwagę zasługuje fakt wdrożenia szeregu inicjatyw, które gwarantują środki finansowe niezbędne dla dalszego zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej. Kontynuujemy wieloletnią współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W grudniu podpisaliśmy z tą instytucją umowę kredytu o wartości 1 mld złotych. Ponadto zawarliśmy umowy z naszym kolejnym strategicznym partnerem – Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Dzięki temu pozyskaliśmy dodatkowe 750 mln złotych finansowania hybrydowego. W efekcie tych działań na koniec 2018 roku dysponowaliśmy dostępem do środków finansowych na poziomie 5,8 mld złotych.

Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2018 roku, ponosiliśmy znaczące nakłady inwestycyjne, przeznaczone przede wszystkim na modernizację infrastruktury dystrybucyjnej i wytwórczej, dbając jednocześnie o utrzymanie wskaźnika zadłużenia na poziomie gwarantującym stabilność i bezpieczeństwo finansowe.

Potencjał inwestycyjny

W ubiegłym roku Grupa przeznaczyła na inwestycje środki finansowe w wysokości 3,7 mld złotych, z czego największy strumień trafił do segmentów Dystrybucja i Wytwarzanie. W pierwszym z nich nakłady wynoszące ponad 2 mld złotych zostały przeznaczone przede wszystkim na modernizację sieci dystrybucyjnej oraz budowę nowych przyłączy.

Z kolei inwestycje w segmencie Wytwarzanie osiągnęły poziom 1,3 mld złotych, co wiązało się przede wszystkim z realizacją naszego największego projektu – budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Projekt, którego budżet wynosi ponad 6 mld złotych, planujemy przekazać do eksploatacji w czwartym kwartale tego roku. To nasza flagowa inwestycja, która pokryje zapotrzebowanie na energię 2,5 miliona gospodarstw domowych. Nowy blok będzie przystosowany do spełnienia wymagających norm z zakresu ochrony środowiska, przy ograniczeniu emisji CO2 o jedną trzecią – w porównaniu do obecnie eksploatowanych jednostek wytwórczych. Warto zwrócić uwagę, że w minionym roku skutecznie zdywersyfikowaliśmy źródła finansowania tego przedsięwzięcia – do spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON przystąpił Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który docelowo ma przeznaczyć na ten projekt do 880 mln złotych.

Grupa TAURON stawia przed sobą ambitne cele i pracuje nad nowymi rozwiązaniami. Jesteśmy świadomi dynamicznych zmian zachodzących w technologiach rozproszonego wytwarzania energii, jak również w oczekiwaniach klientów. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest rozwijanie tak zwanej energetyki jutra, między innymi poprzez inwestowanie w innowacje. Na budowę naszych biznesów przyszłości, wspólnie z PFR, przeznaczymy 200 mln złotych. Stworzyliśmy programy scoutingowe i badawczo-rozwojowe oraz powołaliśmy, we współpracy z PFR, fundusz corporate venture capital EEC Magenta – pierwszy tego typu projekt w Polsce.

W 2018 roku rozwijaliśmy inicjatywy ukierunkowane na wzrost innowacyjności Grupy TAURON. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa budujemy sieć światłowodową o długości ponad 6 tysięcy kilometrów, zaś promując elektromobilność, zainstalowaliśmy dwadzieścia szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych.

TAURON planuje kolejne inwestycje w elektromobilność.  W ich efekcie, do końca 2020 roku będziemy dysponować siecią ponad 150 własnych stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz oferować kompletny system do zarządzania elektromobilnością. Poza budową własnej dedykowanej sieci stacji ładowania  przygotowujemy również kompleksową ofertę dla klientów, od projektu i budowy stacji po zarządzanie infrastrukturą wraz z systemami płatniczymi.

Mamy świadomość wielu wyzwań stojących przed Grupą TAURON, dlatego w maju zaktualizowaliśmy kierunki strategiczne Grupy. Zakładamy wzrost do ponad 65 procent udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w naszym miksie wytwórczym. Wprowadzenie nowych opcji do strategii Grupy będzie podstawą bezpiecznej i zrównoważonej transformacji TAURONA, a także zwiększy potencjał inwestycyjny dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zaktualizowane kierunki strategiczne uwzględniają zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, przede wszystkim powstanie w Polsce dwutowarowego rynku energii, wejście w życie konkluzji BAT, ograniczenie wsparcia dla energetyki konwencjonalnej po 2025 roku, a także wzrost cen uprawnień do emisji CO2.  W perspektywie kolejnych lat naszym celem będzie również nieustanna poprawa efektywności funkcjonowania Grupy, podnoszenie jakości świadczonych usług, umacnianie pozycji rynkowej i zdolności do realizowania inwestycji.

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu jest dla TAURONA wyrazem dbania o zachowanie odpowiednich proporcji między działalnością operacyjną, etyką, ekologią i potrzebami wszystkich interesariuszy, a także sposobem na realizację celów biznesowych.

Z myślą o szerokim i różnorodnym otoczeniu Grupy TAURON, już po raz trzeci opracowaliśmy raport roczny w formule zintegrowanej, łączącej dane finansowe z pozafinansowymi aspektami działalności. Dzięki temu możemy pokazać Państwu potencjał osiągany dzięki synergii działalności podstawowej z działalnością w obszarze pozabiznesowym.

Raport potwierdza silną pozycję rynkową Grupy oraz zdolność do generowania stabilnych wyników finansowych i realizacji ambitnego programu inwestycyjnego. Jestem przekonany, że każdy z Państwa znajdzie w Raporcie część związaną ze swoim obszarem zainteresowań, a lektura dokumentu będzie kolejnym krokiem na drodze do budowania długotrwałych, pozytywnych relacji.

Wyniki w nim przedstawione to efekt pracy i zaangażowania wielu osób – klientów, partnerów biznesowych oraz wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, których niezmiennie uważamy za najcenniejszy z zasobów firmy. Dzięki Państwu możemy stale się rozwijać, oferując najlepsze w branży rozwiązania. Dziękuję wszystkim, którzy pracują na nasz wspólny sukces.

Dziękując za okazywane zaufanie, chciałbym również, w imieniu Zarządu, zapewnić, że będziemy z pełną determinacją dążyć do realizacji obranych celów biznesowych oraz z pełnym zaangażowaniem pracować nad ciągłym podnoszeniem wartości Grupy dla Akcjonariuszy.

Z wyrazami szacunku,

Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Wyniki wyszukiwania: