Nasi Interesariusze

image/svg+xml

Działania Grupy TAURON nie kończą się za murami naszych kopalń czy elektrowni. Mamy świadomość wpływu, jaki wywieramy na otoczenie i odpowiedzialnie tym wpływem zarządzamy.

Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu
  • 102-40
  • 102-42
  • 102-43

Z uwagi na skalę działalności, wysokość obrotu i charakter działania – od wydobycia węgla w kopalniach, po wytwarzanie energii w elektrowniach, jej dystrybucję i sprzedaż – Grupa TAURON wywiera znaczący wpływ na otoczenie.

Tworzenie zrównoważonej wartości

Mamy świadomość wagi aspektu zrównoważonego zarządzania dla prawidłowego rozwoju biznesu, a podwójne zobowiązanie łączenia praktyk biznesowych z odpowiedzialnością społeczną jest obecne na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy firmą a otoczeniem wymaga poznawania oczekiwań interesariuszy i świadomego kształtowania relacji z nimi. Zarządzanie tymi relacjami jest fundamentalnym elementem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON i tym samym strategii biznesowej. Podstawą relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem jest z kolei zaufanie, stanowiące niezwykle ważny dla TAURONA kapitał niematerialny.

  • 102- 40

Każda z grup interesariuszy Grupy ma wobec niej inne oczekiwania i wymagania, a także w odmienny sposób wpływa na jej funkcjonowanie. Również wobec każdej z nich TAURON od wielu lat prowadzi politykę społecznej odpowiedzialności zarówno na szczeblu całej Grupy, jak i poszczególnych spółek. Wszystkie te działania mają na celu dążenie do budowy tzw. zrównoważonej wartości poprzez łączenie wartości dla akcjonariuszy z wartością dla pozostałych interesariuszy.

Mapa interesariuszy

  • 102-42
  • 102-43

Bardzo dobre, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu relacje z interesariuszami mają kluczowe znaczenie dla Grupy TAURON. Współpraca stanowi dla nas podstawę osiągania sukcesów zarówno w działalności biznesowej, jak i społecznej. Grupa partnersko i w pełni transparentnie buduje relacje z interesariuszami, mając świadomość ich znaczenia dla długoterminowej strategii rozwoju i zrównoważonego podejścia do biznesu. Podstawę tego procesu stanowi dialog ukierunkowany na poznanie wzajemnych oczekiwań i możliwości oraz realizację uzgodnień.

  • 102-42

W 2017 r. przeprowadziliśmy proces identyfikowania i mapowania interesariuszy, w ramach którego zrealizowany został etap wstępnego wydzielenia grup interesariuszy, a następnie etap oceny stopnia zainteresowania – zorientowania: interesariuszy na organizację oraz organizacji na interesariuszy. Proces ten rozpoczął tworzenie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025. W ramach realizacji Strategii i procesu raportowania istotnych wskaźników, odbywa się corocznie potwierdzanie mapy interesariuszy. W zakresie prac nad raportem zintegrowanym za 2018 r. potwierdziliśmy, że mapa interesariuszy, a także siła zainteresowania oraz wpływu, określone w trakcie mapowania w roku 2017, pozostają bez zmian.

  • 102-40
tauron-model-inforgrafiki-70 tauron-model-inforgrafiki-70

Najliczniejszą z grup interesariuszy TAURONA stanowią klienci (ponad 5,6 mln), następnie pracownicy (ponad 25 tys.) oraz akcjonariusze. Pomimo tego, że dotarcie do każdej z tych osób jest ogromnym wyzwaniem, z roku na rok staramy się zwiększać zasięg informacyjny tak, aby uzyskać jak największą liczbę wiarygodnych informacji zwrotnych. Do takich działań zaliczyć należy coroczne konsultacje zagadnień do raportu zintegrowanego, w których w tym roku wzięło udział ponad 12 tys. osób.

Największa grupa interesariuszy licząca ponad 5,6 mln, z czego ponad 404 tys. stanowią klienci biznesowi. Wśród nich znajduje się także wyodrębniona grupa ponad 50 klientów strategicznych, w tym m.in. ArcelorMittal, KGHM Polska Miedź, TELE-FONIKA KABLE, Volkswagen Motor Polska, Grupa Górażdże oraz Grupa Saint-Gobain, FENICE Poland oraz SGL Carbon Polska. Z uwagi na liczebność i zróżnicowany charakter tej grupy interesariuszy, w TAURONIE funkcjonuje szereg narzędzi komunikacyjnych dostosowanych do ich potrzeb i preferencji.

Klienci mogą korzystać ze strony internetowej Grupy TAURON, serwisu obsługowego Mój TAURON oraz aplikacji o takiej samej nazwie. W serwisie Mój TAURON każdy klient z segmentu gospodarstw domowych może przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu sprawdzić swoje dokumenty, płatności dotyczące prądu i gazu, a także sprawdzić nowe oferty. Z serwisu mogą korzystać również klienci segmentu małych i średnich firm. Ważnym miejscem dyskusji o ofertach i usługach są również media społecznościowe. Internauci nie tylko wymieniają się tam opiniami i doświadczeniami, ale mogą też otrzymać potrzebne informacje lub skorzystać z porady. Chcemy być tam, gdzie nasi klienci, dlatego rozwijamy profil Grupy TAURON na Facebooku oraz LinkedIn. Zwolenników tradycyjnego sposobu kontaktu zapraszamy do sieci Punktów Obsługi Klienta, w których nasi konsultanci doradzają w wyborze oferty i pomagają w rozwiązaniu problemów.

Aby pytania naszych klientów nie pozostawały bez odpowiedzi, do ich dyspozycji są również infolinie. Dzięki części automatycznej klienci w razie potrzeby szybko i łatwo sprawdzają status swoich zgłoszeń i płatności.

Poszczególne spółki Grupy organizują także cyklicznie Dni Otwarte. Dużą popularnością cieszą się również warsztaty dla klientów, które są nie tylko okazją do lepszego poznania, ale też nabycia nowej wiedzy o branży i jej funkcjonowaniu.

W TAURONIE uważamy, że każdy z naszych klientów powinien znać swoje prawa, a rolą firmy jest przekazanie tej wiedzy wrażliwej grupie odbiorców, jaką są seniorzy. Warsztaty, które prowadzimy w ramach akcji „Energia dla seniora”, mają na celu budowanie świadomości o zagrożeniach ze strony nieuczciwych handlowców, sposobach zapobiegania oszustwom z ich strony oraz ochronie prawnej najstarszych klientów TAURONA.

Akcjonariusze to kolejna – obok klientów oraz pracowników – liczna grupa interesariuszy TAURONA. Głównymi akcjonariuszami TAURONA są: Skarb Państwa (30,06%), KGHM Polska Miedź (10,39%) i Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (5,06%). Pozostała część akcji (54,49%) znajduje się w posiadaniu inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych.

Dialog z akcjonariuszami prowadzony jest za pośrednictwem wielu zróżnicowanych form i narzędzi, dostosowanych do ich potrzeb. Spółka regularnie organizuje i transmituje online konferencje dotyczące publikacji wyników finansowych, bierze udział w licznych konferencjach inwestorskich i road shows w kraju i za granicą, jak również organizuje czaty z inwestorami indywidualnymi. Dużym zainteresowaniem cieszą się Dni Inwestora, w trakcie których obecni i potencjalni akcjonariusze mają możliwość zwiedzania aktywów TAURONA oraz spotkania z członkami zarządu i kadry kierowniczej Grupy TAURON.

W związku z rosnącym znaczeniem kanałów internetowych oraz mediów społecznościowych, duży nacisk położono na techniczne aspekty komunikacji z inwestorami – akcjonariusze i inwestorzy mogą korzystać z interaktywnych raportów rocznych oraz profili na portalach Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube.

Wysoka jakość komunikacji z inwestorami i akcjonariuszami jest doceniana przez rynek – w latach 2015, 2016 i 2017, w ramach największego w Polsce badania relacji inwestorskich organizowanego przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” i Izbę Domów Maklerskich, Spółka zajęła pierwsze miejsce pod względem jakości relacji inwestorskich wśród spółek z indeksu WIG30. W tegorocznej edycji badania relacji inwestorskich TAURON ponownie znalazł się wśród laureatów konkursu.

Należy również podkreślić, że od 2011 r. TAURON jest regularnie nagradzany w konkursie „The Best Annual Report” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Od 2016 r. Spółka jest zaliczana do grona „The Best of The Best”, skupiającego podmioty stosujące najwyższe standardy raportowania, a w latach 2017 i 2018 otrzymała tytuł „Transparentnej Spółki Roku”.

W gospodarce opartej na wiedzy pracownicy są najcenniejszym zasobem firmy. W TAURONIE to również jedna z największych grup interesariuszy. Do kontaktu z ponad 25 tys. osób zatrudnionych w spółkach Grupy służy szereg narzędzi na czele z Tauronetem – jednym z największym portali intranetowych w kraju. Rolę komunikatorów spełniają także inne narzędzia online – media społecznościowe czy strony www poszczególnych spółek. Dla pracowników nieposiadających dostępu do komputera użyteczne są broszury, ulotki i komunikaty na tablicach ogłoszeń w poszczególnych mniejszych oddziałach i zakładach, a także wydawnictwo wewnętrzne Puls TAURONA. Od 2018 r. działa dla nich również mobilna gazeta e-Puls. Chcemy, by TAURON był organizacją tworzoną przez ludzi i dla ludzi. Niezwykle ważna jest więc dla nas opinia pracowników – coraz częściej stosowanym narzędziem kontaktu są ankiety, w ramach których pracownicy mogą się anonimowo wypowiedzieć na poszczególne tematy. Ważną rolę pełnią także badania satysfakcji z pracy oraz spotkania bezpośrednie – szkolenia i warsztaty.

Do głównych partnerów finansowych TAURONA należą ING Bank Śląski, Bank Handlowy w Warszawie, Santander Bank Polska, MUFG Bank. Okazją do spotkań z przedstawicielami świata finansowego są między innymi kwartalne konferencje związane z publikacją wyników finansowych.

Kształt i przyszłość energetyki są ściśle powiązane z decyzjami podejmowanymi na szczeblu ministerialnym. W rezultacie ministerstwa – na czele z Ministerstwami Rozwoju, Środowiska i Energii – są ważnymi interesariuszami Grupy TAURON. Współpraca i zarazem dialog odbywają się podczas licznych w skali roku konferencji i seminariów branżowych, a także podczas wspólnej pracy w grupach roboczych przy ministerstwach. Ważnym kanałem bieżącej komunikacji jest także strona korporacyjna oraz raport roczny.

Działalność Urzędu Regulacji Energetyki ma swoje bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie sektora. Z tego względu komunikacja z regulatorem jest istotnym elementem prowadzenia dialogu z otoczeniem. Wymiana opinii ma miejsce m.in. podczas konferencji branżowych, warsztatów i szkoleń. Uzupełniający kanał komunikacji stanowią strona www oraz raport roczny.

Tysiące osób mieszkających w okolicach aktywów spółek Grupy TAURON to kolejna istotna i niezwykle ważna grupa intertesariuszy. Wierzymy, że dobre relacje oparte na dialogu i transparentnej obustronnej komunikacji są podstawą rozwoju nie tylko firmy, ale również społeczności lokalnych. Z uwagi na fakt, że to poszczególne spółki Grupy znajdują się najbliżej mieszkańców, znają ich potrzeby i wymagania, to one najczęściej odpowiadają za budowanie relacji na obszarze swojej działalności. Wśród różnych form komunikacji za najlepsze uważamy bezpośrednie spotkania i konsultacje społeczne (np. w ramach planowania lub prowadzenia nowych inwestycji), a także kampanie skierowane do społeczności lokalnych. Źródłami bieżącej komunikacji są strony internetowe poszczególnych spółek Grupy, raport roczny oraz prasa lokalna, w której – w razie potrzeby – umieszczane są stosowne komunikaty.

W tej kategorii mieszczą się pozostałe grupy interesariuszy, m.in. dostawcy i podwykonawcy, organizacje pozarządowe, władze lokalne, przedstawiciele urzędów i jednostek użyteczności publicznej, szkoły i uczelnie wyższe, instytuty naukowe, media, stowarzyszenia (branżowe i konsumenckie) oraz konkurencja. Poza konferencjami i seminariami branżowymi oraz spotkaniami bezpośrednimi, do najważniejszych kanałów komunikacji należą w tym przypadku: strony www spółek, a także raport roczny.

Wzajemne wpływy

W ramach procesu mapowania interesariuszy uwzględniono ich oczekiwania względem przedsiębiorstwa, a także wartość, budowaną w kontekście poszczególnych kapitałów zdefiniowanych przez Grupę TAURON. W celu przybliżenia szerokiego zakresu możliwych interakcji oraz powiązań z interesariuszami, w tabeli poniżej przedstawione zostały wyniki analizy, która prezentuje najistotniejsze oczekiwania oraz wartości w odniesieniu do głównych interesariuszy Grupy TAURON.

Oczekiwania interesariuszy oraz wartości dla otoczenia – przenikanie kapitałów

  • 102-44

Akcjonariusze

Akcjonariusze
Oczekiwania Wartość
wzrost wartości firmy pozytywny wizerunek
maksymalizacja wartości akcji maksymalizowanie wartości firmy
rzetelna i kompleksowa informacja innowacyjność
zysk z inwestycji

Pracownicy

Pracownicy
Oczekiwania Wartość
zadowalające wynagrodzenie efektywne zarządzanie firmą
wypełnianie zobowiązań wobec pracowników wykwalifikowani pracownicy
rzetelna i kompleksowa informacja osiąganie założonych celów
możliwość rozwoju spadek wypadkowości
bezpieczne warunki pracy dobry wizerunek firmy
świadczenia dodatkowe rozwój
równowaga pomiędzy życiem prywatnym a pracą możliwość tworzenia nowych miejsc pracy

Klienci

Klienci
Oczekiwania Wartość
cechy, jakość i funkcjonalność produktu dobry wizerunek firmy, marki
przejrzysta i dostępna informacja innowacyjność
profesjonalny proces zakupu oraz obsługi klienta rozwój firmy
personifikacja relacji z klientem wzrost sprzedaży
bezpieczeństwo produktu spadek liczby reklamacji

Społeczności lokalne

Społeczności lokalne
Oczekiwania Wartość
zapewnienie miejsc pracy przychody z tytułu podatków i innych form zaangażowania przedsiębiorstwa
bezpieczna działalność gospodarcza tworzenie nowych miejsc pracy
oferowanie godnych i bezpiecznych warunków pracy rozwój regionu
ochrona środowiska naturalnego podnoszenie jakości życia
mecenat i sponsoring lokalnego rozwoju społecznego, kulturalnego, naukowego wzrost rozpoznawalności marki
wspieranie przemian strukturalnych

Wyniki wyszukiwania: