Kapitał intelektualny

Rozwijając Grupę, wychodzimy naprzeciw wyzwaniom energetyki przyszłości. Kluczem do zachowania konkurencyjności jest koncentracja na innowacyjności. Rozwijamy ją dwiema drogami – inwestując w nasze wewnętrzne zasoby oraz poprzez współpracę z zewnętrznymi partnerami, między innymi uczelniami, szkołami zawodowymi, placówkami naukowymi oraz start-upami. Dążymy do tego, aby wiedza i umiejętności pracowników były spójne z pełnionymi funkcjami. Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia do budowania kompetencji, np. intranet Grupy TAURON – Tauronet – wraz z istniejącą tam Strefą Innowacji. Ma do niej dostęp około 16 000 naszych pracowników.

 • 102-7

Kluczowe dane dotyczące kapitału

Na kapitał intelektualny Grupy TAURON składają się:

 • Strategia ukierunkowana na kreowanie innowacji
 • Strategiczna Agenda Badawcza – „mapa drogowa” działalności B+R+I w Grupie
 • Wiedza i kompetencje naszych pracowników
 • Katalog najlepszych praktyk związanych z wdrożonymi systemami zarządzania i wewnętrznymi procedurami
 • System wspierania działań z zakresu badań, rozwoju oraz innowacji, gwarantujący dostępność środków na B+R+I w wysokości 0,4% skonsolidowanych przychodów Grupy
 • Wypracowany model współpracy z uczelniami wyższymi i szkołami zawodowymi

Zarządzanie wynikami z kapitału

Realizujemy projekty z obszaru B+R+I we wszystkich obszarach naszej działalności, skupiając się na następujących dziedzinach:

 • klient i jego potrzeby
 • inteligentne usługi sieciowe
 • energetyka rozproszona
 • niskoemisyjne technologie wytwarzania

W działalności B+R+I wykorzystujemy potencjał intelektualny naszych pracowników oraz zewnętrznych partnerów:

 • wspieramy innowacje pracownicze poprzez platformę „Strefa Innowacji”
 • prowadzimy cykliczne warsztaty z przedstawicielami współpracujących z nami uczelni i instytutów badawczych
 • współpracujemy z wiodącymi uczelniami oraz jednostkami badawczymi z kraju i UE
 • wspieramy start-upy poprzez mentoring oraz udostępnienie infrastruktury testowej
 • współpracujemy z polskimi i zagranicznymi firmami technologicznymi
 • realizujemy krajowe i międzynarodowe projekty B+R w ramach programów NCBiR, Horyzont 2020, KIC InnoEnergy, Funduszu Badawczego Węgla i Stali RFCS
 • organizujemy konkursy dla pracowników Grupy wspierające innowacyjność
 • opracowujemy koncepcje nowych biznesów, produktów i usług umożliwiających uzyskanie dodatkowych przychodów
 • dążymy do pozyskania dodatkowego, zewnętrznego i bezzwrotnego finansowania projektów B+R+I

Osiągnięte rezultaty

 • Zwiększenie skali prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, wyrażonej między innymi ilością uruchomionych projektów czy wielkością zaangażowanych zasobów ludzkich i finansowych, pozwalającej na realizację Strategii na lata 2016-2025 dla Obszaru
 • Wdrożenie Strategicznej Agendy Badawczej – dokumentu stanowiącego przełożenie celów wskazanych w Strategii na „mapę drogową” działalności B+R+I w Grupie TAURON
 • Uruchomienie 16 nowych projektów badawczo-rozwojowych we wszystkich obszarach biznesowych Grupy
 • Realizacja 57 projektów o łącznej wartości przekraczającej 261 mln zł. Na realizację części z tych projektów pozyskaliśmy dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych o łącznej wartości niemal 45 mln zł.
 • Inwestycje w tzw. nowe biznesy Grupy TAURON
 • Utworzenie wraz z Polskim Funduszem Rozwoju oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju funduszu typu Corporate Venture Capital (CVC)
 • Zakończenie programu Pilot Maker, dofinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu Scale Up, w którego wyniku 28 start-upów rozpoczęło prace ze spółkami Grupy TAURON
 • Kontynuacja modelu współpracy wypracowanego w ramach programu Pilot Maker poprzez zaangażowanie TAURONA w nowy program Pilot Maker Elektro ScaleUp
 • Nawiązanie współpracy z Instytutem EPRI (USA), co przełożyło się na udział w dwóch programach badawczych

Wyniki wyszukiwania: