Kapitał ludzki

Strategicznymi kierunkami działań obszaru HR jest dążenie do utrzymania oraz przyciągania do organizacji pracowników o kompetencjach zgodnych z potrzebami biznesowymi, kreowanie środowiska pracy wspierającego innowacyjność, stwarzanie możliwości ciągłego rozwoju kompetencji oraz promowanie idei organizacji uczącej się.

 • 102-7
 • 102-8
 • 103-1 (401)
 • 103-2 (401)
 • 103-3 (401)

Świadomi roli obszaru HR w realizacji celów biznesowych Grupy TAURON, podejmujemy działania zmierzające do budowania i wzmacniania innowacyjnej kultury organizacyjnej. Filarem zmiany kultury organizacyjnej są wartości Grupy TAURON (Partnerstwo, Rozwój, Odwaga) oraz wspólny dla wszystkich pracowników Model Kompetencyjny.

Kluczowymi czynnikami, wyznaczającymi kierunki działań w obszarze kapitału ludzkiego w 2018 r. były dla nas wyniki z przeprowadzonego badania luki pokoleniowej w Grupie TAURON oraz badania zadowolenia pracowników Grupy TAURON.

Kluczowe inicjatywy dotyczące kapitału

 • Działania i procesy HR, które wspierają biznes i realizację Strategii TAURONA
 • Wspieranie innowacyjnej kultury organizacyjnej opartej o Model Kompetencyjny i wartości PRO
 • Inicjatywy mające na celu poprawę zadowolenia i komfortu pracy w Grupie TAURON
 • Inicjatywy mające na celu niwelowanie ryzyka wystąpienia luki pokoleniowej i kompetencyjnej
 • Wysokie standardy BHP

Zarządzanie wynikami z kapitału

 • Zarządzamy kompetencjami naszych pracowników, posiadamy wspólny Model Kompetencyjny Grupy TAURON
 • Cyklicznie badamy poziom zadowolenia pracowników Grupy TAURON, a wyniki badania stają się dla nas punktem wyjścia do podejmowania inicjatyw mających na celu poprawę zadowolenia i komfortu pracy, a przez to podniesienie efektywności biznesowej
 • Zapobiegamy ryzyku wystąpienia luki pokoleniowej poprzez aktywną współpracę z sektorem oświaty
 • Realizując projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), aktywnie włączamy się w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w zakresie kształcenia dualnego
 • Współpracujemy z licznymi placówkami edukacyjnymi i oferujemy młodym ludziom praktyki i staże w naszych spółkach, dzięki którym mogą zdobyć potrzebne im umiejętności oraz kompetencje, a w przyszłości zostać naszymi pracownikami
 • Wspieramy dzielenie się wiedzą i kompetencjami poprzez realizację Programu Trenerów Wewnętrznych
 • Promujemy kulturę uczenia się i dzielenia się wiedzą poprzez autorskie programy rozwojowo-szkoleniowe
 • Wspieramy rozwój kompetencji liderów poprzez dedykowane programy rozwojowe oraz studia podyplomowe
 • Zapewniamy pracownikom dostęp do wiedzy eksperckiej z różnych dziedzin życia w ramach Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON
 • Realizujemy Program Zarządzania Talentami, dedykowany pracownikom o wysokim potencjale do rozwoju
 • Wykorzystujemy platformę e-learningową do realizacji szkoleń, mających na celu rozwój wiedzy branżowej i umiejętności interpersonalnych
 • Wspieramy zasadę Work-Life-Balance, podejmując szereg akcji promujących zdrowy tryb życia oraz dążymy do uelastyczniania czasu pracy

Osiągnięte rezultaty

2018 2017 2016 2015
Liczba pracowników 25 829 24 835 25 542 24 277
Liczba godzin szkoleniowych 456 179 490 713 451 236 356 947
Liczba wypadków przy pracy 209 198 199 183
 • Współpraca z blisko 50 placówkami edukacyjnymi (szkoły wyższe, średnie i zawodowe) na terenie całego kraju
 • Współpraca ze szkołami oraz uruchamianie kolejnych klas patronackich (łącznie 47 klas), kształcących w kluczowych dla Grupy TAURON zawodach
 • 748 osób skorzystało z możliwości praktyk zawodowych i staży w spółkach Grupy TAURON
 • W 2018 r. trenerzy wewnętrzni zrealizowali łącznie 215 szkoleń dla 2107 pracowników
 • W ramach Uniwersytetu Otwartego przeprowadzono łącznie 21 wykładów, w których wzięło udział blisko 4 000 pracowników Grupy TAURON
 • Organizacja konferencji HR „MOC Pokoleń”, w której wzięło udział ponad pół tysiąca pracowników Grupy TAURON
 • Kontynuacja dedykowanych pracownikom Grupy TAURON studiów podyplomowych w obszarze zakupów
 • Realizacja rocznych studiów Master of Business Administration in Corporate Management dla kadry zarządzającej Grupy TAURON
 • Uruchomienie kolejnej, szóstej edycji Programu Zarządzania Talentami w TAURON Polska Energia oraz wsparcie w rozwoju pracowników o potencjale eksperckim i liderskim
 • Realizacja szeregu inicjatyw promujących zdrowy styl życia, tj. Dni zdrowia, Dwie godziny dla Rodziny, Dzień Soku, program wspierania macierzyństwa „Mama pracuje!”
 • Wdrażanie możliwości ruchomego czasu pracy oraz pracy zdalnej

Wyniki wyszukiwania: