Kapitał naturalny

W naszej działalności bierzemy odpowiedzialność za dbanie o środowisko naturalne i konsekwencje korzystania z jego zasobów dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń, uznając za ważny społeczny obowiązek zapewnianie ochrony środowiska zarówno we własnej działalności, jak i wśród swoich klientów i partnerów. Nieustannie dążymy do zmniejszania niekorzystnego wpływu na środowisko.

  • 102-7

Dysponujemy stabilną bazą paliw, zapewniającą zaopatrzenie naszych konwencjonalnych aktywów wytwórczych oraz zewnętrznych odbiorców. Baza w postaci paliw kopalnych jest również gwarantem stabilnego wytwarzania w okresach zmiennych lub ekstremalnych warunków pogodowych, powodujących rozchwianie systemów elektroenergetycznych.

  • 301-1
  • 306-2

Kluczowe dane dotyczące kapitału

Kapitał naturalny Grupy TAURON obejmuje odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne.

301-1 Złoża zasobów nieodnawialnych są eksploatowane w sposób odpowiedzialny, racjonalny, uregulowany, usystematyzowany i zrównoważony:

ilość złóż kopalina liczba Zakładów Górniczych sumaryczna
powierzchnia obszarów
górniczych km2
zasoby operatywne
mln ton
8 kopalina podstawowa węgiel kamienny 3 218,77 345
kamień wapienny 1 1,34 73,3
1 kopalina towarzysząca metan

301-1 Wykorzystane surowce:

2018 2017 2016 2015
Węgiel* (w tym muł) netto (tony) 12 595 207 15 160 842 14 039 500 13 113 044
Gaz ziemny (m3) 8 413 515 9 433 495 8 409 358 4 152 804
Olej opałowy (tony) 30 642 43 664 30 318 32 574
Olej napędowy (m3) 9 942 9 701 1 739 1 567
Wapień* (tony) 1 878 226 1 941 735 2 024 931 2 471 017
Biomasa (leśna i agro) (tony) 309 931 398 841 545 080 826 450
Całkowite zużycie wody (m3) 8 887 502 186 460 848 183 880 440 217 559 120
Całkowite zużycie energii (GJ)** 9 611 378 9 302 573 7 377 248

* Obejmuje produkcję w spółkach Grupy i zużycie przez spółki Grupy.
** Obejmuje wyłącznie zużycie energii elektrycznej i ciepła na potrzeby własne.

Odnawialnymi zasobami naturalnymi, z których korzysta Grupa, są:

  • biomasa
  • woda wykorzystywana w 34 elektrowniach przepływowych i zbiornikowych
  • wiatr zasilający 4 farmy

Zarządzanie kapitałem naturalnym

W sposób odpowiedzialny zarządzamy zasobami tworzącymi nasz kapitał naturalny. Mając na uwadze istotność tych zagadnień, w lipcu 2017 r. Zarząd TAURON Polska Energia przyjął dokument Polityka Środowiskowa Grupy TAURON, który odnosi się kompleksowo do wszelkiego rodzaju aktywności realizowanych w Grupie, wiążących się z oddziaływaniem na środowisko i korzystaniem z jego zasobów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Jednym z kluczowych przyjętych kierunków rozwoju Grupy jest zmierzanie do całkowitego wykorzystywania odpadów. Planujemy to osiągnąć poprzez minimalizowanie strumienia wytwarzanych odpadów dzięki innowacyjności produktów, zarządzanie łańcuchem dostaw i świadomy proces wycofania części aktywów z eksploatacji oraz promowanie wykorzystania odpadów powstałych w cyklu życia produktu i tym samym dążenie do ograniczania zużycia surowców, zmniejszenie ilości składowanych odpadów oraz zwiększenie strumienia odpadów wykorzystywanych w ramach odzysku i recyklingu.

  • 305-1
  • 305-7

Osiągnięte rezultaty

2018 2017 2016 2015
Emisja bezpośrednia gazów cieplarnianych – CO2 (tony) 14 629 722 16 604 240 14 935 501 16 369 339
Tlenki azotu – NOX (tony) 12 790 16 105 15 131 19 046
Dwutlenek siarki – SO2 (tony) 12 939 16 911 15 595 26 017
Pył całkowity 772 1 001 995 1 312
Inne (takie jak: HCl, HF, tlenek węgla, amoniak, metan, metale) 38 161 37 000 30 074 12 241
Całkowita ilość odpadów innych niż niebezpieczne (w tym UPS i UPW)* (tony) 3 103 596 3 540 064 3 172 849 4 803 338
Odpady składowane (tony) 4 823 4 639 4 969 20 801

* UPS i UPW – uboczne produkty spalania i uboczne produkty wydobywcze

Wyniki wyszukiwania: