Kapitał społeczny

Kapitał społeczny Grupy TAURON opiera się na budowaniu wzajemnych relacji, zarówno wewnątrz organizacji, jak i względem otoczenia zewnętrznego. Fundamentem budowy tych relacji jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025. Dokument ten wyznacza kierunki rozwoju i inicjatywy podejmowane przez spółki Grupy. Nasze działania mają na celu wzrost bezpieczeństwa pracy, minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, a także kształtowanie odpowiednich postaw w obszarze zaangażowania pracowników i mieszkańców terenów, na których prowadzimy działalność biznesową.

 • 102-7
 • 103-1 (401)
 • 103-2 (401)
 • 103-3 (401)

Kluczowe dane dotyczące kapitału

 • Kodeks odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, który określa zasady współpracy z otoczeniem
 • Rozwijamy kulturę etyczną i zarządzanie zgodnością wśród pracowników
 • Budujemy trwałe relacje i prowadzimy aktywny dialog z otoczeniem
 • Dbamy o dobrą współpracę z odpowiedzialnymi dostawcami zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON
 • Dbamy o równe szanse w miejscu pracy – stworzyliśmy i stosujemy Politykę Różnorodności oraz Politykę Poszanowania Praw Człowieka
 • Angażujemy pracowników w rozwój firmy poprzez wydarzenia specjalne (zawody sportowe, spotkania integracyjne) i konkursy
 • Stawiamy na edukację i rozwój pracowników
 • Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, a podstawą naszych działań w tym obszarze jest PROKliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON
 • Wspieramy lokalne inicjatywy za pośrednictwem Fundacji TAURON

Zarządzanie wynikami z kapitału

 • Przestrzegamy w Grupie TAURON kultury zgodności (compliance), która w połączeniu z Modelem kompetencyjnym Grupy TAURON motywuje pracowników do osiągania celów biznesowych zgodnie z prawem, regulacjami wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi oraz etyką. W Kodeksie wprowadzono System Zgłaszania Nadużyć
 • Rozwijamy System Wsparcia Organizacji Zakupowej zwany Platformą Zakupową Grupy TAURON, organizujemy „Dni otwartych drzwi dla potencjalnych kontrahentów Grupy TAURON”
 • Ściśle współpracujemy ze związkami zawodowymi, tworząc perspektywę pracy na dłuższe lata
 • Nad relacjami z interesariuszami społecznymi czuwa Rzecznik Dialogu Społecznego
 • Działaniem wzmacniającym kulturę organizacyjną Grupy jest wolontariat pracowniczy, który w TAURONIE działa od 2017 r. Wartości Partnerstwo, Rozwój, Odwaga, będące swego rodzaju drogowskazem, na co dzień kształtują postawy i zachowania pracowników, a te przekładają się na konkretne działania społeczne.

Osiągnięte rezultaty

 • 401-3
 • 249 spotkań z organizacjami związkowymi w spółkach Grupy
 • 80% powrotów do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego
 • Wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim na poziomie 77% (mówiący ile osób, które wróciły po urlopie rodzicielskim, przepracowało 12 miesięcy)
 • Wskaźnik częstości wypadków przy pracy na poziomie 7,7% (mówiący ile osób, które wróciły po urlopie rodzicielskim, przepracowało 12 miesięcy.)
 • Powstały nowe kategorie kluczowe oraz skonsolidowane, w ramach których przywiązuje się szczególną wagę do finansowej optymalizacji zakupów
 • Regularne spotkania ze społecznościami lokalnymi w celu przekazania informacji na temat prowadzonej działalności i jej wpływu na mieszkańców
 • 4 spotkania z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w sprawie poszukiwania rozwiązań dla klientów wrażliwych w ramach akcji Klient na Horyzoncie, wypracowanie wniosków do dalszego działania
 • 147 – liczba inicjatyw lokalnych i prospołecznych, w które włączyła się Fundacja TAURON
 • 13 projektów z zakresu wolontariatu pracowniczego, angażujących blisko 300 pracowników

Wyniki wyszukiwania: