Relacje między kapitałami

W Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2017–2025 przyjęto, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami otoczenia, w którym funkcjonuje Grupa.

 • 102-7

Rosnące oczekiwania interesariuszy, wysokie standardy odpowiedzialności w całym łańcuchu dostaw, zarządzanie ryzykami społecznymi i środowiskowymi sprawiają, że kwestie wpływu na otoczenie są uwzględniane już na etapie planowania działań biznesowych. Najbardziej oczywistym przejawem odpowiedzialności, wpływającym ekonomicznie na otoczenie, jest wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez prawo. Spółki Grupy TAURON są płatnikami podatków, które mają wpływ na rozwój zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym.

image/svg+xml

TAURON jest również płatnikiem podatków od osób fizycznych, środków transportu oraz różnego rodzaju opłat środowiskowych i licencyjnych. Grupa TAURON to także znaczący pracodawca zatrudniający ponad 25 tys. osób. Na uwagę zasługuje fakt, że TAURON jest największym pracodawcą w takich miastach jak Jaworzno, Libiąż czy Brzeszcze, a dodatkowe miejsca pracy generowane są przy inwestycjach, remontach oraz innych pracach wykonywanych na rzecz spółek Grupy. W ramach rozwijania kapitału ludzkiego, poprzez wpływ na motywację pracowników, podnosi się jakość ich pracy, co z kolei przekłada się na wzrost innowacyjności firmy oraz jej stabilności, tworząc tym samym wartość dla akcjonariuszy i budując kapitał finansowy przedsiębiorstwa.

Duże znaczenie w budowie kapitału finansowego ma również stabilna baza dystrybucyjnych aktywów regulowanych oraz dbałość o efektywność aktywów konwencjonalnych poprzez m.in. poprawę produktywności istniejących aktywów oraz inwestowanie w nowe moce wytwórcze. Wzrost zaangażowania pracowników sprzyja odpowiedniemu dzieleniu się wiedzą, dzięki czemu łatwiej jest zarządzać luką pokoleniową. Co więcej więzy społeczne, jakie powstają w tym kontekście, pozwalają na sprawną komunikację oraz przekazywanie informacji i doświadczeń.

Ważnym elementem zarządzania kapitałem ludzkim i zarazem przejawem wpływu Grupy TAURON na jej otoczenie, zarówno społeczne, jak i ekonomiczne, są wszelkie działania mające na celu wprowadzenie optymalnego, tj. odpowiadającego potrzebom działalności Grupy, modelu współpracy między światem nauki i przemysłu. Wierzymy w to, że młodzi ludzie, którzy na mocy zawartych z uczelniami i szkołami porozumień, podejmują z nami współpracę, są cennym źródłem wiedzy i zarazem gwarantem rozwoju i istnienia Grupy w przyszłości.

Jednym z licznych tego typu programów jest Akademia Wiedzy TAURON Dystrybucja.

Działania rozwojowe Grupy TAURON nie byłyby skuteczne bez konsekwentnego budowania pozytywnych relacji z klientami.  Za nie w pierwszej kolejności odpowiadają pracownicy Grupy, którzy odpowiednią postawą i zachowaniem podczas codziennej pracy potwierdzają, że klienci to główny filar sukcesu firmy. Kluczowym elementem budowania kapitału społecznego w oparciu o relacje z klientami w Grupie TAURON jest troska o najwyższe standardy zarówno w zakresie obsługi tej grupy interesariuszy, jak i kierowanej do nich oferty. Wynikiem podejmowanych działań są z kolei wartości, takie jak wzrost poziomu lojalności i zadowolenia klientów, czy spadek liczby reklamacji.

Ostatnie dwa lata poświęciliśmy na poznawanie naszych klientów oraz problemów, z którymi borykają się w kontaktach z TAURONEM. Poprawialiśmy również procedury obowiązujące w firmie. Wiemy, że pozytywne doświadczenia klientów to ważny element budowania naszej przewagi konkurencyjnej. Aż 80% klientów mówi, że doświadczenia, które dostarcza firma, są równie ważne jak jej produkty i usługi. 57% klientów decyduje się przejść do konkurencji, jeśli ta zdoła zapewnić lepsze doświadczenia lub zachowa się zgodnie z ich oczekiwaniami (raport Salesforce z 2018 r. „Trends in Integrated Customer Experience”). Świadomość znaczenia relacji z klientami pozwala nam efektywnie zarządzać nie tylko kapitałem relacyjnym, ale także pozostałymi kapitałami i wprost przekłada się na wyniki finansowe Grupy.

 • 102-13

Innym elementem wpływu na otoczenie jest aktywność przedstawicieli Grupy TAURON w organizacjach i stowarzyszeniach.

 1. TAURON Polska Energia S.A. jest obecnie członkiem następujących organizacji branżowych:
  • Polski Komitet Energii Elektrycznej
   • Celem statutowym tej organizacji jest propagowanie wiedzy o funkcjonowaniu sektora elektroenergetycznego w warunkach gospodarki rynkowej zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz prowadzenie działań opiniotwórczych na rzecz strategii rozwoju polskiego sektora elektroenergetycznego i kierunków jego restrukturyzacji. Obejmuje to również możliwość przedstawiania stanowiska polskiego sektora elektroenergetycznego do projektów aktów prawnych (krajowych i unijnych) wpływających na tenże sektor.
   • PKEE jest członkiem europejskiego stowarzyszenia „Union of the Electricity Industry – Eurelectric”
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
   • SEG jest organizacją, która dba o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych takich jak TAURON.
  • International Project Management Association Polska (IPMA Polska)
   • IPMA jest światową organizacją zrzeszającą stowarzyszenia narodowe (takie jak IPMA Polska) z dziedziny zarządzania projektami, wspierającą dyscypliny zarządzania projektami i przyczyniającą się do wzrostu prestiżu kierownika projektu przez certyfikację, przyznawanie nagród dla zespołów projektowych i poszczególnych ich członków. IPMA Polska posiada w ofercie certyfikacje, konferencje, seminaria, szkolenia, zrzeszając pasjonatów zarządzania projektami.
 2. TAURON Wydobycie S.A. jest obecnie członkiem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
  • Jest to czołowa organizacja samorządu gospodarczego w branży górniczej, zrzeszająca wiodących przedsiębiorców oraz instytucje naukowe z tej branży, która wspiera i ochrania interesy zrzeszonych podmiotów, zajmuje się ich promocją w kraju i za granicą oraz kształtuje właściwy wizerunek reprezentowanych w niej sektorów gospodarki. GIPH uczestniczy w opiniowaniu projektów aktów prawnych na poziomie krajowym i unijnym, dotyczących górnictwa węglowego i energetyki konwencjonalnej.
 3. TAURON Wytwarzanie S.A. jest członkiem Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie
  • Jest to stowarzyszenie działające w obszarze wytwarzania energii elektrycznej. Reprezentuje polski sektor wytwarzania energii elektrycznej wobec krajowej i unijnej administracji oraz innych środowisk gospodarczych.
 4. TAURON Dystrybucja S.A. jest obecnie członkiem następujących organizacji branżowych:
  • Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
   • Organizacja skupiająca największe w kraju przedsiębiorstwa energetyczne pełniące funkcję operatora systemu elektroenergetycznego. Celem PTPiREE jest integracja interesów podsektora dystrybucji energii elektrycznej oraz wypracowanie i reprezentowanie wspólnych stanowisk i poglądów. Prowadzi działania związane z wypracowywaniem wspólnego stanowiska dystrybutorów energii elektrycznej w kluczowych dla całego podsektora kwestiach.
  • Stowarzyszenia Elektryków Polskich
   • Jest to organizacja o charakterze naukowo-technicznym, działająca na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością. Nadrzędnym zadaniem SEP jest podnoszenie wiedzy technicznej w zakresie szeroko rozumianej elektryki, oddziaływanie na środowisko elektryków i dbanie o etykę zawodową. SEP szkoli i egzaminuje kandydatów na szkolenia zawodowe.
 5. TAURON Sprzedaż sp. z o.o. oraz TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. są obecnie członkami Towarzystwa Obrotu Energią
  • Jest to organizacja, której celem jest rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce – w tym rynku energii elektrycznej, rynku ciepła, rynku paliw ze szczególnym uwzględnieniem paliw do tworzenia energii elektrycznej i ciepła, rynku instrumentów pochodnych, tworzenie standardów handlu tymi produktami oraz upowszechnianie zasad prowadzenia handlu energią i paliwami i standardów takiego handlu.
  • Kopalnia Wapienia Czatkowice sp. z o.o. jest obecnie członkiem Polskiego Związku Producentów Kruszyw
   Jest to organizacja reprezentująca producentów kruszyw i przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz przemysłu wydobywczego – producentów maszyn i urządzeń wobec organów administracji państwowej, samorządowej oraz centralnych organów nadzoru gospodarczego.
Rozwiń Zwiń

Część z nich ma ważne znaczenie dla rozwoju branży, w której działa Grupa. Zabiera bowiem głos w sprawach istotnych dla sektora oraz prezentuje stanowisko branży organom administracji krajowej i europejskiej. Takie podejście ma istotny pozytywny wpływ na jakość przepisów prawa dotyczących sektora energetycznego oraz procesy legislacyjne. Wpływa tym samym na kształt europejskiego oraz krajowego rynku energii, dbając w szczególności o warunki, jakie należy stworzyć, by zapewnić mu długofalowe perspektywy funkcjonowania i rozwoju.

Grupa TAURON przywiązuje szczególną wagę do właściwego wywiązywania się z roli odpowiedzialnego członka społeczności, w której działa. Nasze działania prospołeczne adresujemy szeroko, proporcjonalnie do zasięgu aktywności biznesowej, prowadząc je zarówno na poziomie Grupy, jak i na poziomie poszczególnych Spółek, budując w ten sposób kapitał społeczny.

W ramach zarządzania tym kapitałem, powstają dedykowane społecznościom lokalnym programy, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Służy temu angażowanie się w problemy społeczności lokalnych, głównie dotyczących środowiska, bezpieczeństwa oraz edukacji.

Wykorzystując posiadany potencjał branżowego eksperta, zrealizowaliśmy szereg działań o charakterze edukacyjnym pod hasłem „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka.”

image/svg+xml

„Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka.”

Program edukacyjny o zasięgu ogólnopolskim skierowany do uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców. Jego celem jest edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, bezpiecznego zachowania w pobliżu urządzeń energetycznych, a także popularyzacja zagadnień związanych z powstawaniem i dystrybucją energii elektrycznej.

Program jest realizowany przez TAURON Dystrybucję od 2013 r., a w 2017 r. nastąpiła zmiana jego formuły. Lekcje prowadzone w szkołach, na terenie działania spółki, zostały w części zastąpione przez multimedialną platformę edukacyjną, zawierającą scenariusze zajęć oraz szereg materiałów dydaktycznych. Część z nich jest przygotowana dla uczniów z niepełnosprawnością. Elementem programu są także zajęcia edukacyjne, odbywające się podczas różnych imprez plenerowych i naukowych oraz w placówkach edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością.

Spółki Grupy wspierają także projekty, których celem jest promocja kultury i sztuki, rozwój sportu amatorskiego i zawodowego, czy rozwój infrastruktury miejskiej. Jednym z tego typu projektów realizowanych w 2018 r. był TAURON Energetyczny Junior Cup – wielki turniej piłkarski zorganizowany dla stu dziecięcych drużyn z województw śląskiego, małopolskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Generalną zasadą jest pomoc spółek Grupy TAURON w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społeczności, w których działają. Dopełnieniem działań prowadzonych przez spółki Grupy w ramach zarządzania kapitałem społecznym jest wzrost wrażliwości społecznej ich pracowników, wyrażającej się w formie działań wolontariackich. W 2018 r. odbyło się 13 projektów wolontariackich, w których wzięło udział około 200 pracowników TAURONA.

Wyniki wyszukiwania: