Zintegrowana Prezentacja Wyników działalności

Od 2016 r. Grupa TAURON raportuje osiągane wyniki i uwarunkowania swojej działalności w sposób zintegrowany – jest to najbardziej zaawansowany, najbardziej kompletny oraz zgodny z najlepszymi globalnymi praktykami standard komunikacji z interesariuszami i szeroko rozumianym otoczeniem. Proces tworzenia wartości przez Grupę prezentowany jest w naszym raporcie przez pryzmat przetwarzania kapitałów – finansowego, społecznego, produkcyjnego, intelektualnego, ludzkiego i naturalnego.

  • 102-45

Model tworzenia wartości i osiągane wyniki prezentowane są przez Grupę TAURON od kilku lat w sposób zintegrowany – skoncentrowany na szeroko rozumianej budowie wartości uwzględniającej oczekiwania poszczególnych interesariuszy Grupy. Taki sposób prezentacji został doceniony przez kapitułę konkursu „The Best Annual Report”. Poprzednie edycje naszej publikacji online zostały wyróżnione nagrodą za najlepszy raport zintegrowany i zdobyły pierwszą nagrodę w konkursie „The Best Annual Report”. Nagrody były bardzo dużym osiągnięciem, potwierdzającym wysoki poziom raportowania Spółki. Dzięki doświadczeniom z ubiegłych lat, TAURON zyskał pozycję lidera wśród firm przygotowujących raporty zintegrowane w Polsce.

Dotychczasowe osiągnięcia stawiają przed Spółką wysokie oczekiwania i mobilizują do kolejnych wysiłków w celu przybliżenia naszym interesariuszom działalności Grupy. Podobnie jak w ubiegłorocznym raporcie, staraliśmy się pogłębić przedstawiane dane i jeszcze mocniej osadzić opisy różnych aspektów działalności w szerszym kontekście – także pozafinansowym, co jest wymagane w znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Kontynuując to podejście, nie zapominamy o potrzebach przedstawicieli rynku kapitałowego – przedstawione informacje są atrakcyjne i czytelne z punktu widzenia inwestorów i pozwalają im lepiej zrozumieć uwarunkowania, w jakich prowadzona jest działalność. Chcemy, aby raport był swoistą bazą wiedzy nie tylko o Grupie TAURON, ale również o rynku i otoczeniu, w którym działa Grupa.

image/svg+xml

Z czego wynika rosnąca popularność raportowania zintegrowanego? Przede wszystkim z przekonania, że klasyczne podejście do sprawozdawczości nie jest już w stanie odzwierciedlać pełnego obrazu przedsiębiorstwa. Nowoczesna organizacja zarządza efektywnie zasobami znajdującymi się również w jej otoczeniu.

Nie chodzi jedynie o pozyskiwany z rynku kapitał finansowy, ale również o kapitały:

ludzki

który ma ogromne znaczenie w realiach rynku pracownika i dostrzegalnej luki pokoleniowej, która utrudnia spółkom sektora zarządzanie zasobami ludzkimi

społeczny

ponieważ na utrzymanie stabilnej bazy klientów i na realizację ambitnych projektów inwestycyjnych mają wpływ relacje na poziomie lokalnym i krajowym

naturalny

ponieważ działalność każdej grupy energetycznej wiąże się z kosztami środowiskowymi, wynikającymi z troski o środowisko

intelektualny

bez którego Grupa nie mogłaby zapewnić – w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej – konkurencyjności swojej oferty

produkcyjny

ponieważ przedsiębiorstwo energetyczne musi dbać o rozwój i modernizację aktywów, także w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju

Raportowanie zintegrowane wymaga prezentacji planów rozwoju spółki w trzech perspektywach czasowych, w tym długoterminowej. Ma to kluczowe znaczenie dla podmiotów sektora energetycznego, który znajduje się na etapie głębokiej transformacji. Informacje z tej kategorii zostały najszerzej opisane w sekcji outlook.

Model Tworzenia Wartości

model_tau-2018-01 model_tau-2018-01

Wyniki wyszukiwania: