Finansowanie innowacji

Biorąc pod uwagę charakter prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz relatywnie wysokie ryzyko związane z prowadzeniem tego typu przedsięwzięć, istotną kwestią jest określenie optymalnego poziomu wydatków Grupy oraz wykorzystanie – obok funduszy własnych – dostępnych środków finansowych pochodzących z programów badawczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W aktualnej perspektywie finansowania na lata 2014–2020 pojawiły się szerokie możliwości pozyskiwania środków na innowacje.

W zakończonym w 2018 r. programie Pilot Maker, dofinansowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu Scale Up, przeprowadzono 3 nabory gotowych do współpracy start-upów. TAURON przeanalizował blisko 130 zgłoszonych rozwiązań – 46 z pierwszego naboru, 23 z drugiego naboru i 60 z trzeciego naboru. Aż 36 start-upów przystąpiło do programu akceleracyjnego, a 28 z nich rozpoczęło współpracę z TAURONEM nad przygotowaniem rozwiązań będących odpowiedzią na zdefiniowane przez Grupę wyzwania technologiczne, testując swoje rozwiązania na infrastrukturze TAURONA i przygotowując swoje rozwiązania do testów pilotażowych. Liderem programu była firma techBrainers, a partnerem głównym TAURON. Pozostałe podmioty zaangażowane w inicjatywę to znane spółki – Kross S.A. i Amplus sp. z o.o. W związku z zakończeniem możliwości finansowania dalszej współpracy ze start-upami w ramach programu Pilot Maker, Grupa kontynuowała działania w oparciu o własne środki. W ich wyniku doszło do podpisania umów pomiędzy spółkami Grupy TAURON a start-upami, które przedstawiły konkretne rozwiązania technologiczne, możliwe do zastosowania w działalności Grupy.

image/svg+xml

W 2018 r. spółki Grupy były także mocno zaangażowane w budowanie mechanizmów współpracy pomiędzy przemysłem a nauką oraz między przemysłem a start-upami.

Kontynuacja finansowania współpracy ze start-upami wyłonionymi w ramach programu Pilot Maker ma na celu utrwalenie relacji z podmiotami, które udowodniły, że ich rozwiązania mogą przełożyć się na konkretne korzyści dla Grupy.

Rozszerzenie współpracy ze start-upami to także utworzenie wspomnianego wcześniej funduszu typu Corporate Venture Capital (CVC). TAURON będzie uczestnikiem dwóch funduszy tworzonych w ramach programów PFR Starter – FIZ oraz BRIdge VC / PFR NCBiR CVC. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie przez TAURON wieloetapowego wsparcia dla innowacyjnych firm, m.in. poprzez zapewnienie możliwości udziału w programach akceleracyjnych, inwestycje w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju w ramach PFR Starter FIZ czy zapewnienie kolejnych rund finansowania w ramach PFR NCBR CVC. Docelowa kapitalizacja funduszu utworzonego w ramach PFR Starter FIZ wyniesie 50 mln zł, a funduszu utworzonego w ramach PFR NCBR CVC wyniesie 160 mln zł. Udział TAURONA w funduszach nie przekroczy odpowiednio 25% i 49%.

Rok 2018 można również podsumować jako intensywny w kontekście współpracy z podmiotami zagranicznymi. Nawiązaliśmy m.in. współpracę z amerykańskim Electric Power Research Institute (EPRI) – umowę o współpracy podpisano 8 marca 2018 r. Zakres pierwszych wspólnych programów badawczych realizowanych przez TAURON i EPRI obejmuje magazynowanie energii oraz identyfikację potrzeb odbiorców energii elektrycznej.

Złożyliśmy również kolejne wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach paneuropejskiego programu Horyzont 2020. Jest to kontynuacja działalności Obszaru Badań i Innowacji TAURONA w tym zakresie – do tej pory udało się nam złożyć w różnego rodzaju konsorcjach międzynarodowych ponad 20 wniosków w ramach tego programu. W Grupie TAURON uruchomiono w 2018 r. czwarty już projekt dofinansowany z programu Horyzont 2020.

W 2018 r. Grupa realizowała także prace w ramach KIC InnoEnergy, w szczególności polskiego węzła InnoEnergy Central Europe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (jednego z sześciu w UE). W strukturach KIC InnoEnergy TAURON ma status Partnera Stowarzyszonego. Jednym z obszarów zainteresowań TAURONA są tzw. czyste technologie węglowe – jednoczesne prowadzenie badań i koordynacja działań w tym obszarze są głównymi zadaniami spółki InnoEnergy Central Europe sp. z o.o., której TAURON jest jednym z udziałowców. Obok realizacji projektów badawczo-rozwojowych dofinansowanych ze środków KIC, w 2018 r. przedstawiciele TAURONA byli także zaangażowani w prace KIC InnoEnergy, związane z ewaluacją projektów/inicjatyw zgłaszanych przez innych partnerów działających w strukturach KIC InnoEnergy, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Wyniki wyszukiwania: