Innowacje w 2018 r.

Rok 2018 był kolejnym, w którym znacząco zwiększyliśmy skalę działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, czego wskaźnikiem jest liczba uruchomionych projektów oraz wielkość zaangażowanych zasobów ludzkich i finansowych.

Uruchomiliśmy 16 nowych projektów (w tym jeden start-up) we wszystkich obszarach biznesowych. Na koniec raportowanego roku w czterech portfelach Obszaru Badań i Innowacji znajdowało się w sumie 57 projektów o łącznej wartości przekraczającej 261 mln zł. Na realizację części z tych projektów Grupa pozyskała dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych o łącznej wartości niemal 45 mln zł.

Najważniejsze projekty badawczo-rozwojowe realizowane w 2018 r. przez spółki Grupy TAURON współfinansowane ze źródeł zewnętrznych

Lp. Projekty/programy/zadania Źródło współfinansowania
1.
 • Projekt CO2-SNG, obejmujący chemiczną akumulację energii poprzez produkcję metanu z wychwyconego CO2
 • Projekt POLYGEN, którego koncepcja opiera się na wykorzystaniu układu poligeneracyjnego przetwarzającego w procesie zgazowania lokalnie dostępne paliwa (np. wybrane frakcje odpadów)
Wspólnota Wiedzy i Innowacji KIC InnoEnergy
(KIC InnoEnergy)
2.
 • System oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych
 • Opracowanie platformy pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej i zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych
 • Zintegrowany System Diagnostyki Sieciowej
 • Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas
 • Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych
 • System optymalizacji pracy konwencjonalnych jednostek wytwórczych nakierunkowany na zwiększenie ich regulacyjności w celu zapewnienia bieżącej stabilności systemu elektroenergetycznego i długoterminowych warunków do dalszej integracji odnawialnych źródeł energii
 • Platforma zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej
 • Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej
 • Wytwarzanie wody zdemineralizowanej do uzupełniania obiegu wodno-parowego metodami elektromembranowymi
 • Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS
 • Opracowanie i wdrożenie procesu technologicznego przetwarzania odpadów z kotłów fluidalnych z wykorzystaniem CO2 do produkcji zamiennika cementu
 • Budowa hybrydowego system ograniczenia emisji składników kwaśnych i popiołów lotnych ze spalin
 • Opracowanie zaawansowanej technologii do monitoringu i predykcyjnej analizy stanu technicznego kotła w celu zwiększenie niezawodności jednostki kotłowej
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(NCBR)
3.
 • Projekt CERES mający na celu wprowadzenie szeregu usprawnień technologicznych w celu zmniejszenia ryzyka związanego z produkowanymi odpadami pogórniczymi.
Fundusz Badawczy dla Węgla i Stali Unii Europejskiej
4.
 • Projekt ICP4Life dotyczący budowy zintegrowanej platformy współpracy do zarządzania cyklem życia technologii i usług produktowych.
 • Projekt MOBISTYLE, dotyczący rozwiązań technologicznych, które pozwolą pozytywnie wpłynąć na zachowania klientów poprzez podniesienie świadomości i poczucia własności u konsumentów.
 • Projekt UtilitEE mający na celu wdrożenie rozwiązania które zwiększy efektywności zużycia energii poprzez aktywne angażowanie klientów w swoje zachowania dotyczące zużycia energii z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz mechanizmów DSM.
 • Projekt GEMINI+, Wypracowanie projektu wysokotemperaturowego reaktora jądrowego chłodzonego gazem (HTGR) do produkcji energii elektrycznej i ciepła.
Horyzont 2020: Program Ramowy w zakresie badań naukowych oraz innowacji

Inicjatywą, która łączy działania spółek TAURON Polska Energia, TAURON Dystrybucja, TAURON Ekoenergia i TAURON Sprzedaż jest projekt M-GRID 2.0 – „Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0”. W jego ramach przeprowadzimy demonstracje samobilansującego się obszaru sieci elektroenergetycznej. Naszym celem jest opracowanie technologii budowy lokalnych sieci elektroenergetycznych, które wyróżniać będą ograniczenie strat podczas przesyłu oraz zwiększona niezawodność i elastyczność systemu. Pozyskana wiedza i doświadczenie w zakresie budowy oraz eksploatacji mikrosieci pozwoli na włączenie wypracowanych rozwiązań do oferty skierowanej do klientów zewnętrznych oraz zastosowanie innowacji wewnątrz Grupy.

Projekt CO2-SNG

Jednym z istotnych projektów innowacyjnych realizowanych obecnie w Grupie TAURON jest projekt CO2-SNG, dotyczący przetwarzania dwutlenku węgla powstającego w procesie spalania paliw w instalacjach przemysłowych w syntetyczny gaz ziemny.

Inicjatywa realizowana jest przez międzynarodowe konsorcjum grupujące polskie i francuskie podmioty, którego liderem jest spółka TAURON Wytwarzanie. Proces ten polega na reakcji CO2 z wodorem powstającym w procesie elektrolizy, która zasilana jest tanią, nadwyżkową energią pochodzącą z OZE (w dolinach obciążeń systemu elektroenergetycznego). Powstaje w ten sposób niemal czysty metan.

Może to być doskonały sposób na przechowywanie nadwyżki zielonej energii lub energii pochodzącej z innych „tanich” źródeł pracujących w okresach niskiego zapotrzebowania ze strony odbiorców. Jednocześnie jest to droga zagospodarowania CO2 wytwarzanego w instalacjach Grupy TAURON. Proces produkcji syntetycznego gazu ziemnego przebiega w modułowych strukturalnych reaktorach metanizacji CO2, opracowanych przez francuskich partnerów projektu. W prace koncepcyjne zaangażowane są polskie instytucje naukowo-badawcze: Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa (AGH) oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza (IChPW).

W 2018 r. ukończyliśmy budowę instalacji pilotowej zlokalizowanej w Elektrowni Łaziska i rozpoczęliśmy kampanię badawczą, wykorzystując CO2 wychwycone ze spalin bloku węglowego klasy 200 MW. Na realizację inicjatywy pozyskano dofinansowanie ze środków EIT InnoEnergy. Infrastruktura wytworzona w ramach projektu CO2-SNG stanowi także bazę dla innych projektów: PolyGen i TENNESSEE.

POLYGEN

Celem projektu POLYGEN jest opracowanie przyjaznego dla środowiska sposobu termicznego przekształcania odpadów i paliw alternatywnych z myślą o zastosowaniach mało- i średnioskalowych. Opracowywana jest technologia wytwarzania ciepła, elektryczności oraz syntetycznego gazu ziemnego w oparciu o zgazowanie paliw alternatywnych, takich jak odpady komunalne, osady ściekowe czy biomasa.

TENNESSEE

Celem projektu TENNESSEE jest udoskonalenie procesu magazynowania energii w postaci chemicznej – czyli stworzenia substytutu gazu ziemnego. Oczekiwana jest poprawa parametrów eksploatacyjnych instalacji względem projektu CO2-SNG, głównie poprzez wyższą sprawność elektrolizy wysokotemperaturowej oraz zastosowanie węglanowych ogniw paliwowych do wychwytu CO2 ze spalin. W efekcie możliwe będzie radykalne zmniejszenie ilości dostarczanej do układu wychwytu energii z elektrowni. Projekt przyczyni się więc do obniżenia energochłonności przypadającej na jednostkę wytwarzanego SNG.

PROmoc

W obszarze sprzedaży kluczowym projektem badawczo-rozwojowym jest „PROmoc – aktywne zarządzanie bilansem energetycznym i preferencjami Klientów w celu optymalnego wykorzystania potencjału do sterowania zapotrzebowaniem na energię”. Projekt koncentruje się na wygenerowaniu korzyści z efektywnego zarządzania mocą dla trzech kluczowych uczestników rynku: klienta, firmy energetycznej kontraktującej energię elektryczną oraz podmiotu zarządzającego bezpieczeństwem krajowego systemu energetycznego.

Założenia projektu PROmoc przewidują zagregowanie i wykorzystanie dostępnej mocy redukcji zapotrzebowania na budującym się obecnie rynku mocy przy jednoczesnej poprawie komunikacji z klientem poprzez stworzenie nowych kanałów komunikacji w czasie rzeczywistym oraz poznanie potrzeb i zachowań konsumenta.

Głównym celem projektu jest zbudowanie narzędzia, które może w aktywny sposób pomóc zarządzać bilansem energetycznym oraz poznać preferencje klientów w tym obszarze poprzez zbudowanie odpowiedniej technologii. Realizacja projektu ma również za zadanie zbudowanie świadomości klientów na temat możliwości efektywnego zarządzania zużyciem energii, co przełoży się na otwarcie nowych obszarów do świadczenia usług dla wszystkich klientów. Produkty projektu przełożą się na zysk nie tylko klienta, ale również dostawców i partnerów powiązanych z Grupą TAURON.

 • Kluczowi beneficjenci, czyli klienci, traktowani są jako aktywni uczestnicy rynku, którzy w sposób bezpieczny i funkcjonalny chcą zarządzać swoim bilansem energetycznym.
 • Firma kontraktująca energię elektryczną może zyskać na zmniejszonej ilości szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.
 • Operator systemu przesyłowego zyska możliwość aktywnego wpływania na zapotrzebowanie klientów.

Internet Rzeczy (IoT)

W 2018 r. zintensyfikowaliśmy prace związane z tzw. internetem rzeczy. W dniu 24 maja 2018 r. została podpisana Umowa Konsorcjum, której celem jest wspólne wdrożenie usług na potrzeby inteligentnego miasta z wykorzystaniem technologii internetu rzeczy (Internet of Things – IoT). Współpraca w tym zakresie została zainicjowana przez TAURON Polska Energia i światowego giganta w dziedzinie teleinformatyki – firmę Ericsson. Wdrożenie tego typu rozwiązań będzie pierwszym w Polsce przedsięwzięciem, które wykorzystuje internet rzeczy na skalę kilkusettysięcznego miasta.

Wdrożenie zakłada kompleksową optymalizację wykorzystania i budowę nowych usług na bazie infrastruktury miejskiej, komunalnej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu sieci czujników dostarczających informacji ułatwiających zarządzanie poszczególnymi funkcjami aglomeracji. Odpowiednio dobrane, nowoczesne rozwiązania technologiczne ułatwią bezpieczne i efektywne zarządzanie oświetleniem ulicznym czy miejscami parkingowymi, czyniąc miasto bardziej komfortowym dla mieszkańców. Wykorzystana zostanie istniejąca infrastruktura dystrybucyjna Grupy TAURON, po to by świadczyć zaawansowane usługi technologiczne dla mieszkańców i biznesu.

Wyniki wyszukiwania: