Jak zarządzamy innowacjami?

Historycznie innowacje w TAURONIE rozwijane były w poszczególnych elektrowniach i w ramach rejonów energetycznych. Spółki tworzące Grupę dysponują obecnie kilkudziesięcioma patentami, niektóre z wypracowanych rozwiązań udało się rentownie wdrożyć lub sprzedać innym przedsiębiorstwom.

Ten konserwatywny model rozwoju rozwiązań, produktów i usług został obecnie dostosowany do nowych wyzwań stojących przed Grupą i całym sektorem energetycznym. Budując od podstaw ekosystem innowacji, postawiliśmy na elastyczność i otwartość.

tauron-model-inforgrafiki-79 tauron-model-inforgrafiki-79

 

Obok tradycyjnie pojmowanej działalności badawczo-rozwojowej duże znaczenie zyskała kooperacja ze start-upami. Jej nawiązanie wymagało od Grupy wypracowania od podstaw formuły „współpracy dużego z małym” – czyli Grupy TAURON z niewielkimi, innowacyjnymi zespołami o kulturze organizacyjnej odległej od korporacyjnych procedur opracowywania i wdrażania projektów.

Jak pokazała praktyka, tego typu współpraca wymaga wspomnianej już elastyczności, zarówno po stronie korporacji, jak i start-upu. Obie strony muszą dostosować swoje oczekiwania do potrzeb i możliwości partnera. Wypracowanie wspólnego języka było wysiłkiem, który przyniósł w 2018 r. widoczne efekty. W marcu 2018 r. zakończony został program Pilot Maker, realizowany we współpracy z firmą techBrainers. Nabór projektów i wsparcie start-upów w ramach tego programu pozwoliły skierować na ścieżkę realizacji projekty, które w najbliższej przyszłości mogą istotnie wpłynąć na działalność Grupy.

Intensyfikacja działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej wymagała wprowadzenia i skutecznego stosowania, w codziennej realizacji zadań, zarządzania procesowego. Jasne definiowanie zadań i odpowiedzialności osób oraz komórek organizacyjnych zajmujących się działalnością B+R+I w poszczególnych spółkach Grupy zwiększyło naszą efektywność i poprawiło terminowość. Stałe usprawnianie organizacji obszaru odpowiedzialnego za kreowanie innowacji pozwoliło na wzrost skuteczności nadzoru Centrum Korporacyjnego nad realizacją poszczególnych projektów, włączając w to zarządzanie zasobami finansowymi i niefinansowymi.

image/svg+xml

Case: Pilot Maker

W lipcu 2016 r. zarząd TAURON Polska Energia S.A. podjął decyzję o zaangażowaniu spółek Grupy w program „ScaleUp” i postanowił zgromadzić oferty potencjalnych operatorów. Do współpracy wybrano firmę techBrainers z koncepcją programu Pilot Maker. Zaproponowany model połączenia potencjału start-upów z infrastrukturą, doświadczeniem i zasobami dużych przedsiębiorstw okazał się na tyle atrakcyjny i dopracowany, że inicjatywa Pilot Maker w ramach konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości uzyskała dofinansowanie w wysokości niemal 6 mln zł.


tauron-model-inforgrafiki-starupy-78 tauron-model-inforgrafiki-starupy-78
 • 3 nabory start-upów (luty, kwiecień, sierpień 2017 r.)
 • 128 zgłoszonych pomysłów
 • 80 zespołów projektowych prezentujących projekty na Komitetach Selekcji
 • 36 start-upów weszło do Programu (podpisało umowy akceleracyjne)
 • 28 start-upów rozpoczęło prace ze spółkami Grupy TAURON (przeszło przez min. jedną iterację w fazie prototypowania)
 • 9 spółek Grupy TAURON zaangażowanych we współpracę komercyjną
 • 20 ekspertów merytorycznych TAURON biorących czynny udział w akceleracji
 • 10 kluczowych menedżerów TAURON wspierających projekty start-upowe od strony biznesowej

Efektem Pilot Makera są konkretne projekty innowacyjne przetestowane i zrealizowane w Grupie TAURON. Start-upy, z którymi TAURON miał szansę pracować, zaprezentowały oraz przetestowały przy użyciu i czynnym zaangażowaniu zasobów TAURONA (eksperci merytoryczni, biznesowi, infrastruktura) rozwiązania z obszarów:

 • elektromobilność;
 • bezpieczeństwo i stabilna praca sieci energetycznych;
 • zarządzanie aktywami wytwórczymi;
 • Smart Home;
 • innowacyjne technologie komunikacji z klientem;
 • optymalizacja procesów wewnętrznych korporacji;
 • Smart Metering;
 • efektywność energetyczna.

Program Pilot Maker został oficjalnie zakończony 12 marca 2018. Efektem zainicjowanej w trakcie jego trwania współpracy ze start-upami jest m.in. nawiązanie dwustronnej współpracy i testowanie rozwiązań przygotowanych przez start-upy w większej skali. Strony podjęły wspólne prace nad rozwiązaniami takimi jak rozwój narzędzi do interaktywnej komunikacji z klientami TAURONA w przestrzeni www, rozwiązań służących do automatycznej analizy obrazu sieci energetycznych, pozwalających na lokalizację usterek i anomalii na obiektach liniowych czy dedykowanym rozwiązaniem zdalnego odczytu komunalnych liczników energii elektrycznej.

 

Z myślą o unowocześnieniu sieci dystrybucyjnych powstaje rozwiązanie monitorujące odpływy niskiego napięcia w stacjach transformatorowych Sn/nn. W ramach kolejnego projektu opracowywane jest rozwiązanie umożliwiające zdalny pomiar odległości pomiędzy linią energetyczną SN (WN) a gruntem za pomocą sensorów oraz przesył wykonanych pomiarów na duże odległości za pomocą bezprzewodowej ultraenergooszczędnej technologii transmisji danych.

Pilot Maker to również jedna ze ścieżek wejścia grupy w obszar elektromobilności – we współpracy z jednym ze start-upów pracujemy nad dynamicznym balansowaniem mocy w sieci ładowarek do samochodów elektrycznych.

Kontynuując model współpracy wypracowany w ramach programu Pilot Maker, TAURON zaangażował się także w uruchomiony w 2018 r. program Pilot Maker Elektro ScaleUp. Carsharing elektrycznych samochodów, skuterów czy rowerów, rozwój i zarządzanie punktami ich ładowania, alternatywne systemy zasilania pojazdów, wykorzystanie tzw. big data, dynamiczna wycena usług czy systemy rozliczeń – to obszary, które znajdują się w centrum zainteresowania nowego programu.

image/svg+xml

Budując strategiczną pozycję Grupy TAURON w obszarze start-upów, podpisaliśmy w dniu 13 czerwca 2018 r. wraz z Polskim Funduszem Rozwoju oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o utworzeniu funduszu typu Corporate Venture Capital (CVC). W centrum zainteresowania nowego funduszu EEC Magenta znajdują się projekty innowacyjnych rozwiązań dla energetyki, które odpowiadają na wyzwania rynkowe z obszarów działalności Grupy TAURON. Powołany fundusz jest pierwszym tego typu podmiotem na polskim rynku.

Rola TAURONA w projekcie i cel utworzenia Funduszu CVC

 

W kontekście zaangażowania TAURONA w szereg projektów w ramach modelu Open Innovation, realizowanego poprzez działalność spółki Magenta Grupa TAURON, jak również udział w programie akceleracyjnym Pilot Maker, stworzenie funduszu CVC stanowi kolejny element budowy ekosystemu współpracy z innowacyjnymi przedsiębiorstwami. Powstanie funduszu CVC zajmującego się inwestycjami w innowacyjne przedsiębiorstwa w różnych etapach rozwoju – od fazy zalążkowej do fazy wzrostu i ekspansji – jest istotnym elementem tego ekosystemu.

TAURON uczestniczy w funduszach w roli Inwestora. Intencją TAURONA jest zapewnienie tzw. smart money, czyli dostarczenia innowacyjnym przedsiębiorstwom na wczesnym etapie rozwoju nie tylko środków finansowych do dalszego wzrostu, ale przede wszystkim udzielania wsparcia w zakresie konsultacji strategicznych dla spółek portfelowych, w pozyskiwaniu kontrahentów oraz organizowania finansowania zewnętrznego.

Istotną przewagą oferty TAURONA jest możliwość udostępnienia infrastruktury Grupy w celu testowania innowacyjnych rozwiązań. Z kolei TAURON dzięki zaangażowaniu w Fundusz zyskuje możliwość bezpiecznego inwestowania w innowacyjne spółki, których rozwiązania wspierają rozwój Grupy w zakresie efektywności aktywów lub nowych modeli biznesowych.

image/svg+xml

Rozwój funduszy CVC jest trendem światowym, także w szeroko pojętej branży energetycznej. Wśród wiodących grup kapitałowych o zasięgu globalnym, działających w branży energetycznej, można wymienić podmioty, które również są zaangażowane w fundusze typu CVC, jak np. EDF, Engie, BP, Statoil czy Shell. Jednym z ważniejszych wyzwań, przed którymi stoi obecnie TAURON, jest także moderowanie i promowanie innowacyjności wśród pracowników Grupy. Naszą intencją jest osiągnięcie statusu lidera innowacji branży energetycznej. Lider wyznacza kierunki i kreuje przyszły kształt sektora, najlepiej dostrzegając kierunki umożliwiające zachowanie przewagi konkurencyjnej.

Wyniki wyszukiwania: