Strategiczna Agenda Badawcza

Cztery priorytetowe kierunki działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej wskazane w Strategii znalazły odzwierciedlenie w przyjętej w 2018 r. Strategicznej Agendzie Badawczej (SAB).

Dokument ten stanowi przełożenie celów wskazanych w Strategii na „mapę drogową” działalności B+R+I. Jednocześnie wykracza poza perspektywę aktualnie obowiązującej Strategii Grupy.

Strategiczną Agendę Badawczą tworzą szczegółowe dokumenty czterech portfeli merytorycznych, zgodnych ze wskazanymi wcześniej w Strategii kierunkami. Każdy z dokumentów wskazuje cele przyświecające prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej w Grupie, zawiera opis obszarów badawczych, planowanych rezultatów i listę inicjatyw. Tym samym działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna w Grupie TAURON jest realizowana i będzie rozwijana w oparciu o kompletne i szczegółowe założenia o charakterze strategicznym – z jasno zdefiniowanymi celami i osadzonymi w horyzoncie czasowym rezultatami. Jest to pierwszy tego typu dokument opracowany w ramach polskiego sektora energetycznego.

Strategiczna Agenda Badawcza jest także zgodna i komplementarna wobec pozostałych dokumentów strategicznych opracowywanych lub przyjętych w Grupie TAURON, w tym przede wszystkim w obszarze inwestycji czy zarządzania majątkiem.

image/svg+xml

SAB w liczbach:

 • 4 Portfele merytoryczne
 • 3 Horyzonty czasowe
  • krótkoterminowy (2 lata)
  • średnioterminowy (4 lata)
  • długoterminowy (6 lat i powyżej)
 • 13 Celów Rozwojowych
 • 45 Obszarów Badawczych
 • 253 Inicjatywy

Strategiczna Agenda Badawcza definiuje następujące portfele merytoryczne:

Klient i jego potrzeby

Portfel „Klient i jego potrzeby” koncentruje się na tworzeniu nowych strumieni przychodów w oparciu o innowacyjne rozwiązania opracowane w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby klientów. Jednym z aspektów prac nad tym portfelem jest tworzenie nowoczesnej i elastycznej oferty Grupy. Współpraca z ponad 5,6 mln klientów daje nam możliwość tworzenia przemyślanych ofert na bazie produktów i usług energetycznych oraz pozaenergetycznych. Takie podejście umożliwia nam dosprzedaż (up-selling) oraz oferowanie produktów powiązanych (cross-selling).

Dysponujemy dużą i różnorodną bazą klientów reprezentujących różne kategorie wiekowe, miejsce zamieszkania i style życia. W segmencie klientów biznesowych obsługujemy podmioty różniące się stylem zarządzania, strukturą organizacyjną biznesu, branżą i skalą działalności. Aby dotrzeć do każdego segmentu klientów ze spersonalizowaną ofertą, skupiamy uwagę na wykorzystaniu narzędzi analitycznych, pozwalających poszerzyć wiedzę o odbiorcach – zarówno obecnych, jak i przyszłych. Naszym celem w działalności innowacyjnej jest wykorzystywanie w analizach autorskiej metodyki współtworzenia ofert z udziałem klientów, pilotażowego testowania nowych rozwiązań (Living Lab), co pozwoli nam podejmować trafne decyzje biznesowe.

Zakres działań badawczo-rozwojowych obejmuje: przygotowywanie rozwiązań w zakresie budowania zaangażowania klienta oraz opracowanie skutecznych narzędzi komunikacji i obsługi klienta poprzez kanały online (sztuczna inteligencja (AI), doświadczenie konsumenta i użytkownika czy cyfryzacja). Aby te elementy mogły przyczynić się do naszych sukcesów rynkowych, inicjatywy zaproponowane w niniejszym portfelu podejmują temat wielokanałowości, zarówno w kontakcie z klientem, jak i w sprzedaży, a innowacyjne, prototypowe narzędzia analityki głosu i obrazu zwiększają możliwości spersonalizowanego podejścia do konsumenta. Dzięki powyższym instrumentom Grupa TAURON ma możliwość budowania cyfrowego doświadczenia swoich klientów, uwzględniając obecnie obserwowane trendy.

Trafne prognozowanie i przewidywanie przyszłych wydarzeń na rynku to jeden z najważniejszych elementów w prowadzeniu biznesu, pozwalający na podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o wielowymiarową analizę danych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych. Grupa TAURON chce być firmą, która na podstawie zgromadzonych danych oraz nowoczesnych metod analiz rynku przeprowadzi dokładną segmentację klienta oraz opracuje odpowiednie scenariusze możliwych zdarzeń, a także będzie współtworzyć nowatorskie rozwiązania odpowiadające na zindywidualizowane potrzeby klientów. Te czynniki, w połączeniu z nowoczesnymi narzędziami marketingowymi, takimi jak inteligentne aplikacje w portalach społecznościowych czy automatyzacja marketingu, pozwolą jeszcze bardziej poznać potrzeby i preferencje klienta i szybko reagować na zmieniające się trendy.

Inteligentne Usługi Sieciowe

Inteligentne Usługi Sieciowe to portfel, który realizuje dwa zasadnicze cele. Pierwszy z nich to realizacja projektów badawczo-rozwojowych nakierowanych na rozwój działalności, którą prowadzi dzisiaj Grupa TAURON w zakresie dostarczania energii elektrycznej i ciepła. Drugi cel dotyczy nowych usług i funkcjonalności na bazie posiadanej w Grupie TAURON infrastruktury, jak również zdobytej wiedzy i doświadczeń.

W przypadku celu dotyczącego rozwoju bieżącej działalności skupiamy się na działaniach związanych z poprawą niezawodności dostaworaz jakości energii elektrycznej i ciepła, poprzez rozwój nowoczesnych rozwiązań w obszarze diagnostyki, automatyzacji i digitalizacji procesów zarządczych. W ramach realizacji tego celu chcemy również zaadresować wyzwania, jakie pojawiają się wraz ze zmianami zachodzącymi na rynku energii, w szczególności w zakresie energii elektrycznej, związanymi głównie z intensywnym rozwojem generacji rozproszonej i koniecznością jej integracji z siecią.

W zakres portfela wchodzą również inicjatywy dotyczące infrastruktury do przesyłu danych, w tym infrastruktury światłowodowej, będącej w posiadaniu Grupy TAURON. Należy jednak podkreślić, że z uwagi na potencjał oraz zakres wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorstwami zajmującymi się dystrybucją energii elektrycznej, portfel koncentruje się przede wszystkim na tym właśnie obszarze. Kwestie związane z dystrybucją ciepła i infrastrukturą światłowodową są w SAB zaakcentowane w miejscach, w których istnieje największa możliwość rozwoju dla tej infrastruktury.

TAURON jako grupa posiadająca olbrzymie zaplecze inżynieryjno-technologiczne i doświadczenie, związane nie tylko z dostarczaniem energii czy ciepła, ale także np. z obsługą infrastruktury komunikacyjnej (m.in. infrastruktury światłowodowej), wydaje się być naturalnym podmiotem, który może świadczyć szereg usług w zakresie inteligentnych budynków, inteligentnych miast czy usług związanych z zarządzaniem energią. Dlatego w ramach tego portfela chcemy rozwijać technologie i kompetencje związane z rozwojem narzędzi do zarządzania energią, rozwojem technologii pozyskania i przetwarzania danych czy rozwojem technologii komunikacyjnych.

Energetyka Rozproszona

Projekty w portfelu Energetyka Rozproszona służą realizacji trzech, szczegółowo zdefiniowanych celów rozwojowych. Pierwszy z nich dedykowany jest optymalizacji technologii i procesów związanych z obecnie prowadzoną działalnością biznesową w obszarze energetyki rozproszonej i odnawialnej. Poszukujemy projektów, które wpływać będą na poprawę dyspozycyjności i sprawności urządzeń, wzrost efektywności procesu produkcyjnego i zwiększenie produktywności z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska.

Drugi cel związany jest z rozwojem elementów i systemów energetyki przyszłości. Obserwowane trendy rozwoju rynku energetycznego oraz wdrażane modele w obszarze regulacji pozwalają na sformułowanie wniosku, iż energetyka rozproszona, w tym również odnawialna, będzie zyskiwać na znaczeniu w długim horyzoncie czasowym. W projektach badawczych w tym celu rozwojowym budujemy technologiczną gotowość do funkcjonowania na przyszłym rynku energii i usług okołoenergetycznych. Rozwijamy zarówno innowacyjne i wysokosprawne źródła wytwarzania bazujące na lokalnie dostępnych paliwach oraz źródłach energii odnawialnej i odpadowej, systemy magazynowania wytworzonych mediów energetycznych oraz narzędzia informatyczne pozwalające na skuteczne zarządzanie generacją rozproszoną.

Jednym z potencjalnych kierunków rozwoju przedsiębiorstw energetycznych może być integrowanie źródeł rozproszonych i wykorzystywanie efektów skali, które powstają po stronie operatora posiadającego w swoim portfelu wiele źródeł rozproszonych.

Trzeci z celów rozwojowych koncentruje się na rozwoju usług i nowych modeli biznesowych budowanych na bazie elementów i systemów rozwijanych w ramach celu drugiego, a także bazujących na rozwiązaniach opracowanych w ramach celu pierwszego i doświadczeń związanych z eksploatacją własnych, rozproszonych aktywów wytwórczych.

Niskoemisyjne technologie wytwarzania

Obserwowane trendy, regulacje prawne i finansowe oraz konkurencyjny rynek pozwalają wysnuć wniosek, iż w długim horyzoncie czasowym malejąca rola wysokoemisyjnej, wielkoskalowej energetyki konwencjonalnej stanie się faktem. Niemniej jednak w zakresie, w którym ekonomicznie uzasadnione jest budowanie pozycji tego obszaru, zidentyfikowano szereg zagadnień, których rozwój poprzez projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne pozwoli na określenie nowych ram funkcjonowania obszaru wielkoskalowego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, jak również wydobycia węgla kamiennego i innych surowców wydobywanych w Grupie TAURON.

Istotną alternatywą wobec konwencjonalnych źródeł wielkoskalowych jest rozwój niskoemisyjnej i bezemisyjnej energetyki wielkoskalowej, której technologie są jednym z przedmiotów badań w ramach tego portfela.

Projekty realizowane w ramach portfela niskoemisyjne technologie wytwarzania mają dwa główne zadania:

 • wsparcie w procesie transformacji energetyki konwencjonalnej, umożliwiające nadanie temu obszarowi nowego, „niskoemisyjnego” oblicza,
 • znalezienie źródeł nowych przychodów na bazie wiedzy, kompetencji i infrastruktury spółek Grupy TAURON.

Realizacja dotychczas uruchomionych projektów B+R oraz uruchamianie i skuteczna realizacja nowych przedsięwzięć z zakresu B+R+I, wpisujących się w przemyślaną i jasno zdefiniowaną Strategiczną Agendę Badawczą jest warunkiem koniecznym do tego, aby w strukturze przychodów Grupy coraz większe znaczenie miały przychody z tzw. nowych biznesów, czyli działalności, która na dzisiaj jest stosunkowo niewielka lub wręcz nieobecna.

Działalność obszaru B+R+I wpisuje się w aspirację wskazaną w Strategii Grupy, aby w roku 2025 nie mniej niż 25% przychodów/marży z segmentu sprzedaży w Grupie pochodziło z nowych biznesów. Sprostanie temu wyzwaniu ma charakter długofalowy. Patrząc jednak na dynamikę zmian w obszarze B+R+I, szybki wzrost liczby projektów i zaangażowanych zasobów, zainicjowanie i rozwój współpracy ze start-upami, wspólne inicjatywy z wiodącymi europejskimi przedsiębiorstwami czy budowanie struktur wspierających kreowanie i uruchamianie nowych biznesów, wyzwanie to należy uznać za ambitne, ale realne do wykonania.

Wyniki wyszukiwania: