Kluczowe dane finansowe

Dane operacyjne Grupy TAURON za 2018 r.
2018 2018 vs 2017 2017 2016
Produkcja węgla handlowego [mln ton] 5,01 -22% 6,45 6,37
Produkcja energii elektrycznej [TWh] 16,21 -12% 18,41 16,80
Wytwarzanie ciepła [PJ] 11,29 -7% 12,20 11,52
Dystrybucja energii elektrycznej [TWh] 51,97 1% 51,37 49,68
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej [TWh] 34,52 -1% 34,94 32,04

Przychody ze sprzedaży

image/svg+xml

Grupa TAURON wypracowała w 2018 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 18,1 mld złotych, co oznacza 4-procentowy wzrost w stosunku do 2017 roku. Mimo utworzenia rezerwy związanej z wpływem regulacji prawnych na ceny sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 214 mln złotych osiągnęliśmy wynik EBITDA w wysokości 3,4 mld złotych. Skonsolidowany zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 205 mln złotych i był obciążony odpisami z tytułu utraty wartości majątku, przede wszystkim w segmencie Wytwarzanie. Na wyniki finansowe Grupy TAURON znaczący wpływ miał konsekwentnie realizowany program poprawy efektywności. Od początku jego wdrożenia w 2016 roku przyniósł on łącznie ponad 1 mld złotych pozytywnego wpływu na wynik EBITDA.

Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu

W 2018 r. Grupa Kapitałowa TAURON wypracowała przychody o 4% wyższe w porównaniu z wartościami uzyskanymi w 2017 r. Głównymi czynnikami, które ukształtowały osiągnięty wynik, były:

  1. wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej – głównie jako efekt 12% wzrostu ceny oraz 1% wolumenu sprzedanej przez Grupę Kapitałową TAURON energii elektrycznej;
  2. wyższe przychody ze sprzedaży gazu, z uwagi na wzrost cen sprzedaży gazu o 16% oraz wzrost wolumenu o 24%;
  3. niższe przychody ze sprzedaży ciepła – niższy wolumen sprzedaży ciepła i usług przesyłowych, ze względu na wyższe temperatury otoczenia w porównaniu z 2017 r.;
  4. niższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych, głównie z uwagi na spadek stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej do odbiorców końcowych w następstwie wprowadzenia do stosowania MSSF 15 i wyłączenie z przychodów opłaty przejściowej w 2018 r.;
  5. niższe przychody ze sprzedaży węgla jako efekt spadku wolumenu sprzedaży węgla (o 37%), przy wzroście ceny sprzedaży węgla o 16%.
Przychody ze sprzedaży 2018

EBITDA

Wynik EBITDA Grupy TAURON w 2018 r. wyniósł 3,4 mld zł i był o 7% niższy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Spadek EBITDA wynika przede wszystkim z ujęcia w 2018 r. rezerw na umowy rodzące obciążenia, rozwiązania w 2017 r. rezerwy na ECSW oraz rozliczenie w 2017 r. uprawnień nieodpłatnych do emisji CO2 przeniesionych z 2016 r. Na wynik EBITDA Grupy TAURON w 2018 r. miało także wpływ rozwiązanie w 2018 r. rezerwy na świadczenia pracownicze w TAURON Wytwarzanie. Największy udział w strukturze EBITDA ma Segment Dystrybucja (75%), a w dalszej kolejności Wytwarzanie (22%) i Sprzedaż (9%).

Zysk netto i odpisy aktualizujące

image/svg+xml

Wyniki finansowe za 2018 rok są zgodne z naszymi planami i oczekiwaniami rynku. Zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży, a wynik EBITDA osiągnął poziom 3,4 mld złotych. Wynik netto był znacząco obciążony zdarzeniami jednorazowymi o charakterze niegotówkowym w postaci ujęcia odpisów z tytułu utraty wartości aktywów.

Marek Wadowski
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Zysk netto

Zysk netto 2018

Dług netto

Dług netto [mln zł]

Wyniki wyszukiwania: