Realizacja finansowych aspektów strategii

Głównym celem Strategii 2016–2025 jest przygotowanie Grupy TAURON do wyzwań tzw. Energetyki Jutra. Strategia wyznacza priorytety, w ramach których jednocześnie podejmowane działania przekształcają Grupę Kapitałową TAURON w kierunku jak najlepszego dostosowania do uwarunkowań, jakich można spodziewać się w średnim i długim okresie. Wynikiem realizacji Strategii są podjęte działania i osiągnięte efekty w ramach priorytetów, realizacja celów strategicznych Programu Poprawy Efektywności oraz Inicjatyw Strategicznych. 2018 r. był kolejnym okresem, kiedy realizowane były założone w Strategii priorytety i cele:

  • Zapewnienie stabilności finansowej Grupy Kapitałowej TAURON
  • Budowa silnej grupy kapitałowej w oparciu o trzy filary
  • Wdrożenie zmian organizacyjnych wspierających realizację Strategii
  • Realizacja celów strategicznych w 2018 r.

Zapewnienie stabilności finansowej Grupy Kapitałowej TAURON

Realizowane jest poprzez Program Poprawy Efektywności, realizację Inicjatyw Strategicznych oraz poprawę efektywności inwestycyjnej. W 2018 r. zakończono realizację Programu Poprawy Efektywności przyjętego na lata 2016–2018.

Poniższy rysunek przedstawia Program Poprawy Efektywności na lata 2016–2018.

tauron-model-inforgrafiki-55 tauron-model-inforgrafiki-55

W latach 2016–2018 z tytułu realizacji Programu Poprawy Efektywności w Grupie Kapitałowej TAURON uzyskano oszczędności w kwocie 1 719 mln zł, co stanowi 132% zaplanowanych oszczędności, z czego 1 067 mln zł wpłynęło na EBITDA, 652 mln zł na oszczędności CAPEX. Największy udział w osiągniętych oszczędnościach miał Obszar Wytwarzanie.

Poniższy rysunek przedstawia Inicjatywy Strategiczne i racjonalizację inwestycji w latach 2017–2020.

tauron-model-inforgrafiki-56 tauron-model-inforgrafiki-56

W 2018 r. Inicjatywy Strategiczne przyniosły efekt finansowy na poziomie 1 498 mln zł, z czego 651 mln zł wpłynęło na EBITDA, a 847 mln zł wynikało z redukcji nakładów inwestycyjnych (w tym 613 mln zł z tytułu wstrzymania budowy bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe z członem ciepłowniczym w Elektrowni Łagisza w Będzinie). Największy udział w osiągniętych oszczędnościach miał Obszar Wytwarzanie (688 mln zł) oraz Obszar Dystrybucja (89 mln zł). Uzyskane efekty narastająco do końca 2018 r. wyniosły 2 435 mln zł, z czego 970 mln zł pozytywnie wpłynęło na EBITDA, a 1 464 mln zł pochodziło z redukcji nakładów inwestycyjnych.

Budowa silnej grupy kapitałowej w oparciu o trzy filary

Grupa Kapitałowa TAURON ma najbogatszą ofertę produktów i usług dla klientów wśród polskich grup energetycznych. W 2018 r. Grupa Kapitałowa TAURON została nagrodzona za rozwój elektromobilności. Działania na rzecz rozwoju Segmentu Sprzedaży są również wspierane poprzez dedykowane projekty w ramach Strategicznej Agendy Badawczej (SAB). Trwają prace nad udoskonalaniem wysokich standardów obsługi klienta oraz rozwojem nowoczesnych i zintegrowanych kanałów sprzedaży i obsługi klienta.

Ważnym ogniwem łańcucha wartości Grupy Kapitałowej TAURON jest baza aktywów regulowanych obejmujących działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła. Znacząca część nakładów inwestycyjnych jest przeznaczana na budowę i modernizację sieci. W 2018 r. Grupa Kapitałowa TAURON zainwestowała w Segment Dystrybucji łącznie 2 044 mln zł, przy jednoczesnych inicjatywach poprawiających efektywność kosztową i organizacyjną tego Segmentu w ramach realizacji programu „Jedna Dystrybucja”. Główne działania polegały na  ujednolicaniu procesów i systemów oraz wdrożeniu optymalnej i spójnej struktury TAURON Dystrybucja.

W zakresie Segmentów Wydobycia i Wytwarzania w 2018 r. kontynuowano działania poprawiające efektywność kosztową i produktywność. Zoptymalizowano nakłady inwestycyjne, które łącznie dla Segmentów Wydobycia i Wytwarzania narastająco do końca 2018 r. osiągnęły poziom 1 547 mln zł. Jednocześnie, realizowane są strategiczne projekty inwestycyjne, zgodne ze Strategią. W 2018 r. kontynuowano przygotowywanie inwestycji w ramach projektów dostosowania jednostek wytwórczych do wymogów konkluzji BAT. W wyniku zawarcia umów, będących konsekwencją uczestnictwa w przeprowadzonych aukcjach rynku mocy, jednostki wytwórcze Grupy Kapitałowej TAURON będą otrzymywały dodatkowe przychody z tytułu gotowości do dostarczania energii elektrycznej.

Wdrożenie zmian organizacyjnych wspierających realizację Strategii

Podstawą modelu operacyjnego jest zarządzanie procesowe, podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy zdefiniowane jednostki: Centrum Korporacyjne, Obszary Biznesowe i Centra Usług Wspólnych. W ramach kultury innowacyjnej obok tradycyjnie pojmowanej działalności badawczo-rozwojowej duże znaczenie zyskała kooperacja Grupy Kapitałowej TAURON ze start-upami.

Więcej: w sekcji Strategia (priorytety)

Realizacja celów strategicznych w 2018 r.

W 2018 r. realizowano poniższe cele strategiczne Grupy Kapitałowej TAURON:

Cel strategiczny Realizacja w 2018
EBITDA powyżej 4 mld w 2020 r. Cel realizowany był poprzez podstawową działalność segmentów biznesowych Grupy Kapitałowej TAURON oraz realizację Inicjatyw Strategicznych i Programu Poprawy Efektywności. W 2018 r. uzyskano EBITDA na poziomie 3,4 mld zł, niższym o 7% w porównaniu z 2017 r.
Kowenant dług netto/EBITDA poniżej 3,5x Dotrzymanie kowenantów jest efektem zarówno działań wpływających na poprawę wyników finansowych, jak i działań zmierzających do poprawy efektywności inwestycyjnej. W ramach Strategii zoptymalizowano portfel inwestycyjny oraz pozyskano nowoczesne finansowanie w postaci emisji obligacji hybrydowych. Na koniec 2018 r. wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 2,5x.
Utrzymanie wysokiego wskaźnika CSI Grupa Kapitałowa TAURON jest liderem branży w zakresie jakości obsługi klienta. Coroczne badania satysfakcji klientów, wykonywane przez firmę zewnętrzną, potwierdzają wysoki poziom zadowolenia klientów Grupy Kapitałowej TAURON. Wyniki badania CSI z listopada 2018 r. były następujące: dla gospodarstw domowych 81 pkt, dla małych i średnich przedsiębiorstw 73 pkt, a dla klientów biznesowych 77 pkt.
Elektrownie z pozytywnymi przepływami finansowymi do 2020 r. Osiągnięcie tego celu będzie wynikiem szeregu działań podejmowanych w ramach Grupy Kapitałowej TAURON, m.in.: optymalizacji kosztów i nakładów na jednostki wytwórcze, strategii handlowej Grupy Kapitałowej TAURON, jak również oddziaływania otoczenia zewnętrznego zarówno regulacyjnego, jak i rynkowego (rynek mocy, wsparcie OZE i kogeneracji, ceny paliw, ceny praw majątkowych, ceny energii). Istotny, dodatni wpływ na uzyskanie pozytywnych przepływów finansowych jednostek wytwórczych Grupy Kapitałowej TAURON od 2021 r. będą miały zagwarantowane przychody, uzyskane w ramach wygranych aukcji głównych rynku mocy, które miały miejsce w 2018 r.
Utrzymanie bazy klientów Grupa Kapitałowa TAURON jest największym w kraju dystrybutorem i drugim co do wielkości sprzedawcą energii elektrycznej. Utrzymanie bazy klientów stanowi dla Grupy Kapitałowej TAURON platformę długofalowego wzrostu i jest realizowane przez zarówno działania poprawiające jakość świadczonych usług, m.in. rozwój kanałów komunikacji z klientem, jak i szeroką ofertę produktową. Na koniec 2018 r. Grupa Kapitałowa TAURON świadczyła usługi dla blisko 5,5 mln klientów Segmentu Sprzedaży i 5,6 mln klientów Segmentu Dystrybucji.
Lider marży jednostkowej wśród 4 największych sprzedawców energii w Polsce Utrzymanie pozycji lidera opiera się zarówno na utrzymaniu wysokiego wolumenu sprzedawanej energii eklektycznej, jak i zdolności do generowania pozytywnego wyniku ekonomicznego. Grupa Kapitałowa TAURON, koncentrując się na kliencie, buduje szeroką, rentowną bazę produktów i usług. Według danych za rok 2018 r. Grupa Kapitałowa TAURON utrzymała pozycję lidera marży jednostkowej wśród czterech największych spółek krajowych kalkulowanej jako wynik EBITDA Segmentu Sprzedaży przypadający na energię elektryczną sprzedaną do odbiorców końcowych.
Nowe biznesy mają stanowić przynajmniej 25% przychodów/marży w 2025 r. TAURON aktywnie przygotowuje się do udziału w nowych rynkach oraz obszarach działalności. Działania skupione w ramach nowych biznesów wspiera realizacja SAB oraz współpraca ze start-upami. TAURON zaangażował się w projekt, którego celem jest budowa szerokopasmowego dostępu do internetu w siedmiu regionach południowej Polski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Atrakcyjność projektu zwiększa dodatkowo wartość dofinansowania, które wynosi 187 mln zł. W listopadzie 2018 r. TAURON oddał do użytku sieć terminali do ładowania samochodów elektrycznych składającej się z czterech szybkich stacji ładowania oraz 27 stacji przyspieszonego ładowania. Dodatkowo, uruchomiona została aplikacja eCar od TAURONA, która pozwala wypożyczyć samochód elektryczny.

W 2019 r. kontynuowane będą, zgodnie z przyjętą Strategią, największe inwestycje Grupy Kapitałowej TAURON, w tym:

Segment Wydobycie

  • budowa szybu Grzegorz w ZG Sobieski
  • budowa poziomu 800 m w ZG Janina i inwestycje w ZG Brzeszcze

Segment Wytwarzanie

  • budowa bloku węglowego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III
  • budowa bloku gazowo-parowego 450 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola

Segment Dystrybucja

  • zadania inwestycyjne związane z budową i modernizacją sieci
image/svg+xml

TAURON konsekwentnie inwestuje w poprawę elastyczności jednostek, czego przykładem jest zainstalowanie wytwornic pary w naszych blokach. To rozwiązanie umożliwia wyłączenie całej elektrowni w sytuacji, gdy na rynek trafia duża ilość energii z OZE. Ten kierunek transformacji energetyki jest możliwy dzięki rynkowi mocy, który zapewnia podstawowe przychody jednostkom, których produkcja systematycznie spada zastępowana OZE. Mechanizm ten opiera się na założeniu, że wytwórcy energii uzyskują przychody nie tylko ze sprzedaży energii, ale również z tytułu utrzymania swoich jednostek wytwórczych w gotowości do pracy, kiedy system tego wymaga. Rynek mocy stanowi klucz do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz współpracy energetyki konwencjonalnej i OZE. Dzięki stabilnemu zapleczu, możliwe będzie bowiem przyłączanie większych ilości źródeł bezemisyjnych, a to z kolei klucz do sprawnej transformacji energetyki.

TAURON konsekwentnie pracuje też nad możliwością wychwytu i utylizacji dwutlenku węgla. – Realizowany w elektrowni w Łaziskach projekt CO2-SNG polega na przekształceniu CO2 pochodzącego z naszych elektrowni węglowych w gaz ziemny, w wyniku reakcji z wodorem pochodzącym z procesu elektrolizy wody zasilanego nadwyżką taniej energii z OZE lub bloków w dolinach nocnych. Oprócz rozwiązania problemu emisji CO2 technologia ta byłaby jednocześnie ogromnym chemicznym magazynem energii, co rozwiązałoby największy mankament OZE, czyli ich zależność od pogody.

Jarosław Broda
Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju

Wyniki wyszukiwania: