Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Nota Rok zakończony
31 grudnia 2018
Rok zakończony
31 grudnia 2017
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem 504 647 1 757 652
Udział w (zyskach)/stratach wspólnych przedsięwzięć (54 890) (73 050)
Amortyzacja 1 721 783 1 693 468
Odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych 862 209 45 604
Różnice kursowe 78 542 (130 543)
Odsetki i prowizje 145 136 203 653
Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem 24 065 (7 351)
Zmiana stanu kapitału obrotowego 43.1 (832 542) 212 451
Podatek dochodowy zapłacony 43.1 (392 184) (143 217)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 056 766 3 558 667
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 43.2 (3 575 711) (3 561 758)
Udzielenie pożyczek 43.2 (52 110) (307 132)
Nabycie jednostek uczestnictwa (75 000)
Nabycie aktywów finansowych (29 965) (15 055)
Razem płatności (3 657 786) (3 958 945)
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 29 000 36 668
Spłata udzielonych pożyczek 43.2 301 225
Dywidendy otrzymane 43.2 23 608 24 636
Wykup jednostek uczestnictwa 77 742
Pozostałe wpływy 4 664 25 965
Razem wpływy 436 239 87 269
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 221 547) (3 871 676)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wykup dłużnych papierów wartościowych (1 650 000)
Spłata pożyczek/kredytów 43.3 (168 874) (154 918)
Odsetki zapłacone 43.3 (160 170) (184 550)
Zwrócone dotacje (10 000)
Pozostałe płatności (42 208) (31 865)
Razem płatności (381 252) (2 021 333)
Emisja dłużnych papierów wartościowych 43.3 1 350 000 2 707 462
Wpływy od udziałowców niekontrolujących 43.3 100 000
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów/pożyczek 293
Otrzymane dotacje i rekompensaty 43.3 102 359 73 500
Razem wpływy 1 552 652 2 780 962
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 171 400 759 629
Zwiększenie/ (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  6 619 446 620
Różnice kursowe netto (422) 1 820
Środki pieniężne na początek okresu 29 801 353 354 733
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 29 807 972 801 353
o ograniczonej możliwości dysponowania 29 231 987 68 828

Wyniki wyszukiwania: