Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Nota Stan na
31 grudnia 2018
Stan na
31 grudnia 2017
(dane przekształcone)
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 17 29 238 051 28 079 886
Wartość firmy 18 26 183 40 156
Świadectwa energii i prawa do emisji gazów do umorzenia 19.1 661 603 303 130
Pozostałe aktywa niematerialne 20 1 287 703 1 254 077
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 21 543 913 499 204
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 22 217 402 240 767
Pozostałe aktywa finansowe 23 254 677 238 354
Pozostałe aktywa niefinansowe 24.1 282 228 346 846
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15.3 30 105 46 122
32 541 865 31 048 542
Aktywa obrotowe
Świadectwa energii i prawa do emisji gazów do umorzenia 19.2 201 663 652 260
Zapasy 25 509 801 295 463
Należności od odbiorców 26 2 229 363 2 032 813
Należności z tytułu podatku dochodowego 27 14 497 2 128
Należności z tytułu pozostałych podatków i opłat 28 209 746 241 998
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 22 5 329 665
Pozostałe aktywa finansowe 23 443 033 219 933
Pozostałe aktywa niefinansowe 24.2 110 068 87 055
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 29 823 724 909 249
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 13 712 15 910
4 555 612 4 786 474
SUMA AKTYWÓW 37 097 477 35 835 016

Nota Stan na
31 grudnia 2018
Stan na
31 grudnia 2017
(dane przekształcone)
PASYWA
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominujące
Kapitał podstawowy 30.1 8 762 747 8 762 747
Kapitał zapasowy 30.3 8 511 437 7 657 086
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 30.5 3 371 23 051
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 14 016 6 776
Zyski zatrzymane/(Niepokryte straty) 30.4 1 004 253 1 586 786
18 295 824 18 036 446
Udziały niekontrolujące 30.6 132 657 31 367
Kapitał własny ogółem 18 428 481 18 067 813
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 32 8 488 210 9 501 414
Rezerwy na świadczenia pracownicze 33 1 114 191 1 380 650
Rezerwy na koszty demontażu środków trwałych i rekultywację terenu oraz pozostałe 34 396 513 351 138
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 37 440 309 541 318
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15.3 823 754 871 865
Pozostałe zobowiązania finansowe 41 107 770 91 879
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 11 507 1 588
11 382 254 12 739 852
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 32 2 475 167 351 382
Zobowiązania wobec dostawców 38 1 127 738 1 042 427
Zobowiązania inwestycyjne 39 794 917 797 304
Rezerwy na świadczenia pracownicze 33 117 287 134 273
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadectw pochodzenia energii i emisji gazów 35 495 472 948 946
Pozostałe rezerwy 36 559 365 353 271
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 37 200 097 296 576
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 426 38 446
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków i opłat 40 405 654 411 714
Pozostałe zobowiązania finansowe 41 773 571 342 162
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 42 337 048 310 850
7 286 742 5 027 351
Zobowiązania razem 18 668 996 17 767 203
SUMA PASYWÓW 37 097 477 35 835 016

Wyniki wyszukiwania: