Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Nota Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Razem Udziały niekontrolujące Razem kapitał własny
Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Różnice kursowe
z przeliczenia jednostki zagranicznej
Zyski zatrzymane/ (Niepokryte straty)
Stan na 1 stycznia 2017 roku 8 762 747 7 823 339 29 660 9 200 24 320 16 649 266 30 052 16 679 318
Dywidenda 30.6 (564) (564)
Pozostałe transakcje z udziałowcami niekontrolującymi 30.6 184 184 (437) (253)
Pokrycie straty z lat ubiegłych (166 253) 166 253
Transakcje z właścicielami (166 253) 166 437 184 (1 001) (817)
Zysk netto 1 380 663 1 380 663 2 283 1 382 946
Pozostałe całkowite dochody (6 609) (2 424) 15 366 6 333 33 6 366
Łączne całkowite dochody (6 609) (2 424) 1 396 029 1 386 996 2 316 1 389 312
Stan na 31 grudnia 2017 roku 8 762 747 7 657 086 23 051 6 776 1 586 786 18 036 446 31 367 18 067 813
Wpływ zastosowania MSSF 9 8.1 (100 422) (100 422) (14) (100 436)
Wpływ zastosowania MSSF 15 8.1 179 426 179 426 411 179 837
Stan na 1 stycznia 2018 roku 30.6, 31 8 762 747 7 657 086 23 051 6 776 1 665 790 18 115 450 31 764 18 147 214
Dywidenda 30.6 (879) (879)
Pozostałe transakcje z udziałowcami niekontrolującymi 30.6 (24) (24) 99 647 99 623
Podział zysków lat ubiegłych 30.3 854 351 (854 351)
Transakcje z właścicielami 854 351 (854 375) (24) 98 768 98 744
Zysk netto 204 880 204 880 2 165 207 045
Pozostałe całkowite dochody (19 680) 7 240 (12 042) (24 482) (40) (24 522)
Łączne całkowite dochody (19 680) 7 240 192 838 180 398 2 125 182 523
Stan na 31 grudnia 2018 roku 8 762 747 8 511 437 3 371 14 016 1 004 253 18 295 824 132 657 18 428 481

Wyniki wyszukiwania: