Wyniki i perspektywy w podziale na segmenty

Segment Wydobycie

Segment Wydobycie obejmuje wydobycie, wzbogacanie i sprzedaż węgla kamiennego energetyce zawodowej i klientom indywidualnym. Szczegółowe informacje na temat Segmentu znajdziesz tu: Łańcuch wartości.

Wyniki finansowe

Wyszczególnienie
(tys. zł)
2018 2017 2016 Dynamika (2018/2017) Zmiana
(2018-2017)
Wydobycie
Przychody ze sprzedaży 1 266 024 1 541 425 1 311 143 82,1% (275 401)
węgiel – sortymenty grube i średnie 367 449 509 348 346 251 72,1% (141 899)
węgiel energetyczny 831 875 973 549 918 647 85,4% (141 674)
pozostałe przychody 66 700 58 528 46 245 114,0% 8 172
Zysk operacyjny (1 053 469) (211 070) (205 163) (842 399)
Amortyzacja i odpisy 846 288 128 034 123 033 661,0% 718 254
EBITDA (207 181) (83 036) (82 130) (124 145)

Dane finansowe Segmentu Wydobycie za lata 2016–2018 [mln zł]

Wynik EBITDA [mln zł]

W 2018 r. przychody ze sprzedaży w Segmencie Wydobycie były niższe o 18% w porównaniu z 2017 r. za sprawą niższego wolumenu sprzedanego węgla, co wynikało z niższej produkcji węgla handlowego realizowanego przez  zakłady górnicze Spółki.

Wyniki operacyjne EBIT oraz EBITDA Segmentu Wydobycie ukształtowały się w 2018 r. na poziomie znacząco niższym w stosunku do 2017 r., na co wpłynęły następujące czynniki:

 1. sprzedaż niższego wolumenu każdego z sortymentów węgla przeciętnie o 22% – głównie w wyniku niższej produkcji węgla handlowego oraz sprzedaży w 2017 r. części węgla z zapasów;
 2. wyższa przeciętna cena sprzedawanych produktów przeciętnie o 12%, co jest pochodną sytuacji na rynku węgla, w efekcie wzrostu zapotrzebowania na ten surowiec;
 3. wyższy jednostkowy koszt wyprodukowanego węgla, co jest wypadkową 22% spadku wolumenu wyprodukowanego węgla oraz niższych kosztów bezpośrednich zmiennych, przy utrzymaniu wartości kosztów stałych na poziomie roku 2017. Spadek kosztów bezpośrednich zmiennych wynika z niższych kosztów zużytej energii oraz rozliczanych kosztów robót przygotowawczych, co jest związane z niższym poziomem wydobycia;
 4. ujęcie w aktywach bilansu 2018 r. części wyprodukowanego, a niesprzedanego węgla, podczas gdy w 2017 r. spółka zrealizowała część sprzedaży z produkcji poprzedniego okresu.

Grupa Kapitałowa TAURON rozpoznała w wynikach 2018 r. utworzenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek generujących przepływy pieniężne (CGU) wchodzących w skład Segmentu Wydobycie, których łączny wpływ na obciążenie wyniku operacyjnego Segmentu wyniósł 733 mln zł.

Główne inwestycje

W Segmencie Wydobycie w 2018 r. poniesiono ogółem 247 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym przede wszystkim na następujące projekty inwestycyjne:

 • 68 mln zł na budowę szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury i wyrobiskami towarzyszącymi,
 • 34 mln zł na budowę poziomu 800 m w ZG Janina,
 • 87 mln zł na program inwestycyjny w ZG Brzeszcze.

Pozostałe nakłady w Segmencie Wydobycie poniesione zostały na przygotowanie i obsługę wydobycia (głównie zakup maszyn i urządzeń, drążenie wyrobisk, przygotowanie ścian).

Perspektywy rozwoju

Aktualna sytuacja w branży wydobywczej węgla kamiennego, w tym przede wszystkim problemy logistyczne i wpływ czynników geologicznych, spowodowała spadek wydobycia węgla kamiennego, co przełożyło się na niskie zapasy surowca na przykopalnianych składowiskach i wzrost cen surowca w 2018 r. Średnioroczna cena węgla w portach ARA na rynku hurtowym w 2018 r. wyniosła 12,6 zł/GJ, a polski indeks PSCMI 10,9 zł/GJ.

Na rynku węgla analitycy oczekują kontynuacji obecnej sytuacji, na którą wpływa niski poziom wydobycia i rosnąca ekspozycja na import. Prognozują w szczególności, że indeks węglowy PSCMI w 2019 r. ukształtuje się na poziomie ok. 12,5 zł/GJ i przełoży się to na wzrost cen energii elektrycznej w kontrakcie rocznym o ok. 14–19 zł/MWh. Niski poziom podaży węgla kamiennego na lokalnym rynku może się przyczynić do wzrostu importu węgla, co również wpłynie na poziom cen. Powstanie na rynku dominującego podmiotu, tj. PGG, znacznie osłabiło konkurencyjność na rynku węgla. Wprowadzanie dalszych obostrzeń z zakresu ochrony środowiska, podwyższonych wymagań dotyczących jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu, podatków oraz przepisów samorządowych (w tym antysmogowych) stanowią wyzwanie dla sektora.

Najbliższy okres będzie okresem trudnym i wymagającym ze względu na niekorzystne perspektywy węgla jako paliwa w polityce energetycznej UE. Wyzwaniem dla obszaru jest konieczność dostosowania się do zaostrzającej się polityki dekarbonizacyjnej UE – wprowadzane regulacje energetyczno-klimatyczne skutkują sukcesywnym obniżaniem konkurencyjności energetyki węglowej. Kierunki rozwoju branży wydobywczej będą silnie skorelowane także z wytycznymi zawartymi w dokumentach: Polityka Energetyczna Kraju oraz Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu. W projektach ww. dokumentów przedstawiono rosnące znaczenie OZE i nowych technologii, jednak węgiel pozostanie kluczowym nośnikiem energii w kraju.

Najważniejsze priorytety

Głównym celem dla Segmentu Wydobycie określonym w ramach Strategii jest stabilne dostarczanie konkurencyjnego kosztowo i odpowiedniego pod względem jakości paliwa dla Grupy Kapitałowej TAURON oraz rozwój oferty produktowej i maksymalizacja masy marży ze sprzedaży pozostałych produktów.

Cele wyznaczone dla Segmentu w Strategii realizowane są poprzez prowadzenie zakładanych inwestycji i wdrożenie inicjatyw strategicznych, obejmujących m.in.: optymalizację kosztów i nakładów inwestycyjnych, wzbogacanie trójproduktowe w ZG Sobieski i ZG Janina oraz rozbudowę linii do paczkowania ekogroszku, przygotowanie paliwa dedykowanego dla jednostek wytwórczych.

Strategia zakłada, że planowane inicjatywy strategiczne i realizowane projekty inwestycyjne pozwolą na to, aby Segment Wydobycie Grupy Kapitałowej TAURON umacniał swoją pozycję rynkową oraz zapewniał paliwo węglowe spółkom Grupy Kapitałowej TAURON, tym samym mitygując ryzyko wzrostu cen tego surowca na rynku zewnętrznym.

Segment Wytwarzanie

Segment Wytwarzanie obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych, jak również wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż ciepła. Szczegółowe informacje na temat Segmentu znajdziesz tu: Łańcuch wartości.

Wyniki finansowe

Wyszczególnienie
(tys. zł)
2018 2017 2016 Dynamika (2018/2017) Zmiana
(2018-2017)
Wytwarzanie
Przychody ze sprzedaży 4 638 494 4 537 002 4 356 101 102,2% 101 492
energia elektryczna 3 598 195 3 484 071 3 101 505 103,3% 114 124
ciepło 833 410 873 777 861 029 95,4% (40 367)
prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej 153 637 114 840 335 673 133,8% 38 797
pozostałe przychody 53 252 64 314 57 894 82,8% (11 062)
Zysk operacyjny 196 658 89 645 (752 813) 219,4% 107 013
Amortyzacja i odpisy 534 714 447 379 1 298 124 119,5% 87 335
EBITDA 731 372 537 024 545 311 136,2% 194 348

Dane finansowe Segmentu Wytwarzanie za lata 2016–2018 [mln zł]

Wynik EBITDA [mln zł]

Wynik EBITDA

W 2018 r. przychody ze sprzedaży w Segmencie Wytwarzanie były wyższe o 2% w porównaniu z 2017 r. za sprawą wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych (głównie ze względu na wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej oraz PM OZE). Niższe przychody ze sprzedaży ciepła to konsekwencja mniejszego wolumenu sprzedaży, na co wpłynęły wyższe temperatury zewnętrzne r/r.

Wynik EBITDA Segmentu Wytwarzanie za 2018 r. ukształtował się na poziomie o 36% wyższym w stosunku do roku ubiegłego.

Na poziom uzyskanych wyników wpłynęły przede wszystkim następujące czynniki:

 1. wyższa marża na sprzedaży energii elektrycznej – głównie ze względu na wyższą cenę sprzedaży energii elektrycznej r/r;
 2. niższa marża na sprzedaży ciepła – niższy wolumen sprzedaży ciepła i usług przesyłowych (efekt wyższej temperatury zewnętrznej oraz wyższych kosztów jednostkowych wytwarzania ciepła (wzrost cen węgla i biomasy r/r));
 3. wyższe koszty obowiązku umorzenia uprawnień do emisji CO2, co jest wypadkową:
  • mniejszej ilości nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 (w 2017 r. rozliczono 1,7 mln nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2, natomiast w 2018 r. brak nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2),
  • niższego wolumenu emisji CO2 (niższa produkcja energii elektrycznej i ciepła r/r),
  • wyższych cen uprawnień do emisji CO2 r/r;
 4. rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze (ekwiwalent pieniężny za ulgowe korzystanie z energii elektrycznej (taryfa pracownicza), nagrody jubileuszowe i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w TAURON Wytwarzanie – zdarzenie o charakterze jednorazowym;
 5. pozostałe (głównie niższe koszty podatku od nieruchomości dotyczącego farm wiatrowych oraz niższe koszty dotyczące premii pracowniczych i Programu Dobrowolnych Odejść r/r).

Grupa Kapitałowa TAURON rozpoznała w wynikach 2018 r. utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek generujących przepływy pieniężne (CGU) wchodzących w skład Segmentu Wytwarzanie, których łączny wpływ na obciążenie wyniku operacyjnego Segmentu wyniósł 122 mln zł.

Główne inwestycje

W Segmencie Wytwarzanie w 2018 r. poniesiono łącznie 1 300 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

 1. 991 mln zł na budowę nowego bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Jaworznie;
 2. 17 mln zł na inwestycje związane z rozwojem i utrzymaniem sieci ciepłowniczych;
 3. 28 mln zł na przyłączenia nowych obiektów;
 4. 7 mln zł na przyłączanie obiektów ogrzewanych ze źródeł niskiej emisji do sieci ciepłowniczych;
 5. 76 mln zł na nakłady odtworzeniowe i komponenty remontowe w TAURON Wytwarzanie.

Ponadto w kwocie nakładów segmentu ok. 147 mln zł stanowią koszty finansowe.

Oprócz powyższych inwestycji realizowana była inwestycja w Stalowej Woli z udziałem partnera strategicznego PGNiG. TAURON i PGNiG posiadają po 50% udziałów w spółce celowej realizującej projekt obejmujący budowę bloku gazowo-parowego o mocy 449 MWe wraz z członem ciepłowniczym o mocy 240 MWt. W styczniu 2016 r. odstąpiono od kontraktu z głównym wykonawcą firmą Abener Energia S.A. W marcu 2017 r., dzięki spłacie dotychczasowych instytucji finansujących projekt, weszły w życie podpisane aneksy do umowy gazowej, elektrycznej i porozumienie restrukturyzujące projekt. Uzgodniono i podjęto decyzję o budowie rezerwowego źródła ciepła.

W marcu 2018 r. pozyskano finansowanie od Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. (BGK) i PGNiG. W wyniku przeprowadzenia szeregu analiz, m.in. z uwagi na poziom zaawansowania inwestycji, zdecydowano się na formułę menedżera kontraktu (EPCM). Do realizacji EPCM wybrano konsorcjum firm Energopomiar Gliwice – Energoprojekt Katowice. Zakończenie realizacji tej inwestycji planowane jest na 2019 r. Przewidywane nakłady inwestycyjne na projekt (bez kosztów finansowych) wynoszą 1,4 mld  zł. Do końca 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości ok. 1,06 mld zł (bez kosztów finansowych). Przewidywane nakłady inwestycyjne na projekt (bez kosztów finansowych) wynoszą 1,4 mld  zł. Do końca 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości ok. 1,06 mld zł (bez kosztów finansowych).

Perspektywy rozwoju

Dostępne prognozy i analizy na najbliższy rok zakładają wzrost krajowej produkcji energii elektrycznej, w tym także produkcji z OZE.

Prognozowany jest wzrost mocy wytwórczych OZE i wzrost udziału w produkcji energii elektrycznej z OZE na rynku, co stanowi wyzwanie dla sieci i stabilności dostaw energii elektrycznej. Duże zainteresowanie obszarem OZE, poparte polityką UE, może mieć przełożenie na inwestycje, w tym okazje akwizycyjne w obszarze OZE.

W najbliższych latach kluczową kwestią pozostanie zapewnienie bezpieczeństwa pracy KSE, głównie przez jednostki konwencjonalne, w tym celu wprowadzono w Polsce rynek mocy, który pozwoli na uzyskanie m.in. przez TAURON dodatkowego źródła przychodów. Wprowadzony mechanizm wsparcia jest jednym z elementów wspierających transformację polskiej energetyki. Potencjalną szansą dla energetyki konwencjonalnej będzie uzyskanie odstępstw od BAT i możliwość pozyskania środków na inwestycje z dedykowanych funduszy przewidywanych na lata 2021–2030.

Na rynku ciepła polityka kraju ukierunkowana na wsparcie kogeneracji i poprawę jakości powietrza może przełożyć się na  wzrost inwestycji i rozwój tego obszaru. Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój rynku ciepła systemowego jest wzrost świadomości społecznej, samorządowa walka ze smogiem oraz krajowe programy pomocowe.

Najważniejsze priorytety

Głównymi celami dla Segmentu Wytwarzanie określonymi w ramach Strategii są:

 1. dla spółki TAURON Wytwarzanie: zbudowanie optymalnego z punktu widzenia rentowności i ryzyka portfela aktywów wytwórczych oraz jego efektywna eksploatacja;
 2. dla spółki TAURON EKOENERGIA: podniesienie rentowności posiadanych aktywów wytwórczych i przygotowanie opcji na zyskowny rozwój obszaru;
 3. dla spółki TAURON Ciepło: uzyskanie zwrotu z zainwestowanego kapitału dzięki wzrostowi rynku i zwiększonej satysfakcji klientów.

Cele wyznaczone w Strategii są realizowane poprzez wdrożenie inicjatyw strategicznych, obejmujących m.in.: optymalizację kosztów i nakładów inwestycyjnych, optymalizację zatrudnienia, optymalizację majątku produkcyjnego, sprzedaż zbędnych aktywów nieprodukcyjnych oraz projekty inwestycyjne wpływające na unowocześnienie floty wytwórczej.

Głównym kierunkiem strategicznym wyznaczonym dla aktywów konwencjonalnych Segmentu Wytwarzanie jest uzyskanie efektywności ekonomicznej lub trwałe wyłączenie z eksploatacji. Działania w ramach tego obszaru będą się koncentrowały m.in. na dokończeniu budowy bloku węglowego w Jaworznie o mocy 910 MW z partnerem strategicznym. W 2018 r. wypracowano  koncepcję dostosowania jednostek wytwórczych Grupy Kapitałowej TAURON do konkluzji BAT. W ciągu najbliższych lat rozwiązania te będą wdrażane na posiadanych jednostkach wytwórczych.

W zakresie OZE przygotowywane są opcje dla rozwoju instalacji OZE przy założeniu korzystnego systemu wsparcia oraz wypracowania rentownego modelu ich działania.

W zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu ciepłem istotnymi działaniami są inicjatywy zmierzające do rozwoju wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży ciepła, w szczególności likwidacja niskiej emisji, poszukiwanie rozwiązań w obszarze kogeneracji, w tym wielopaliwowej, oraz poprawa poziomu wykorzystania istniejącej infrastruktury.

Segment Dystrybucja

Segment Dystrybucja obejmuje dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem należących do Grupy TAURON sieci dystrybucyjnych położonych w południowej Polsce. Szczegółowe informacje na temat Segmentu znajdziesz tu: Łańcuch wartości.

Wyniki finansowe

Wyszczególnienie
(tys. zł)
2018 2017 2016 Dynamika (2018/2017) Zmiana
(2018-2017)
Dystrybucja
Przychody ze sprzedaży 6 158 215 6 719 943 6 310 216 91,6% (561 728)
usługi dystrybucyjne 5 789 487 6 311 594 5 892 510 91,7% (522 107)
opłaty przyłączeniowe 81 129 114 112 103 636 71,1% (32 983)
konserwacja oświetlenia ulicznego 121 650 115 265 116 462 105,5% 6 385
pozostałe przychody 165 949 178 972 197 608 92,7% (13 023)
Zysk operacyjny 1 417 102 1 210 925 1 363 236 117,0% 206 177
Amortyzacja i odpisy 1 100 363 1 071 760 1 031 576 102,7% 28 603
EBITDA 2 517 465 2 282 685 2 394 812 110,3% 234 780

Dane finansowe Segmentu Dystrybucja za lata 2016–2018 [mln zł]

Wynik EBITDA [mln zł]

* W związku ze zmianą MSFF 15 z przychodów i kosztów roku 2018 wyłączona zostaje opłata przejściowa

W 2018 r. Segment Dystrybucja, w porównaniu do 2017 r., zanotował spadek przychodów ze sprzedaży o 8%, podczas gdy wzrost wyników na poziomie EBIT i EBITDA wyniósł odpowiednio 17% i 10%. Na dynamikę wyników wpłynęły poniższe przyczyny:

 1. spadek stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej do odbiorców końcowych (dane po wyłączeniu opłaty przejściowej w 2018 r. w następstwie wprowadzenia do stosowania MSSF 15),
 2. wzrost dostaw do odbiorców, a w szczególności do odbiorców w grupie A oraz B, w efekcie korzystnej koniunktury gospodarczej oraz wzrostu produkcji,
 3. niższe koszty zakupu usług przesyłowych (dane po wyłączeniu opłaty przejściowej w 2018 r. zgodnie z MSSF 15),
 4. wyższe koszty zakupu energii elektrycznej na pokrycie strat różnicy bilansowej,
 5. spadek przychodów z opłat przyłączeniowych głównie w wyniku realizacji istotnej inwestycji w 2017 r. oraz zmiany MSSF 15,
 6. wzrost opłat za przekroczenie mocy, ponadnormatywny pobór energii biernej oraz przychodów z tytułu kolizji energetycznych,
 7. spadek kosztów pracy w efekcie niższego zatrudnienia, urealnienia narzutu kosztów pośrednich na inwestycje systemem gospodarczym oraz efektu programu dobrowolnych odejść,
 8. wzrost wartości majątku sieciowego w wyniku realizowanych inwestycji, co w konsekwencji przekłada się na wzrost kosztów podatków i opłat.

Główne inwestycje

W Segmencie Dystrybucja w 2018 r. poniesiono ogółem 2 044 mln zł nakładów inwestycyjnych. Główne kierunki inwestowania to:

 1. 1 118 mln zł na inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem sieci;
 2. 676 mln zł na inwestycje związane z przyłączeniem nowych odbiorców.

Ponadto, w 2018 r. poniesiono również nakłady w łącznej wysokości ok. 250 mln zł na: łączność i informatykę, budynki i budowle, środki transportu, modernizację oświetlenia ulicznego.

Perspektywy rozwoju

Dostępne prognozy i analizy na najbliższy rok zakładają wzrost krajowej produkcji energii elektrycznej, w tym także produkcji z OZE.

Prognozowany jest wzrost mocy wytwórczych OZE i wzrost udziału w produkcji energii elektrycznej z OZE na rynku, co stanowi wyzwanie dla sieci i stabilności dostaw energii elektrycznej. Duże zainteresowanie obszarem OZE, poparte polityką UE, może mieć przełożenie na inwestycje, w tym okazje akwizycyjne w obszarze OZE.

W najbliższych latach kluczową kwestią pozostanie zapewnienie bezpieczeństwa pracy KSE, głównie przez jednostki konwencjonalne, w tym celu wprowadzono w Polsce rynek mocy, który pozwoli na uzyskanie dodatkowego źródła przychodów. Wprowadzony mechanizm wsparcia jest jednym z elementów wspierających transformację polskiej energetyki. Szansą dla energetyki konwencjonalnej będzie uzyskanie odstępstw od BAT i możliwość pozyskania środków na inwestycje z dedykowanych funduszy przewidywanych na lata 2021–2030.

Na rynku ciepła polityka kraju ukierunkowana na wsparcie kogeneracji i poprawę jakości powietrza może przełożyć się na wzrost inwestycji i rozwój tego obszaru. Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój ciepła systemowego jest wzrost świadomości społecznej, samorządowa walka ze smogiem oraz krajowe programy pomocowe.

Najważniejsze priorytety

Głównym celem Segmentu Dystrybucja określonym w ramach Strategii jest utrzymanie pozycji lidera na rynku polskim w dziedzinie bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania sieci.

Założony cel będzie realizowany poprzez kluczowe inicjatywy strategiczne: Program „Jedna Dystrybucja”, na który składają się projekty optymalizujące procesy działania w spółce; działania wpływające na poprawę zadowolenia klientów i jednocześnie poprawę wizerunku firmy. Segment Dystrybucja realizuje istotne projekty inwestycyjne związane z przyłączeniem nowych odbiorców oraz modernizacją i odbudową sieci.

Segment Sprzedaż

Segment Sprzedaż obejmuje sprzedaż energii elektrycznej i gazu klientom końcowym oraz handel hurtowy energią elektryczną, a także obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2, prawami majątkowymi pochodzącymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz paliwami. Szczegółowe informacje na temat Segmentu znajdziesz tu: Łańcuch wartości.

Wyniki finansowe

Wyszczególnienie
(tys. zł)
2018 2017 2016 Dynamika (2018/2017) Zmiana
(2018-2017)
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży 14 074 115 13 567 887 14 016 190 103,7% 506 228
energia elektryczna, w tym 9 011 153 8 740 196 8 814 692 103,1% 270 957
przychody ze sprzedaży detalicznej energii elektrycznej 7 928 888 7 554 291 7 145 644 105,0% 374 597
uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych 666 306 336 566 363 500 198,0% 329 740
paliwa 1 371 117 1 024 912 1 583 672 133,8% 346 205
usługa dystrybucyjna (przeniesiona) 2 948 322 3 400 487 3 183 232 86,7% (452 165)
pozostałe przychody, w tym usługi handlowe 77 217 65 726 71 094 117,5% 11 489
Zysk operacyjny 306 481 832 216 479 374 36,8% (525 735)
Amortyzacja i odpisy 14 062 9 006 10 631 156,1% 5 056
EBITDA 320 543 841 222 490 005 38,1% (520 679)

Dane finansowe Segmentu Sprzedaż za lata 2016–2018 [mln zł]

Wynik EBITDA [mln zł]

Przychody ze sprzedaży w 2018 r. osiągnęły poziom wyższy o 3,7% w porównaniu z 2017 r. głównie za sprawą wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, w wyniku wzrostu cen sprzedaży. Wyższe były również przychody ze sprzedaży paliw, w efekcie wzrostu cen sprzedaży paliwa gazowego oraz ze sprzedaży pozostałych towarów i usług, wynikające z wyższych obrotów w zakresie sprzedaży uprawnień do emisji w konsekwencji wzrostu rynkowych cen CO2. Natomiast niższe przychody z tytułu usługi dystrybucyjnej są wynikiem zastosowania MSSF 15 i związanego z tym znettowania opłaty przejściowej.

Wynik operacyjny EBIT oraz EBITDA ukształtował się w 2018 r. na poziomie niższym niż w roku ubiegłym, na co wpływ miały poniższe czynniki:

 1. niższa marża na energii elektrycznej jako efekt wyższego tempa wzrostu cen zakupu w stosunku do cen sprzedaży. Sytuacja na rynku energii elektrycznej przełożyła się wprost na spadek marży w segmencie masowym, gdzie występuje wysoki udział klientów ze stałą ceną sprzedaży (klienci produktowi oraz klienci taryfy G regulowanej przez URE). Pomimo podwyżki taryfy G, podwyżki w grupie ABC oraz sprzedaży w taryfie rezerwowej odnotowano niższą marżę jednostkową aniżeli w ub.r.;
 2. ujęcie w bieżącym okresie sprawozdawczym przez spółki Segmentu Sprzedaż rezerw na umowy rodzące obciążenia w wysokości 214 mln zł, związanych z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (szerzej zostało to opisane w nocie 36 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TAURON za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.);
 3. wyższe koszty obowiązku umorzenia praw majątkowych, co jest wypadkową:
  • wzrostu poziomu obowiązku dla certyfikatów „zielonych” z 15,4% do 17,5%; dla certyfikatów „fioletowych” z 1,8% do 2,3%; dla certyfikatów „żółtych” z 7,0% do 8,0%, obniżenie obowiązku dla certyfikatów „błękitnych” z 0,60% do 0,50% oraz utrzymanie poziomu obowiązku umarzania certyfikatów z kogeneracji dla certyfikatów „czerwonych” w wysokości 23,2%,
  • niższych cen praw majątkowych poprzez wykorzystanie sprzyjającej sytuacji rynkowej, głównie w zakresie certyfikatów „zielonych” (kontraktacja i realizacja zakupu PMOZE pod obowiązek umorzenia po niższych cenach) oraz jednocześnie zmiana modelu tworzenia rezerw pod zabezpieczenie praw majątkowych (model FIFO);
 4. rozwiązanie w roku 2017 rezerwy na umowy rodzące obciążenia ze wspólnym przedsięwzięciem (ECSW), co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego Segmentu Sprzedaż o 203 mln zł, na skutek wejścia w życie Porozumienia zawartego pomiędzy TAURONEM i PGNiG w zakresie umowy gazowej i elektrycznej oraz aneksów do wieloletnich umów sprzedaży gazu i energii elektrycznej dotyczących projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli;
 5. pozostałe – pozostałe produkty handlowe – marże osiągnięte na pozostałych produktach handlowych, głównie wzrost marży na obrocie uprawnieniami do emisji CO2.

Główne inwestycje

W Segmencie Sprzedaż w 2018 r. poniesiono ogółem 7 mln zł nakładów inwestycyjnych.

Perspektywy rozwoju

Rosnąca konkurencja w segmencie sprzedaży energii elektrycznej, jak również wymagająca sytuacja na rynku hurtowym energii elektrycznej, prowadzi do spadku wolumenów sprzedaży oraz do erozji marży.

Działania konkurencji oraz rosnące oczekiwania klientów wpływają na rozwijanie oferty produktowej i konieczność ciągłego podnoszenia standardów obsługi klienta. Rosnąca świadomość klientów wpływa na wzrost wymagań, zarówno w zakresie oferowanych produktów, jak i szybkości oraz jakości obsługi. W tym zakresie Grupa Kapitałowa TAURON systematycznie rozwija ofertę produktową, dopasowując ją do oczekiwań klientów indywidualnych i biznesowych, oraz rozwija kanały komunikacji, zarówno na poziomie platform cyfrowych, jak i kontaktów bezpośrednich. Modernizacja i rozwój tradycyjnej sieci obsługi klienta odpowiadają na oczekiwania tej części społeczeństwa, która nie jest jeszcze gotowa na zmianę sposobu komunikowania się z dostawcą usług za pomocą kanałów wykorzystujących technologie informatyczne.

Firmy konkurencyjne również poszerzają swoją ofertę produktów, które często są bardzo zbliżone do oferowanych przez Obszar Sprzedaży. Przy zbliżonych ofertach cenowych walka o klienta będzie się toczyć na poziomie nowatorskich propozycji produktów i usług, w szczególności na płaszczyźnie dostosowania platform komunikacji do wymagań klientów i jakości obsługi.

Najważniejsze priorytety

Głównym celem dla Segmentu Sprzedaż określonym w Strategii jest: osiągnięcie pozycji lidera w relacjach z klientami poprzez wysoką jakość obsługi oraz przywództwo produktowe.

Cele wyznaczone w Strategii są realizowane poprzez wdrożenie inicjatyw strategicznych, obejmujących m.in.: wzrost potencjału sprzedażowego poprzez przekształcenie kanałów obsługi w zintegrowane kanały kontaktu z klientami nakierowane na sprzedaż i doradztwo produktowe, wzrost wartości sprzedaży produktów i usług do klientów masowych poprzez rozwój oferty produktowej oraz technik sprzedaży, rozwój produktów i budowę kanałów kontaktu w zakresie produktów specjalistycznych oraz oferty partnerskiej skierowanych do segmentu klientów masowych, jak również do klientów biznesowych, wzmocnienie ekspansji i optymalizacji marż sprzedażowych w segmentach biznesowych.

Pozostała działalność

W Segmencie Pozostała Działalność ujęte są głównie działania związane z obsługą klientów Grupy Kapitałowej TAURON i świadczeniem usług wsparcia dla spółek Grupy, w tym w zakresie rachunkowości i teleinformatyki.

Wyniki finansowe

Wyszczególnienie
(tys. zł)
2018 2017 2016 Dynamika (2018/2017) Zmiana
(2018/2017)
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży 857 462 804 560 827 928 106,6% 52 902
usługi obsługi klienta 190 765 198 113 205 388 96,3% (7 348)
usługi wsparcia 424 468 392 394 386 323 108,2% 32 074
biomasa 78 699 74 248 111 087 106,0% 4 451
kruszywa 101 495 101 343 90 490 100,1% 152
pozostałe przychody 62 035 38 462 34 640 161,3% 23 573
Zysk operacyjny 46 023 35 902 42 642 128,2% 10 121
Amortyzacja i odpisy 88 770 82 141 71 928 108,1% 6 628
EBITDA 134 793 118 043 114 570 114,2% 16 750

Dane finansowe Segmentu Pozostała działalność za lata 2016–2018 [mln zł]

Przychody ze sprzedaży segmentu Pozostała działalność w 2018 r. były wyższe o 6,6% w porównaniu z 2017 r., co wynika głównie ze wzrostu przychodów z usług wsparcia w ramach zarządzania nieruchomościami, ochrony mienia i serwisu. Ponadto zanotowano wzrost przychodów w wyniku centralizacji usług świadczonych przez CUW HR oraz sprzedaży ubocznych produktów spalania i wydobycia węgla.

Główne inwestycje

W spółkach Pozostałej działalności wielkość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2018 r. wyniosła ogółem 73 mln zł. Są to przede wszystkim nakłady na systemy informatyczne.

Perspektywy rozwoju

Efektywność kosztowa spółek tego Segmentu przekłada się bezpośrednio na konkurencyjność pozostałych Segmentów, na rzecz których świadczone są usługi. Działania obsługi klienta, a w szczególności profesjonalna i sprawna obsługa klientów oraz dostosowanie narzędzi informatycznych do potrzeb biznesowych, rozwój zarówno tradycyjnych, jak i informatycznych kanałów obsługi klienta, będą istotnie wpływały na rozwój i wyniki Segmentów Sprzedaż i Dystrybucja.

Aktualne trendy rynkowe wyraźnie wskazują na przenoszenie obsługi klienta do kanałów alternatywnych, dostosowanych do rosnących oczekiwań oraz różnorodności klientów. Konieczne jest prowadzenie działań w zakresie obsługi stacjonarnej, jak również rozwój kanałów telefonicznych i informatycznych podnoszących satysfakcję klientów. Efektywność działań w tym zakresie, jakość oraz innowacyjność oferowanych rozwiązań będą w znacznym stopniu wpływały na wyniki całej Grupy Kapitałowej TAURON.

Wyniki wyszukiwania: