Wyniki osiągnięte w poszczególnych kategoriach produktów, towarów i usług

Poniższa tabela przedstawia wolumeny produkcji i sprzedaży w Grupie Kapitałowej TAURON w 2018 r. na tle poprzednich lat.

Wolumeny produkcji i sprzedaży za lata 2018–2016

Lp. Wolumeny produkcji i sprzedaży J.m. 2018 2017 2016 Dynamika (2018/2017)
1 Produkcja węgla handlowego mln Mg 5,01 6,45 6,37 78%
2 Sprzedaż węgla przez Segment Wydobycie mln Mg 4,87 6,77 6,06 72%
3 Produkcja brutto energii elektrycznej TWh 16,21 18,41 16,80 88%
w tym produkcja z OZE TWh 0,97 1,30 1,32 75%
4 Produkcja ciepła PJ 11,29 12,20 11,52 93%
5 Sprzedaż energii elektrycznej i ciepła przez Segment Wytwarzanie TWh 15,68 19,61 15,54 80%
PJ 15,23 16,38 15,82 93%
6 Dystrybucja energii elektrycznej TWh 51,97 51,37 49,68 101%
7 Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej
(łącznie przez Segmenty: Sprzedaż i Wytwarzanie)
TWh 34,52 34,94 32,04 99%
8 Liczba klientów – Dystrybucja tys. 5 598 5 533 5 474 101%

Sprzedaż węgla handlowego

Sprzedaż węgla prowadzona jest przede wszystkim przez TAURON Wydobycie – spółkę Segmentu Wydobycie oraz TAURON.

Spółka TAURON Wydobycie sprzedaje węgiel z własnego wydobycia i produkcji, oferowany do sprzedaży na rynku w sortymentach grubych, średnich oraz miałach energetycznych, a także metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Brzeszcze.

W 2018 r. sprzedaż węgla kamiennego przez TAURON Wydobycie wyniosła ok. 4,9 mln Mg, w tym 3,7 mln Mg (ok. 76%) do spółek z Segmentu Wytwarzanie Grupy Kapitałowej TAURON. W porównaniu z 2017 r. oznacza to spadek o 28% i wynika z niższej produkcji węgla handlowego w każdym z zakładów górniczych. Największy spadek zanotowano w ZG Janina, co wynikało m.in. z zatrzymania wydobycia na jednej ze ścian na skutek wzmożonego wypływu wody. Mniejsze wydobycie w pozostałych zakładach jest efektem pogorszonych warunków geologiczno-górniczych lub występowania awarii sprzętu na ścianach.

Sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej

W 2018 r. spółki Grupy Kapitałowej TAURON wyprodukowały 16,2 TWh energii elektrycznej (w tym z OZE 1,0 TWh), tj. o 12% mniej w stosunku do 2017 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 18,4 TWh (w tym z OZE 1,3 TWh). Jest to konsekwencją niższej sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej r/r i przyjętej strategii handlowej.

Niższa produkcja z OZE wynika z mniej korzystnych warunków wietrznych i hydrologicznych oraz ograniczenia spalania biomasy.
Sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji razem z energią zakupioną do odsprzedaży wyniosła w 2018 r. 15,7 TWh, co oznacza spadek wobec 2017 r. o 20%.

W 2018 r. wytworzona przez spółki Grupy TAURON energia elektryczna została sprzedana na rynku krajowym, przede wszystkim do spółek Segmentu Sprzedaż Grupy Kapitałowej TAURON (55%), jak również na TGE (obligo giełdowe) (26%) i na rynku bilansującym (PSE Operator) (19%). W 2018 r. istotnie wyższy, w stosunku do 2017 r., był udział sprzedaży energii elektrycznej na TGE (ze względu na zwiększenie poziomu obliga giełdowego) oraz na rynku bilansującym.

Sprzedaż ciepła

Sprzedaż ciepła spółek Grupy Kapitałowej TAURON w 2018 r. wyniosła 15,2 PJ i była o 7% niższa w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. Udział sprzedaży ciepła wytwarzanego w źródłach własnych w łącznej wielkości sprzedaży ciepła wynosił w 2017 r. 63%. Rynkiem zbytu ciepła wytwarzanego przez elektrownie spółki TAURON Wytwarzanie jest Górny Śląsk i Zagłębie, a także część woj. podkarpackiego – miasta Stalowa Wola i Nisko zasilane z Elektrowni Stalowa Wola oraz woj. małopolskiego – część miasta Trzebinia zasilana z Elektrowni Siersza.

Ciepło jest sprzedawane głównie za pośrednictwem dystrybutorów ciepła: spółki TAURON Ciepło, SCE Jaworzno III, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Tychy sp. z o.o. i innych, a na rynku podkarpackim – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. oraz ENESTA sp. z o.o. Niewielkie ilości ciepła są sprzedawane bezpośrednio odbiorcom zlokalizowanym w sąsiedztwie spółek wytwórczych.

Z kolei rynek sprzedaży ciepła spółki TAURON Ciepło – głównie dla celów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, technologicznych, obejmuje zróżnicowanych odbiorców:

  • Sektor spółdzielczy (47%);
  • Sektor prywatny – wspólnoty mieszkaniowe oraz domy jednorodzinne (14%);
  • Sektor komunalny (17%);
  • Sektor urzędy i instytucje (11%);
  • Sektor przemysłowy i pozostałe (10%).

Dystrybucja energii elektrycznej

W 2018 r. wolumen sprzedaży usług dystrybucyjnych energii elektrycznej wyniósł 51,97 TWh, czyli wzrósł w porównaniu z 2017 r. o 0,6 TWh (1%).

W wolumenie dostawy usług dystrybucyjnych 95,5% stanowi sprzedaż odbiorcom taryfowym w zakresie poszczególnych poziomów napięć: wysokiego (grupa A), średniego (grupa B) i niskiego (C, G, R). Całkowity wolumen energii elektrycznej dostarczonej odbiorcom taryfowym w 2018 r., w ramach sprzedaży usług dystrybucyjnych, przyłączonym do sieci TAURON Dystrybucja, wyniósł 52 TWh (z doszacowaniem) i był wyższy w porównaniu z 2017 r. o ok. 0,8 TWh, tj. o 1,68%.

Poniższy rysunek przedstawia strukturę dystrybucji energii elektrycznej według grup taryfowych w 2018 r. (w stosunku do 2017 r. struktura się nie zmieniła).

Dystrybucja energii elektrycznej według grup taryfowych w 2018 r. (%)

Sprzedaż usług dystrybucji realizowana jest na podstawie zawartych z odbiorcami umów kompleksowych oraz umów o świadczenie usług dystrybucji. Pierwszy typ umowy obejmuje zarówno sprzedaż energii elektrycznej przez spółki Segmentu Sprzedaż, jak też dostawy tej energii przez spółkę pełniącą funkcję OSD. Drugi typ umowy reguluje wyłącznie dostawy energii elektrycznej przez spółkę pełniącą funkcję OSD. W przypadku tego rodzaju umów zakup energii elektrycznej uregulowany jest w odrębnych umowach sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez odbiorcę z wybranym przez niego sprzedawcą.

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

W 2018 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez spółki Segmentu Sprzedaż na rzecz ok. 5,5 mln klientów wyniosła 34,5 TWh, czyli 99% poziomu osiągniętego w 2017 r., w którym sprzedaż wyniosła 34,9 TWh. Spadek wolumenu sprzedaży zauważalny jest przede wszystkim w Segmencie Klientów Biznesowych, co związane jest z obniżeniem ilości PPE u klientów będących w portfelu spółek sprzedażowych Grupy Kapitałowej TAURON (np. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.). Z kolei sprzedaż gazu do odbiorców końcowych wyniosła 1,5 TWh i była wyższa o 1% od wolumenu sprzedaży z 2017 r., znacząco wzrósł natomiast wolumen sprzedaży gazu do pozostałych odbiorców i na giełdy: z 0,9 TWh w 2017 r. do 1,43 TWh w 2018 r.

Wyniki wyszukiwania: