Wyniki osiągnięte w ramach kluczowych segmentów Klientów

Wśród klientów detalicznych Grupy TAURON są zarówno największe podmioty z sektora przemysłu ciężkiego, jak i drobni przedsiębiorcy i gospodarstwa domowe.

W celu dostosowania oferty produktowej, kanałów sprzedaży i komunikacji marketingowej do zróżnicowanych oczekiwań odbiorców Grupa TAURON dzieli klientów na główne kategorie, w zależności od ilości zużywanej energii elektrycznej: klienci strategiczni, biznesowi i masowi.

W tabeli poniżej prezentujemy ilość sprzedanej energii według opisanej wyżej segmentacji oraz specyfiki prowadzonej działalności.

Ilość energii elektrycznej sprzedanej w 2018 r. przez Grupę TAURON klientom końcowym z różnych segmentów

Lp. Rodzaj klientów Ilość
(TWh)
Liczba klientów
(tys.)
1 Klienci strategiczni Klienci o rocznym potencjalne zużycia energii nie mniejszym niż 40 GWh lub będący strategicznymi partnerami biznesowymi Grupy Kapitałowej TAURON tj. podmioty głównie z sektora przemysłu ciężkiego m.in. hutniczego, chemicznego, wydobywczego, samochodowego 7,1 0,5
2 Klienci biznesowi Klienci o rocznym potencjale zużycia powyżej 250 MWh lub dokonujący zakupu energii w oparciu o przepisy Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. wytwórcy sprzętu, odbiorcy z przemysłu spożywczego, sektora publicznego, przemysłu budowlanego oraz sektora usług komunalnych z pozostałych sektorów przemysłu 12,9 198
3 Klienci masowi –
gospodarstwa domowe
Gospodarstwa domowe 9,5 4 889
4 Klienci masowi –
małe i średnie przedsiębiorstwa
Klienci zajmujący się działalnością sprzedażową, usługową, bankową, gastronomiczną oraz drobni przedsiębiorcy 1,7 358
4 Sprzedaż do TAURON Dystrybucja Sprzedaż na pokrycie różnic bilansowych 2,9 0,001
5 Pozostałe M.in. eksport, potrzeby własne 0,4
Segment Sprzedaż 34,5 5 445,5

Wpływ liberalizacji rynku na relacje z klientami

Proces postępującej liberalizacji i związana z tym rosnąca świadomość w zakresie mechanizmów funkcjonowania rynku energii po stronie klientów ma swoje odzwierciedlenie w stopniu lojalizacji poszczególnych segmentów nabywców. Efektem tej sytuacji są działania z zakresu ochrony własnej bazy klientów przed działaniami konkurencji poprzez wprowadzenie umów lojalizujących. Na najbardziej zaawansowanym poziomie tego procesu są klienci z segmentu biznesowego Grupy Kapitałowej TAURON, gdzie ok. 97% wolumenu zawartych umów jest efektem indywidualnie negocjowanych warunków handlowych.

W 2018 r. oferta sprzedażowa spółki TAURON Sprzedaż dla segmentu biznesowego obejmowała dwa media – energię elektryczną i paliwo gazowe. Spółka kontynuowała działania ukierunkowane na budowanie lojalności klientów – szczególny nacisk położony był na budowę oferty spełniającej oczekiwania klientów. Klientom zaoferowano do wyboru szereg produktów uwzględniających ich potrzeby oraz specyfikę poboru energii elektrycznej, wśród nich produkty ekologiczne, giełdowe i techniczne.

W 2018 r. kontynuowano sprzedaż produktu TAURON Giełda zbudowanego w oparciu o ceny rynkowe wyznaczane na podstawie notowań indeksów RTT TGE. Ponadto, w celu intensyfikacji kontraktacji energii elektrycznej i gazu, utrzymano w ofercie produkt TAURON Multipakiet, który zapewniał jednoczesną kontraktację klientów w zakresie obu mediów w trakcie jednych negocjacji biznesowych. Dużym powodzeniem cieszył się produkt Wakacje od faktury, którego sprzedaż w 2018 r. w stosunku do poprzedniego wzrosła prawie czterokrotnie.

W 2018 r. obserwowany był również proces migrowania klientów segmentu masowego (klienci indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa) z obszaru taryfowego do produktowego. Na koniec 2018 r. Grupa Kapitałowa TAURON sprzedawała energię na podstawie umów gwarantujących warunki handlowe w ustalonym okresie do 42% klientów segmentu (umowy lojalizujące), a 58% klientów kupowało energię po cenach taryfowych.

Kluczowym elementem oferty handlowej dla klientów masowych w 2018 r. były produkty łączone Elektryk oraz Serwisant oparte o funkcjonalność assistance, z których skorzystało ponad 1,2 mln klientów (wdrożono pakiety medyczne, rozszerzono funkcjonalność produktu Serwisant 24h PLUS). Ponadto w 2018 r. gama produktów kierowanych do klientów została rozszerzona o produkty specjalistyczne, np. TAURON Smart Home, którego sprzedaż w 2018 r. wyniosła 24 tys. sztuk. Produkty assistance będą stanowiły podstawę oferty także w 2019 r.

Wyniki wyszukiwania: