Wprowadzenie

Każdy biznes – bez względu na wielkość, uwarunkowania gospodarcze, obszar działania, rynki docelowe i portfolio oferowanych produktów i usług – musi monitorować bliższe i dalsze otoczenie, aby zapewnić sobie funkcjonowanie w przyszłości i przynosić wymierne korzyści dla interesariuszy.

Nasza działalność uzależniona jest od trudno przewidywalnych zmiennych, jak: otoczenie rynkowe, regulacyjne i konkurencyjne. Wpływ otoczenia na działalność biznesową uzależniony jest od przygotowania organizacji do określonych zmian, stąd też znaczący wysiłek wkładamy w zbieranie i analizę danych, a następnie przygotowanie na ich podstawie wielopłaszczyznowych scenariuszy rozwoju w przypadku wystąpienia określonych zmian na rynku.

Strategia Grupy TAURON jest odpowiedzią na spodziewane zmiany w otoczeniu, a jej założenia pomagają nam jak najlepiej wykorzystywać potencjał wewnętrzny i relacyjny do zwiększania wartości Grupy. Działania zorientowane na zrównoważony rozwój oraz organizacja funkcjonująca w oparciu o wartości: Partnerstwo, Rozwój, Odwaga, wspierają realizację celów biznesowych i budowę pozytywnych relacji z otoczeniem. W perspektywie długoterminowej wartość spółki publicznej jest budowana nie tylko poprzez wzrost kluczowych wskaźników i wyników finansowych, lecz także na drodze nieustannego dialogu z różnymi grupami interesariuszy, opartego na zasadzie pełnej transparentności. Nasz model relacji z interesariuszami czerpie zarówno z najlepszych krajowych i globalnych praktyk, jak i z wieloletniego doświadczenia gromadzonego przez pracowników spółek Grupy.

Wyniki wyszukiwania: