Kapitalizacja i notowania akcji TAURON na GPW

Mimo dobrej sytuacji ekonomicznej w Polsce i stosunkowo wysokiego tempa wzrostu gospodarki rozwijającej się w tempie najwyższym od 2011 r., koniunktura na warszawskiej giełdzie nie była korzystna. W 2018 r. akcje notowane na GPW znajdowały się w trendzie spadkowym, który objął niemal wszystkie główne indeksy GPW. W całym roku WIG spadł o 9,5%, WIG20 o 7,5%, a WIG-Energia o 19,4%.

O kondycji warszawskiego parkietu świadczą również dane dotyczące liczby debiutów i wycofań spółek z obrotu – w minionym roku na głównym parkiecie zadebiutowało jedynie 7 spółek, a 25 podmiotów opuściło giełdę.

Negatywny trend zanotowany w 2018 r. na warszawskim parkiecie był w części pochodną czynników globalnych, takich jak spór handlowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami oraz niepewność w sprawie Brexitu, jak też czynników lokalnych, w tym masowych umorzeń jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych części funduszy w związku z zaprzestaniem obsługi długu przez notowaną na GPW spółkę GetBack S.A., co znacząco podważyło zaufanie inwestorów do inwestowania na rynku kapitałowym. Również zakwalifikowanie Polski do grona krajów rozwiniętych przez agencję FTSE Russell nie wpłynęło na poprawę sentymentu inwestycyjnego na GPW, skutkując w krótkim okresie negatywnymi zmianami alokacji środków w aktywa notowane na GPW przez globalne fundusze inwestycyjne.

W 2018 r. spółki z sektora energetycznego notowane na GPW nie były atrakcyjną formą lokowania kapitału, co przełożyło się na ponad 19 proc. spadek wartości indeksu WIG-Energia (udział TAURON w indeksie WIG-Energia wynosi 13,09%). Początek 2019 r. przyniósł poprawę sentymentu do spółek z sektora i wzrost indeksu WIG-Energia o ponad 3%.

W 2018 r. kurs akcji TAURON kształtował się w przedziale od 1,67 zł do 3,28 zł (według cen zamknięcia). Kurs akcji podczas ostatniej sesji w 2017 r. osiągnął poziom 3,05 zł, a rok później cena wyniosła 2,19 zł.

Poniższa tabela przedstawia kluczowe dane dotyczące akcji TAURON w latach 2011-2018.

Lp. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Kurs maksymalny (zł) 6,81 5,61 5,39 5,69 5,29 3,19 4,12 3,28
2 Kurs minimalny (zł) 4,65 4,08 3,85 4,04 2,37 2,31 2,75 1,67
3 Kurs ostatni (zł) 5,35 4,75 4,37 5,05 2,88 2,85 3,05 2,19
4 Kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 9 376 8 325 7 659 8 850 5 047 4 995 5 345 3 838
5 Kapitalizacja na koniec okresu (%) 2,1 1,59 1,29 1,5 0,98 0,9 0,8 0,66
6 Wartość księgowa (mln zł) 15 922 16 839 17 675 18 107 18 837 16 349 17 880 18 967
7 C/Z 8,1 5,5 5,5 7,8 4,2 3,02 3,7
8 C/WK 0,59 0,49 0,43 0,49 0,27 0,31 0,31 0,2
9 Stopa zwrotu od początku roku1 (%) -16,73 -5,03 -3,64 20,07 -40,78 -1,04 7,02 -28,2
10 Stopa dywidendy (%) 2,8 6,5 4,6 3,8 5,2
11 Wartość obrotów (mln zł) 5 575 3 199 3 104 3 135 3 063 3 199 2 737 3 104
12 Udział w obrotach (%) 2,21 1,7 1,41 1,53 1,5 1,69 1,16 1,52
13 Średni wolumen na sesję (szt.) 3 721 539 2 667 725 2 793 020 2 489 329 3 190 195 4 662 087 3 261 765 5 622 737
14 Średnia liczba transakcji na sesję (szt.) 1 373 960 1 022 1 106 1 431 1 465 1 323 1 769

Źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

1 Stopa zwrotu liczona z uwzględnieniem dochodu inwestora z tytułu dywidendy i przy założeniu, że osiągany dochód dodatkowy jest reinwestowany. Metodologia zgodna z Biuletynem Statystycznym GPW.

Poniższe wykresy przedstawiają historyczne kształtowanie się kursu akcji TAURON oraz wartości obrotów, w tym na tle indeksów WIG20 i WIG-Energia.

Kurs akcji TAURON oraz istotne wydarzenia w 2018 r.

Nr Data Wydarzenie
1 13 lutego 2018 r. Publikacja szacunkowych wyników Grupy TAURON za 2017 r. i IV kwartał 2017 r.
2 9 marca 2018 r. Podpisanie aneksów do umów dotyczących programu emisji obligacji, na mocy których wydłużono okres dostępności środków w ramach programu
3 28 marca 2018 r. Podpisanie dokumentacji transakcyjnej związanej z inwestycją Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w spółkę realizującą budowę bloku 910 MW w Jaworznie. Wartość dokapitalizowania projektu przez fundusz wyniesie do 880 mln zł
4 6 kwietnia 2018 r. Decyzja o rozwiązaniu rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w TAURON Wytwarzanie S.A. na łączną kwotę ok. 230 mln zł
5 16 kwietnia 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON
6 26 kwietnia 2018 r. Publikacja szacunkowych wyników Grupy TAURON za I kwartał 2018 r.
7 18 czerwca 2018 r. Wytoczenie powództwa przeciwko TAURON przez Amon sp. z o.o. i Talia sp. z o.o.
8 29 czerwca 2018 r. Wytoczenie powództwa przeciwko TAURON przez in.ventus sp. z o.o. Mogilno I sp. k.
9 27 lipca 2018 r. Publikacja informacji o wynikach testów na utratę wartości. Wartość netto odpisów w sprawozdaniu skonsolidowanym wyniosła 388 mln zł, a w sprawozdaniu jednostkowym 976 mln zł
10 2 sierpnia 2018 r. Publikacja szacunkowych wyników Grupy TAURON za I półrocze 2018 r. i II kwartał 2018 r.
11 2 października 2018 r. Rozpoczęcie negocjacji dotyczących nabycia farm wiatrowych należących do grupy in.ventus o mocy ok. 200 MW
12 25 października 2018 r. Publikacja szacunkowych wyników Grupy TAURON za 9 miesięcy 2018 r. i III kwartał 2018 r.
13 15 listopada 2018 r. Publikacja szacunkowych wyników aukcji głównej rynku mocy na 2021 r.
14 28 listopada 2018 r. Otrzymanie informacji o wstępnym zainteresowaniu PGE nabyciem będących w posiadaniu Tauron udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o. (spółce odpowiedzialnej za projekt dotyczący budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej)
15 30 listopada 2018 r. Wyrażenie wstępnego zainteresowania sprzedażą przez Tauron udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o.
16 5 grudnia 2018 r. Publikacja szacunkowych wyników aukcji głównej rynku mocy na 2022 r.
17 11 grudnia 2018 r. Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego o wartości 400 mln zł
18 13 grudnia 2018 r. Zwiększenie wartości finansowania hybrydowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o 350 mln zł, tj. do łącznej wysokości 750 mln zł
19 19 grudnia 2018 r. Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o wartości 1 mld zł
20 21 grudnia 2018 r. Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 r.
Kurs akcji TAURON na tle indeksów giełdowych od 2 stycznia 2015 r. do końca 2018 r.
Zmiana kursu akcji TAURON na tle spółek energetycznych od 2 stycznia 2015 r. do końca 2018 r.
Zmiana kursu akcji TAURON na tle zagranicznych spółek z sektora energetycznego od 2 stycznia 2015 r. do końca 2018 r.

Akcjonariusze

Akcjonariuszami posiadającymi łącznie ponad 45% akcji są: Skarb Państwa (30,06%), KGHM Polska Miedź S.A. (10,39%) i Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (5,06%).

Poniższy wykres przedstawia akcjonariuszy posiadających, według stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu zintegrowanego, znaczne pakiety akcji Spółki.

* KGHM jest spółką kontrolowaną przez Skarb Państwa

Spółka nie emituje papierów wartościowych, które dawałyby ich posiadaczom specjalne uprawnienia kontrolne.

Ograniczenia co do wykonywania prawa głosu zostały szczegółowo opisane w § 10 Statutu Spółki i wskazują m.in., że prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogółu głosów w Spółce zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na WZ więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce.

Zgodnie ze Statutem TAURON pozostałe ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu są następujące:

 1. Ograniczenie prawa głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogółu głosów do wykonywania prawa głosu do 10%, nie dotyczy Skarbu Państwa i podmiotów zależnych od Skarbu Państwa w okresie, w którym Skarb Państwa wraz z podmiotami od siebie zależnymi posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania co najmniej 25% ogółu głosów w Spółce.
 2. Głosy należące do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu § 10 Statutu (Zgrupowanie Akcjonariuszy) kumuluje się; w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% ogółu głosów w Spółce, podlega ona redukcji. Szczegółowe zasady kumulacji i redukcji głosów zostały określone w pkt 5 i 6 poniżej.
 3. Akcjonariuszem w rozumieniu § 10 Statutu Spółki jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na WZ na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w WZ mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w WZ.
 4. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby § 10 Statutu Spółki rozumie się odpowiednio osobę:
  • mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
  • mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
  • która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dn. 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub
  • której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.
 5. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy.
 6. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na WZ akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy do progu 10% ogółu głosów w Spółce. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:
  • liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogółu głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy,
  • jeżeli mimo redukcji, o której mowa powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na WZ akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy przekracza 10% ogółu głosów w Spółce, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalanej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania, nie będzie przekraczać 10% ogółu głosów w Spółce,
  • w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,
  • ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na WZ.
 7. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w WZ, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w pkt 8 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego WZ o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce.
 8. Niezależnie od postanowienia pkt 7 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki udzielił informacji czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego wobec innego akcjonariusza w rozumieniu § 10 Statutu Spółki. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami.
 9. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w pkt 7 i 8 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.

Statut TAURON na dzień sporządzenia niniejszego raportu zintegrowanego nie przewiduje ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

Zgodnie z art. 13 Ustawy z dn. 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Skarb Państwa nie może zbyć akcji posiadanych w TAURON Polska Energia S.A. Nie występują inne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

Wyniki wyszukiwania: