Od 2014 r. wdrożyliśmy szereg inicjatyw, dzięki którym zagwarantowane zostały środki finansowe niezbędne do zapewnienia stabilności finansowej i rozwoju Grupy TAURON.

W 2017 r. TAURON wyemitował euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 milionów euro z dziesięcioletnim terminem wykupu. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów europejskich oraz krajowych, o czym świadczy prawie trzykrotna nadsubskrypcja. Środki uzyskane z emisji euroobligacji są przeznaczane na pokrycie wydatków inwestycyjnych Grupy TAURON, w tym między innymi na finansowanie inwestycji w segmencie dystrybucji. Euroobligacje są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange).

Warto również podkreślić, że TAURON jest liderem w pozyskiwaniu finansowania hybrydowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). W grudniu 2018 r. została podpisana z EBI dokumentacja finansowania hybrydowego, na podstawie której wyemitowano obligacje podporządkowane (hybrydowe) o łącznej wartości 750 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój i modernizację infrastruktury sieci elektroenergetycznej. Jest to drugie finansowanie hybrydowe pozyskane przez TAURON z EBI w ramach planu Junckera, po emisji o wartości nominalnej 190 mln euro przeprowadzonej w grudniu 2016 r.

 

image/svg+xml

We wrześniu 2017 r. podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, która umożliwia emisję obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł. Obligacje te zostały wyemitowane 29 marca 2019 r. Okres finansowania wynosi 12 lat od daty emisji.

Zestawienie wyemitowanych i niewykupionych obligacji w Grupie Kapitałowej TAURON objętych przez podmioty inne niż spółki Grupy TAURON na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp. Emitent Inwestor Rodzaj i wysokość stopy procentowej Termin wykupu ostatniej serii Wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji na dzień 31 grudnia 2018 r. (tys.)
1 TAURON Inwestorzy krajowi WIBOR 6M+stała marża 4.11.2019 r. 1 750 000 zł
2 TAURON Konsorcjum banków WIBOR 6M+stała marża 29.12.2020 r. 2 200 000 zł
3 TAURON Euroobligacje Oprocentowanie stałe 5.07.2027 r. 500 000 euro
4 TAURON Sweden Energy Inwestorzy rynku niemieckiego Oprocentowanie stałe 3.12.2029 r. 168 000 euro
5 TAURON BGK WIBOR 6M+stała marża 20.12.2029 r. 1 700 000 zł
6 TAURON EBI Oprocentowanie stałe 17.12.2030 r. 400 000 zł
7 TAURON EBI Oprocentowanie stałe 19.12.2030 r. 350 000 zł
8 TAURON EBI Oprocentowanie stałe 16.12.2034 r. 190 000 euro

Wyniki wyszukiwania: