Partnerstwo społeczno-biznesowe

Realizując nasze cele biznesowe, staramy się postępować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tj. niwelować negatywne oddziaływanie na środowisko przy jednoczesnym maksymalizowaniu korzyści płynących dla rozwoju społecznego i gospodarczego.

Posiadanie wielu grup interesariuszy wymaga systematycznego budowania relacji z każdą z nich. Staramy się to robić jak najlepiej, aby prawidłowo wywiązać się z naszych zobowiązań.

W działania zmierzające do zwiększenia naszego pozytywnego wpływu angażujemy różnych partnerów – społeczności lokalne, otoczenie klienckie, administrację, organizacje konsumenckie, stowarzyszenia, instytucje naukowe. W każdym przypadku budujemy współpracę w oparciu o zasady PRO – Partnerstwa, Rozwoju i Odwagi, aby jak najefektywniej realizować wspólne cele. Inicjatywy na tym polu realizowane są zarówno przez poszczególne spółki Grupy, jak i Fundację TAURON.

Aktywnie realizujemy politykę dobrego sąsiada

Realizując strategię biznesową, zawsze pamiętamy, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami szeroko rozumianego otoczenia, w którym funkcjonuje. Dużą wagę przykładamy zatem do relacji ze społecznościami lokalnymi. Świadczy o tym szereg działań prowadzonych przez poszczególne zakłady należące do Grupy. W ich katalogu są inicjatywy zarówno w sferze minimalizacji oddziaływania na środowisko naturalne, jak i w obszarze zaangażowania mieszkańców – szczególnie na etapie planowania inwestycji – z lokalizacji sąsiadujących z zakładami TAURONA. Dzięki nim aktywa TAURONA nie tylko na stałe wpisały się w lokalny krajobraz, ale równocześnie zakorzeniły się w świadomości okolicznych społeczności, sprawiając, że firma ma opinię dobrego sąsiada.

W 2018 r. Grupa TAURON realizowała inicjatywy poruszające zagadnienia ważne z punktu widzenia mieszkańców południa Polski (Górnego Śląska, Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Małopolski). W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zrealizowano autorski projekt pn. TAURON Energetyczny Junior Cup. Był to cykl turniejów, w których wzięło udział sto dziecięcych klubów piłkarskich. TAURON Energetyczny Junior Cup odbywał się pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Energii oraz wojewodów Małopolskiego i Śląskiego.

W 2018 r. zrealizowano również akcję pn. „Energia dobrych słów”. W ramach projektu pracownicy organizacji w radiowym studiu nagrali bajki dla dzieci. Audiobook wydany został na płycie CD w nakładzie trzech tysięcy egzemplarzy, a następnie przekazany do szpitali i hospicjów dziecięcych działających na południu kraju.

Aspekty podejścia zarządczego do współpracy ze społecznościami lokalnymi ujęto w strategiach zarządzania komunikacją dla poszczególnych projektów inwestycyjnych. Należy podkreślić, że zasady komunikowania się ze społecznością lokalną uwzględniają wymagania Polityki informacyjnej dla Grupy TAURON, a zwłaszcza zasady komunikacji w obszarze zarządzania informacją giełdową i relacjami inwestorskimi oraz zasadami komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

Grupa TAURON szczególnie dużą wagę przykłada do kwestii bezpieczeństwa. W tym celu powołano do życia program informacyjno-edukacyjny „Bezpieczniki TAURONA”, który w miarę upływu czasu rozszerzał swój zakres działania na kolejne grupy odbiorców, stając się marką samą w sobie. Obecnie w ramach „Bezpieczników TAURONA” funkcjonują inicjatywy skierowane do osób dorosłych („Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla domu i rodziny”), seniorów („Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla seniora”), dzieci („Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”) oraz pracowników firm remontowo-budowlanych („Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy”).

Dobra praktyka

Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka

Program edukacyjny o zasięgu ogólnopolskim skierowany do uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców. Jego celem jest edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i bezpiecznego zachowania w pobliżu urządzeń energetycznych, a także popularyzacja zagadnień związanych z powstawaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Program jest realizowany przez TAURON Dystrybucja od 2013 r., ale w 2017 r. nastąpiła zmiana jego formuły. Lekcje prowadzone w szkołach, na terenie działania spółki, zostały zastąpione przez multimedialną platformę edukacyjną, zawierającą scenariusze zajęć oraz szereg materiałów dydaktycznych. Część z nich jest przygotowana dla uczniów z niepełnosprawnością. Elementem programu są także zajęcia edukacyjne, odbywające się podczas różnych imprez plenerowych i naukowych oraz w placówkach edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością.

Wybierz mądrze

Dobra praktyka – Wybierz mądrze miała na celu budowę świadomości praw odbiorców energii elektrycznej i gazu w zakresie podpisywania umów sprzedaży. Po raz trzeci twarzą kampanii został Karol Strasburger – prezenter telewizyjny, gospodarz programu „Familiada”, znany aktor. Kampania skierowana była do wszystkich osób fizycznych zamieszkujących w Polsce, które mogły nie posiadać wystarczających informacji na temat przysługujących im praw. Główną grupą docelową kampanii były osoby powyżej 50 roku życia – w tej grupie komunikat dotarł do ponad 6 mln osób.

Klient na horyzoncie

W 2018 r. Zespół Zarządzania Doświadczeniem Klienta w TAURON Polska Energia kontynuował zapoczątkowaną dwa lata wcześniej akcję dedykowaną odbiorcom wrażliwym. Inicjatywa stwarza możliwość dialogu pomiędzy organizacjami pomocowymi a przedsiębiorstwem energetycznym. To wyjątkowa okazja do wymiany opinii, doświadczeń i spojrzenia na problemy wrażliwych grup klienckich z różnych perspektyw.

Celem akcji jest wyposażenie pracowników pomocy społecznej w pakiet praktycznych porad dotyczących rynku energii, ale również udzielenie wskazówek, jak pomóc odbiorcom wrażliwym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Dzięki temu kadra pracownicza Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej może skuteczniej pomagać swoim podopiecznym. W 2018 r. Zespół Zarządzania Doświadczeniem Klienta zorganizował cztery warsztaty dla pracowników Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Jaworznie, Mysłowicach i Gliwicach. Łącznie zostało przeszkolonych ok. 140 osób.

Akcja Bocian nasz

Bociany coraz częściej budują swoje gniazda na słupach energetycznych. Niestety, sieć energetyczna często zagraża ich życiu. Szczególnie nieizolowane przewody elektryczne mogą stanowić niebezpieczeństwo dla ptaków i ich młodych. Natomiast bocianie domostwo, rozrastając się rok po roku, potrafi ważyć nawet kilkaset kilogramów, stanowiąc przyczynę poważnych awarii sieci energetycznych.

Każdego roku gniazda oczyszczamy i wynosimy na specjalne kojce, powyżej przewodów, w których płynie energia. To pozwala młodym bocianom dorastać w bezpiecznym gnieździe, a TAURON Dystrybucja utrzymać sieci energetyczne w dobrym stanie technicznym. Dodatkowo organizujemy szkolenia dla swoich pracowników, aby wiedzieli, jak najlepiej opiekować się ptakami, profesjonalnie przygotować gniazdo i bezpiecznie umieścić je na platformie. Ranne zwierzęta, które na przykład wypadły z gniazda, są przewożone przez energetyków do specjalistycznych ośrodków. Wiele osób zatrudnionych w spółce zajmowało się także dożywianiem bocianów w czasie ubiegłorocznego ataku zimy.

Rozwijamy partnerstwa z ośrodkami akademickimi

TAURON podejmuje szereg inicjatyw mających na celu wypracowanie optymalnego, tj. odpowiadającego potrzebom działalności Grupy, modelu współpracy pomiędzy światem nauki a przemysłu. Celem współpracy z ośrodkami akademickimi jest skuteczne zapobieganie powstawaniu luki kompetencyjnej i pozyskiwanie przyszłych kadr, które będą miały świadomość wyzwań stojących przed energetyką jutra.

Współpraca obejmuje następujące uczelnie: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Opolska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Krakowska.

Na mocy porozumień podpisanych z uczelniami – w ramach działań promujących kształcenie kadr dla energetyki – realizowane są inicjatywy dotyczące uzgadniania tematów badawczych do realizacji w formie prac dyplomowych i prac naukowo-badawczych, organizowania praktyk i staży studenckich, wzajemnego prezentowania i promowania osiągnięć, współpracy mającej na celu unowocześnianie procesów dydaktycznych i programów kształcenia, współpracy dotyczącej zatrudniania osób studiujących, absolwentów i absolwentek, organizowania i uczestnictwa w studiach podyplomowych, doktoranckich, szkoleniach specjalistycznych i innych formach podnoszenia kwalifikacji oraz inicjatywy dotyczące współudziału w realizacji wspólnych projektów badawczych.

TAURON od wielu lat współpracuje także z placówkami oświatowymi na terenie Polski. W ramach współpracy organizowane są wizyty edukacyjne dla uczniów (m.in. na stacjach elektroenergetycznych), panele dyskusyjne i prelekcje dla uczniów oraz grona nauczycielskiego, warsztaty rozwijające kompetencje społeczne czy praktyki zawodowe. Szkoły otrzymują także pomoc z Fundacji TAURON na doposażenie laboratoriów w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń związanych z energią elektryczną.

W ramach współpracy od 6 lat organizowane są również warsztaty Dziekanów Wydziałów Elektrycznych i Energetycznych oraz Dyrektorów Instytutów Badawczych z przedstawicielami spółek Grupy.

Rozwiń Zwiń
image/svg+xml

Dobra praktyka – Akademia Wiedzy TAURON Dystrybucja

Głównym założeniem powstałej w 2009 r. Akademii Wiedzy TAURON Dystrybucja jest promowanie spółki jako pożądanego pracodawcy, współpraca z uczelniami wyższymi, a także dzielenie się ze studentami praktyczną wiedzą, która stanowi uzupełnienie wiedzy teoretycznej.  Pracownicy spółki, pełniący jednocześnie funkcję trenerów wewnętrznych, przeprowadzają prelekcje dedykowane studentom uczelni technicznych, m.in. na Politechnice Częstochowskiej, Politechnice Śląskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wykłady skoncentrowane są na praktycznych przykładach opartych o doświadczenia oraz o charakter pracy na urządzeniach elektroenergetycznych. Umożliwiają poznanie specyfiki współczesnej energetyki i lepsze przygotowanie się do zawodu, dzięki czemu branża energetyczna staje się bardziej zrozumiała. W rezultacie wykłady co rok cieszą się dużą popularnością w środowisku studenckim.

Usprawniamy mechanizmy współpracy z naszymi dostawcami

Dostawcy to jedna z najliczniejszych grup interesariuszy TAURONA. Każdego roku w ramach Grupy prowadzimy kilka tysięcy  przetargów, dlatego poprawa efektywności zakupów to jedno z najważniejszych wyzwań realizowanych w Grupie TAURON.

W ramach centralizacji i optymalizacji zakupów w Grupie TAURON wdrożono System Wsparcia Organizacji Zakupowej zwany Platformą Zakupową Grupy TAURON. Platforma Zakupowa to nic innego jak swoista baza ogłoszeń o przetargach organizowanych przez 17 spółek Grupy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom zasady udziału w przetargach są jasne, przejrzyste i jednolite dla wszystkich spółek TAURONA korzystających z Platformy Zakupowej.

Wdrożono także system Elektronicznej Kwalifikacji Kontrahentów w Grupie TAURON oraz wyznaczono Kwalifikowane Kategorie Zakupowe. Wdrożenie tych procesów pozwoliło na zmniejszenie pracochłonności na etapie prowadzenia postępowań przetargowych poprzez zmniejszenie ilości dokumentów potrzebnych do weryfikacji ofert, co w konsekwencji gwarantuje szybszy wybór najkorzystniejszej oferty. Wśród licznych zalet elektronicznego procesowania kwalifikacji można wskazać prostszą i mniej formalną komunikację z dostawcami, oszczędność czasu po stronie zamawiającego, optymalizację kosztów dla wszystkich  podmiotów uczestniczących w procesie, a także efektywniejszy nadzór nad całym procesem kwalifikacji w rozproszonej organizacji.

Baza Kwalifikowanych Kontrahentów (BKK) umożliwia dokonywanie bieżącej oceny współpracy z dostawcami, a poprzez stały dostęp do historii ocen pozwoli także kontrolować, czy współpraca z danym dostawcą poprawia się czy pogarsza. Z kolei przynależność do BKK to dla wykonawców prestiż, wygoda oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

Istotną inicjatywą realizowaną w Grupie TAURON jest organizacja dni otwartych dla dostawców i kontrahentów. Konferencje „Dni otwartych drzwi dla potencjalnych kontrahentów Grupy TAURON” w 2018 r. zostały zorganizowane przez Spółki TAURON Ciepło sp. z o.o., TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Wydobycie S.A.

Spotkania skierowane są do wszystkich potencjalnych podmiotów wykonawczych, dostawczych i producenckich, chcących współpracować ze spółkami Grupy. Celem tej formy komunikacji z otoczeniem rynkowym jest poprawa przepływu informacji z kontrahentami oraz zapoznanie ich z procedurami przetargowymi.

W Grupie TAURON jesteśmy przekonani, że bez biznesu opartego na poszanowaniu praw człowieka nie ma możliwości współpracy z rynkiem na najwyższym poziomie. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia związków pomiędzy biznesem a prawami człowieka. Naturalną konsekwencją tej świadomości i jednoczesnego wspierania odpowiedzialnego oraz etycznego postępowania w biznesie było wdrożenie w życie „Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON” (Kodeks).

Wprowadzono odpowiednie zmiany we wzorach SWZ oraz SIWZ, stanowiących załączniki do Regulaminu Udzielania Zamówień w Grupie TAURON. Zasady wskazane w Kodeksie określają standardy, których respektowania Spółki oczekują od swoich Kontrahentów w ramach prowadzonej z nimi współpracy.

Rozwiń Zwiń

Najważniejsze kluczowe dane dotyczące Platformy Zakupowej SWOZ pokazujące skalę funkcjonowania obszaru zakupów w Grupie TAURON

Podstawowe dane za 2018 r. w zakresie funkcjonowania obszaru zakupowego Grupy TAURON
Wartość wszystkich zamówień 4,57 mld zł
Liczba kontrahentów w bazie 33 369
Liczba kategorii zakupowych 658
Liczba lokalnych pozycji planu 9 488
Liczba postępowań zakupowych powyżej 14 000 euro 4331
Liczba zapytań elektronicznych e-RFX 9316
Liczba zarejestrowanych umów i zamówień 15 200
Statystyki w zakresie aukcji elektronicznych za rok 2018
Procentowy udział aukcji w całości zakupów 27,00%
Wartość udziału aukcji w całości zakupów 1 234 mln zł
Oszczędności z aukcji 14,65%*
Wartość oszczędności z aukcji 114,1 mln zł

* oszczędność z aukcji rozumiana jako stosunek wartości najlepszej oferty przed aukcją do najlepszej wartości po aukcji

Prowadzimy regularny dialog z otoczeniem

  • 102-43

Aby w jak najlepszym stopniu odpowiadać na potrzeby i oczekiwania interesariuszy, Grupa TAURON prowadzi aktywny dialog z otoczeniem. W zależności od grupy interesariuszy dobierane są różne kanały kontaktu . W każdym przypadku staramy się, aby była to komunikacja wielostronna i aby nasi interesariusze mieli możliwość przekazywania informacji zwrotnej.

Sztandarowym przykładem prowadzonej polityki dialogu z otoczeniem jest opracowanie raportu zintegrowanego. Podobnie jak w latach ubiegłych, w proces ten staraliśmy zaangażować jak najwięcej naszych interesariuszy. Dzięki temu otrzymaliśmy wiarygodną informację zwrotną dotyczącą zawartości naszej publikacji.

Na podkreślenie zasługuje również dialog z kadrą pracowniczą, w tym ze stroną społeczną. Tylko w 2018 r. w spółkach Grupy TAURON odbyło się w sumie 249 spotkań z organizacjami związkowymi. Ponadto, w strukturach spółki-matki funkcjonuje Rzecznik Dialogu Społecznego, będący swoistym łącznikiem między pracodawcą a stroną społeczną. Jego nadrzędnym zadaniem jest koordynowanie i prowadzenie działań w zakresie dialogu społecznego w Grupie TAURON oraz opracowanie koncepcji budowania porozumienia pomiędzy stronami dialogu.

Z racji prowadzonej działalności spółki Grupy TAURON organizują także spotkania ze społecznościami lokalnymi. Wśród przykładów tego typu działań wymienić należy spotkanie przedstawicielstwa TAURON Wydobycie z mieszkańcami Mysłowic, których dwie dzielnice – Dziećkowice i Kosztowy – są szczególnie narażone na skutki prowadzonej pod miastem eksploatacji górniczej. Przedmiotem spotkania było przedstawienie mieszkańcom zakresu prowadzonej i projektowanej w tym rejonie eksploatacji. Poinformowano ich co do zakresu prowadzonych robót i, co najważniejsze z ich punktu widzenia, procedur obowiązujących w procesie likwidacji szkód górniczych.

Od 2017 r. prowadzony jest także cykl spotkań z dostawcami pn. „Dni otwarte dla wykonawcy”. Celem spotkań z potencjalnymi kontrahentami jest poprawa przepływu informacji oraz umożliwienie partnerom TAURONA zaplanowania i przygotowania swojego potencjału i portfela zamówień z odpowiednim wyprzedzeniem. Dni otwarte są organizowane przez różne spółki Grupy, prowadzące najwięcej przetargów w skali roku.

Od lat TAURON organizuje także konferencje energetyczno-samorządowe. Mają one na celu rozszerzenie współpracy z partnerami z samorządów, środowiskiem naukowym i przedsiębiorczym oraz lepsze poznanie problemów nurtujących obie strony. Podczas konferencji omawiane są tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym, kwestie iluminacji obiektów dla lepszej ich ekspozycji i poprawy bezpieczeństwa, oszczędnością energii, nowymi innowacyjnymi rozwiązaniami, propagowaniem wiedzy z zakresu energetyki i zagadnień prawnych.

Rozwiń Zwiń

Wyniki wyszukiwania: