Rola Grupy w zapewnieniu niezawodności i jakości dostaw energii

W dobie wysokiego tempa rozwoju technologicznego, gospodarczego i społecznego stabilne i niezakłócone dostawy energii są jednym z kluczowych komponentów decydujących o suwerenności ekonomicznej państwa, jego możliwościach rozwoju oraz jakości życia obywateli. Każdy aspekt naszego życia – transport, produkcja przemysłowa, oświetlenie, komputery, sprzęty kuchenne czy ogrzewanie – oparty jest na energii. Największym w Polsce jej dystrybutorem oraz drugim największym sprzedawcą jest, stanowiąca ważne ogniwo w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, Grupa TAURON.

  • 102-2
  • EU10
  • 103-1 (302)
  • 103-2 (302)
  • 103-3 (302)
image/svg+xml

Dla zapewnienia ciągłości zasilania, TAURON nie tylko realizuje nowe inwestycje, ale także prowadzi bieżące konserwacje i modernizacje posiadanej infrastruktury oraz aktywnie poszukuje nowych rozwiązań. Grupa optymalizuje również procesy w poszczególnych obszarach działania: wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i ciepła, w celu zapewnienia klientom stabilnych dostaw o wysokich parametrach jakościowych.


Produkcja energii w Grupie TAURON odbywa się w oparciu o różne technologie wytwórcze, jednak zdecydowana większość energii jest produkowana przez jednostki konwencjonalne – 5 elektrowni i 3 elektrociepłownie skupione w TAURON Wytwarzanie oraz TAURON Ciepło.

Zainstalowana moc w MW według rodzaju wykorzystywanego paliwa Łącznie
2016 2017 2018
Węgiel kamienny 5 314 5 314 6 367*
Gaz ziemny i koksowniczy 160 160 160
Biomasa 190 215 381*
Olej opałowy 132 132 132
Energia wiatru 201 201 201
Energia wodna 143 139 133

* W danych dla 2018 r., zainstalowana moc w MW według rodzaju wykorzystywanego paliwa obejmuje również moc cieplną elektrowni konwencjonalnych opalanych węglem i biomasą, która wg. koncesji wynosi łącznie 1 236,9 MWt.

Zainstalowana moc w podziale na typy jednostek wytwarzania Łącznie
2016 2017 2018
Elektrownie (MWe) 4 610 4 631 4 625
Elektrownie (MWt) 1 237*
Elektrociepłownie (MWe) 347 347 347
Elektrociepłownie (MWt) 1 014 1 014 1 014
Ciepłownie (MWt) 169 169 151

* W danych dla 2018 r., wskaźnik „zainstalowana moc znamionowa elektrowni TAURON Wytwarzanie S.A.” obejmuje również moc cieplną elektrowni.

W 2018 r. elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie Grupy TAURON wyprodukowały łącznie:

14 735 GWh

energii elektrycznej

9 629 309 GJ

energii cieplnej

Energia elektryczna [GWh] Ciepło [GJ]
2016 2017 2018 2016 2017 2018
Węgiel kamienny 13 444 14 840 13 423 8 851 974 9 223 147 8 646 762
Muł 122 172 217 231 305 231 893 275 556
Gaz ziemny i koksowniczy 4,45 4,23 3,73 150 121 174 381 145 073
Biomasa 532 386 300 835 294 446 391 491 707
Energia wiatru 410 485 381 0 0 0
Energia wodna 377 426 298 0 0 0
Paliwa ciekłe 107 148 112 70 786 152 816 70 211
Suma 14 997 16 462 14 735 10 139 480 10 228 629 9 629 309
image/svg+xml

Świadome i odpowiedzialne zarządzanie wpływem na środowisko naturalne i optymalizacją zużycia energii jest jednym z fundamentów działalności spółek Grupy TAURON. Ograniczanie zapotrzebowania na energię jest realizowane poprzez wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i eliminowanie elementów energochłonnych. Ważnym aspektem działalności jest również bieżące monitorowanie zużycia energii. Wszelkie zauważone nieprawidłowości, czy nietypowe sytuacje są natychmiast analizowane, co pozwala na szybkie reagowanie.


Łącznie
2016 2017 2018
Surowce nieodnawialne*
Węgiel netto [tony] 13 861 684 8 447 691 7 271 605
Węgiel produkcja netto [tony] 6 449 799 5 012 091
Muł [tony] 177 816 263 352 311 511
Gaz ziemny [m3] 8 409 358 9 433 495 8 413 515
Olej opałowy [tony] 30 318 43 664 30 642
Olej napędowy [m3] 1 739 9 701 9 942
Wapień [tony] 2 024 931 360 891 316 793
Wapień produkcja [tony] 1 580 844 1 561 433
Łączne zużycie (produkcja) 
surowców nieodnawialnych 
[m3] 8 411 097 9 443 196 8 423 457
[tony] 16 094 749 17 146 241 14 504 075
Surowce odnawialne
Agro [tony] 129 600 98 039 71 189
Leśna [tony] 415 480 300 802 238 742
Łączne zużycie surowców odnawialnych [tony] 545 080 398 841 309 931

* W stosunku do 2016 r. rozdzielono w tabeli wolumen węgla kamiennego i wapienia wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej i ciepła od wolumenu węgla kamiennego i wapienia produkowanego przez spółki Grupy. Zmianie uległa forma prezentacji danych celem umożliwienia lepszego zrozumienia skali działania obu obszarów odrębnie.

[GJ] Łącznie
2016 2017 2018
Biomasa 6 439 734 5 054 475 3 772 725
Energia wiatrowa 118 644 120 787 118 554
Energia wodna 23 235 24 040 18 959
Suma 6 581 613 5 199 302 3 910 238

[GJ] Łącznie
2016 2017 2018
Energia elektryczna 8 081 212 8 401 390 7 571 817
Energia cieplna 1 221 360 1 354 815 1 315 685
Suma 9 302 573 9 756 205 8 887 502

[GJ] Łącznie
2016 2017 2018
Energia elektryczna 55 548 102 60 280 038 52 228 138
Energia cieplna 10 139 480 10 117 922 9 629 309
Suma 65 687 583 70 397 960 61 857 447

Spółki Grupy TAURON nieustannie optymalizują procesy, aby zmniejszyć ich energochłonność. Ważną rolę w poprawie efektywności energetycznej odgrywa monitorowanie zużycia energii w urządzeniach na poszczególnych etapach wytwarzania. W warunkach, w których zapotrzebowanie na energię jest niższe niż zdolności wytwórcze, elektrownie wykorzystują jednostki charakteryzujące się najodpowiedniejszymi wskaźnikami techniczno-ekonomicznymi.

TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Wskaźnik energochłonności 11,17% 11,12% 11,02% 8,61% 7,23% 8,29% 5,24% 4,61% 5,87%

Dla zagwarantowania stabilnych dostaw TAURON Dystrybucja na bieżąco prowadzi ambitny program inwestycyjny i działania minimalizujące ryzyko wystąpienia awarii, a także skracające czas potrzebny na lokalizację usterki i jej naprawę. Sprzyja temu m.in. wdrożenie nowoczesnego systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym czy zwiększenie stopnia automatyzacji sieci. Od kilku lat w Grupie TAURON funkcjonują zasady priorytetyzacji potrzeb inwestycyjnych. Mają one na celu kierowanie nakładów w miejsca o największym wpływie na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i efektywności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej, w tym poprawę wskaźników jakościowych energii elektrycznej.

Długość linii przesyłowych i dystrybucyjnych [km]
Linie przesyłowe 44
Linie dystrybucyjne 187 379
Razem  187 423

Długość linii przesyłowych i dystrybucyjnych Napowietrzne [km] Kablowe [km]
Linie 220 kV 44 0
Linie 110 kV 10 975 139
Linie SN 40 507 24 650
Linie nN 72 600 38 508
Przyłącza nN 33 443 14 128
Linia oświetlenia ulicznego 9 2
Razem 157 578 77 426
  • EU-DMA (dostępność)

TAURON Dystrybucja konsekwentnie realizuje działania w czterech głównych kierunkach inwestowania: automatyzacja (inteligentne sieci), zmiana technologii, zmiana topologii oraz odtworzenie sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Planowane nakłady w horyzoncie dziesięcioletnim, na modernizację i rozbudowę istniejącej sieci (bez przyłączeń i układów pomiarowych), kształtują się na poziomie ok. 15 mld zł. Każdego roku realizowanych jest tysiące zadań, których głównym celem jest zwiększenie dostępności sieci oraz poprawa jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Aktywnie odpowiadając na nowe potrzeby klientów, co roku TAURON Dystrybucja realizuje ponad 60 tys. umów o przyłączenie (budowa nowych stacji rozdzielczych oraz nowych ciągów liniowych) o wartości ok. 0,7 mld zł.

Obecny stan sieci dystrybucyjnej wymaga poprawy i dostosowania do zmieniających się potrzeb w zakresie rozwoju elektromobilności i energetyki rozproszonej (mikroinstalacji, potrzeb prosumentów). W ramach działań krótkoterminowych, zmierzających do poprawy wskaźników jakościowych dostaw energii elektrycznej (SAIDI, SAIFI) spółka planuje intensyfikację działań w zakresie automatyzacji sieci. Natomiast w perspektywie długoterminowej celem ograniczenia wpływu czynników atmosferycznych (sadź, wichury itp.) na funkcjonowanie sieci planuje się zwiększenie udziału linii kablowych w całkowitej długości sieci – szczególnie w obszarze sieci SN. Do budowy i oceny wpływu strategii inwestycyjnych na osiąganie celów długoterminowych wykorzystywane są nowoczesne narzędzia informatyczne zarządzania majątkiem. W konsekwencji pozwala to na trafniejsze kierowanie nakładów inwestycyjnych w miejsca mające największy wpływ na zwiększenie dostępności sieci, poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i efektywności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej.

Każdego roku realizujemy tysiące projektów, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa, niezawodności oraz jakości dostaw energii elektrycznej. Realizowane inwestycje związane z budową nowych stacji czy też rozbudową sieci zapewniają najwyższe standardy jakościowe dostarczanej energii elektrycznej do odbiorców wrażliwych na przerwy w dostawach energii elektrycznej czy też klientów lokujących swoją działalność w rozbudowywanych strefach ekonomicznych. Realizowane programy inwestycyjne, jak również prace eksploatacyjne na sieci elektroenergetycznej, nakierowane są przede wszystkim na poprawę niezawodności usług dystrybucyjnych.

Czynnikami generującymi potrzebę dużych inwestycji w sektorze dystrybucji jest modernizacja istniejącego majątku oraz zmiana topologii i technologii sieci – głównie w obszarze linii średnich i niskich napięć – oraz dążenie do wdrażania inteligentnych rozwiązań (smart). Obecny stan sieci dystrybucyjnych jest podstawowym czynnikiem wpływającym na niezawodność. Poziom strat sieciowych może stanowić ograniczenie dla rozwoju energetyki rozproszonej oraz funkcjonowania prosumentów. Wykorzystujemy nowoczesne systemy informatyczne zarządzania majątkiem do budowy i oceny wpływu strategii inwestycyjnych na osiąganie celów długoterminowych. Ma to na celu kierowanie nakładów inwestycyjnych w miejsca mające największy wpływ na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i efektywności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej, w tym poprawę wskaźników jakościowych energii elektrycznej.

TAURON Dystrybucja od kilku lat konsekwentnie inwestuje w modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. W 2018 r. zmodernizowanych zostało ponad 1 600 km istniejących sieci elektroenergetycznych i 42 główne punkty zasilające (GPZ). Spółka wybudowała również ponad 2800 km nowych linii elektroenergetycznych (wraz z przyłączami). Zakończono także budowę jednego nowego głównego punktu zasilającego (GPZ Stróża w Krakowie).

Inwestycje prowadzi również TAURON Ciepło. W 2018 r. łączna moc wynikająca z umów z klientami na przyłączenia do sieci ciepłowniczej (nowych budynków oraz budynków już istniejących) wyniosła 53 MW.

 

Rozwiń Zwiń

2018
Kategorie inwestycji Rodzaj inwestycji – nazwa inwestycji (w podziale na kategorie w tabeli) Opis inwestycji Koszty (poniesione w związku z realizacją inwestycji) PLN
Efektywność energetyczna zastąpienie obecnego systemu opartego na jednej centralnej kotłowni parowej opalonej miałem systemem dedykowanych kotłowni gazowych 1 700 289
Modernizacja urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych. Wymiana dwóch pomp dołowych wraz z silnikami na pompy o wyższej efektywności energetycznej a poziomie 500 m w Zakładzie Górniczym Sobieski. 2 734 000
Suma kosztów w kategorii  4 434 289
Technologie energii odnawialnej Mikrosieci Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej 143 336
Dostosowanie EW Lubachów do pracy w układzie Elektrowni Wirtualnej poprzez modernizację generatorów Przystosowanie niezbędnej infrastruktury elektrowni wodnej Lubachów do pracy w układzie Elektrowni Wirtualnej poprzez: modernizację TZ-1 i TZ-3 oraz modernizację rozdzielni 20 kV. 951 000
Suma kosztów w kategorii  1 094 336
Dystrybucja energii systemy informatyczne wspomagające zarządzanie dystrybucję energii Dostosowanie SCADA nN do współpracy z systemem ZMS w OGL, Budowa i wdrozenie SZMS,Budowa sytemu KPP i rzeczywiste przypisanie klientów do Stacji SN/nN, SYNDIS SCADA WN, Moduł wyszukiwarki awarii w subdomenie, Prace rozwojowe aplikacji Oracle BI, Rozwój funkcjonalności modułów okołoskadowych, CSS, PWI, MABI, SCADA CIM SN, Rozwoj SZMS, System do wspomagania zarzadzania stratami energii elektrycznej w TD S.A., Elektroniczny dziennik operacyjny, SOP, ELIOT, Wirtualny Agent na linii 991, Wdrozenie Oracle BI dla FM frameLOGIC, Wdrozenie systemu automatycznej edycji i aktualizacji systemu SCADA nN, Wdrożenie SZMS na obszarze Gliwic-etap II, REZIP 25 041 830
jakość energii SMJEE, SOPJEE 982 860
poprawa diagnostyki sieci Optymalizacja różnicy bilansowej, Modemy GPRS na potrzeby projektu ZSDS, ZSDS 1 919 910
Systemy wspomagające pracę brygad Rozwój systemu do wspomagania zarządzania pracą brygad wykonawczych, Wdrożenie aplikacji Moduł AUMS ADO – akwizycja Inkasencka dla urządzeń przenośnych na platformie Android, Zakup urządzeń mobilnych – obsługa zleceń obsługi technicznej (OT) 1 366 030
Analizy techniczne Analiza wpływu zwarć i przełączeń ruchowych w sieciach SN na narażenia izolacji oraz parametry jakości energii elektrycznej. Zakłócenia elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości w paśmie 2-150 kHz w sieci nN. Wykorzystanie pomiarów z liczników bilansujących w stacjach SN/nN do wykrycia braku fazy po stronie SN, Przeprowadzenie oceny metrologicznej liczników energii elektrycznej wykorzystywanych w układach pomiarowych energii elektrycznej 268 000
Automatyzacja pracy sieci dystrybucyjnej Aktualizacja i rozbudowa systemu monitorowania Fault Management, Automatyzacja procesów prowadzenia planów ograniczeń, Automatyzacja procesu przekazywania danych z systemu ADO do billingów, FDiR, DOL, Wykorzystanie układów bilansujących na stacjach SN nN do prowadzenia ruchu sieci, Testowanie urządzeń automatyki rozłącznika słupowego typu µUTX, Wykorzystanie układów bilansujących do prowadzenia ruchu. Wykorzystanie układów bilansujących do prowadzenia ruchu, SMiWUZ Rozwój systemu do wspomagania zarządzania pracą brygad wykonawczych, Wdrożenie aplikacji Moduł AUMS ADO – akwizycja Inkasencka dla urządzeń przenośnych na platformie Android, Zakup urządzeń mobilnych – obsługa zleceń obsługi technicznej (OT)
Suma kosztów w kategorii  Analizy techniczne Analiza wpływu zwarć i przełączeń ruchowych w sieciach SN na narażenia izolacji oraz parametry jakości energii elektrycznej. Zakłócenia elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości w paśmie 2-150 kHz w sieci nN. Wykorzystanie pomiarów z liczników bilansujących w stacjach SN/nN do wykrycia braku fazy po stronie SN, Przeprowadzenie oceny metrologicznej liczników energii elektrycznej wykorzystywanych w układach pomiarowych energii elektrycznej
Technologie przesyłu i dystrybucji (np. mikrosiatki, inteligentne sieci) Obrazowanie linii napowietrznych System oblotów linii napowietrznych WN i SN, System oblotów linii napowietrznych WN i SN – etap II Aktualizacja i rozbudowa systemu monitorowania Fault Management, Automatyzacja procesów prowadzenia planów ograniczeń, Automatyzacja procesu przekazywania danych z systemu ADO do billingów, FDiR, DOL, Wykorzystanie układów bilansujących na stacjach SN nN do prowadzenia ruchu sieci, Testowanie urządzeń automatyki rozłącznika słupowego typu µUTX, Wykorzystanie układów bilansujących do prowadzenia ruchu. Wykorzystanie układów bilansujących do prowadzenia ruchu, SMiWUZ
Obszary modelowe Przebudowa stacji 110/20 kV R-16 Oborniki Śląskie – szyna procesowa 3 906 530
Dostawa układu magazynowania energii do EW Lubachów wraz z pracami towarzyszącymi Magazyn energii elektrycznej będący częścią projektu budowy Elektrowni Wirtualnej. Magazyn energii ma za zadanie magazynowanie energii elektrycznej w czasie nadprodukcji energii w zintegrowanych ze sobą odnawialnych źródłach energii elektrycznej i oddawanie jej do sieci. Istotne parametry: moc znamionowa: 500 kVA, moc czynna/bierna: 500 kW. Inwestycja w 2018 r. obejmowała: dokumentację projektową, dostawę ogniw bateryjnych oraz inwertera 829 394
Nowe technologie do ograniczenia przerw Mobilne urządzenie zasilające MUZ, System serwisowej linii kablowej SN TFEasyLine MVC, Przyczepa kablowa do systemu serwisowej linii kablowej 4 525 700
Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej
Suma kosztów w kategorii  12 252 014
Zaawansowane technologie (przechowywanie, odzysk itd.) Projekt e-BUS Magazynowanie energii w mobilnej infrastrukturze 7 281 980
Systemy magazynowania energii na potrzeby OSD ESS Cieszanowice, sESS, EPRI 1 783 380
Hybryda+   – Hybrydowy system ograniczenia emisji składników kwaśnych i popiołów lotnych ze spalin Celem projektu jest przebadanie w warunkach instalacji demonstracyjnej filtra hybrydowego zabudowanego w miejsce elektrofiltra. Filtr hybrydowy z zachowaną pierwszą strefą elektrofiltra, ze strefą aglomeracji elektrostatycznej i dozowaniem i recyrkulacją sorbentu suchego, w  ostatniej strefie z zabudowanym filtrem workowym jest rozwiązaniem kompaktowym, w którym wszystkie elementy są zabudowane w obrysie jednej komory. Dzięki takiemu rozwiązaniu ogranicza się miejsce konieczne do zabudowy reaktora oraz kanałów spalin, co byłoby konieczne w instalacji półsuchego odsiarczania z elektrofiltrem i filtrem tkaninowym. Tym samym cecha ta odpowiada na zapotrzebowanie rynku na uniwersalne i elastyczne rozwiązanie umożliwiające modernizację już istniejących lub nowych instalacji. Ponadto kompaktowość rozwiązania umożliwia instalację urządzenia, w miejscach, w których warunki lokalizacyjne lub istniejąca infrastruktura uniemożliwia rozbudowę lub modernizację 10 760
Układ metanizacji CO2 do magazynowania energii elektrycznej poprzez produkcję SNG Realizacja międzynarodowego projektu dotyczącego zmiany CO2 w syntetyczny naturalny gaz ziemny. Głównym celem projektu CO2-SNG jest opracowanie zaawansowanego elastycznego reaktora metanizacji oraz instalacji CO2-SNG umożliwiających magazynowanie nadwyżkowej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Z naukowych i technologicznych punktów widzenia projekt ma na celu: budowę i walidację modułowego reaktora metanizacji o docelowej wydajności 22,5 Nm3/h gazu wlotowego do pierwszego stopnia reaktora, ustalenie metodologii przeprowadzania symulacji procesów zachodzących w reaktorze metanizacji, który będzie zwalidowany na podstawie wyników doświadczalnych, zaprojektowanie, budowę i walidację w skali pilotowej instalacji CO2-SNG (wraz z reaktorem o docelowej wydajności 22,5 Nm3/h gazu na wlocie do 1. stopnia reaktora) współpracującej z istniejącą jednostką wychwytywania CO2 w Elektrowni Łaziska, ocenę elastyczności modułowego reaktora w zakresie od 20% –100% przepływu gazu na wlocie, zademonstrowanie stabilnej sprawności reaktora przy zmiennym przepływie gazu, walidację teoretycznych i eksperymentalnych parametrów pracy reaktora oraz zrozumienie dynamicznego zachowania reaktora w ciągu trzech reżimów pracy: rozruch reaktora, wyłączanie reaktora oraz zmiana przepływu gazu na wlocie, wykazanie długoterminowej trwałości (co najmniej 2 lata) katalizatora. Wykorzystanie ciepła odpadowego z reaktorów w ramach instalacji CO2-SNG, ocenę możliwości skalowania kompletnego systemu CO2-SNG do wartości strumienia gazów odpowiadających strumieniowi CO2 pochodzącemu z bloku węglowego o ekwiwalentnej mocy elektrycznej 1 – 2 MW 2 742 525
PolyGen – „Poligeneracyjny układ komunalny opalany biomasą i paliwami wtórnymi z odpadów”. Dofinansowanie z KIC Celem projektu jest opracowanie rozwiązania technologicznego wypełniającego rynkową niszę przyjaznych środowisku i efektywnych ekonomicznie układów termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla zastosowań mało- i średnioskalowych. Koncepcja opiera się na wykorzystaniu układu poligeneracyjnego wytwarzającego w wyniku zgazowania wybranej frakcji odpadów komunalnych, osadów ściekowych, biomasy oraz węgla, trzy produkty użyteczne: – ciepło grzejne, – energię elektryczną, – syntetyczny gaz ziemny (SNG) 64 321
IFCAMS – Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych Projekt skupia się na opracowaniu systemu kontroli i monitorowania poprawy elastyczności (IFCAMS), który wpływa na elastyczne wykorzystanie bloków węglowych. Oczekuje się, że opracowana technologia pozwoli na to, by elektrownie były skutecznie eksploatowane przy uwzględnieniu nowych wymogów naboru/zrzutu mocy. Zastosowanie IFCAMS wpłynie na skrócenie czasu naboru i zrzutu mocy oraz zmniejszy koszty operacyjne związane z licznymi awariami bloków (dzięki obniżeniu bieżącego minimum technicznego), które są kosztowne i szkodliwe. Ważną zaletą IFCAMS jest to, że umożliwia on elastyczne działanie elektrowni przy minimalnej integracji z istniejącą infrastrukturą. Oznacza to, że technologia opracowana w ramach projektu będzie współdziałać z innymi systemami układów informatycznych poprzez zastosowanie nowych procedur zwiększających współczynnik naboru/zrzutu mocy i zmniejszających jego czas, z opcjonalną i ograniczoną do minimum modyfikacją techniczną kotła oraz wyspy turbinowej. Zaproponowane rozwiązanie zostanie opracowane dla dwóch głównych typów elektrowni: – elektrownie, których elastyczność może zostać zwiększona bez modernizacji, lecz przy założonym zwiększeniu tempa zużycia, – elektrownie, których modyfikacja jest zalecana w celu bezpiecznego zwiększenia ich elastyczności 125 339
TENNESSEE – power to gas (technologia magazynowania energii elektrycznej z wychwytem CO2 ze spalin i jego konwersji do gazu syntetyzowego) Celem projektu jest udoskonalenie procesu magazynowania energii w postaci chemicznej (substytutu gazu ziemnego, ang. SNG), co ma na celu poprawę parametrów eksploatacyjnych instalacji docelowej, głównie poprzez wyższą sprawność elektrolizy wysokotemperaturowej (mniejsze nakłady energetyczne związane z brakiem konieczności odparowania wody w elektrolizerze) oraz zastosowanie węglanowych ogniw paliwowych do wychwytu CO2 ze spalin, co nie wymaga dostarczenia do układu wychwytu, energii z elektrowni (np. w postaci pary wodnej pobranej z upustu turbiny). Dodatkowo obie wprowadzane innowacje pracują na prądzie stałym oraz w zbliżonym zakresie temperatur, co daje możliwości ich integracji od strony cieplnej i elektrycznej 159 256
Wytwarzanie wody zdemineralizowanej do uzupełniania obiegu wodno-parowego metodami elektromembranowymi Celem projektu jest opracowanie technologii elektromembranowego wytwarzania wody zdemineralizowanej do uzupełniania obiegu wodno-parowego, spełniającej najwyższe wymagania wody do zasilania kotłów przy kosztach jednostkowych mniejszych niż przy stosowaniu obecnych technologii i przy znacznie mniejszym zużyciu chemikaliów i mniejszej ilości ścieków 382 626
Suma kosztów w kategorii  12 550 186
Innowacyjne usługi powiązane (np. zdalne liczniki) Inteligentne opomiarowanie Licencje dla liczników na potrzeby systemu HES, MDM wdrożenie, Rozbudowa funkcjonalności Centralnej Bazy Pomiarów w TD SA, Rozbudowa Modułu Bilansującego (OBI), Smart City Wrocław, Pilotaż technologii LTE Cat. M1 w zakresie implementacji w systemach transmisji danych układów pomiarowych, MDM, Odczyt liczników energii elektrycznej oraz liczników innych mediów z wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjnych w zakresie optymalizacji kosztów odczytu danych pomiarowych liczników komunalnych 3 997 480
BOEMAT – Opracowanie zaawansowanej technologii do monitoringu i predykcyjnej analizy stanu technicznego kotła w celu zwiększenia niezawodności jednostki kotłowej Geneza projektu związana jest z koniecznością poprawy dyspozycyjności bloku 460 MWe. Opracowywane technologie powinny w zdecydowany sposób zwiększyć skuteczność oraz zmniejszyć koszty diagnostyki powierzchni wymiany ciepła w kotle, wpływając na poprawę jego dyspozycyjności i podnosząc efektywność ekonomiczną jego pracy. Celem projektu jest opracowanie dwóch wzajemnie dopełniających się technologii/narzędzi do zaawansowanej diagnostyki zużycia elementów wymiany ciepła w kotle. Pierwsze rozwiązanie służyłoby do precyzyjnego monitoringu stanu technicznego elementów wymiany ciepła w kotle, mogące pracować w wysokich temperaturach, drugie do analizy i interpretacji uzyskanych wyników w kontekście predykcji zużycia erozyjnego powierzchni ogrzewalnych komory paleniskowej kotła oraz niezbędnych remontów. 18 028
Wdrożenie systemu analityki predykcyjnej w obszarze maszyn krytycznych bloku nr 10 Elektrowni Łagisza. Projekt ma na celu zastosowanie na urządzeniach krytycznych bloku nr 10 systemu analityki predykcyjnej w celu poprawy niezawodności, gotowości technicznej, dyspozycyjności i optymalizacji kosztów remontów oraz bezpieczeństwa maszyn krytycznych. System ma za zadanie poprawić niezawodność, gotowość techniczną, efektywność produkcji oraz bezpieczeństwo maszyn krytycznych eksploatowanych na bloku nr 10 w Elektrowni Łagisza. Strategia predykcyjnego utrzymania ruchu daje możliwość oceny stanu technicznego maszyn, przewidywania ich awarii, jak również pozwala zidentyfikować ich przyczynę na bazie wniosków z analizy danych. System diagnostyczny ma się opierać na głębokim uczeniu maszynowym i będzie sygnalizował możliwość wystąpienia awarii na maszynach krytycznych z wyprzedzeniem, które umożliwi zaplanowanie wyłączenie maszyn i ich naprawę w celu uniknięcia uszkodzeń spowodowanych wystąpieniem awarii. System diagnostyki predykcyjnej ma identyfikować miejsce wystąpienia awarii w obrębie maszyn krytycznych. 568 600
Suma kosztów w kategorii  4 584 108

Kategorie Projektów B+R Rodzaj projektu – nazwa projektu (w podziale na kategorie w tabeli) Opis projektu Wydatki (poniesione w związku z realizacją projektu) PLN
Efektywność energetyczna
Suma kosztów w kategorii
Technologie energii odnawialnej
Suma kosztów w kategorii 0
Dystrybucja energii
Suma kosztów w kategorii 0
Technologie przesyłu i dystrybucji (np. mikrosiatki, inteligentne sieci) Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej Wynikiem realizacji projektu będzie instalacja pilotażowa utworzona w reprezentatywnym obszarze działalności Grupy TAURON oraz szczegółowa dokumentacja techniczna rozwiązania, pozwalająca na jego implementację na rynku polskim i zagranicznym. Zakres prac po stronie TAURON Ekoenergia sp. z o.o. dotyczy opracowania koncepcji technologicznej oraz zaprojektowania i wykonania części wytwórczej energii dotyczącej rozproszonych źródeł OZE oraz przeprowadzenie badań instalacji. 2 597 769
Suma kosztów w kategorii 2 597 769
Zaawansowane technologie (przechowywanie, odzysk itd.) Opracowanie platformy pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej i zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych Przedmiotem projektu są prace B+R ukierunkowane na stworzenie systemu informatycznego w postaci innowacyjnej platformy Elektrowni Wirtualnej, która dzięki zastosowanym funkcjom i algorytmom pozwoli na powiązanie rozproszonych jednostek wytwórczych OZE, sieci teleinformatycznych, systemu zarządzania oraz mechanizmów rynkowych, w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie zagregowanego wolumenu energii 155 135
Suma kosztów w kategorii 155 135
Innowacyjne usługi powiązane (np. zdalne liczniki) Klastry Energii – pilotaż roli koordynatora 187 967
Suma kosztów w kategorii 187 967

Inwestowanie w rozwój i modernizację sieci znajduje swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach planowanego średniego czasu trwania przerw w dostawach energii (SAIDI) oraz częstości ich występowania (SAIFI). W stosunku do 2017 r. oba wskaźniki uległy znacznej poprawie. Średni czas trwania planowanych przerw w dostawie energii w 2018 r. skrócił się o ponad 30 min w stosunku do 2017 r. O połowę zmniejszeniu uległ również średni czas trwania nieplanowanych przerw w dostawach energii.

TAURON Dystrybucja
SAIDI
minuty/odbiorcę/rok
2016 2017 2018
Planowane 59,38 48,4 45,35
Nieplanowane bez katastrofalnych 137,68 219,67 106,95
Nieplanowane z katastrofalnymi 137,94 238,41 107,18

Znacznemu zmniejszeniu uległa także nieplanowana średnia częstość przerw w dostawach energii.

TAURON Dystrybucja
SAIFI
liczba przerw/odbiorcę/rok
2016 2017 2018
Planowane 0,40 0,31 0,33
Nieplanowane bez katastrofalnych 2,55 3,29 2,25
Nieplanowane z katastrofalnymi 2,55 3,30 2,25

W ostatnich latach przeprowadzona została intensywna rozbudowa i modernizacja posiadanej infrastruktury dystrybucyjnej oraz usprawnianiem pracy brygad. Wszystkie te działania mają na celu poprawę niezawodności sieci, uzyskanie lepszych parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz skrócenie przerw w jej dostawach.

Dystrybucja energii elektrycznej nieodłącznie wiąże się z występowaniem strat sieciowych. Choć ich całkowite wyeliminowanie jest niemożliwe, to dzięki prowadzonym przez TAURON Dystrybucja inwestycjom i remontom, spółka z roku na rok poprawia efektywność procesu dystrybucji. W 2015 r. poziom strat energii (rozumiany jako suma strat technicznych i nietechnicznych) po raz pierwszy spadł poniżej 5% i od tego czasu sukcesywnie malał.

W 2018 r. straty sieciowe wyniosły 4,18%, co jest najlepszym wynikiem w skali kraju.

Straty dystrybucyjne, z wyszczególnieniem przyczyn strat [MWh]
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Straty techniczne 2 276 060 2 169 444 2 143 843 2 099 184 2 112 678 2 153 860
Straty nietechniczne 723 029 594 679 447 327 506 819 322 860 187 863
Straty łączne  2 999 089 2 764 123 2 591 170 2 606 003,00 2 435 538 2 341 723
Straty w przesyle i dystrybucji jako procent całkowitej wytworzonej energii [%] 5,69% 5,31% 4,91% 4,89% 4,42% 4,18%

Warto zaznaczyć, że do strat nietechnicznych, wynikających m.in. z błędów układów pomiarowych lub nieprawidłowej ewidencji sprzedanej energii, zalicza się również nielegalny pobór energii z sieci (kradzieże prądu).

Dążymy do innowacyjności

  • EU-DMA (badania i rozwój)
image/svg+xml

Ważny element procesu niezawodnego dostarczania energii stanowią innowacyjne rozwiązania technologiczne. Grupa TAURON zwraca szczególną uwagę na działalność w obszarze badań i rozwoju skierowanych na redukcję emisji szkodliwych substancji z procesów spalania, wdrażanie idei inteligentnych sieci dystrybucyjnych, skracanie czasu przerw, poprawę jakości energii elektrycznej, wzrost bezpieczeństwa pracy sieci, ograniczanie strat dystrybucyjnych oraz nowatorskie produkty i usługi dla klientów (np. produkty serwisowe z linii 24h dla gospodarstw domowych oraz małych firm czy produkty specjalistyczne dla biznesu).

 

Od 2016 r. w intranecie Grupy TAURON działa Strefa Innowacji, w ramach której organizowane są konkursy dla pracowników. Jej celem jest promowanie innowacyjnej kultury organizacyjnej i zachęcenie pracowników do zgłaszania nowatorskich rozwiązań optymalizujących codzienną pracę.

W 2018 r. zorganizowano konkurs „Pracownicze Inicjatywy Badawcze”, którego głównym celem było dalsze umacnianie kultury innowacyjności w Grupie oraz zapoznanie pracowników z założeniami Strategicznej Agendy Badawczej (SAB). Wszystkie pomysły nagrodzone w konkursie okazały się pomocne w sformułowaniu zapisów poszczególnych portfeli SAB.

Inicjatywą wspierającą tworzenie innowacyjnego klimatu organizacyjnego było wydarzenie pt. „Dystrybucja Innowacji – maraton innowacyjności (DIN)”. W 2018 r. wzięło w nim udział 20 zespołów, które utworzyli pracownicy obszaru Dystrybucji. W trakcie trzydniowego maratonu uczestnicy wypracowywali innowacyjne projekty w metodyce Design Thinking, w odpowiedzi na temat przewodni „My staramy się bardziej – innowacje dla klienta, sieci i bezpieczeństwa”. W efekcie powstało 20 projektów, zawierających pomysły na innowacje w różnych obszarach działalności spółki.

Wyniki wyszukiwania: