Otoczenie konkurencyjne

Obecnie na polskim rynku energetycznym, oprócz Grupy TAURON, działają 3 duże zintegrowane pionowo grupy energetyczne: PGE, ENEA oraz ENERGA i innogy, działająca na terenie Warszawy.

 • 102-4
tauron--15 tauron--15
EBITDA

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców końcowych

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców końcowych [TWh]

Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych

Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych [TWh]

Liczba odbiorców dystrybucji

Liczba odbiorców dystrybucji [tys.]

Liczba odbiorców sprzedaży

Liczba odbiorców sprzedaży [tys.]

Wytwarzanie

W 2018 r. produkcja energii elektrycznej brutto w Polsce wyniosła 170,1 TWh (spadek w porównaniu do roku poprzedniego o 0,17%), natomiast krajowe zużycie energii w kraju wyniosło 175,8 TWh i było wyższe o 1,8% w porównaniu do poprzedniego roku.

Udział Grupy Kapitałowej TAURON w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej, mierzony produkcją energii elektrycznej brutto, za 2018 r. wyniósł ok. 10%. Grupa Kapitałowa TAURON jest trzecim największym wytwórcą energii elektrycznej na polskim rynku (z mocą zainstalowaną równą 5,0 GW). Największym wytwórcą w Polsce jest PGE, której udział na krajowym rynku produkcji energii elektrycznej w 2018 r. wynosił ok. 44%, z mocą zainstalowaną 16,2 GW. Drugim co do wielkości producentem energii w Polsce w 2018 r. była ENEA, z udziałem w rynku wynoszącym ok. 18% i mocą zainstalowaną 6,3 GW.

image/svg+xml

Grupa Kapitałowa TAURON kluczowym producentem energii elektrycznej w Polsce.

ENERGA natomiast posiadała w 2018 r. największy na polskim rynku udział energii elektrycznej z OZE w łącznej produkowanej przez siebie energii, wynoszący ok. 31%. Łączna moc zainstalowana Grupy ENERGA wynosiła 1,34 GW, a produkcja roczna wyniosła 3,9 TWh.

Produkcja energii elektrycznej brutto - szacunkowe udziały w rynku w 2018 r.

Produkcja energii elektrycznej brutto - szacunkowe udziały w rynku w 2018 r.

Moc zainstalowana - szacunkowe udziały w rynku w 2018 r.

Moc zainstalowana - szacunkowe udziały w rynku w 2018 r.

Źródło: ARE, informacje spółek opublikowane na stronach internetowych (raporty roczne)

Aktywa wytwórcze Grupy Kapitałowej TAURON to w 90% jednostki opalane węglem kamiennym, z czego 10% to nowoczesne wysokosprawne jednostki wytwórcze. Łączna moc zainstalowana Grupy Kapitałowej TAURON na koniec 2018 r. to prawie 5,0 GW. Moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych to 4%, w elektrowniach wodnych 2,7%, w jednostkach wytwórczych opalanych biomasą 2,9% łącznej mocy zainstalowanej w Grupie Kapitałowej TAURON.

Aktywa wytwórcze Grupy Kapitałowej TAURON są skoncentrowane w południowej Polsce. W tym też regionie znajdują się złoża węgla kamiennego, którym opalane są elektrownie i elektrociepłownie Grupy Kapitałowej TAURON. Położenie aktywów wytwórczych w pobliżu złóż węgla pozwala na optymalizację kosztów związanych z transportem tego surowca.

Dystrybucja

Grupa Kapitałowa TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Udział TAURON Dystrybucja w dystrybucji energii elektrycznej do klientów końcowych w 2018 r. wyniósł ok. 37% (biorąc pod uwagę 4 największych dystrybutorów i innogy). Sieci dystrybucyjne Grupy obejmują swoim zasięgiem ponad 18% powierzchni kraju. Do sieci dystrybucyjnej TAURON przyłączonych jest najwięcej w kraju źródeł odnawialnych, najczęściej prosumenckich. W sumie do końca 2018 r. Spółka przyłączyła do sieci już ponad 19 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 106 MW. Największą ilość przyłączeń odnotowano na terenie województw małopolskiego (6,2 tys.) i śląskiego (6 tys.). Na Dolnym Śląsku wykonano ponad 2,7 tys. przyłączeń, a na Opolszczyźnie 1,4 tys.

image/svg+xml

Grupa Kapitałowa TAURON jest największym dystrybutorem w kraju. W 2018 r. TAURON Dystrybucja dostarczyła ponad 49,6 TWh energii elektrycznej do prawie 5,6 mln klientów. Grupa Kapitałowa TAURON jest największym dystrybutorem energii w Polsce także pod względem przychodów z działalności dystrybucyjnej.

Należy podkreślić, iż działalność dystrybucyjna Grupy Kapitałowej TAURON, ze względu na naturalny quasi‑monopol na wyznaczonym obszarze, jest źródłem stabilnych i przewidywalnych przychodów, stanowiących istotną część skonsolidowanych przychodów całej Grupy Kapitałowej TAURON. Obszar geograficzny dystrybucji energii elektrycznej, na którym historycznie działają spółki z Segmentu Dystrybucja i Segmentu Sprzedaż, to obszar charakteryzujący się dużym uprzemysłowieniem i gęstym zaludnieniem, co wpływa na popyt na energię elektryczną zarówno wśród gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców.

Sprzedaż

Grupa Kapitałowa TAURON jest drugim – po Grupie Kapitałowej PGE – sprzedawcą energii elektrycznej. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej do odbiorców końcowych Grupy TAURON w 2018 r. wyniosła 34,5 TWh. TAURON Sprzedaż obsługuje bazę prawie 5,5 mln klientów.

TAURON w 2018 r. sprzedawał energię elektryczną do ¼ odbiorców końcowych w Polsce (wg szacunkowych danych).

image/svg+xml

Grupa Kapitałowa TAURON jest drugim największym sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce.

Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych – szacunkowe udziały w rynku w 2018 r.

Źródło: ARE, informacje spółek opublikowane na stronach internetowych (raporty roczne)

W segmencie sprzedaży energii elektrycznej poszczególne grupy energetyczne związane są geograficznie przede wszystkim z obszarami, na których pełnią funkcję OSD – dotyczy to zwłaszcza klientów zaliczanych do gospodarstw domowych oraz małych firm. Obowiązek zatwierdzania przez Prezesa URE taryf dla gospodarstw domowych ogranicza konkurencję na tym rynku. Sprzedawcy energii elektrycznej konkurują ofertą usług i produktów dodanych do energii elektrycznej. W przypadku klientów biznesowych i instytucjonalnych, walka konkurencyjna odbywa się zarówno w zakresie cen energii elektrycznej, jak i usług (produktów) dodatkowych.

Mix paliwowy


Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

250,3 / 98,9

Główne kierunki strategiczne

Strategia na lata 2019-2021:

 • 20% wzrost EBITDA w 2021 r. vs 2018 r. (w 2021 r. EBITDA na poziomie 19,4 mld EUR)
 • Wzrost inwestycji do poziomu 27,5 mld EUR, w tym ok. 10 mld EUR to inwestycje w OZE
 • Redukcja emisji CO2 do poziomu 230 kg/MWh w 2030 r.
 • Instalacja 47 mln liczników inteligentnych do 2021 r.
 • Budowa 455 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych
 • Poprawa efektywności operacyjnej
 • Zrównoważony rozwój

Działalność B+R+I:

 • Rozwój OZE
 • Digitalizacja
 • Elektromobilność

Mix paliwowy

Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

584 / 68,8

Główne kierunki strategiczne

Nowa strategia „CAP 2030”:

 • Nowe wartości dla klienta – nowe kompetencje, spersonalizowane usługi, technologia Smart City/grid)
 • Wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł OZE – do 2030 r. 50 GW mocy zainstalowanej
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez rozwój energetyki jądrowej
 • Ekspansja geograficzna – do 2030 r. działalność na nowych rynkach
 • Rozwój niskoemisyjnych technologii
 • Wzmocnienie pozycji spółki w Europie

Działalność B+R+I:

 • Smart Home/ City
 • Niskoemisyjne technologie wytwórcze
 • Mikrosieci, off-grid
 • OZE
 • Magazynowanie energii

Mix paliwowy

Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

17,7 / 17,7

Główne kierunki strategiczne

Koncentracja na inteligentnych sieciach i innowacyjnych rozwiązaniach dla klienta

Po przejęciu 76,5% udziałów innogy od RWE – spółka skierowana na nową energetykę, gdzie ochrona środowiska i potrzeby klientów są równie ważne.

 • Orientacja na działalności regulowanej – sieci i infrastruktura dopasowana do rozwiązań dla odbiorców
 • Uproszczenie portfolio
 • Stabilizacja przychodów – ok. 80% EBIT z działalności regulowanej
 • Zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna
 • Wysoka jakość świadczonych usług dla klienta

Działalność B+R+I:

 • Smart Home
 • Elektromobilność
 • Innowacyjne rozwiązania grzewcze
 • Magazynowanie energii
 • Digitalizacja

Mix paliwowy

Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

420,4 / 88,2

Główne kierunki strategiczne

Strategia do 2021 r.

 • Wysoki poziom zadowolenia klientów
 • Stabilna sytuacja finansowa
 • Wzrost mocy zainstalowanej w OZE w latach 2019-2021 o 9 GW
 • Efektywność energetyczna
 • Redukcja emisji CO2

Działania B+R+I:

 • OZE
 • Elektromobilność
 • Technologie cyfrowe, IoT pod działalność źródeł OZE
 • Smart City

Mix paliwowy

Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

74,2 / 12,2

Główne kierunki strategiczne

Plan Strategiczny na lata 2019-2021:

 • Obniżenie emisji CO2 do 27 Mt w 2020 r., a w 2030 r. poniżej 20 Mt
 • Zwiększenie mocy zainstalowanej w aktywach wiatrowych i słonecznych o 1,9 GW do 2021 r.
 • Docelowo zainstalowana moc w 2021 r. w wietrze i PV równa 3,7 GW i zachowanie mocy hydrologicznej na poziomie 4,8 GW (łączna zainstalowana moc OZE w 2021 r. ok. 8,5 GW)

Kierunki:

 • OZE
 • Dekarbonizacja
 • Inteligentne sieci
 • Wartość dla klienta i cyfryzacja

Aspiracja:

Do 2050 r. 100% produkcji ze źródeł odnawialnych przy zerowej emisji.

Mix paliwowy

Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

176 / 10

Główne kierunki strategiczne

Aspiracja – 3. spółka w Europie pod względem OZE i 2. wytwórca na świecie pod względem mocy zainstalowanej w aktywach wiatrowych offshore

Plany strategiczne:

 • Dalszy rozwój mocy w OZE (generacja wiatrowa, PV i rozwiązania magazynowania energii)
 • Przy równoczesnym utrzymaniu pozycji w obszarze energetyki konwencjonalnej
 • Geograficzna koncentracja na rynku polskim, amerykańskim i regionie Azji-Pacyfiku

Działania B+R+I:

 • Automatyzacja i digitalizacja procesów wytwórczych w górnictwie
 • Zastosowanie CO2: zmiana dwutlenku węgla w metanol
 • Magazynowanie energii

Mix paliwowy

Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

63,1 / 4,3

Główne kierunki strategiczne

Kluczowe cele na 2019 r.:

 • EBITDA na poziomie 57-79 mld CZK w 2019 r. (w 2018 r. = 49,5 mld CZK)
 • Wzrost produkcji energii elektrycznej z OZE o 15% (z 1,8 TWh w 2018 r. do 2,1 TWh w 2019 r.)
 • Troska o klienta i wzmocnienie obsługi klienta (w tym kanałów kontaktu)
 • Wzrost sprzedaży i poprawa efektywności kosztowej
 • Przygotowanie obszaru dystrybucji do rozwoju z generacją OZE, elektrobomilności i zmian strukturalnych w zużyciu energii

Działania B+R+I:

 • ESCO
 • Elektromobilność
 • Decentralizacja wytwarzania

Mix paliwowy

Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

53,5 / 8,4

Główne kierunki strategiczne

Plan strategiczny:

 • Orientacja na klienta
 • Nowy pomysł na rynek energii, energię i bezpieczeństwo
 • Podwojenie udziału mocy z OZE z 19% (w 2012 r.) do 40% w 2020 r.
 • Rozwój sieci dla bezpieczeństwa systemu energetycznego
 • Innowacyjne produkty dla domu i biznesu (zarządzanie energią, optymalizacja)
 • Ograniczenie ryzyk poprzez restrukturyzację aktywów wytwórczych

Kierunki B+R+I:

 • Sztuczna inteligencja
 • Elektromobilność
 • Magazyny energii
 • Smart Home/ City
 • Fotowoltaika – sprawniejsze moduły PV

Mix paliwowy

Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

130,3 / 43,3

Główne kierunki strategiczne

 • Lider w kierunku zrównoważonej konsumpcji energii, poprzez wzrost klientocentryczności i energetyki rozproszonej
 • Lider w kierunku zrównoważonej produkcji energii – wzrost energetyki odnawialnej
 • Wdrożenie „CO2 roadmap”
 • Wzrost mocy zainstalowanej w OZE o 2,3 GW do 2020 r.
 • Obniżenie emisji CO2 do 21 Mt

Działania B+R+I:

 • OZE
 • Rozwiązania Smart, chmurowe,
 • Digitalizacja, Inteligentne liczniki
 • IoT, blockchain, drony
 • Robotyzacja

Mix paliwowy

Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

65,9 TWh / 1,8

Główne kierunki strategiczne

 • Lider wytwarzania ciepła – największy producent w kraju z udziałem 18% na polskim rynku ciepła
 • Uruchomienie 3 nowych farm wiatrowych do 2020 r. o łącznej mocy 97,2 MW wraz z infrastrukturą i przyłączeniem do sieci (w ramach projektu Klaster)
 • Budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2,5 GW
 • Efektywna i elastyczna grupa energetyczna w Polsce
 • Dodatkowa roczna EBITDA wynikająca ze Strategii Ciepłownictwa na poziomie ok. 1 mld zł w 2030 r.
 • Lider rozwoju nowych modeli biznesowych i segmentów działalności

Działania B+R+I:

 • Efektywność energetyczna
 • ESCO
 • Elektromobilność (stacje ładowania samochodów elektrycznych)
 • Magazynowanie energii
 • Monitorowanie infrastruktury przemysłowej z powietrza i z ziemi

Mix paliwowy

Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

26,5 / 2,0

Główne kierunki strategiczne

Aktualizacja strategii do końca 2019 r.

Kierunki:

 • Czyste technologie węglowe
 • Hybrydowe OZE
 • Rozwój mikro- i makroklastrów energetycznych
 • Elektromobilność

Działania B+R+I:

 • Elektromobilność (stacje ładowania)
 • Smart Home / Smart Firma

Mix paliwowy

Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

3,9 / 1,2

Główne kierunki strategiczne

 • Rozbudowa inteligentnej i niezawodnej sieci dystrybucji
 • Rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu
 • Utrzymanie silnej pozycji w zakresie OZE
 • Technologie magazynowania energii
 • Miejska sieć przyszłości, niezawodność i optymalizacja pracy sieci SN i nN (wykorzystanie danych z systemu AMI)

Działania B+R+I:

 • Rozwiązania Smart: Smart Home/ Smart Parking
 • Elektromobilność
 • OZE
 • magazynowanie

Mix paliwowy

Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

74,6 / 21,4

Główne kierunki strategiczne

 • Doskonałość operacyjna
 • Efektywność i optymalna wydajność
 • Optymalizacja portfela inwestycyjnego
 • Rozwój produkcji energii elektrycznej wolnej od CO2 (dekarbonizacja)
 • Wzrost mocy w OZE (wiatr i PV)

Działania B+R+I:

 • Digitalizacja
 • Technologie cyfrowe i rozwiązania chmurowe
 • Sztuczna inteligencja
 • Wykorzystanie baterii – elektromobilność i magazynowanie
 • OZE

Mix paliwowy

Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

74,6 / 21,4

Główne kierunki strategiczne

Aktualizacja strategii do końca 2019 r.

 • Zapewnienie stabilności finansowej
 • Budowa silnej grupy kapitałowej w oparciu o trzy filary
 • Wdrożenie zmian organizacyjnych wspierających realizację strategii
 • Rozwój nowych obszarów działalności

27 maja 2019 r. Zarząd Spółki przyjął, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała aktualizację kierunków strategicznych będących uzupełnieniem Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025.

Działania B+R+I:

 • Magazynowanie energii – chemiczna akumulacja energii
 • Zgazowanie paliwa
 • Zarządzanie bilansem energetycznym i preferencjami klientów
 • Elektromobilność
 • Smart Home
 • Energetyka rozproszona
 • Współpraca ze start-upami

Więcej na temat innowacji TAURON: Nowy model rozwoju innowacji oraz nowych biznesów

Mix paliwowy

Produkcja ee / w tym OZE [TWh]

10,8 / 9,6

Główne kierunki strategiczne

 • Koncentracja na trzech głównych obszarach działalności: OZE, Sieć i Infrastruktura oraz Sprzedaż detaliczna
 • Działalność w 3 obszarach: dekarbonizacja, decentralizacja i digitalizacja
 • Wzrost inwestycji w OZE
 • Inteligentne sieci
 • Innowacyjne produkty odpowiadające na potrzeby klientów
 • Efektywność energetyczna

Działania B+R+I:

 • Elektromobilność
 • Digitalizacja, IoT
 • Inteligentne opomiarowanie i usługi
 • Magazynowanie energii

Wyniki wyszukiwania: