W trosce o środowisko naturalne

Ochrona środowiska w branży energetyczno-wydobywczej jest obszarem ściśle kontrolowanym i regulowanym. Niezależnie od obowiązujących przepisów ogólnych Grupa TAURON, biorąc odpowiedzialność za konsekwencje korzystania z zasobów naturalnych i przyjmując w lipcu 2017 r. dokument pn. „Polityka środowiskowa Grupy TAURON”, podkreśliła, że jest gotowa do podejmowania działań wykraczających ponad obowiązki prawne.

 • 103-1 (301)
 • 103-2 (301)
 • 103-3 (301)
 • 102-11
image/svg+xml

W sposób odpowiedzialny zarządzamy zasobami tworzącymi nasz kapitał naturalny. Mając na uwadze istotność tych zagadnień, w prowadzeniu działalności operacyjnej stosujemy zasady i realizujemy cele określone, w przyjętym przez Zarząd TAURON Polska Energia w 2017 r. dokumencie pn. „Polityka środowiskowa Grupy TAURON”, który kompleksowo odnosi się do wszelkiego rodzaju aktywności realizowanych w Grupie wiążących się z oddziaływaniem na środowisko i korzystaniem z jego zasobów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Część spółek posiada wdrożony certyfikowany system zarządzania środowiskowego wg normy ISO14001, zaś TAURON Wytwarzanie S.A. reprezentujący konwencjonalne wytwarzanie energii dodatkowo Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (ang. Eco-Management and Audit Scheme) EMAS, co potwierdza dokonanie stosownej rejestracji w systemie krajowym.

Ze względu na różne profile produkcyjne i usługowe spółek Grupy ich wpływ na środowisko lub komunikację o jego ochronie jest istotnie zróżnicowany, stąd zasady Polityki Środowiskowej Grupy TAURON są przenoszone w indywidualnych dokumentach wewnętrznych poszczególnych spółek adekwatnie do ich roli w systemie wartości grupy.

Minimalizacja negatywnych oddziaływań na środowisko

 • 103-1 (305)
 • 103-2 (305)
 • 103-3 (305)

Minimalizacja negatywnych oddziaływań na środowisko jest skutecznie realizowana przy uwzględnieniu specyfiki sektora, rozwoju techniki oraz dostępu do technologii przyjaznych środowisku.

Grupa TAURON na bieżąco monitoruje główne aspekty bezpośredniego i pośredniego wpływu swojej działalności operacyjnej na środowisko. Narzędziem wspomagającym w 2018 r. monitorowanie danych dotyczących wpływu działalności Grupy na środowisko był rozszerzony zbiorczy raport z ochrony środowiska pozwalający na dokonywanie oceny i aktualnych informacji dotyczących wpływu działalności spółek na środowisko i który w cyklu comiesięcznym przedstawiany jest przedstawicielom kierownictwa wyższego szczebla w TAURONIE.

 • 103-2 (302)
 • 103-2 (301)
 • 103-2 (305)
 • 103-2 (306)

Efekty związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego – związanego z dostosowaniem konwencjonalnych źródeł w TAURON Wytwarzanie S.A. do spełniania zaostrzonych wymagań w zakresie emisji do powietrza – pozwoliły w 2018 r. na kontynuację pracy jednostek wytwórczych z wartościami bliskimi lub poniżej obowiązujących obecnie standardów emisyjnych NOX, SO2, pyłów i niejednokrotnie osiągając już teraz wartości wymagań środowiskowych, które obowiązywały będą w niedalekiej przyszłości.

Poniższa tabela przedstawia wielkości emisji NOX, SO2, pyłów i CO2 za 2018 r. z energetycznego spalania paliw dla wybranych spółek Grupy TAURON.

Emisje związków NOx, SOx i innych emisji związków do powietrza

 • 305-7

Łącznie
2015 2016 2017 2018
NOX 19 046 257 15 131 265 16 104 589 12 789 663
SOX 26 016 907 15 595 497 16 910 919 12 938 915
Pył całkowity 1 312 306 995 123 1 000 960 772 019
Inne* 12 240 747 30 074 459 36 999 964 38 161 165
Suma wszystkich emisji do powietrza [kg] 58 616 217 61 796 344 71 016 432 64 661 762

* Inne: obejmują emisje do powietrza takich substancji jak: HCl, HF, tlenek węgla, amoniak, metan, metale. Duża różnica w pozycji „Inne” w stosunku do 2015 r. wynika z tego, że w 2015 r. obszar związany z działalnością TAURON Wydobycie nie ujmował Zakładu Górniczego Brzeszcze.

 • 305-5

Spadek emisji jest powiązany ze spadkiem produkcji w sektorze wytwarzania i ciepła względem poprzednich lat (2015-2017), przy czym wielkości emisji są znacznie poniżej poziomów określonych jako maksymalne dopuszczalne roczne ładunki substancji wprowadzanych do powietrza wg pozwoleń. Powyższe wynika z faktu, że wszystkie pracujące jednostki wytwórcze TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło osiągają poziom stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu poniżej wartości dopuszczalnych, a poziomy stężeń SO2 i NO2 dla bloków klasy 200 MW i kotłów biomasowych (OZE) są już obecnie zbliżone do wartości granicznych określonych w Konkluzjach BAT, które będą obowiązywały od 2021 r.

Pewien wzrost emisji do powietrza substancji określanych jako „Inne” spowodowany był trudnościami w pozyskiwaniu w 2018 r. z rynku węgli o wymaganych parametrach jakościowych przewidywanych do spalania w jednostkach wytwórczych. Powodowało to konieczność pracy jednostek wytwórczych na węglu o niższej jakości. Nie zmienia to faktu, że rezultatem stosowania polityki środowiskowej przez Grupę TAURON, w szczególności poprzez najlepsze dostępne techniki (tzw. BAT) zdefiniowane w Dokumentach Referencyjnych dla swojego sektora, osiągane są większe niż wymagana standardami prawnymi redukcji limitowanych emisji zanieczyszczeń do  powietrza:

Obszar TAURON WYTWARZANIE (elektrownie konwencjonalne)

o 71,9 %

niższa emisja pyłu niż wymaga tego obowiązujący standard

o 36,6 %

niższa emisja dwutlenku siarki niż wymaga tego obowiązujący standard

o 12,7 %

niższa emisja tlenków azotu niż wymaga tego obowiązujący standard

Obszar TAURON CIEPŁO (elektrociepłownie konwencjonalne)

o 61,9%

niższa emisja pyłu niż wymaga tego obowiązujący standard

o 28,1 %

niższa emisja dwutlenku siarki niż wymaga tego obowiązujący standard

o 46,4%

niższa emisja tlenków azotu niż wymaga tego obowiązujący standard

Grupa nieprzerwanie podejmuje działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej na rzecz ograniczenia lub nie zwiększania stopnia zużycia paliw i energii oraz monitorowanie wpływu na klimat.

W 2018 r. wyemitowano mniej gazów cieplarnianych w stosunku do poprzednich lat, co wynikało z mniejszej produkcji energii z paliw kopalnych przy jednoczesnym znaczącym wzroście wykorzystania paliwa biomasowego w spółce TAURON Ciepło.

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1)

 • 305-1

Suma łącznie
2016 2017 2018
Emisja związana z wytwarzaniem energii elektrycznej 13 895 610 15 410 568 13 527 386
Emisja związana z wytwarzaniem ciepła 1 039 749 1 166 062 1 075 028
Emisja z wycieków gazów, w tym związana z wystąpieniem awarii 0,00415* 1 644,5 513
Emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów 142,2* 25 966 26 796
Suma emisji bezpośrednich 14 935 551 16 604 240 14 629 722
Emisja biogenna 645 236 446 862 358 247

* W 2016 r. stosowano inną metodykę raportowania emisji z wycieków gazów, w tym związana z wystąpieniem awarii oraz emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów.

Wzorem poprzedniego roku, zakres raportowanych danych o gazach cieplarnianych obejmował również emisje tych substancji, które nie są objęte tzw. systemem handlu emisjami, ale są gazami mającymi wpływ na warstwę ozonową lub charakteryzują się wysokim współczynnikiem ekwiwalentnej emisji dwutlenku węgla.

Dobre praktyki w zakresie odpadów procesowych

 • 103-1 (306)
 • 103-2 (306)
 • 103-3 (306)
 • 306-2

Poszukiwanie rozwiązań zmierzających do wdrożenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego w Grupie TAURON.

W trosce o środowisko naturalne Grupa TAURON minimalizuje ilość deponowanych w środowisku odpadów poprzez wprowadzanie ich na rynek do wykorzystywania jako substytutów materiałów naturalnych.

Grupa TAURON dokłada najwyższych starań, by jakość wytwarzanych ubocznych produktów spalania oraz ubocznych produktów wydobycia była jak najlepsza w celu ich ponownego wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu.

Odpady wytwarzane w Grupie TAURON wykorzystuje się w branżach: budowlanej, drogowej i górniczej. Stosowane są w szerokim zakresie przez cementownie i betoniarnie. Służą one również jako materiał do rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych.

W 2018 r. energetyka konwencjonalna Grupy w miejsce odpadów wytworzyła około 800 tys. Mg ubocznych produktów energetycznego spalania wprowadzonych na rynek jako pełnowartościowe produkty do wykorzystania w branżach budowlanych, drogowych, górniczych czy rolniczych.

Pozostałe 1,3 mln Mg odpadów paleniskowych przekazano dalszym uprawnionym odbiorcom do gospodarczego wykorzystania. W roku 2018 żadne odpady nie trafiły na składowiska odpadów.

W 2018 r. wydobycie węgla kamiennego w Grupie TAURON wygenerowało 1 mln Mg odpadów wydobywczych oraz 1,2 Mg pełnowartościowych produktów na bazie kruszyw wydobywczych. Wytworzone produkty znalazły swoje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w  budownictwie, drogownictwie i górnictwie. 100% wolumenu wytworzonych odpadów zostało gospodarczo wykorzystane.

Szczegółowe informacje o wszystkich odpadach znajdują się w tabeli 306-2.

Edukujemy otoczenie w zakresie ochrony środowiska

Troska o środowisko naturalne przejawia się nie tylko w prowadzeniu działalności biznesowej opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju, ale także w poczuciu odpowiedzialności za wychowanie w duchu proekologicznym społeczeństwa oraz kolejnych jego pokoleń.
Z tego względu spółki Grupy TAURON organizują działania informacyjno-edukacyjne o tematyce związanej z ochroną środowiska i bioróżnorodności, a także oszczędzaniem zasobów naturalnych i energii. Elementem poszerzania wiedzy w tym zakresie są happeningi, akcje i kompleksowe programy, w które angażujemy klientów, społeczności lokalne oraz dzieci i młodzież.

Dobra praktyka

Sala przyrody TAURONA

Społeczna akcja adresowana do szkół podstawowych z terenu działania Grupy TAURON. Podczas każdej z edycji pięć szkół – laureatów akcji otrzymuje pięć równorzędnych nagród finansowych. Jest to nagroda celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie sali dydaktycznej do nauki przyrody pod nazwą „Sala Przyrody TAURONA”. W 2018 r. odbyła się 8. edycja akcji, dzięki której otwarto kolejne sale. Oprócz praktycznych możliwości, jakie daje Sala Przyrody, bardzo istotny jest fakt, że to właśnie dzieci same angażują się w akcję. Dzięki temu doświadczeniu uczą się, że mają realny wpływ na inicjowanie pozytywnej zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. Nowoczesna Sala Przyrody TAURONA pozwoli uczniom zdobywać wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną przez wiele kolejnych lat. W sumie na terenie działalności Grupy TAURON działa już 38 Sal Przyrody.

Dni otwarte ZW Katowice

Wspólnie z miastem Katowice TAURON Ciepło zorganizował akcję promującą energooszczędność wśród mieszkańców. Jedną z atrakcji „Dni Energii Miasta Katowice” była wycieczka do elektrociepłowni ZW Katowice, podczas której zainteresowane osoby miały możliwość zwiedzenia zakładu z przewodnikiem i zapoznania się ze specyfiką działania urządzeń ciepłowniczych. W sali konferencyjnej na terenie elektrociepłowni uczniowie szkół średnich wzięli udział w seminarium edukacyjno-szkoleniowym, podczas którego mieli możliwość przedstawienia innowacyjnych pomysłów na rzecz ograniczenia smogu. Na rynku w Katowicach organizatorzy przygotowali liczne aktywności dla dzieci i dorosłych: w tym rodzinną, edukacyjną grę miejską dotyczącą sposobów walki z niską emisją.

Wyniki wyszukiwania: