O Raporcie

Analiza istotności zagadnień do raportu i dialog z ineresariuszami

 • 102-46

Zagadnienia omawiane w raporcie zostały wybrane na drodze zakrojonych na szeroką skalę konsultacji z naszymi najważniejszymi interesariuszami. Zostały one przeprowadzone we współpracy z firmą CSR Consulting. Dialog przebiegał kilku etapowo, dzięki czemu uzyskaliśmy pełny obraz oczekiwań otoczenia – zewnętrznego i wewnętrznego – względem zawartości raportu oraz działalności organizacji.

Złożyły się na niego:

 • indywidualne wywiady z ekspertami– m.in. z przedstawicielami uczelni wyższych, organizacji związanych z odpowiedzialnym biznesem oraz organizacji pozarządowych o profilu ekologicznym,
 • ekspercka ankieta online – rozesłana m.in. do przedstawicieli organizacji branżowych, regulatora, organizacji pozarządowych oraz partnera społecznego,
 • ankieta online– kwestionariusz, który został rozesłany drogą elektroniczną, został wypełniony przez rekordową liczbę ponad 12 tys. pracowników i klientów.
 • warsztaty z menedżerami Grupy TAURON– w spotkaniu uczestniczyli menedżerowie m.in. z obszaru strategii, klienta, dystrybucji, zarządzania zasobami ludzkimi, zgodności.

Analiza istotnych tematów wskazanych przez interesariuszy

 • 103-1
 • 102-47

Analizie poddano 41 zagadnień  podzielonych na cztery grupy tematyczne: rynek, środowisko, miejsce pracy oraz społeczeństwo. Po zestawieniu rezultatów poszczególnych etapów dialogu z otoczeniem zewnętrznym oraz perspektywą pracowników otrzymano 16 tematów istotnych do opisania w Raporcie.

Ostatecznie w tegorocznym Raporcie uwzględniliśmy 91 wskaźników GRI, w tym 38 profilowych, 8 sektorowych i 45 przypisanych do poszczególnych aspektów.

Kompleksowość oraz prawidłowość wyboru i prezentacji kwestii, które ostatecznie znalazły się w raporcie, potwierdza uzyskanie certyfikacji GRI – Materiality Matters Check.

 • 102-44
matryce-101 matryce-101

Zagadnienia wybrane w procesie analizy istotności

 • 102-44
 • 103-1

Zagadnienia wybrane podczas analizy istotności Obszar zrównoważonego rozwoju
1. Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego – efektywne zapewnianie dostępu do energii elektrycznej i ciepła Rynek
2. Inwestycje na rzecz zwiększenia dostępu klientów do dostaw energii (inwestycje w nowe moce wytwórcze, modernizacja posiadanych aktywów i rozbudowa portfolio mocy wytwórczych w oparciu o OZE) Rynek
3. Przejrzystość oferty i odpowiedzialny proces sprzedaży (dostęp do informacji na temat produktów i usług, zrozumiały język sprzedaży, czytelny rachunek/faktura, bezpieczeństwo danych klientów) Rynek
4. Odpowiedzialna i etyczna współpraca z dostawcami Grupy TAURON (dostawcami surowców, partnerami biznesowymi, zleceniobiorcami itd.) Rynek
5. Dostosowanie oferty do zróżnicowanych potrzeb klientów i rozwiązania dla grup wrażliwych (np.: specjalne rozwiązania dla mniej zamożnych konsumentów, osób starszych, samotnie wychowujących dzieci itd.) Rynek
6. Inwestycje na rzecz zwiększenia udziału wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych oraz wspierające zrównoważony rozwój Środowisko
7. Minimalizacja negatywnego wpływu firmy na środowisko naturalne (poprzez podejmowane inwestycje, rozwiązania oszczędzania energii, wody, ograniczenie emisji; zagospodarowanie odpadów itd.) Środowisko
8. Inicjatywy badawczo-rozwojowe i innowacyjne rozwiązania na rzecz ochrony środowiska i oszczędzania energii Środowisko
9. Efektywne zarządzanie zużyciem surowców wykorzystywanych w procesie produkcji Środowisko
10. Warunki zatrudnienia i przyjazne miejsce pracy (przejrzysty system wynagrodzeń, jasne kryteria awansu, brak dyskryminacji, zagadnienia BGP) Miejsce pracy
11. Komunikacja wewnętrzna z pracownikami Miejsce pracy
12. Zarządzanie kwestiami odejść pracowników i restrukturyzacji (np. programy aktywizacji zawodowej osób, u których doszło do rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy) Miejsce pracy
13. Edukacja i rozwój pracowników na różnych szczeblach organizacji Miejsce pracy
14. Wspieranie i rozwiązywanie problemów społecznych (np. problemów w dostępie do energii grup społecznych w trudnej sytuacji – osób biednych, starszych; edukacja społeczeństwa, itd.) Społeczeństwo
15. Działania edukacyjne w zakresie funkcjonowania rynku energii elektrycznej, efektywności energetycznej oraz bezpiecznego korzystania z energii i jej infrastruktury Społeczeństwo
16. Wspieranie przez Grupę TAURON lokalnych społeczności, w których działa (wsparcie lokalnych organizacji, realizacja programów społecznych, organizacja wydarzeń w regionach itd.) Społeczeństwo

Perspektywa firmy uwzględnia opinie zebrane zarówno od kadry menedżerskiej jak i pracowników Grupy. Nie zostały zatem wyszczególnione odrębne punkty widzenia poszczególnych spółek, gdyż Grupa traktowana jest jako całość. W jej ramach można jednak wydzielić poszczególne podobszary (wydobycie, wytwarzanie, ciepło, OZE, dystrybucja, obsługa klienta i sprzedaż), dla których zostały wybrane i zaraportowane te wskaźniki, które są najistotniejsze z punktu widzenia prowadzonej w ich ramach działalności.

Z kolei perspektywa otoczenia Grupy stanowi wypadkową opinii ekspertów, którzy wzięli udział w panelach dialogowych TAURONA, a także klientów Grupy, przedstawicieli administracji publicznej, regulatora, organizacji branżowych, pozarządowych oraz mediów.

Informacje

Przy określaniu zawartości raportu zintegrowanego wzięliśmy pod uwagę wpływ, jaki wywieramy na wszystkich naszych interesariuszy:

 

tauron-model-inforgrafiki-84 tauron-model-inforgrafiki-84

Niniejszy Raport został opracowany w formule zintegrowanej <IR>,spełniającej wymogi raportowania określoneprzez International Integrated Reporting Council (IIRC).

Dane finansowe zostały opracowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Dane pozafinansowe, które raportujemy, zostały przygotowane według wytycznych Global Reporting Index – GRI Standards (poziom podstawowy – core). Dialog z interesariuszami przeprowadziliśmy według standardu AA1000SES.

 • 102-50
 • 102-52

Jako że raportujemy w cyklu rocznym, prezentowane dane obejmują okres 1.01.2018 – 31.12.2018 (z wyjątkami  zaznaczonymi w treści). Dane dotyczą całej Grupy Kapitałowej TAURON i są ujęte w sposób skonsolidowany.

 • 102-51
 • 102-48
 • 102-56
 • 102-45
 • 102-10
 • 102-49

Przy opracowywaniu raportu korzystaliśmy ze wsparcia zewnętrznych doradców, którzy czuwali nad zgodnością z wytycznymi i rzetelnością publikacji. Dodatkowo proces analizy istotności i doboru tematów w części pozafinansowej został zweryfikowany przez Global Reporting Initiative (GRI).

Zakres oraz zasięg raportu nie uległy istotnym zmianom w porównaniu z 2017 r. W stosunku do publikacji z czerwca 2018 r. w raporcie ujęto te spółki, które odpowiadają za generowanie 98% dochodów Grupy W rezultacie w raporcie uwzględniono – podobnie jak w roku ubiegłym – spółki  TAURON Polska Energia, TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, TAURON Ekoenergia, TAURON Dystrybucja, TAURON Dystrybucja Serwis, TAURON Dystrybucja Pomiary, TAURON Biomasa, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Obsługa Klienta i Kopalnia Wapienia Czatkowice. Taki zestaw spółek, ujętych również w sprawozdaniu finansowym, jest reprezentatywny dla całości obszarów biznesowych. Umożliwia to zrozumienie ich funkcjonowania, ale także wpływu wywieranego na otoczenie. W raportowanym okresie nie miały miejsca znaczące zmiany dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości.

Niniejszy raport został w całości opublikowany online. Wszystkie wskaźniki GRI (w szczególności środowiskowe) zamieszczone w raporcie zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy i regulacje krajowe i europejskie.  Nie dokonano w nim zmian merytorycznych w stosunku do raportu za 2017 r.

 • 102-53

W przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii, wątpliwości co do zawartości raportu zachęcamy do kontaktu z Zespołem Komunikacji TAURON Polska Energia:

Urszula Jarczyk-Wójtowicz  

tel. 516 114 285

e-mail: urszula.jarczyk-wojtowicz@tauron.pl

 

Zapewniamy, że przeanalizujemy każdą Państwa opinię.

Wyniki wyszukiwania: