Aktualizacja Strategii Grupy TAURON

Starając się jak najlepiej odpowiedzieć na oczekiwania Klientów oraz wyzwania rynkowe i regulacyjne zaktualizowaliśmy strategiczne kierunki rozwoju Grupy.

Więcej informacji na temat: raport bieżący

Zgodnie ze zaktualizowanymi założeniami wzrost wartości Grupy TAURON oparty będzie na:

Obszar roboczy 3

stabilnym segmencie Dystrybucji

Obszar roboczy 3

rozwoju źródeł nisko- i zeroemisyjnych

Obszar roboczy 1

konwencjonalnych aktywach wytwórczych otrzymujących wsparcie

Obszar roboczy 2

sprzedaży produktów i usług energetycznych i okołoenergetycznych dostosowanych do potrzeb klientów

Realizacja naszej Strategii pozwoli na transformację energetyczną Grupy, której efektem będzie posiadanie nowoczesnej i niskoemisyjnej floty aktywów wytwórczych.  Wzrost udziału źródeł odnawialnych w portfelu TAURON zminimalizuje nasze oddziaływanie na środowisko naturalne, a także ograniczy negatywny wpływ regulacji  związanych z polityką dekarbonizacyjną. Docelowo, w 2030 r., niskoemisyjne oraz zeroemisyjne aktywa wytwórcze Grupy TAURON będą stanowiły 66% miksu wytwórczego (na koniec roku 2018 udział ten wynosi 10%). Nasz plan jest ambitny, ale realny:

2018
2025
2030

Transformacja naszych aktywów pozwoli nam na istotne ograniczenie emisji CO2. W perspektywie roku 2030 będzie to ponad 50%. Minimalizacja emisji CO2 to nie tylko aspekt ekologiczny – nowy mix energetyczny Grupy TAURON to również mniejsze ryzyko wynikające z kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, a także mniejsze zapotrzebowanie na paliwo. Nowe kierunki strategiczne plasują Grupę TAURON wśród najbardziej odpowiedzialnych ekologicznie podmiotów na rynku:

image/svg+xml

Dla zapewnienia stabilnego rozwoju Grupy w najbliższych latach zaplanowane zostały działania w trzech kluczowych kierunkach strategicznych:

 • Transformacja miksu energetycznego, w tym rozwój źródeł nisko- i zeroemisyjnych
 • Utrzymanie stabilności finansowej
 • Optymalizacja portfela inwestycji kapitałowych

Biorąc pod uwagę powyższe priorytety,  podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu rynkowej weryfikacji następujących opcji strategicznych:

 • rozwój nisko- i zeroemisyjnej energetyki, przede wszystkim poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Do 2025 r. Grupa planuje inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) i rozpoczęcie procesu zaangażowania w budowę morskich farm wiatrowych. Wzrost mocy w źródłach odnawialnych Grupy może odbywać się w różnych modelach biznesowych. Dla części planowanych projektów zakłada się pozyskanie partnerów finansowych i realizację inwestycji z ok. 20 proc. udziałem kapitałowym Grupy TAURON i możliwością zarządzania tymi aktywami przez Grupę.

Farmy wiatrowe na lądzie

 • Dodatkowe 900 MW do 2025 r.
 • Zwiększenie udziału wiatru w miksie mocy zainstalowanej ogółem do poziomu 20 proc. w 2025 r.

Morskie farmy wiatrowe

 • Nakłady inwestycyjne przed 2025 r.
 • Zaangażowanie uzależnione od wsparcia publicznego dla tego typu projektów oraz możliwości finansowych Grupy

Fotowoltaika

 • Dodatkowe 300 MW do 2025 r.
 • Zwiększenie udziału energetyki solarnej w miksie mocy zainstalowanej ogółem do poziomu 5% w 2025 r.
 • uelastycznienie portfela aktywów Grupy poprzez dostosowanie aktywów górniczych do planowanego zapotrzebowania Grupy na paliwo, reorganizację segmentu Wytwarzanie i portfela inwestycji kapitałowych. W ramach tej opcji rozważa się rynkową weryfikację zbycia Zakładu Górniczego Janina oraz spółki TAURON Ciepło, sprzedaż akcji/udziałów w spółkach: Elektrociepłownia Stalowa Wola i PGE EJ 1. W zakresie energetyki konwencjonalnej przewiduje się trwałe wyłączenie bloków klasy 120 MW i po 2025 r. – bloków klasy 200 MW.
image/svg+xml
 • Odstawienie bloków klasy 120 i 200 MW
 • Weryfikacja rynkowa potencjalnej sprzedaży ZG Janina
 • Weryfikacja rynkowa potencjalnej sprzedaży TAURON Ciepło
 • Sprzedaż akcji w spółce ECSW
 • Sprzedaż udziałów w spółce PGE EJ 1

Realizacja powyższych opcji umożliwi zrównoważoną transformację Grupy TAURON i zwiększy potencjał inwestycyjny dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Poszczególne opcje strategiczne będą wdrażane wyłącznie w przypadku potwierdzenia opłacalności przyjętych rozwiązań, z uwzględnieniem możliwości finansowych Grupy.

Przeprowadzona aktualizacja kierunków strategicznych nie oznacza zmiany celów określonych w Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025. Będziemy nadal kontynuować swoje zaangażowanie w  nowe produkty oraz rozwiązania dla Klienta.  Chcemy również zwiększyć swój portfel produktów dla firm i instytucji:

Usługi

Rozwój usług dla klientów biznesowych w zakresie doradztwa i zarządzania (majątkiem i infrastrukturą energetyczną, usługi audytu energetycznego i poprawy efektywności).

Smart City

Rozwój usług i produktów dla klientów instytucjonalnych, w tym jednostek samorządowych poprzez wdrażanie rozwiązań smart city, rozwoju elektromobilności, ograniczania niskiej emisji, multiutility.

 

Wyniki wyszukiwania: