Perspektywa krótkoterminowa

Strategia TAURONA uwzględnia otoczenie regulacyjne i makroekonomiczne oraz wyzwania rynkowe zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie.

Koncentrujemy się na zwiększeniu efektywności działania i optymalizacji procesów, kładziemy również duży nacisk na poprawę oferty i realizację obecnych i przyszłych potrzeb naszych klientów oraz rozwój oparty na innowacyjności. Nie chcemy pozostać jedynie uczestnikiem rynku, widzimy się natomiast na pozycji lidera transformacji sektora w kierunku „energetyki jutra” i jako prekursorzy nowych produktów i rozwiązań dla klientów.

Na etapie tworzenia strategii zakładaliśmy, że w horyzoncie krótkoterminowym, tj. do roku 2020, nie nastąpią istotne zmiany w otoczeniu rynkowym i konkurencyjnym. Krajowy rynek energii nadal będzie podzielony pomiędzy największe pionowo zintegrowane koncerny energetyczne (grupy kapitałowe ENEA, ENERGA, PGE i TAURON) z udziałem mniejszych przedsiębiorstw, które ze względu na skalę działalności nie będą miały znaczącego oddziaływania na konkurencję. W wyniku przeprowadzonych akwizycji przez spółki PGE i ENEA zmieniła się sytuacja rynkowa wytwórców. PGE dzięki przejęciu aktywów EDF mocno rozwija biznes ciepłowniczy, ENEA zaś, w związku z akwizycją aktywów ENGIE i oddaniem do eksploatacji bloku 1075 MW w Kozienicach, zyskała pozycję wicelidera w zakresie mocy zainstalowanej (wzrost z 3,3 GW do 6,3 GW). W ostatnich latach obserwujemy również trend w zakresie wzrostu udziału energetyki przemysłowej – zwiększa się aktywność spółek takich jak Orlen czy PGNiG – ale nie zakładamy, że pojawią się nowi znaczący gracze na rynku krajowym.

image/svg+xml

Oczekujemy, że największa dynamika wzrostu będzie obserwowana w zakresie źródeł odnawialnych. W 2018 r. uruchomiono znaczną ilość projektów, a w ramach kolejnych planowanych aukcji nastąpi istotny wzrost mocy zainstalowanych w OZE, w tym rozwój energetyki wiatrowej na Bałtyku oraz fotowoltaiki.

Zakładaliśmy i nadal zakładamy, że rozwój rynku i produktów oferowanych przez firmy energetyczne będzie miał charakter ewolucyjny, a produkty już oferowane staną się powszechne i częściej wybierane przez klientów.

Wraz ze wzrostem świadomości rosną oczekiwania naszych klientów. Kluczowym wyzwaniem dla firm energetycznych pozostanie dopasowywanie oferty do potrzeb odbiorców i wzrost jakości świadczonych usług, przy jednoczesnej dbałości o zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i spełnienie zaostrzających się wymogów środowiskowych.

W najbliższych latach zakładamy, że utrzyma się wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, wynikający głównie z rozwoju gospodarczego kraju oraz wzrostu zużycia energii elektrycznej per capita (Polska pod względem zużycia jest poniżej średniej unijnej, z perspektywy dynamiki wzrostu zapotrzebowania jesteśmy w czołówce UE). Udział poszczególnych źródeł w strukturze wytwórczej nie ulegnie istotnym zmianom i pomimo rosnącej liczby instalacji odnawialnych źródeł energii węgiel pozostanie podstawowym paliwem w krajowej energetyce. Mając to na uwadze, jednym z kluczowych wyzwań zarówno dla TAURONA, jak i pozostałych zintegrowanych pionowo Grup Energetycznych będzie dostosowanie aktywów wytwórczych do wymagań środowiskowych wynikających z opublikowanych w 2017 r. konkluzji BAT oraz zaostrzającej się polityki klimatycznej UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Najistotniejsze kwestie, jakie będą wpływać na nasz biznes, to:

  • wysokie tempo rozwoju gospodarki – Komisja Europejska spodziewa się, że nasza gospodarka będzie dalej dynamicznie się rozwijać (wg ostatnich prognoz z maja 2018 r. podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski do 4,3% w 2018 r. i 3,7% w 2019 r.);
  • kwestie regulacyjne, na poziomie krajowym i unijnym – funkcjonowanie rynku mocy, dostosowanie jednostek wytwórczych do konkluzji BAT, poziom wsparcia dla poszczególnych technologii odnawialnych źródeł energii poprzez system aukcyjny, mechanizm wsparcia kogeneracji, Pakiet Zimowy – w szczególności rozporządzenie i dyrektywa o rynku energii, dyrektywy o odnawialnych źródłach energii oraz efektywności energetycznej, system handlu emisjami EU ETS, nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wraz z mechanizmem wypłaty różnicy cen;
  • kwestie sprzedażowe – utrzymanie bazy klientów, rozwój oferowanych produktów, ekspansja rynkowa;
  • dotrzymanie parametrów jakościowych w procesie dystrybucji energii elektrycznej z uwzględnieniem dynamicznego rozwoju generacji rozproszonej i rozwoju e-mobilności / nowy kształt regulacji w tym zakresie;
  • nowe moce konwencjonalne w systemie elektroenergetycznym. Oddano już do eksploatacji bloki gazowe we Włocławku (463 MW) i w Płocku (608 MW) oraz blok węglowy w Kozienicach (1 075 MW). Do 2020 r. oddane zostaną kolejne bloki węglowe w Opolu (2 x 900 MW), Jaworznie (910 MW) i Turowie (450 MW) oraz bloki gazowo-parowe elektrociepłowni w Stalowej Woli (450 MW) i Warszawie (497 MW);
  • nowe moce OZE w ramach przeprowadzonych lub planowanych aukcji.

Wyniki wyszukiwania: