Perspektywa średnioterminowa

W perspektywie średnioterminowej zakładamy nieznaczny spadek tempa wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, wynikający ze spadku energochłonności polskiej gospodarki, ustabilizowania tempa rozwoju gospodarczego oraz poprawy efektywności energetycznej.

Z drugiej strony, wzrost zapotrzebowania na energię podtrzymywany będzie przez spodziewany po roku 2020 rozwój elektromobilności oraz upowszechnienie wykorzystania energii elektrycznej, np. do celów grzewczych – w związku z przeciwdziałaniem niskiej emisji. Elektryfikacja ogrzewania (połączona ze wzrostem znaczenia ciepła sieciowego) będzie rosła wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej i intensyfikacją działań związanych z ograniczaniem smogu.

Zakładamy dalszy postęp w rozwoju świadomości konsumenckiej związany z procesami digitalizacji, dostępu do instalacji prosumenckich oraz inteligentnych rozwiązań sieciowych (smart grid). Oznacza to konieczność rozbudowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych w celu dostosowania ich do większej zmienności obciążenia, jak również do obsługi przepływów dwukierunkowych. Wzrośnie także rola usług zarządzania stroną popytową (DSR/DSM), co w dużej mierze wynikać będzie z rozwoju technologii smart i mechanizmów rynkowych.

W zakresie wytwarzania, obok rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii, dostrzegamy wiodącą i stabilizującą rolę dużych, konwencjonalnych bloków energetycznych. Spodziewamy się również rozwoju elastycznych jednostek opalanych gazem, możliwe jest także podjęcie ostatecznej decyzji co do uruchomienia elektrowni jądrowej i rozpoczęcie inwestycji w tym zakresie.

Ze zmian obserwowanych na europejskim rynku energii można wnioskować, że model biznesowy energetyki ulegnie modyfikacji. Realizowane lub planowane fuzje – zarówno krajowe, jak i europejskie – świadczą o wchodzeniu w energetykę firm branży paliwowej (np. Equinor (Statoil), PKN ORLEN, PGNiG). Z drugiej strony dostrzegalna jest również specjalizacja, której przykładem jest fuzja na rynku niemieckim dwóch pionowo zintegrowanych grup: RWE i E.ON. Widzimy zachodzące zmiany, obserwujemy otoczenie, aby móc zareagować na nie z wyprzedzeniem.

W perspektywie średniookresowej na nasz biznes mocno oddziaływać będą:

 • regulacje europejskie: dalsze ograniczanie emisji CO2 skutkujące zwiększeniem cen uprawnień do emisji, wzrost obowiązku udziału energii z OZE i wzrost efektywności energetycznej;
 • przyjęcie i realizacja Polityki Energetycznej Państwa do roku 2040;
 • rosnący udział produkcji ze źródeł rozproszonych, w tym prosumenckich;
 • wycofanie części jednostek wytwórczych konwencjonalnych związane z wysokimi kosztami dostosowania do zaostrzonych wymogów środowiskowych oraz pogarszającą się pozycją konkurencyjną wobec innych źródeł energii (wzrost cen CO2 oraz funkcjonujące systemy wsparcia);
 • integracja europejskiego rynku energii i związane z tym ograniczenie znaczenia rynków lokalnych na rzecz rynków regionalnych;
 • możliwość wydzielania samobilansujących się obszarów (wysp energetycznych), np. klastrów energii, i możliwość świadczenia dla nich dodatkowych usług, dzisiaj nieoferowanych (bilansowanie, agregacja, DSM, rezerwacja mocy itp.);
 • rosnący udział produkcji ze źródeł odnawialnych będący konsekwencją kosztowych ograniczeń dla energetyki węglowej i przesunięcie wyeksploatowanych jednostek węglowych do pracy szczytowej (lub podszczytowej);
 • rozwój technologii związanej z magazynowaniem energii;
 • szeroko rozumiana digitalizacja;
 • koniec wsparcia z rynku mocy dla wielu jednostek wytwórczych po 2025 r.;
 • nowy budżet UE na lata 2021–2027;
 • ograniczenie w możliwościach finansowania inwestycji w konwencjonalną energetykę ze strony sektora finansowego.

Wyniki wyszukiwania: