Założenia regulacyjne

Zakładamy, że regulacje europejskie będą ukierunkowane na kontynuowanie procesu dekarbonizacji wynikającej z uzgodnień związanych z reformą systemu EU ETS oraz celów uzgodnionych w ramach porozumienia paryskiego.

Kluczowymi dokumentami procedowanymi obecnie, które będą oddziaływać na rynek energii w przyszłości, są regulacje wchodzące w skład tzw. „Pakietu zimowego”. Przyszły kształt energetyki europejskiej będzie ukierunkowany na realizację dalszych celów w zakresie:

  • udziału OZE;
  • efektywności energetycznej;
  • poziomu dekarbonizacji;
  • mechanizmów rynku mocy;
  • bezpieczeństwa zasilania;
  • poprawy innowacyjności;
  • wewnętrznego rynku energii.

Tworzenie wspólnego rynku energii będzie prawdopodobnie prowadziło do ograniczania kompetencji państw członkowskich poprzez zwiększenie roli organów międzynarodowych – w szczególności w obszarze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Odczuwalny będzie nacisk na wspieranie wybranych technologii wytwórczych i nakładanie ograniczeń na inne.

Konsekwencją opisanych powyżej działań będzie dalsze otwieranie systemów elektroenergetycznych na przepływy transgraniczne i zwiększenie przepustowości wymiany międzynarodowej (integracja europejskich rynków energii), która będzie miała wpływ na działalność Grupy.

Nie do końca jasna jest wizja przyszłego wykorzystania energetyki jądrowej – w niektórych krajach obserwowany jest proces wyjścia z tej technologii, w innych będzie prawdopodobnie rozwijana.  Przyjmowane regulacje będą wspierały rozwój energetyki rozproszonej, wzrost udziału prosumentów oraz aktywne uczestnictwo odbiorców końcowych w mechanizmach DSR/DSM. Zauważalny będzie silny nacisk na dalsze ograniczanie emisji oraz elektryfikację unijnej gospodarki, w tym także transportu.

Regulacje na poziomie krajowym w dużej mierze będą odzwierciedleniem regulacji unijnych oraz trendów przez nie wyznaczanych. Polski prawodawca podejmuje jednak również szereg działań, które są nie tylko implementacją norm unijnych, lecz także stanowią inicjatywy własne mające kształtować sektor elektroenergetyczny. Szczególnie istotnymi inicjatywami tego typu, z punktu widzenia wpływu na funkcjonowanie Grupy, wydaje się przemodelowanie systemu wsparcia dla kogeneracji, wprowadzenie mechanizmu rynku mocy oraz walka z niską emisją. Ponadto istotną dla działania Grupy kwestią jest zamrożenie w roku 2019 cen energii na poziomie 2018 r. Ostateczna ocena wpływu rozwiązań na Grupę TAURON będzie możliwa po podpisaniu rozporządzenia określającego zasady działania Funduszu Wypłaty Różnicy Cen.

Wyniki wyszukiwania: