Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo pracowników pozostaje kwestią priorytetową mającą bardzo istotny wpływ na decyzje i działania podejmowane w spółkach Grupy TAURON.

 • 103-1 (403)
 • 103-2 (403)
 • 103-3 (403)

Skalę wyzwania, z którym musimy się codziennie mierzyć, czyli zagwarantowanie bezpiecznej pracy dla każdego naszego pracownika, najlepiej obrazuje liczba zatrudnionych w Grupie TAURON, która sięga ponad 25 tys. osób.

Jednym z fundamentów jednolitego systemu bezpieczeństwa i higieny pracy jest stworzona w 2017 r. Polityka BHP Grupy TAURON, która stanowi dokument powiązany do Megaprocesu Zarządzanie Majątkiem, w ramach zarządzania procesowego w Grupie TAURON. Dokument stanowi zbiór celów i zasad, które wyznaczają kierunki działalności Grupy i determinują wszystkie decyzje w obszarze BHP. Do podstawowych czterech celów w zakresie BHP należą:

 • eliminacja wypadków przy pracy wszystkich zatrudnionych i pracujących na rzecz spółek Grupy Kapitałowej TAURON oraz wszelkich innych osób znajdujących się na terenie prowadzenia działalności przez spółki;
 • zapewnienie optymalnych warunków pracy wszystkim zatrudnionym i pracującym na rzecz Grupy Kapitałowej TAURON;
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników Grupy Kapitałowej TAURON mające na celu wzrost kompetencji w zakresie poprawy swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa współpracowników oraz osób, które znajdują się na terenie wykonywania przez nich pracy;
 • doskonalenie skutecznego systemu zarządzania BHP.

Polityka jest zbiorem regulacji prowadzących do stałego podnoszenia standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosując zawarte w niej zapisy, Grupa Kapitałowa TAURON konsekwentnie dąży do eliminacji wypadków przy pracy oraz minimalizacji występowania chorób zawodowych i liczby zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Poza obowiązującą w całej Grupie Polityką BHP każda spółka posiada własne regulacje w tym zakresie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Co więcej, w obrębie samych spółek przepisy BHP są dostosowywane do charakteru wykonywanych obowiązków.

W spółkach Grupy TAURON o charakterze produkcyjnym – TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, Kopalnia Wapienia Czatkowice oraz TAURON Ekoenergia – kwestie związane z ochroną zdrowia i życia pracowników są przedmiotem szczególnej troski, która objawia się także w rozbudowanych systemach bezpieczeństwa, jak również kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP na poszczególnych stanowiskach pracy. Wśród najważniejszych dokumentów regulujących kwestie BHP w miejscu pracy znajdują się Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w TAURON Wydobycie, Procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w TAURON Ciepło czy Polityka Jakości, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy TAURON Wytwarzanie. Pracownicy tych spółek przechodzą cykl szkoleniowy (instruktaż ogólny, instruktaże stanowiskowe i szkolenia okresowe), właściwy dla poszczególnych grup zawodowych w swoich jednostkach organizacyjnych, a zaświadczenia o ukończonych szkoleniach przechowywane są w teczkach akt osobowych.

Ważnym elementem w promowaniu zasad BHP jest podnoszenie świadomości pracowników i podwykonawców, głównie za pomocą dedykowanych szkoleń, które są prowadzone w formie spotkań i warsztatów oraz interaktywnej (szkolenie na platformie e-learningowej). Z uwagi na to, że najlepszymi promotorami bezpiecznych zachowań w miejscu pracy są sami pracownicy, spółki organizują szkolenia wewnętrzne, kampanie informacyjne, a także konkursy wiedzy o BHP z nagrodami.

W 2018 r. w spółkach Grupy miało miejsce 209 wypadków. Wśród nich był tylko jeden wypadek śmiertelny, który miał miejsce w Zakładzie Górniczym Sobieski TAURON Wydobycie. Ogólna liczba wypadków w stosunku do roku 2017 wzrosła o 11 zdarzeń, co stanowi niespełna 6%. Warto odnotować, iż liczba najtragiczniejszych wypadków, tj. śmiertelnych, spadła z 3 zdarzeń do 1 w roku 2018. Wzrosła liczba wypadków lekkich o 11 zdarzeń oraz pojawiły się wypadki ciężkie w liczbie 3 zdarzeń, których w 2017 r. nie odnotowano. Wskaźnik częstości wypadków pozostał na analogicznym poziomie jak w roku poprzednim i wynosił 8,1.

Wskaźnik wypadkowości pracowników (częstości/częstotliwości wypadków) w podziale na płeć (Injury rate - IR)

 • 403-9

Łączna liczba wszystkich wypadków 209
kobiety 14
mężczyźni 199
Liczba wypadków śmiertelnych przy pracy 1
kobiety
mężczyźni 1
Liczba wypadków lekkich przy pracy 202
kobiety 13
mężczyźni 189
Liczba wypadków ciężkich przy pracy 3
kobiety
mężczyźni 3
Liczba wypadków zbiorowych 3
kobiety 1
mężczyźni 6

Wskaźnik częstości wypadków
Wskaźnik częstości wypadków = (liczba wypadków przy pracy x 1000 ) / średnie zatrudnienie w 2018 r. 8,1
kobiety 0,5
mężczyźni 7,7

Z uwagi na konsekwentne dążenie do spadku liczby wypadków intensyfikowane są działania promujące bezpieczne zachowania w miejscu pracy, a poszczególne spółki prowadzą liczne kampanie informacyjno-edukacyjne. W roku 2018 należały do nich m.in.:

 • działania prewencyjne w zakresie bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach (TAURON Dystrybucja), w tym: spotkania z elektromonterami w terenie oraz z przedstawicielami firm wykonawczych;
 • zaangażowanie osób na stanowiskach kierowniczych (wszystkie poziomy i obszary) w kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy, budowanie zaangażowania i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony pracy;
 • promowanie idei „Zero wypadków przy pracy”;
 • organizacja spotkań z pracownikami dozoru firm zewnętrznych współpracujących ze spółkami Grupy Kapitałowej TAURON;
 • systematyczne kontrole BHP na wszystkich poziomach organizacji;
 • poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii oraz metod pracy pod względem BHP;
 • tablice informacyjne o liczbie wypadków oraz liczbie dni bez wypadku;
 • przeprowadzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmowanie działań korygujących w obszarach o największej wypadkowości;
 • realizacja Planów Poprawy BHP;
 • system dodatkowych, cyklicznych szkoleń z oderwaniem od pracy dla wybranych stanowisk i miejsc pracy, uwzględniających w szczególności prawidłowość postrzegania zagrożeń, ogólne zasady BHP, wielkość ryzyka zawodowego oraz konsekwencje nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP, poparte przykładami zaistniałych zdarzeń wypadkowych;
 • program adaptacji zawodowej pracowników nowo przyjętych, kończący się oceną przydatności pracownika do pracy na danym stanowisku pracy;
 • informowanie pracowników w zakresie BHP z wykorzystaniem dostępnych form przekazu (tablice i znaki informacyjne oraz ostrzegawcze), w tym za pomocą przekazu multimedialnego z wykorzystaniem dostępnych monitorów i telebimów;
 • wprowadzanie nowoczesnych form szkolenia pracowników i popularyzacji wiedzy z zakresu BHP z wykorzystaniem materiałów multimedialnych;
 • przeprowadzanie we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej TAURON Społecznych Przeglądów Warunków Pracy;
 • organizacja we wszystkich Oddziałach spółki TAURON Wytwarzanie Konkursu Wiedzy o BHP dla pracowników;
 • organizacja Zawodów Sportowo-Pożarniczych w TAURON Wytwarzanie;
 • dodatkowe szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
 • dokonanie przeglądu dróg i ciągów komunikacyjnych w zakresie bezpiecznego poruszania się.

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca odsetek przeszkolonych pracowników firm zewnętrznych. Pozostałe spółki Grupy (nieujęte w tabeli) nie prowadzą ewidencji w tym zakresie.

Odsetek pracowników, wykonawców i podwykonawców, którzy przeszli szkolenie BHP

 • EU18

2018 Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie TAURON Dystrybucja Serwis TAURON Dystrybucja Pomiary TAURON Serwis
Odsetek pracowników zatrudnionych przez wykonawców i podwykonawców, którzy przeszli powyższe szkolenia BHP 100% 100% 16% 67% 84% 38%

Jednocześnie w każdej spółce przestrzega się wysokich standardów wynikających z przepisów BHP i dąży do minimalizacji zdarzeń wypadkowych.

W Kopalni Wapienia Czatkowice oraz w TAURON Wydobycie z uwagi na branżę i charakter działalności każdy pracownik firmy zewnętrznej przed przystąpieniem do pracy przechodzi szkolenie z zakresu znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpieczeństwa wykonywania powierzonych mu czynności.

W spółkach TAURON Ciepło oraz TAURON Wytwarzanie na podstawie wewnętrznych uregulowań przeprowadzane są szkolenia pracowników dozoru firm zewnętrznych w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, jak również zapoznaje się ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w spółce. Statystycznie jest to ok. 15–20% osób (szkolenia bezpośrednie). Jednocześnie wykonawcy (pracownicy dozoru firm zewnętrznych) zobowiązani są do przeszkolenia osób wykonujących przedmiot umowy/zlecenia w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania z wewnętrznymi aktami normatywnymi odpowiednio do zakresu realizowanych prac. W konsekwencji przeszkolonych winno być 100% pracowników wykonawców lub podwykonawców (szkolenia pośrednie).

Wyniki wyszukiwania: