Działania rozwojowe

Wartości Grupy TAURON, Model Kompetencyjny oraz Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON dają obszarowi HR podstawę do prowadzenia ustrukturyzowanych działań rozwojowych. Mają one dać silny impuls aktywizujący kapitał intelektualny i ludzki wspierając realizację „Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025" poprzez dostarczenie pracownikom i przełożonym narzędzi pomocnych w realizacji celów i zadań, a także wychodząc poza horyzont Strategii.

W perspektywie najbliższych lat, przygotowujemy się do wdrożenia nowoczesnego rozwiązania IT, którego celem jest optymalizacja i zwiększenie efektywności działań w ramach zarządzania kapitałem ludzkim i intelektualnym. Nowe rozwiązanie IT będzie nas wspierać w codziennej komunikacji z pracownikiem, także w zakresie ustalania celów do realizacji oraz pozwoli na zwiększenie wpływu i odpowiedzialności pracowników za swój rozwój, przy jednoczesnym zachowaniu istotności bieżącego dialogu z przełożonym.

Nowoczesne rozwiązanie IT umożliwi kompleksowe zarządzanie takimi procesami jak proces rekrutacji i selekcji, wdrożenia pracowników, zarządzania potencjałem, rozmowy rozwojowej oraz systemu premiowania w oparciu o wyznaczone cele i obejmował będzie wszystkie Spółki Grupy TAURON.

Obecnie obszar HR dysponuje różnymi aplikacjami klasy ERP dla procesów kadrowych w Grupie TAURON, procesu elektronicznego obiegu dokumentacji oraz zarządzania szkoleniami e-learningowymi. Wdrożenie nowego rozwiązania pozwoli osiągnąć wyższy poziom w zakresie wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich i intelektualnych oraz ich płynny przepływ pomiędzy spółkami w ramach realizacji działań strategicznych.

Rozwiązanie IT wspierać będzie realizację procesów w obszarze HR, które do tej pory nie były realizowane lub realizowane były wyłącznie w niektórych spółkach Grupy, a ich wdrożenie przyniesie wymierne efekty. Nowe rozwiązania pozwolą na efektywne zarządzanie oraz dynamiczne monitorowanie podejmowanych działań i ich efektów, co spowoduje transformację funkcji HR z eksperckiej na strategiczną.

Istotnym procesem, do wdrożenia którego przygotowuje się Grupa TAURON jest rozmowa rozwojowa, która ma wspierać ideę ciągłego dialogu pomiędzy pracownikiem a przełożonym, przy jednoczesnej koncentracji na działaniach wspierających rozwój kompetencji pracowników, szczególnie tych, które pomagać będą w realizacji celów obszarowych.

Obszar HR przygotowuje się do wdrożenia globalnego w skali Grupy TAURON programu zarządzania potencjałem. Jego nadrzędnym celem jest zidentyfikowanie, zarządzanie oraz motywowanie pracowników z wysokim potencjałem do podejmowania działań i realizacji zadań zgodnych z celami biznesowymi Grupy TAURON, co wpływa na zwiększenie konkurencyjności Grupy. W ramach procesu zarządzania potencjałem uruchamiane będą programy talentowe np. liderskie i eksperckie, które będą odpowiadać na konkretne potrzeby i wyzwania biznesowe organizacji oraz pozwolą na szybkie reagowanie i zaspokajanie potrzeb biznesu w zmiennym otoczeniu biznesowym. W efekcie Grupa TAURON uzyska kontrolowany dostęp do własnych zasobów intelektualnych i ludzkich, często bez konieczności sięgania po rozwiązania spoza Grupy. Proces zarządzania potencjałem pozwoli także efektywnie zarządzać sukcesją stanowiskową.

Cyfryzacja w zakresie systemu premiowania pracowników znacznie ułatwi pracę pracownikom i ich przełożonym, skróci czas poświęcany na formalną obsługę systemu i umożliwi nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu. Przygotowanie jednego spójnego systemu informatycznego dla spółek Grupy TAURON umożliwi, oprócz efektywnego zarządzania procesem premiowym, również prowadzenie analiz i wewnętrznych benchmarków oraz koordynację funkcjonowania systemów wynagrodzeń. System wsparcia premiowego będzie wzmacniał realizację celów strategicznych Grupy TAURON poprzez spójne i jednorodne nadzorowanie procesu kaskadowania celów biznesowych.

Tworzenie kultury organizacyjnej wspierającej innowacyjność, transformacja obszaru HR do funkcji strategicznej w Grupie TAURON oraz zdolność do ewaluacji strategii, procesów, projektów i poszczególnych działań HR opiera się na wskaźnikach mierzonych w ramach cyklicznej diagnozy kapitału ludzkiego i kapitału intelektualnego min. w postaci badania luki pokoleniowej czy badania zadowolenia.

Planowana druga edycja badania luki pokoleniowej pozwoli nam zweryfikować skuteczność podejmowanych działań, skupiających się na intensyfikacji współpracy ze środowiskiem naukowym oraz szkolnym. Otwieranie kolejnych klas patronackich oraz coraz większe zaangażowanie w rozwój kształcenia dualnego, na przestrzeni lat powinno skutkować krótszym czasem rekrutacji oraz wdrożenia nowych pracowników, którzy dzięki możliwości odbywania praktyk na naszych obiektach, mają już świadomość specyfiki pracy.

Liczymy również na to, że kolejne badanie zadowolenia pracowników, dostarczy nam danych do porównania poziomu kluczowych wskaźników zadowolenia pracowników. Z punktu widzenia samego badania, jednym z najważniejszych wskaźników, na którym się obecnie koncentrujemy jest uzyskanie wysokiego poziomu frekwencji w badaniu, co bezpośrednio przełoży się na jakość pozyskanych danych, a w konsekwencji pozwoli podjąć precyzyjne działania w kolejnych latach.

Wyniki wyszukiwania: