Inicjatywy wspierające rozwój

Pracownicy spółek Grupy TAURON mają możliwość uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności rozwojowych. W 2018 roku pracownicy Grupy TAURON odbyli blisko 500 tys. godzin szkoleniowych.

Najpopularniejsze formy aktywności rozwojowych pracowników spółek Grupy Kapitałowej TAURON to:

tauron-model-inforgrafiki-77 tauron-model-inforgrafiki-77

Poza powyższymi formami rozwoju, dbamy o przygotowywanie dedykowanych programów rozwojowych dla pracowników, które uwzględniają rzeczywiste potrzeby biznesowe i wzmacniają kompetencje kluczowe dla Grupy TAURON, promując nieustannie ideę organizacji uczącej się.

Kultura dzielenia się wiedzą i doświadczeniem skutecznie wzmacnia organizację od wewnątrz oraz sprzyja wzmacnianiu Partnerstwa i Rozwoju – dwóch wartości Grupy TAURON. Dlatego też z powodzeniem kontynuujemy realizację idei Trenerów Wewnętrznych. W 2018 roku trenerzy wewnętrzni zrealizowali łącznie 215 szkoleń dla ponad 2100 pracowników. W spółce TAURON Ciepło Sp. z o.o. uruchomiono autorski program szkoleniowy PRoM, ideą którego było wyłonienie trenerów wewnętrznych spośród kadry dyrektorskiej oraz ich zaangażowanie w prowadzenie cyklu szkoleń z zakresu strategii, komunikacji, stylów zarządzania i zarządzania zmianą dla kadry z poziomu N-2 i N-3. W szkoleniach wzięło łącznie udział ponad 100 pracowników.

Szkolenia wewnętrzne niosą korzyści dla organizacji w wielu obszarach. Rozwój potencjału trenerskiego, wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników, budowanie spójnego systemu wartości, wzajemne poznanie się, to kluczowe elementy, które wspierają motywację i zaangażowanie pracowników oraz transfer wiedzy w organizacji oraz zapewniają większą świadomość i lepsze zrozumienie funkcjonowania całej organizacji. Otwartość pracowników w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem wzmacnia wizerunek Grupy TAURON jako organizacji uczącej się.

W celu zapewnienia pracownikom dostępu do bieżącej wiedzy eksperckiej oraz dobrych praktyk kontynuowana jest idea Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON. Inicjatywa pozwala na stworzenie platformy wymiany poglądów oraz doświadczeń pracowników z różnych Spółek i w efekcie zwiększenie integracji pomiędzy pracownikami. W 2018 roku odbył się XX jubileuszowy wykład Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON, którego tematyka związana była z luką pokoleniową w Grupie TAURON oraz współpracą w zespołach międzypokoleniowych. W wykładzie dotyczącym efektywnej komunikacji międzypokoleniowej wzięło udział 270 pracowników Grupy TAURON. W 2018 roku zostały wygłoszone także trzy inne wykłady, których tematyka dotyczyła cyberbezpieczeństwa, racjonalności podejmowanych decyzji oraz bezpieczeństwa w górach. Łącznie w inicjatywie od 2014 roku wzięło udział ok. 4000 pracowników.

W listopadzie 2018 r. odbyła się Konferencja „MOC Pokoleń”, której głównym celem było zwrócenie uwagi kadry menadżerskiej na wyzwania związane z zarządzaniem wielopokoleniowymi zespołami oraz dostarczenie narzędzi i inspiracji, jak wykorzystywać unikalne możliwości takich zespołów. Podczas konferencji budowana była świadomość wśród liderów i członków zespołów wielopokoleniowych dotycząca istoty jasnych zasad efektywnej współpracy w zespole, właściwego i precyzyjnego delegowania zadań, cierpliwości w uczeniu się siebie nawzajem, doceniania za wykonanie zadanie, korzystania z różnorodności zespołów do tworzenia najlepszych pomysłów, budowania przekonania w zespole, że każdy patrzy na świat inaczej, co pozwala zmniejszyć ryzyko błędów i zwiększyć szanse na sukces oraz wzajemnego szacunku, zgodnie z ideą, iż każde pokolenie ma coś wyjątkowego do przekazania.

W 2018 r. zrealizowano szereg programów rozwojowych dedykowanych kadrze menadżerskiej, których celem było wzmocnienie kompetencji zarządczych pracowników na strategicznych stanowiskach. We wrześniu 2018 r. odbyły się warsztaty dla kadry zarządzającej  Grupy TAURON oraz członków Rady Społecznej, podczas których uczestnicy wzmacniali swoje kompetencje z zakresu postaw menadżerskich i komunikacji oraz budowania zaangażowania przy wykorzystaniu istniejących zasobów (narzędzi, procesów i zespołów).

W ramach rozwijania kompetencji zarządczych grupa menadżerów, reprezentujących spółki Grupy TAURON, podjęła studia Master of Business Administration in Corporate Management, których program został dostosowany do specyfiki branży energetycznej i obejmował szereg zagadnień związanych z aspektami prawnymi, finansowymi, ekonomicznymi oraz zagadnienia związane z etyką, komunikacją i rozwojem osobistym.

Ponad 130 pracowników Grupy TAURON miało możliwość uczestniczyć w cyklu certyfikowanych szkoleń z zakresu zarządzania projektami. Szkolenia pozwoliły uczestnikom nie tylko poszerzyć posiadaną wiedzę w zakresie zarządzania projektami, ale  były  też dobrą okazją do wymiany doświadczeń pracowników, którzy na co dzień pracują w różnych spółkach.

W celu wsparcia rozwoju kluczowych kompetencji w obszarze inwestycji strategicznych w 2018 r. zainicjowany został projekt „Akademia PM” – program rozwoju kompetencji dla pracowników Grupy TAURON. Celem programu jest wspieranie rozwoju kompetencji technicznych (narzędziowych), behawioralnych i zarządczych Kierowników Projektów Inwestycyjnych oraz pracowników zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz czynne angażowanie ich w realizację strategicznych projektów inwestycyjnych. I edycja Programu Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi w Grupie TAURON realizowana będzie w 2019 r.

Wyniki wyszukiwania: