Innowacyjna kultura organizacyjna w Grupie TAURON

Naszą aspiracją jest najlepiej jak to możliwe wspierać realizację celów wynikających ze Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025 oraz wychodzić poza jej horyzont, poprzez rozwijanie kompetencji i wzmacnianie zaangażowania naszych pracowników.

  • 102-8
  • 103 (401)

Dążymy do tego, aby nasi pracownicy byli wysoko wykwalifikowanymi specjalistami posiadającymi kompetencje niezbędne do realizacji obecnych, a także przyszłych celów biznesowych, które będą stanowiły przewagę konkurencyjną na rynku, na którym funkcjonuje nasza organizacja. Mamy przekonanie, że to pozwoli organizacji efektywnie korzystać ze zmian i trendów rynkowych, ale także kształtować te, które tworzą warunki działania sektora energetycznego.

Zasadniczym wyzwaniem stojącym przed obszarem HR Grupy TAURON jest, obok standardowych zadań skupionych na podnoszeniu efektywności operacyjnej, umacnianie kultury innowacyjności, pozwalającej Grupie osiągać i utrzymywać przewagę konkurencyjną w spodziewanych, nowych warunkach  tzw. energetyki jutra.

image/svg+xml

Działamy PROaktywnie, tworzymy i wdrażamy procesy i narzędzia odzwierciedlające potrzeby biznesu

Misja HR

Takie podejście jest fundamentem strategii obszaru HR, powiązanej ściśle z realizacją  Misji i Wizji Grupy TAURON, jej Strategią i wyznaczonymi celami biznesowymi. Strategia działań HR skoncentrowana jest na dwóch z sześciu kluczowych kapitałów Grupy TAURON, tj. kapitale ludzkim i kapitale intelektualnym. Działania podejmowane przez HR skupiają się na realizacji przyjętej przez nas Misji HR:

image/svg+xml

Jesteśmy profesjonalnym partnerem dla kadry kierowniczej i pracowników w budowaniu efektywnej firmy, w oparciu o jasne zasady i nowoczesne narzędzia.

Wizja HR

Głównym celem obszaru HR jest budowanie i wzmacnianie kultury organizacyjnej. Filarem zmiany kultury organizacyjnej w kierunku koncentracji na innowacyjności są wartości Grupy TAURON – Partnerstwo, Rozwój, Odwaga oraz wspólny dla wszystkich pracowników Model Kompetencyjny.

Nasze wartości kształtują naszą kulturę, a kultura to nasza marka – Klienci oceniają Grupę przez pryzmat naszych zachowań i działań. My sami oceniamy siebie w perspektywie efektywności finansowej, zadowolenia klientów i poziomu innowacyjności. W codziennej pracy wspólne wartości pozwalają nam na szybsze wypracowywanie rozwiązań i innowacji w zespołach projektowych działających w modelu zarządzania procesowego. Synergia działań osadzona we wspólnych wartościach pozwala nam zarówno na nowo spojrzeć na stare problemy, jak i w najlepszy możliwy sposób przygotować odpowiedź Grupy na nowe wyzwania.

tauron-model-inforgrafiki-85 tauron-model-inforgrafiki-85

Jesteśmy przekonani, że działania integrujące pracowników Grupy TAURON wokół wartości PRO pozwolą na umocnienie spójnej i innowacyjnej kultury organizacyjnej, ukierunkowanie podejmowanych decyzji, wyznaczanie standardów pracy oraz kształtowanie działań pracowników i ich rozwój.

Wspólnota wartości ukierunkowana na osiąganie celów strategicznych została uzupełniona przez kompetencje, które są niezbędne na każdym stanowisku pracy w Grupie TAURON. Identyfikacja kluczowych kompetencji, które pozwalają osiągać cele i z sukcesem realizować zadania, została ujęta w ramach Modelu Kompetencyjnego Grupy TAURON.  Zdefiniowane kompetencje w prosty sposób pozwalają na określenie mocnych stron i obszarów rozwoju każdego pracownika, na każdym stanowisku pracy, dzięki czemu Grupa TAURON ma realny wpływ na kształtowanie wśród pracowników efektywnych zachowań ukierunkowanych na efektywność biznesową, proklienckość i innowacyjność. Realizacji tego celu służyć ma m.in. grupa kompetencji związanych z gotowością do proponowania, przygotowywania i wdrażania zmian w organizacji, co wymaga ciągłego doskonalenia siebie i innych w swoim zespole.

Wyniki wyszukiwania: