Kluczowe dane dotyczące zatrudnienia

  • 102-8
  • 405-1

Kluczowe dane dotyczące zatrudnienia w Grupie Kapitałowej TAURON

Przeciętne zatrudnienie w Grupie TAURON w 2018 r. wynosiło  25 622 etatów, co oznacza wzrost o 602 etaty względem zatrudnienia w 2017 r., w którym przeciętne zatrudnienie wynosiło 25 020 etatów.

Wzrost ten spowodowany jest głównie rozwojem działalności spółki Wsparcie Grupa TAURON, która od 1 stycznia 2018 r. przejęła pracowników ochrony mienia ze spółek nienależących do Grupy TAURON.

Przeciętne zatrudnienie w Grupie TAURON w 2017 r. i w 2018 r.* (etaty)

* Przeciętne zatrudnienie obejmuje spółkę Wsparcie Grupa TAURON, która w związku z rozwojem działalności, od dnia 1 stycznia 2018 r. przejęła pracowników ochrony

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w spółkach Grupy TAURON zatrudnionych było 25 829 osób. Odnotowano wzrost zatrudnienia o 994 osoby w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 r., który wynosił 24 835 osoby.

Zatrudnienie w Grupie TAURON na dzień 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2018 r.* (osoby)

*Przeciętne zatrudnienie obejmuje spółkę Wsparcie Grupa TAURON, która w związku z poszerzeniem zakresu działalności, od dnia 1 stycznia 2018 r. przejęła pracowników ochrony

Struktura zatrudnienia w Grupie TAURON według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2018 r. (wykształcenie)
  • 405-1
Struktura zatrudnienia w Grupie TAURON według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2018 r. (wiek)
Struktura zatrudnienia w Grupie TAURON według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2018 r. (płeć)

Kluczowe dane dotyczące zatrudnienia w TAURON Polska Energia S.A.

Przeciętne zatrudnienie w TAURON Polska Energia w 2018 r. wynosiło 456 etatów, co oznacza wzrost o 22 etaty w stosunku do zatrudnienia w 2017 r. w którym przeciętne zatrudnienie wynosiło 434 etaty. Poniższy rysunek przedstawia poziomy przeciętnego zatrudnienia w Spółce w etatach (w zaokrągleniu do pełnego etatu), w latach 2017 – 2018.

Zatrudnienie w Spółce w etatach w 2017 r. i 2018 r.
Struktura zatrudnienia w Spółce według wykształcenia na dzień 31 grudnia 2017 r. i 2018 r.
Struktura zatrudnienia w Spółce według wieku na dzień 31 grudnia 2017 r. i 2018 r.
Struktura zatrudnienia w Spółce według płci na dzień 31 grudnia 2017 r. i 2018 r.

Wyniki wyszukiwania: