Zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości określonymi w art. 49 b ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości Zarząd TAURON przyjął w 2017 r. do stosowania w Grupie Kapitałowej TAURON następujące Polityki:

 • PRO Kliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON (PRO Kliencka Polityka Społeczna),
 • Polityka Różnorodności w Grupie TAURON (Polityka Różnorodności),
 • Polityka Środowiskowa Grupy TAURON (Polityka Środowiskowa),
 • Polityka Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON (Polityka Poszanowania Praw Człowieka),
 • Polityka Antykorupcyjna Grupy TAURON (Polityka Antykorupcyjna),
 • Polityka BHP Grupy TAURON (Polityka BHP).

Działania podejmowane przez Tauron w obszarach objętych Politykami są jednocześnie ujęte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025 przyjętej przez Zarząd TAURON  w dniu 1 sierpnia 2017 r.

PRO Kliencka Polityka Społeczna

PRO Kliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON jest dokumentem, który służy kształtowaniu odpowiednich warunków organizacyjnych i biznesowych, niezbędnych do realizacji strategicznych celów Grupy TAURON w zakresie relacji z klientami otoczeniem rynkowym.

Polityka jest zbiorem głównych założeń, które są stosowane podczas realizacji sprzedaży i obsługi klienta. Definiuje działania podejmowane przez Grupę Kapitałową TAURON w ramach dialogu z klientami, podkreśla wagę budowania trwałych relacji tak z nimi, jak i otoczeniem rynkowym, a także określa odpowiedzialności leżące po stronie firmy w aspekcie jej klientów.

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej TAURON, co oznacza, że każdy zobowiązany jest do zapoznania się z jej treścią i stosowania jej zasad, wspierając w ten sposób realizację Strategii oraz przyczyniając się do podnoszenia świadomości PRO klienckiej wśród pracowników Grupy Kapitałowej TAURON.

Realizując założenia PRO Klienckiej Polityki Społecznej, Grupa Kapitałowa TAURON odpowiada najlepiej jak to możliwe na potrzeby klientów koncentrując swoje wysiłki na następujących pryncypiach:

 • dbałości o najwyższe standardy w relacjach z klientami opartymi natransparentności, wzajemnym szacunku izaufaniu,
 • ciągłej komunikacja dwustronnej opartej na dialogu,
 • badaniu opinii, doświadczeń i oczekiwań klientów,
 • odpowiadaniu na potrzeby klientów poprzez czytelną ofertę odpowiadającą na ich potrzeby i spełniającą oczekiwania.

Grupa kapitałowa TAURON stara się zrozumieć potrzeby klientów, wspierając swoją wiedzę na podstawie przeprowadzonych badań konsumenckich. Cyklicznie prowadzone są działania, w ramach których TAURON pyta swoich klientów o oczekiwania oraz doświadczenia. Takie podejście stanowi podstawę budowania trwałych relacji, opartych na szacunku i zaufaniu. Działania te wspomagane są przez upraszczanie komunikacji i szkolenia pracowników, którzy na co dzień komunikują się z klientami.

Wśród procedur należytej staranności funkcjonujących w ramach PRO Klienckiej Polityki Społecznej kluczowe miejsce zajmuje dbałość o jasną i przejrzystą komunikację z klientami.

W celu realizacji procedury znacznie uproszczone zostały dokumenty formalno-prawne, komunikaty oraz pisma kierowane do klientów, podjęta została współpraca z Pracownią Prostej Polszczyzny, która przeszkoliła w zakresie upraszczania języka urzędowego kilkaset osób, które mają bezpośredni kontakt z obsługą klientów oraz wybrani zostali konsultanci językowi, którzy pełnią rolę ambasadorów prostej komunikacji w Grupie Kapitałowej TAURON.

Poniższa tabela przedstawia badania zrealizowane w ramach procedur należytej staranności.

Badania realizowane w ramach procedur należytej staranności

Tematyka badania Okres, w którym zostało przeprowadzone badanie
Oczekiwania klientów względem produktów, w tym:
„Włącz prąd” Marzec 2018 r.
Fotowoltaika Czerwiec i Sierpień 2018 r.
Inteligentne sterowanie ogrzewaniem Czerwiec i Sierpień 2018 r.
Smart Professional Inteligentny Dom Czerwiec i Sierpień 2018 r.
Oczyszczacz powietrza Sierpień 2018 r.
Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez partnerów Grupy TAURON, w zakresie sprzedaży oferty urządzeń grzewczych Marzec 2018 r.
Ocena nowej usługi odtwarzania muzyki za pośrednictwem aplikacji internetowej Czerwiec 2018 r.
Świadomość klientów w zakresie:
Inteligentnych urządzeń Smart Home, oferowanych przez TAURON Maj 2018 r.
Produktów Grupy TAURON Kwiecień 2018 r.
Monitoring spójności i przejrzystości komunikacji marketingowej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji dotyczącej nowych produktów i ofert w tym:
Badania skuteczności kampanii oraz spotów kampanijnych „Smart 500″ oraz kampanii „Mój TAURON” Listopad 2018 r.
Badania znajomości oferty (badania ilościowe): 2 fale badania

badanie w Punktach Obsługi Klienta grudzień 2018

I fala grudzień 2017 r.,

II fala grudzień 2018 r.

Badanie świadomości posiadania produktu przez klienta (badanie ilościowe) Kwiecień 2018 r.

Monitoring komunikacji marketingowej odbywa się przy współpracy z analitykami rynkowymi.

W ramach procedur należytej staranności zrealizowane zostały również działania edukacyjne, skierowane do grup defaworyzowanych, przede wszystkim klientów wrażliwych energetycznie oraz osób w wieku senioralnym.

Poniższa tabela przedstawia działania edukacyjne zrealizowane w ramach procedur należytej staranności.

Działania edukacyjne zrealizowane w ramach procedur należytej staranności

Kampanie informacyjne Działania przeprowadzone w ramach kampanii
„Senior znaczy szacunek” – kampania porusza takie problemy jak: nieuczciwi sprzedawcy energii a prawa klienta, świadomość konsumencka, znajomość nowoczesnych technologii, aktywność, zdrowie, porównywanie ofert 10 odcinków słuchowiska radiowego w Programie Pierwszym Polskiego Radia
konkurs promujący słuchowisko „Złote lata”
6 eventów „Miasteczko Seniora”
10 wykładów na Uniwersytetach Trzeciego Wieku
„Akcja – reakcja” – działania ostrzegawcze, prowadzone na wąskim terenie, wskazanym jako obszar tymczasowego działania konkurencji na podstawie zgłoszeń od klientów. Akcja oparta na materiałach informacyjnych „Nie znasz, nie otwieraj!” oraz „TAURON nie chodzi po domach” ok. 400 plakatów
16 mobilnych bilboardów przy 32 parafiach
Kampania „Wybieraj mądrze” jest kampanią edukacyjną, realizowaną we współpracy z największymi spółkami energetycznymi w kraju przez Towarzystwo Obrotu Energią. Ma na celu propagowanie wiedzy o rynku energetycznym i podnoszenie świadomości o działaniach firm, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe. spoty reklamowe w 60 rozgłośniach radiowych
reklamy prasowe w 18 tytułach
reklamy w komunikacji miejskiej, social media i na YouTube
„Nie znasz – nie otwieraj” – lokalna kampania, której celem jest dotarcie z komunikatem ostrzegawczym do jak największej liczby mieszkańców, a w konsekwencji ograniczenie liczby klientów rezygnujących z umowy. Ostrzega przed nieuczciwymi sprzedawcami prądu, nawołuje do kontaktu z infolinią. 6 reklam prasowych w 6 tytułach prasowych,
komunikaty w spotach radiowych w 16 rozgłośniach, na plakatach oraz w social media

W ramach implementacji PRO Klienckiej Polityki Społecznej podjęte zostały następujące działania:

 1. w kwietniu 2018 r. Polityka została wydana nakładem 400 szt. w formie broszury dostępnej zarówno
  w formie drukowanej, jak i wersji elektronicznej udostępnionej w intranecie Grupy;
 2. w intranecie stworzona została dostępna dla wszystkich pracowników Grupy TAURON baza wiedzy pt. „Głos Klienta”.  W witrynie znajdują się  informacje o aktualnych działaniach PRO Klienckich oraz treści pogłębiające wiedzę i świadomość pracowników w obszarze zorientowania na klienta, dobrych praktyk
  w relacjach z klientami oraz budowania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z marką TAURON. W bazie znajduje się również mapa podróży klienta, informacje o akcjach edukacyjnych kierowanych do osób starszych i pracowników miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz najważniejsze informacje związane
  z inicjatywą „TAURON mówi po ludzku”;
 3. przeprowadzone zostało szkolenie e-learningowe, skierowane do pracowników spółek: TAURON, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta oraz TAURON Ciepło. Szkolenie dotyczyło oferowanych produktów i usług.

Polityka Różnorodności

 • 103-1 (405)
 • 103-2 (405)
 • 103-3 (405)
 • 102-16

Różnorodność i otwartość są integralną częścią działań biznesowych Grupy TAURON. Stosujemy politykę równego traktowania oraz dążymy do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich pracowników, a w szczególności do organów zarządzających i kluczowych menadżerów. Polityka różnorodności jest również stosowana we współpracy z partnerami zewnętrznymi Grupy czyli firmami, uczelniami, szkołami czy innymi podmiotami gospodarczymi.

Głównymi założeniami i stosowanymi w ramach Polityki Różnorodności pryncypiami są:

 • kształtowanie środowiska pracy opartego na szacunku, otwartości, rzetelności i sprawiedliwości,
 • zapewnienie wszechstronności i różnorodności, szczególnie w obszarze płci, wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego,
 • budowanie kultury organizacyjnej otwartej na różnorodność, opartej na wartościach korporacyjnych Partnerstwo, Rozwój i Odwaga (PRO),
 • zapobieganie dyskryminacji poprzez kształtowanie właściwej atmosfery w pracy oraz budowanie i umacnianie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami.

W ramach zagadnień pracowniczych wspierających realizację kierunków wyznaczonych przez Politykę Różnorodności, wprowadzono do stosowania następujące regulacje oraz programy szkoleniowe:

1. Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie TAURON wspierana przez szkolenie e-learningowe mające na celu budowanie i umacnianie pozytywnych relacji miedzy Pracownikami oraz zapobieganie zjawiskom mobbingu czy dyskryminacji. Dodatkowo w spółkach Grupy TAURON powołane zostały Komisje Etyczne mające na celu m.in. dbałość o przestrzeganie zasad etyki.

2. Programy szkoleniowe i rozwoju kompetencji sprzyjające oraz wspierające tworzenie atmosfery do rozwoju każdego pracownika, w tym m.in.:

 • Program Zarządzania Talentami mający na celu wsparcie procesu rozwoju pracowników oraz wykorzystania ich potencjału – w roku 2018 w ramach VI edycji w TAURON Polska Energia S.A. z Programu skorzystało 12 pracowników,
 • Program Trenerów Wewnętrznych i Akademia Trenera Wewnętrznego zapewniające szeroki dostęp do wiedzy dla  wszystkich pracowników, a także budujący kulturę dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. W ramach Programu Trenerów Wewnętrznych  działa w spółkach 71 trenerów, natomiast w ramach Akademii Trenera Wewnętrznego 5 trenerów grupowych.

3. Regulacje zapewniające sprawiedliwość i obiektywizm w zakresie organizacji pracy i wynagradzania, w tym m.in.:

 • Zasady wynagradzania w Grupie TAURON,
 • Polityka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie TAURON,
 • stosowane regulacje w zakresie świadczeń,
 • wdrażane elastyczne formy czasu pracy i możliwość pracy zdalnej.

4. Programy i regulacje dedykowane kobietom zapewniające im równe szanse oraz wsparcie w łączeniu życia zawodowego z życiem prywatnym

5. Polityka Rekrutacji, Selekcji i Adaptacji Pracowników spółek Grupy TAURON.

6. Model kompetencyjny Grupy TAURON.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Realizując Politykę Różnorodności, Grupa TAURON zapewnia środowisko pracy oparte na szacunku i sprawiedliwości, w którym każdy pracownik może w pełni realizować swój indywidualny potencjał. Podejmowane inicjatywy zapewniają propagowanie wartości korporacyjnych Partnerstwo, Rozwój i Odwaga (PRO) wśród pracowników oraz dostarczają narzędzi koniecznych do skutecznego zarządzania różnorodnymi zespołami w kierunku uzyskiwania synergii wynikającej z działań  podejmowanych przez te zespoły.

Jednym z priorytetów 2018 roku była budowa dialogu międzypokoleniowego oraz rozpowszechnienie idei zarządzania wiekiem i zarządzania wiedzą. Dla Grupy TAURON zagadnienie to jest szczególnie ważne, z uwagi na fakt, iż pracownicy Grupy reprezentują różne grupy wiekowe, z istotnym udziałem osób powyżej 50 roku życia. Szczegółowe dane dotyczące struktury wieku w Grupie TAURON zostały zamieszczone w „Informacja dotycząca zatrudnienia w TAURON Polska Energia S.A. i Grupie Kapitałowej TAURON”

Celem zrealizowanych inicjatyw w 2018 roku było także zwrócenie uwagi pracowników na wyzwania związane z różnorodnością wewnątrz zespołów, która wynika między innymi z ich wielopokoleniowości oraz dostarczenie inspiracji i narzędzi, jak wykorzystywać ogromne możliwości takich zespołów. Kluczowe inicjatywy to:

Uczestnikami konferencji byli menadżerowie oraz pracownicy zespołów HR spółek Grupy TAURON, którzy zostali zapoznani z metodami zarządzania zespołami wielopokoleniowymi z perspektywy pracownika młodszego pokolenia, a także z wynikami badań społecznych, neurodydaktyką, dobrymi praktykami stosowanymi na rynku oraz prognozami dotyczącymi rynku pracy.

Uniwersytet Otwarty Grupy TAURON, to cykl wykładów prowadzonych od 2014 r. przez najwybitniejszych ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki, polityki, biznesu, kultury oraz rozwoju osobistego. Poprzez uczestnictwo w wykładach pracownicy mają zapewniony dostęp do bieżącej wiedzy oraz informacji. Dodatkowo inicjatywa ta pozwala na stworzenie platformy wymiany poglądów oraz doświadczeń pracowników z różnych spółek.

W 2018 r. odbył się XX jubileuszowy wykład Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON, którego tematyka związana była z luką pokoleniową w Grupie Kapitałowej TAURON oraz współpracą w zespołach międzypokoleniowych. Wystąpienie dotyczyło efektywnej „Komunikacji międzypokoleniowej”. W 2018 r. zostały wygłoszone dodatkowo trzy wykłady, których tematyka dotyczyła cyberbezpieczeństwa, racjonalności podejmowanych decyzji oraz bezpieczeństwa w górach.

Luka pokoleniowa to brak istotnych i kluczowych z punktu widzenia TAURONA kompetencji, którego  głównym powodem jest wiek pracowników i perspektywa ich przejścia na emeryturę oraz sytuacja na rynku pracy, związana z czynnikami demograficznymi i zmianami w zakresie kształcenia zawodowego. Aby móc zidentyfikować potencjalne zagrożenie luką pokoleniową, na przełomie 2017 i 2018 r. przeprowadzono pierwsze badanie luki pokoleniowej w Grupie Kapitałowej TAURON. Jak pokazują statystyki, w Grupie Kapitałowej TAURON 36,2% pracowników to osoby powyżej 50 roku życia, a na przestrzeni najbliższych 10 lat z powodu odejść emerytalnych może zabraknąć nawet 4 495 pracowników. Z badania wynika, że luka pokoleniowa w Grupie Kapitałowej TAURON dotyczyć będzie przede wszystkim obszaru Dystrybucji, Wydobycia, oraz Wytwarzania .

Konsekwencją przeprowadzonego badania jest podjęcie przez TAURON szeregu inicjatyw, których celem jest wyeliminowanie lub zniwelowanie ryzyka związanego z brakiem fachowców, potrzebnych do zapewnienia ciągłości głównych procesów produkcyjnych. Działania te mają przede wszystkim na celu odtworzenie kluczowych stanowisk z obszaru core biznesu Grupy Kapitałowej TAURON oraz zapobieganie długotrwałym procesom rekrutacji i adaptacji na skutek braku dostępności kompetencji na rynku pracy.

Grupa TAURON realizuje projekt w ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki pn. „Wypracowanie modelu programu kształcenia zawodowego i praktycznego w branży elektryczno-energetycznej”. Beneficjentami projektu jest 100 Szkół i Centrów Kształcenia Praktycznego oraz Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz Doradcy Zawodowi i Pracodawcy z całej Polski. Projekt zakłada przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w tym:

 • Opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem Europejskich Ram Staży Zawodowych,
 • Opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika.

W relacji z otoczeniem efektem wdrożenia Polityki Różnorodności jest współpraca ze środowiskiem akademickim i oświatowym. Dbamy o synergię wiedzy i doświadczeń pomiędzy biznesem, a wspomnianymi środowiskami edukacyjnymi kooperując z 12 uczelniami wyższymi z całej Polski: Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Politechniką Opolską, Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Częstochowską, Politechniką Krakowską. W celu wymiany wiedzy i doświadczeń jako Grupa TAURON współpracujemy   uczelniami przy wspólnych projektach badawczo – rozwojowych. Równocześnie Grupa TAURON aktywnie współpracuje ze środowiskiem szkolnym. Obecnie posiadamy 47 klas patronackich, które zlokalizowane są na terenie województw: śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. Klasy patronackie obejmują różnorodne zawody między innymi techników: górnictwa podziemnego, elektryków, mechaników, mechatroników, elektroników, jak i energetyków, automatyków czy specjalistów górnictwa odkrywkowego i transportu.  W ramach otwartości na współpracę uruchomiony został program stażowy „Przyłącz się” podczas, którego młodzi studenci i absolwenci mogli zdobywać doświadczenie zawodowe w różnych obszarach. W całej Grupie TAURON w 2018 odbyło się 748 praktyk i staży.

W roku 2019 planowana jest kontynuacja działań zarówno edukacyjnych, jak i wspierających realizację zadań w zróżnicowanym środowisku, kładąc jednocześnie nacisk na szerokie możliwości jakie generuje różnorodność. Dodatkowo w pierwszej połowie roku uruchomiona zostanie kolejna edycja badania zadowolenia pracowników, tak aby móc dostosować rozwiązania do potrzeb pracowników i nieustannie rozwijać Grupę TAURON zgodnie z oczekiwaniami pracowników, biznesu oraz rynku zewnętrznego.

Polityka Środowiskowa Grupy TAURON

Polityka Środowiskowa to wspólnie opracowany i przyjęty do stosowania przez wszystkie spółki Grupy dokument określający podejście Grupy do zarządzania kwestiami związanymi z wpływem wywieranym przez jej działalność na środowisko naturalne, w tym ogólny kierunek działań środowiskowych organizacji oraz zasady, jakimi będzie kierować się organizacja w kwestiach dotyczących środowiska. Dokument jest punktem odniesienia, względem którego oceniane są wszystkie działania spółek w obszarze ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.

W Polityce środowiskowej udokumentowane zostały wartości i wizja, jakimi kieruje się Grupa w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne. Głównym pryncypium Polityki jest ograniczanie zarówno bezpośredniego jak i pośredniego oddziaływania na środowisko oraz prowadzenie odpowiedzialnej komunikacji zapewniającej zrozumienie działań Grupy TAURON, mogących wywierać wpływ na środowisko.

Grupa Kapitałowa TAURON zgodnie z przepisami i praktykami administracyjnymi obowiązującymi na obszarze swojego działania bierze pod uwagę potrzeby związane z ochroną środowiska, działa w sposób przyczyniający się do osiągnięcia szerszego celu, jakim jest zrównoważony rozwój, a w szczególności wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego.

Ochrona środowiska w branży energetyczno-wydobywczej jest obszarem ściśle kontrolowanym i regulowanym. Niezależnie od obowiązujących przepisów ogólnych Grupa Kapitałowa TAURON biorąc odpowiedzialność za konsekwencje korzystania z zasobów naturalnych i przyjmując w lipcu 2017 r. dokument pn. „Polityka środowiskowa Grupy TAURON” podkreśliła, że jest gotowa do podejmowania działań wykraczających ponad obowiązki prawne.

Część spółek posiada wdrożony certyfikowany system zarządzania środowiskowego wg normy ISO14001, zaś TAURON Wytwarzanie reprezentujący konwencjonalne wytwarzanie energii dodatkowo Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (ang. Eco-Management and Audit Scheme) EMAS, co potwierdza dokonanie stosownej rejestracji w systemie krajowym.

Ze względu na różne profile produkcyjne i usługowe spółek Grupy ich wpływ na środowisko lub komunikację o jego ochronie jest istotnie zróżnicowany, stąd zasady Polityki Środowiskowej Grupy TAURON są przenoszone w indywidualnych dokumentach wewnętrznych poszczególnych spółek adekwatnie do ich roli w systemie wartości Grupy.

W 2018 r. rozwinięto istniejący system monitorowania danych umożliwiających ocenę adekwatnych i aktualnych informacji dotyczących wpływu działalności spółek na środowisko, na podstawie których Kierownictwo Grupy otrzymuje w cyklu miesięcznym zbiorczy obraz wpływu środowiskowego całej Grupy. Bieżące monitorowanie kluczowych wskaźników środowiskowych umożliwia ustanawianie wymiernych celów projektów i usprawnianie działań na rzecz środowiska.

Grupa podlega regularnym kontrolom zewnętrznym, poddaje się audytom, wdrożyła wzajemną wymianę dobrych praktyk środowiskowych pomiędzy spółkami Grupy dzięki czemu prowadzi weryfikację postępu w zakresie osiągania celów związanych ze środowiskiem.

Mając na uwadze dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku i jego ochronie Grupa przekazuje stosowne, wymierne, zweryfikowane aktualne informacje dotyczące potencjalnego wpływu swojej działalności na środowisko w formie sprawozdań z działalności.

W procesie decyzyjnym, w zakresie kluczowych oddziaływań oceniany i uwzględniany jest możliwy do przewidzenia wpływ stosowanych procesów lub inwestycji na środowisko w celu zredukowania skutków takiego oddziaływania. Jeżeli planowane przez Grupę działania mogą znacząco oddziaływać na środowisko, opracowywane są stosowne oceny takiego wpływu.

Spółki Grupy posiadają awaryjne plany działania służące zapobieganiu, redukcji i kontroli poważnych skutków oddziaływania na środowisko związanych ze swoją działalnością, w tym również wypadkom i sytuacjom nadzwyczajnym, a także mechanizmy natychmiastowego zgłaszania takich sytuacji właściwym instytucjom.

Grupa posiada ustrukturyzowane podejście i podejmuje cały szereg działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Reasumując ogólny kierunek działań środowiskowych Grupy TAURON obejmuje minimalizację negatywnych oddziaływań na środowisko przy uwzględnieniu specyfiki sektora, rozwoju techniki oraz dostępu do technologii przyjaznych środowisku.

W latach wcześniejszych Grupa TAURON poczyniła szereg inwestycji w ochronę środowiska i aktualnie w ramach zarządzania majątkiem utrzymuje odpowiedni stan techniczny instalacji ochrony środowiska i optymalizuje ich pracę.

W 2018 r. na działania podjęte przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON mające na celu ograniczanie oddziaływania na środowisko składały się między innymi:

 • Realizacja pasa ochronnego w ZG Brzeszcze (TAURON Wydobycie)
 • Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w ZW Tychy (TAURON Ciepło)
 • Częściowe wymiana linii napowietrznych na linie kablowe (TAURON Dystrybucja)
 • Kontynuacja modernizacji majątku i infrastruktury mająca na celu zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego:
 • doposażenie stanowisk transformatorów w misy olejowe lub wymiana na transformatory „suchych” nie stanowiących zagrożenia dla środowiska (TAURON Dystrybucja, TAURON Wytwarzanie)
 • gospodarki pomocnicze: modernizacja stanowiska rozładunku chemikaliów, uszczelnienie geomembraną obwałowań zbiorników mazutowych (TAURON Wytwarzanie)
 • Kontynuacja akcji z lat poprzednich „Bocian Nasz” tj. zabudowa kolejnych platform pod nowo budowane gniazda bocianie oraz dokonywanie niezbędnych prac konserwacyjnych na istniejących platformach.
 • Zakończenie przebudowy węzła przesypowego obejmująca min. nowy układ odpylania w KW Czatkowice
 • Modernizacja systemu grzewczego obejmująca likwidację sieci ciepłowniczej przesyłowej wraz z obiektem kotłowni opalanej miałem węglowym i wykonanie infrastruktury sieci gazowych oraz lokalnych kotłowni gazowych o mocach dostosowanych indywidualnie do zapotrzebowania cieplnego ogrzewanych obiektów (KW Czatkowice)
 • Akcja „Sprzątanie Zalewu Pilchowickiego” –  uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół znajdujących się na terenie działania Spółki wraz z opiekunami i pracownikami TEE po raz 20 sprzątali brzegi Zbiornika Pilchowickiego – zebrano ponad 300 studwudziestolitrowych worków śmieci.
 • Liczne termomodernizacje i modernizacje instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych istniejących obiektów Grupy.

Trzon produkcji Grupy Kapitałowej TAURON tworzy tradycyjna energetyka bazująca na stałych paliwach kopalnych, pomimo tego Grupa Kapitałowa TAURON w swoim podstawowym wolumenie produkcji uwzględnia wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w układzie kogeneracji oraz uzupełnia swoją ofertę o energię wytwarzaną w źródłach odnawialnych lub w generacji opartej o gaz. Znajduje to odzwierciedlenie w strukturze pozyskanych Praw Majątkowych  do świadectw pochodzenia wyprodukowanej energii elektrycznej .

Poniższe rysunki przedstawiają strukturę praw majątkowych do świadectw pochodzenia uzyskanych w Grupie Kapitałowej TAURON w 2018 r.

Struktura praw majątkowych do świadectw pochodzenia efektywności energetycznej

Świadectwa pochodzenia
(MWh)

 

Grupa Kapitałowa TAURON w trosce o środowisko naturalne minimalizuje ilość deponowanych w środowisku odpadów poprzez wprowadzanie ich na rynek w celu ich wykorzystywania, jako substytutów materiałów naturalnych.

103-1 (306), 103-2 (306), 103-3 (306)

W 2018 r. Grupa TAURON wytworzyła 4,4 mln Mg ubocznych produktów procesowych pochodzących z energetycznego spalania oraz wydobycia węgla, z czego aż 46% zostało wprowadzone na rynek jako pełnowartościowe produkty do wykorzystania m.in. w budownictwie, drogownictwie górnictwie czy rolnictwie. Pozostała cześć odpadów została przekazana dalszym uprawnionym odbiorcom, z którymi spółki Grupy Kapitałowej TAURON mają podpisany szereg umów gwarantujących ich dalsze gospodarcze wykorzystanie. W 2018 r. Grupa nie przekazała ani jednej tony odpadów na składowiska odpadów.

Odpady wytwarzane w Grupie Kapitałowej TAURON wykorzystywane są głównie w branżach: budowlanej, drogowej i górniczej. Stosowane są w szerokim zakresie przez cementownie i betoniarnie. Posłużyły one również jako materiał do rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych.

Poniższy rysunek przedstawia strukturę wprowadzania na rynek odpadów procesowych wytwarzanych w Grupie Kapitałowej TAURON w 2018 r.

Struktura wprowadzania na rynek odpadów procesowych wytwarzanych w Grupie Kapitałowej TAURON w 2018 r.

Grupa Kapitałowa TAURON dąży do wdrożenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Planuje się, aby maksimum wytwarzanych odpadów procesowych wykorzystywać w ramach Grupy, ograniczając tym samym zużycie surowców naturalnych oraz ślad węglowy produktu.

W 2018 r. Grupa na własne potrzeby wykorzystała ponad 180 tys. Mg produktów procesowych pochodzących z energetycznego spalania oraz wydobycia węgla.

tauron-model-inforgrafiki-46 tauron-model-inforgrafiki-46

Polityka Poszanowania Praw Człowieka

 • 102-12

Celem Polityki Poszanowania Praw Człowieka jest przedstawienie zasad Grupy Kapitałowej TAURON dotyczących poszanowania praw człowieka i działań podejmowanych w celu zapobiegania ich łamaniu oraz wspieraniu atmosfery godności i wzajemnego szacunku w miejscu pracy.

Polityka określa zasady Grupy Kapitałowej dedykowane poszanowaniu i ochronie praw człowieka w tym m.in:

 • zakaz mobbingu i dyskryminacji,
 • zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej,
 • zatrudnianie dzieci i nieletnich,
 • wolność zrzeszania się,
 • przestrzeganie warunków zatrudniania i wynagradzania,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zaangażowanie pracowników.
 • przeciwdziałanie przypadkom noszącym znamiona naruszeń praw człowieka,

Polityka określa ponadto obowiązujące w ramach Grupy zasady dedykowane poszanowaniu i ochronie praw człowieka w zakresie współpracy z interesariuszami, w szczególności kontrahentami i partnerami biznesowymi, jak również w zakresie społeczności lokalnych.

Podstawowymi regulacjami odnoszącymi się do Polityki Poszanowania Praw Człowieka są Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON oraz Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie TAURON. Zgodnie z postanowieniami Polityki każdy pracownik, kontrahent oraz podmiot zewnętrzny/partner biznesowy jest zobowiązany do:

 • szanowania i promowania przestrzegania praw człowieka oraz zapewniania ich ochrony,
 • odmowy udziału w jakichkolwiek sytuacjach mogących nosić znamiona łamania praw człowieka, mobbingu i dyskryminacji czy nierównego traktowania.

Każdy z pracowników powinien zwracać uwagę na sygnały i okoliczności, które mogą potencjalnie sugerować możliwość wystąpienia sytuacji nierównego traktowania. W przypadku powstania takich wątpliwości pracownicy powinni zgłaszać je za  pośrednictwem kanałów komunikacji określonych procedurami w Grupie Kapitałowej TAURON, w szczególności we wspomnianych wyżej Kodeksie Odpowiedzialnego Businessu i Polityce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Kanałem komunikacji umożliwiającym przekazanie przez pracowników informacji w sposób poufny i anonimowy jest Formularza Zgłoszenia Nadużycia, dostępny na stronie internetowej www.tauron.pl.

Mając na celu przestrzeganie zasad etycznych w spółkach Grupy Kapitałowej TAURON działają Komisje Etyczne, powołane do rozpatrywania potencjalnych naruszeń obowiązujących zasad. Z kwestiami poszanowania praw człowieka oraz możliwościami dokonywania zgłoszeń naruszeń w tym zakresie zapoznawani są nowo przyjmowani pracownicy TAURON.

W ramach Grupy Kapitałowej TAURON funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji związkowych, które zrzeszają ok. 70% pracowników. Dodatkowo w celu zapewnienia właściwego dialogu i wymiany doświadczeń powołano Radę Społeczną Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A., która reprezentuje wszystkie organizacje związkowe.

Wprowadzenie w Grupie Kapitałowej TAURON Polityki Poszanowania Praw Człowieka przyczynia się do podnoszenia świadomości w zakresie respektowania praw człowieka oraz promowania ich ochrony.

Polityka Antykorupcyjna Grupy TAURON

Grupa Kapitałowa TAURON wprowadziła politykę zerowej tolerancji wobec korupcji i innych nadużyć w miejscu pracy. Polityka Antykorupcyjna definiuje działania korupcyjne oraz inne zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi lub wewnątrzkorporacyjnymi Grupy Kapitałowej TAURON albo etyką. Dokument określa obowiązki dotyczące przeciwdziałania korupcji, potencjalne obszary jej wystąpienia, a także sygnały ostrzegawcze, na które powinni zwracać uwagę pracownicy w toku realizacji codziennych obowiązków.

Głównym celem wprowadzonej Polityki antykorupcyjnej jest:

 • przeciwdziałanie oraz mitygowanie ryzyka wystąpienia działań korupcyjnych, a także innych nadużyć w Grupie TAURON
 • transparentność działań wobec podmiotów zewnętrznych,
 • informowanie o możliwych sposobach zgłaszania nadużyć.

Zgodnie z postanowieniami procedury każdy pracownik oraz podmiot zewnętrzny są zobowiązani do:

 • promowania uczciwości i przejrzystego postępowania w toku wykonywania bieżących obowiązków,
 • nieobiecywania, nieoferowania, niewręczania jakichkolwiek korzyści,
 • nieprzyjmowania jakiejkolwiek korzyści,
 • odmowy udziału w jakichkolwiek sytuacjach/przedsięwzięciach mogących nosić znamiona zmowy przetargowej lub żądania uzyskania korzyści.

Każdy z pracowników powinien zwracać uwagę na sygnały, które świadczą o tym, że ktoś może dopuścić się działań korupcyjnych lub innych nadużyć a w przypadku ich wystąpienia dokonać zgłoszenia za pośrednictwem kanałów komunikacji określonych w Polityce Antykorupcyjnej.

W celu zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości przez pracowników, współpracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz interesariuszy w Grupie TAURON stworzony został Formularz Zgłoszenia Nadużycia, który umożliwia przekazanie informacji w sposób poufny i zapewniający całkowitą anonimowość. Przekazane informacje o nieprawidłowych zachowaniach pozwalają na zidentyfikowanie nieprawidłowych zdarzeń oraz podjęcie niezbędnych działań naprawczych w celu wykluczenia możliwości zaistnienia podobnych zdarzeń w przyszłości.

W Grupie Kapitałowej TAURON w 2018 r. została przeprowadzona kampania antykorupcyjna pod hasłem „Gramy fair play !” Celem kampanii było informowanie o polityce zerowej tolerancji wobec korupcji i innych nadużyć. W ramach kampanii za pośrednictwem Koordynatorów ds. Zgodności w Grupie TAURON zostało rozdysponowanych ok. 500 plakatów, 1300 broszur i ok. 2 tys. gadżetów związanych z prowadzonymi działaniami. Informacje dotyczące prowadzonych działań zamieszone zostały na wewnętrznej stronie intranetowej Grupy Kapitałowej TAURON, a także wysłane do pracowników za pośrednictwem korespondencji mailowej. W ramach działań prewencyjnych Koordynatorzy ds. Zgodności Grupy TAURON wzięli udział w praktycznych warsztatach stanowiących symulację kontroli w Spółce. W 2018 r. Zespół ds. Zgodności rozpoczął cykl bezpośrednich szkoleń w siedzibach spółek Grupy TAURON. Do końca 2019 r. planowane jest przeprowadzenie takich szkoleń w całej Grupie TAURON. Z kwestiami przeciwdziałania korupcji w Grupie zapoznawani są również nowi pracownicy TAURON. Wprowadzenie w Grupie Kapitałowej Polityki Antykorupcyjnej przyczynia się do podnoszenia świadomości w zakresie identyfikowania przypadków działań korupcyjnych oraz promowania uczciwości i przejrzystego postępowania.

Polityka BHP

Polityka BHP w Grupie TAURON jest zbiorem regulacji prowadzących do stałego podnoszenia standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosując zawarte w niej zapisy Grupa Kapitałowa dąży do eliminacji wypadków przy pracy oraz minimalizacji występowania chorób zawodowych i liczby zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Bezpieczeństwo pracowników, klientów, wykonawców, gości oraz pozostałych interesariuszy jest priorytetem mającym  istotny wpływ na decyzje i działania podejmowane w spółkach Grupy TAURON. Powyższe wiąże się ze spełnianiem najwyższych standardów BHP w każdym z obszarów działalności firmy.

Polityka określa zasady działania, a także reguły postępowania, które służyć mają realizacji czterech podstawowych celów w zakresie BHP tj.:

 • eliminacji wypadków przy pracy wszystkich zatrudnionych i pracujących na rzecz Grupy TAURON oraz wszelkich innych osób znajdujących się na terenie prowadzenia działalności przez spółki które tworzą Grupę TAURON,
 • zapewnieniu optymalnych warunków pracy wszystkim zatrudnionym i pracującym na rzecz Grupy,
 • podnoszeniu kwalifikacji pracowników TAURON mającym na celu wzrost kompetencji w zakresie poprawy swojego bezpieczeństwa, oraz bezpieczeństwa współpracowników oraz osób, które znajdują się na terenie wykonywania przez nich pracy,
 • doskonaleniu skutecznego systemu zarządzania BHP.

Polityka BHP jest nadrzędnym dokumentem opisującym jednolity system bezpieczeństwa i higieny pracy w Grupie TAURON.

W ramach obowiązującej w Grupie Polityki BHP, każda ze spółek, z uwagi na specyfikę swojej działalności, posiada własne regulacje w tym zakresie, zgodne z wymaganiami i obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, w obrębie samych spółek, przepisy w zakresie BHP dostosowywane są do charakteru wykonywanych prac i zadań. W spółkach, których profil działalności ma charakter produkcyjny i dystrybucyjny, tj. TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, Kopalnia Wapienia Czatkowice, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Dystrybucja – kwestie związane z ochroną zdrowia i życia pracowników są przedmiotem szczególnej troski, która objawia się w rozbudowanych systemach bezpieczeństwa, jak również kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.

Zgodnie z Polityką zasady BHP obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie zakładów Grupy TAURON. Podmioty zewnętrzne, wykonujące prace w spółkach Grupy, są zobligowane do przestrzegania obowiązujących procedur, w tym w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Od pracowników firm zewnętrznych (wykonawców i podwykonawców) wymagane jest także posiadanie aktualnych badań lekarskich, odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do wykonywanych prac. Niektóre spółki Grupy TAURON (szczególnie te, gdzie warunki pracy są szczególnie niebezpieczne) wprowadzają również dodatkowe wymagania oraz szkolenia dla podmiotów zewnętrznych.

Wśród najważniejszych dokumentów regulujących kwestie BHP w miejscu pracy znajdują się Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w TAURON Wydobycie, Procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w TAURON Ciepło, czy Polityka jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy TAURON Wytwarzanie.

Ważnym elementem w promowaniu zasad BHP jest stałe podnoszenie świadomości pracowników i podwykonawców w zakresie bezpieczeństwa pracy, głównie za pomocą dedykowanych szkoleń, które są prowadzone w formie spotkań i warsztatów oraz interaktywnej (szkolenie na platformie e-learningowej). Z uwagi na to, że najlepszymi promotorami bezpiecznych zachowań w miejscu pracy są sami pracownicy, spółki organizują szkolenia wewnętrzne, kampanie informacyjne, a także konkursy wiedzy o BHP z nagrodami.

Spółki Grupy TAURON realizują i planują zrealizować szereg inicjatyw mających na celu poprawę zasad BHP. Należą do nich między innymi:

 • działania prewencyjne, w zakresie bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach (TAURON Dystrybucja), w tym: spotkania z elektromonterami w terenie oraz z przedstawicielami firm wykonawczych,
 • zaangażowanie osób na stanowiskach kierowniczych (wszystkie poziomy i obszary) w kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy, budowanie zaangażowania i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony pracy,
 • promowanie idei „Zero wypadków przy pracy”,
 • organizacja spotkań z pracownikami dozoru firm zewnętrznych współpracujących ze spółkami Grupy TAURON,
 • organizacja spotkań z osobami dozoru pełniącymi funkcję poleceniodawcy w celu wymiany dobrych praktyk,
 • systematyczne kontrole BHP na wszystkich poziomach organizacji,
 • poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii oraz metod pracy pod względem BHP,
 • tablice informacyjne o liczbie wypadków oraz liczbie dni bez wypadku,
 • przeprowadzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmowanie działań korygujących w obszarach o największej wypadkowości,
 • realizacja Planów Poprawy BHP,
 • system dodatkowych, cyklicznych szkoleń z oderwaniem od pracy dla wybranych stanowisk i miejsc pracy, uwzględniający w szczególności prawidłowość postrzegania zagrożeń, ogólne zasady BHP, wielkość ryzyka zawodowego oraz konsekwencje nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp poparte przykładami zaistniałych zdarzeń wypadkowych,
 • program adaptacji zawodowej pracowników nowoprzyjętych, kończący się oceną przydatności pracownika do pracy na danym stanowisku pracy,
 • informowanie pracowników w zakresie zasad i procedur BHP z wykorzystaniem dostępnych form przekazu (tablice i znaki informacyjne oraz ostrzegawcze), w tym za pomocą przekazu multimedialnego z wykorzystaniem dostępnych monitorów i telebimów,
 • wprowadzanie nowoczesnych form szkolenia pracowników i popularyzacji wiedzy z zakresu BHP z wykorzystaniem materiałów multimedialnych,
 • przeprowadzenie we wszystkich Spółkach Grupy TAURON Społecznych Przeglądów Warunków Pracy,
 • organizacja we wszystkich Oddziałach Spółki TAURON Wytwarzanie Konkursu Wiedzy o BHP dla pracowników,
 • organizacja Zawodów Sportowo-Pożarniczych TAURON Wytwarzanie,
 • dodatkowe szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla nowo przyjmowanych pracowników,
 • dokonanie przeglądu dróg i ciągów komunikacyjnych w zakresie bezpiecznego poruszania się.

Kluczową rolę w umacnianiu kultury bezpieczeństwa odgrywają działania promowane w ramach kampanii „Bądź bezpieczny w pracy”:

 • mini wykłady „2 minuty dla bezpieczeństwa”,
 • kampania plakatowa PPU (potknięcie, poślizgnięcie, upadek),
 • kampania newsletterowa „Wszystko zaczyna się ode mnie”,
 • wprowadzenie dobrej praktyki „Analiza przyczyn pierwotnych wypadku przy pracy”
 • tablice informacyjne o ilości wypadków oraz ilości dni bez wypadku,
 • spacery bezpieczeństwa kadry zarządzającej TC,
 • dodatkowe szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia,
 • organizacja corocznych konkursów wiedzy o BHP „Bądź bezpieczny w pracy”.

W ramach identyfikacji głównych zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo pracowników Grupy, zidentyfikowano ryzyka o następującym charakterze:

 • Naturalnym, które stanowi energia zlokalizowana w naturalnym środowisku pracy (tąpnięcie, wybuch metanu, pyłu węglowego itp.)
 • Technicznym, którym jest energia zmagazynowana w środkach technicznych np. pochwycenie przez ruchomą cześć maszyny itp.,
 • Organizacyjnym, którymi jest niewłaściwa organizacja pracy, niewłaściwy nadzór, rutyna, pośpiech,
 • Osobowym, którymi są niekontrolowane skutki np. potknięcie, uderzenie, poślizgnięcie itp.,
 • Biologicznym, z którymi pracownicy mają do czynienia w przypadku kontaktu np. z drobnoustrojami itp.
 • Chemicznym, z którymi pracownicy mają do czynienia w przypadku kontaktu z substancjami chemicznymi wpływającymi niekorzystnie na człowieka itp

Charakter prowadzonej działalności przez poszczególne Spółki Grupy TAURON przekłada się na określone i ocenione ryzyka. Do najistotniejszych z nich zaliczane są:

 • Zagrożenie wybuchem metanu,
 • Zagrożenie wodne,
 • Zagrożenie pożarowe,
 • Zagrożenie wyrzutem skał i gazów,
 • Zagrożenie tąpnięciem, które bezpośrednio związane są z działalnością górniczą.

Ryzyka techniczne w Spółkach produkcyjnych tj.:

 • Zagrożenie przebywania w bezpośredniej bliskości maszyn i urządzeń,
 • Porażeniem prądem elektrycznym,
 • Zagrożenie pracy na wysokości,
 • Zagrożenie pożarowe,
 • Styczność w ciałami o wysokich temperaturach.

oraz ryzyka osobowe:

 • Poślizgnięcie, potknięcie, upadek, uderzenie.

Pełne zestawienia ryzyk oraz karty oceny ryzyk są dostępne w każdej ze spółek Grupy TAURON.

Polityka w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025

O sukcesie Grupy TAURON, jako firmy zaangażowanej i odpowiedzialnej społecznie, w perspektywie wieloletniej decydować będą działania i aktywność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Kierunki dla działań z zakresu CSR definiuje przyjęta przez zarząd TAURON Polska Energia 1 sierpnia 2017 roku  „Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025”. Dokument zawiera rozwinięcie kwestii z zakresu CSR zgodnie z założeniami i celami „Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025”, a także uwzględnia opinie otoczenia oraz wpisuje się globalne trendy kształtujące sektor energetyczny. W ramach opracowywania Strategii CSR Grupa zidentyfikowała wyzwania, określiła ryzyka, zdefiniowała szanse, aktywności i działania pozwalające rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami otoczenia, zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego . Przygotowana Strategia opiera się na pięciu kierunkach: dwa z nich mają charakter wiodący i obejmują działalność rynkową – „Zorientowanie na klienta i jego potrzeby” oraz „Niezawodność i jakość dostaw produktów i usług do klientów”. Pozostałe trzy są kierunkami wspierającymi: „Bezpieczeństwo pracy, kultura etyczna i zaangażowanie pracowników”, „Ochrona środowiska” oraz „Partnerstwo społeczno-biznesowe”. W ramach każdego kierunku zostały wyznaczone zobowiązania (łącznie jest ich 18), które Grupa TAURON zamierza wypełnić do końca 2025 roku. Dla każdego zobowiązania sformułowane zostały kluczowe inicjatywy, wspierające ich realizację, które zostały przyporządkowane do poszczególnych jednostek organizacyjnych w spółkach.

Poniższy rysunek przedstawia kierunki zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej TAURON  na lata 2017-2025.

 

tauron-model-inforgrafiki-47 (1) tauron-model-inforgrafiki-47 (1)

Wyniki wyszukiwania: