Pozostałe inicjatywy

Poza działaniami rozwojowymi, dedykowanymi pracownikom Grupy TAURON, podejmujemy szereg inicjatyw, które pomagają nam umocnić pozycję Grupy jako lidera wśród pracodawców, a jednocześnie wzmacniać stałą współpracę ze środowiskiem szkolnym i naukowym.

Zidentyfikowany brak dostępności na rynku pracy pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, jest jednym z powodów dla których Grupa TAURON aktywnie wzmacnia współpracę ze szkołami zawodowymi oraz angażuje się w działania wspierające przygotowanie dobrze wykwalifikowanej kadry fachowców. Jednym z wymiarów współpracy ze szkołami zawodowymi jest tworzenie tzw. klas patronackich, którego celem jest wsparcie procesu kształcenia w tych zawodach, które są kluczowe w organizacji oraz promowanie zatrudnienia w spółkach Grupy TAURON po zakończeniu edukacji. W 2018 r.  Grupa TAURON podpisała umowy na uruchomienie kolejnych 21 kolejnych klas patronackich, łącznie obejmując swoim patronatem 47 klas. Tworzenie klas patronackich wpisuje się we współpracę Grupy TAURON z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącą wspierania kształcenia zawodowego oraz dostosowywania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb rynku pracy.

Kształcenie zawodowe jest tym obszarem edukacji, który obok szkolnictwa wyższego ma największy wpływ na zapewnienie nowoczesnych kadr oraz efektywnej wymiany pokoleniowej w Grupie TAURON. Od roku 2018 Grupa TAURON realizuje projekt  pn.: „Wypracowanie modelu programu kształcenia zawodowego i praktycznego w branży elektryczno-energetycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Projekt stanowi formę aktywnego włączania się w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w zakresie kształcenia dualnego. W projekt zaangażowanych jest 100 szkół i centrów kształcenia zawodowego lub praktycznego, kształcących w zawodach w branży elektryczno – energetycznej z całej Polski. Głównym założeniem projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, w tym opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem Europejskich Ram Staży Zawodowych oraz opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika.

Równolegle i w ramach ww. działania PO WER, we współpracy z instytucjami zewnętrznymi TAURON Wydobycie realizuje na swoich obiektach pilotaż modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zawodzie technik górnictwa podziemnego.

TAURON został zaproszony do realizacji pilotażowego projektu Katowice Miastem Fachowców. Projekt jest odpowiedzią na zmiany widoczne na rynku pracy. Celem projektu było między innymi zachęcenie młodzieży stojącej przed wyborem dalszej ścieżki edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach technicznych i branżowych I stopnia, pokazanie perspektyw zawodowych związanych z kształceniem zawodowym i technicznym oraz zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie dualnego systemu kształcenia.

TAURON systematycznie buduje swoją pozycję i markę wśród studentów i absolwentów, dzięki czemu aktywizuje młodych ludzi i zachęca ich do współpracy. Dzięki udziałowi w programach praktyk i staży, studenci i absolwenci mogą lepiej poznać naszą Grupę, specyfikę pracy w wybranym obszarze oraz zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe. W 2018 r. z programów praktyk i staży w Grupie TAURON skorzystało 748 osób. Praktyki i staże organizowane przez Grupę TAURON odpowiadają zarówno na bieżące potrzeby kadrowe, jak i uwzględniają długofalowe plany zatrudnienia dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. Ponadto, w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania studentów i absolwentów, w 2018 r. uruchomiona została kolejna edycja programu stażowego „Przyłącz się”, którego celem jest przygotowanie najzdolniejszych studentów krajowych uczelni wyższych do wejścia na rynek pracy.

W celu zaprezentowania organizacji młodym pokoleniom kontynuujemy realizację Programu Ambasador Grupy TAURON. W roku akademickim 2018/2019 – 9 Ambasadorów z uczelni partnerskich realizuje autorskie działania promocyjne na swoich uczelniach. W ramach programu nawiązujemy współpracę ze studentami, którzy mają innowacyjne i świeże pomysły dotyczące inicjatyw promujących Grupę, a także dostarczają nam inspiracji, jak zmieniać i dostosowywać programy dedykowane studentom, w stosunku do coraz większych wymagań.

Aktywne promowanie zdrowia jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie oraz sposób w jaki pracujemy. Takie podejście przestaje być już modą, a staje się to wymogiem naszych czasów. Dlatego Grupa TAURON w trosce o swoich pracowników inwestuje w opiekę medyczną, wdraża coraz bardziej atrakcyjne i dopasowane do potrzeb pracowników programy prozdrowotne i promuje zdrowy tryb życia po to, by wyrobić w swoich pracownikach zdrowe nawyki.

Przyświeca temu idea „work-life balance”, jako aktywna próba wsparcia pracowników poprzez dostarczanie im narzędzi i usług pomagających zrównoważyć, pogodzić i zarządzać stresem rodzącym się w wymagającym środowisku zawodowym i przenikającym w obszar życia prywatnego. W Grupie TAURON organizowany jest szereg akcji wskazujących, jak dbać o zdrowie i zapobiegać chorobom zawodowym czy cywilizacyjnym.

Poza inicjatywami promującymi zdrowie, pracownicy wybranych Spółek mogli uczestniczyć w szkoleniach z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W spółkach Obszaru Dystrybucji rozpoczęto realizację programu szkoleniowego „Twoja moc – pierwsza pomoc!”. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej skierowane są do wszystkich pracowników Obszaru Dystrybucji tj. do ponad 9 tysięcy osób. W roku 2018 zostało przeszkolonych łącznie aż 1370 pracowników. Szkolenia będą kontynuowane przez kolejne 3 lata.

  • 401-3

Z myślą o rodzicach pracujących, podejmujemy działania wspierające połączenie rodzicielstwa z pracą zawodową.

2018 TAURON
Polska Energia
Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON
Ciepło
TAURON
Ekoenergia
TAURON
Wydobycie
TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Obsługa Klienta
TAURON
Sprzedaż
TAURON
Sprzedaż GZE
TAURON
Dystrybucja
TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON
Dystrybucja Serwis
Biomasa
Grupa TAURON
Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Nowe Jaworzno
Grupa TAURON
Wsparcie
Grupa TAURON
Tauron Serwis Łącznie Grupa TAURON Kobiety Mężczyźni
Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma
Liczba pracowników upoważniona do urlopu rodzicielskiego 31 33 64 1 17 18 18 27 45 2 2 4 11 819 830 19 72 91 120 52 172 17 15 32 1 0 1 48 242 290 9 48 57 0 0 0 3 1 4 1 0 1 0 0 0 11 6 17 2 7 9 1 635 294 1 341
Liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego 31 22 53 1 8 9 18 27 45 2 1 3 6 397 403 13 33 46 107 27 134 17 9 26 1 0 1 46 164 210 7 14 21 0 0 0 3 1 4 1 0 1 0 0 0 11 6 17 2 5 7 980 266 714
Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego 23 20 43 0 4 4 5 25 30 1 1 2 6 402 408 6 33 39 51 26 77 4 9 13 0 0 0 20 122 142 2 14 16 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 780 124 656
Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy po zakończeniu urlopu i którzy byli nadal zatrudnieni przez 12 miesięcy od powrotu 7 13 20 3 0 3 4 20 24 1 3 4 8 215 223 10 19 29 54 32 86 12 0 12 0 0 0 24 101 125 7 25 32 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 6 8 2 0 2 570 136 434
Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego w poprzednim roku raportowania 8 14 22 3 4 7 5 22 27 0 4 4 9 333 342 10 23 33 58 32 90 8 16 24 1 0 1 30 118 148 6 24 30 1 6 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 0 3 742 145 597
Odsetek powrotów do pracy 74% 91% 81% 0% 50% 44% 28% 93% 67% 50% 100% 67% 100% 101% 101% 46% 100% 85% 48% 96% 57% 24% 100% 50% 0% 0% 43% 74% 68% 29% 100% 76% 67% 0% 50% 0% 0% 36% 0% 24% 0% 0% 0% 80% 47% 92%
Wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim 88% 93% 91% 100% 0% 43% 80% 91% 89% 75% 100% 89% 65% 65% 100% 83% 88% 93% 100% 96% 150% 0% 50% 0% 0% 80% 86% 84% 117% 104% 107% 0% 0% 0% 200% 200% 100% 600% 267% 67% 67% 77% 94% 73%

W 2018 roku w spółkach Obszaru Dystrybucji uruchomiony został autorski program wspierania macierzyństwa „Mama pracuje!”. Program skierowany jest do zatrudnionych kobiet wychowujących dzieci, które nie ukończyły szóstego roku życia oraz kobiet w ciąży. Głównym celem kampanii jest wsparcie w łączeniu macierzyństwa z pracą zawodową, zwiększenie komfortu pracy przyszłych mam, zwiększenie liczby kobiet wracających do pracy po urodzeniu dziecka oraz umożliwienie kobietom w trakcie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego bieżącego kontaktu z miejscem pracy. Ponadto w TAURON Polska Energia S.A. oraz w TAURON Dystrybucja S.A została przewidziana możliwość skrócenia czasu pracy do 6 godzin dla kobiety w ciąży z zachowaniem prawa do wynagrodzenia sprzed obniżenia wymiaru czasu pracy.

Realizowana praktyka odpowiada też na wyzwania związane z dążeniem do równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet w życiu zawodowym.

Z ideą „work-life balance” łączą się także inicjatywy podejmowane w zakresie uelastycznienia czasu pracy. Mając świadomość jak ważna jest równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym wdrażamy w Grupie TAURON szereg rozwiązań, które pozwalają pracownikom na indywidualne dopasowanie czasu pracy do własnych potrzeb, preferencji  i okoliczności które pojawiają się w ich życiu. Wierzymy, iż przyjęte rozwiązania w zakresie czasu pracy zwiększają produktywność naszych pracowników i zapewniają im większy komfort pracy.

Powszechnie przyjętą praktyką jest ruchomy czas pracy polegający na rozpoczynaniu pracy na przykład pomiędzy godziną 7:00 a 9:00 zgodnie z preferencjami pracowników. Wprowadzamy także inne formy równoważnego czasu pracy, tak aby optymalnie, zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika, zaplanować zadania i czas pracy. Wdrażając nowe rozwiązania mamy na uwadze specyfikę poszczególnych Spółek Grupy, ale także konkretnych obszarów. Jednym z rozwiązań jest wydłużenie czasu pracy od poniedziałku do czwartku do 8,5 godziny przy jednoczesnym skróceniu czasu pracy w piątki do 6 godzin. Inicjatywą wdrożoną dotychczas min. w TAURON Polska Energia S.A. i TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. jest praca zdalna, która zapewnia Pracownikom możliwość realizacji obowiązków  z domu w przypadku niespodziewanych sytuacji lub braku możliwości przyjazdu do pracy w danym dniu, co jest dla nich bardzo dużym udogodnieniem.

Mamy świadomość tego, że nasze działania, mają wpływ na pracowników i ich rodziny. Właśnie dlatego, decyzje biznesowe podejmujemy przez pryzmat odpowiedzialności wobec tej najważniejszej grupy interesariuszy. Kierunki działań do nich adresowanych wyznacza Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2016-2025, w której zagadnieniom dotyczącym pracowników poświęcono szereg zobowiązań. Skala prowadzonych inicjatyw jest różna – od jednorazowych działań na poziomie lokalnym do wieloletnich, programów i rozwiązań systemowych. Jednak bez względu na zakres oraz czas ich trwania wszystkie adresowane do pracowników działania w zakresie zrównoważonego rozwoju mają wspólny mianownik – wpisują się w naczelne wartości firmy, misję i wizję jako drogowskaz w prowadzeniu działalności biznesowej.

Integracja na bazie wspólnej pasji

Ważne miejsce wśród działań dla pracowników Grupy TAURON mają odbywające się cyklicznie wydarzenia sportowe takie, jak Igrzyska Olimpijskie, czy Mistrzostwa Siatkarskie.

Pierwszej w historii Grupy TAURON, interdyscyplinarnej imprezie sportowej dla wszystkich spółek, przyświecała zasada współpracy między pracownikami, budowania przyjaznej atmosfery wewnątrz organizacji, partnerstwa oraz wspierania idei pozytywnej rywalizacji na bazie wspólnej pasji – sportu. Pracownicy wchodzący w skład reprezentacji poszczególnych spółek swoją postawą przyczynili się do wsparcia tych wartości. W sumie w Igrzyskach wzięło udział blisko 280 osób.

Dużą popularnością wśród pracowników Grupy TAURON cieszą się organizowane nieprzerwanie od 2016 roku Mistrzostwa Grupy TAURON w Siatkówce. Z roku na rok, do Miejskiego Ośrodka Sportowego w Kętach, przyjeżdża coraz większa liczba pasjonatów siatkówki i ich rodzin, a wydarzenie zyskało status kultowego.

Dopełnieniem działań prowadzonych przez spółki Grupy TAURON w ramach zarządzania kapitałem ludzkim jest wzrost wrażliwości społecznej pracowników wyrażającej się w formie działań wolontariackich. W 2018 r. odbyły się 24 projekty wolontariackie, w których wzięło udział ponad 200 pracowników. Projektem, który cieszył się największym powodzeniem była Energia dobrych słów, w ramach której pracownicy Grupy wcielili się w role lektorów i w studiu nagraniowym Polskiego Radia Katowice przeczytali bajki dla dzieci. Wydane w liczbie 3 000 egzemplarzy audiobooki trafiły do szpitali i hospicjów dziecięcych z terenu działania TAURONA.

Wyniki wyszukiwania: