Komentarz Prezesa

image/svg+xml

Nasze aspiracje

Dzięki realizacji celów naszej Strategii do roku 2025 chcemy umocnić pozycję rynkową TAURONA jako wiodącej grupy energetycznej w Polsce, zwiększając efektywność działania i dostosowując ofertę produktów i usług do potrzeb naszych obecnych i przyszłych klientów. W tym samym czasie chcemy w najlepszy możliwy sposób skorzystać z szans i odpowiedzieć na wyzwania, jakie stawiają przed nami zmiany technologiczne i rynkowe wpływające na nasz łańcuch wartości. Osiągamy wyznaczone cele poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów i odpowiednie reagowanie na zmiany otoczenia rynkowego. Nasze działania ukierunkowane są na dostarczanie nowoczesnych rozwiązań, które zaspokoją potrzeby naszych klientów.

Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu

Gdzie działamy

Obecnie nasza Grupa działa głównie na terenie Polski południowej, gdzie usytuowane są aktywa dystrybucyjne TAURONA, w tym na najbardziej zurbanizowanym obszarze Śląska. Na Śląsku i w Małopolsce zamieszkuje większość naszych klientów, tam też zlokalizowane są nasze aktywa wydobywcze i kluczowe aktywa wytwórcze.

Należące do Grupy elektrownie wodne są zlokalizowane na terenach górskich Małopolski i Dolnego Śląska, natomiast elektrownie wiatrowe – na północy Polski. Lokalizacja aktywów dystrybucyjnych i wytwórczych nie zmieni się w okresie realizacji obecnej Strategii, Grupa dąży jednak do wzrostu sprzedaży poza południem kraju.

wp-content/themes/wp-bootstrap-gulp
mapa polski mapa polski mapa polski
 • elektro

  Elektrownie
  wodne
 • elektro

  Farmy
  wiatrowe
 • elektro

  Kopalnie
  węgla kamiennego
 • elektro

  Elektrownie
  węglowe
 • elektro

  Elektrociepłownie
  węglowe

Jak działamy

Dbając o naszych klientów, oferujemy najwyższy standard obsługi ze wszystkich polskich grup energetycznych. Potwierdzają to badania wykonywane corocznie przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej TNS. Ich wyniki jasno wskazują, że nasi klienci doceniają relacje i współpracę z naszą Grupą. W Strategii podkreśliliśmy rolę dalszego rozwoju obszaru sprzedaży. Chcemy być jeszcze bliżej klientów, dlatego udoskonalamy ofertę produktową tak, by najlepiej jak to możliwe odpowiadała na ich obecne i przyszłe potrzeby. Jednym z naszych kluczowych celów jest zbudowanie kompleksowej platformy komunikacji z klientem, co pozwoli dodatkowo zwiększyć satysfakcję z naszych produktów i usług.

image/svg+xml

Główną przewagą konkurencyjną Grupy Kapitałowej TAURON jest ponad 5,6 mln klientów. Najważniejsze cele, w krótkiej i długiej perspektywie to: rozbudowa oferty i kanałów sprzedaży oraz rozwój nowych usług w oparciu o posiadane kompetencje. Będzie to możliwe dzięki zrealizowaniu relatywnie mało kapitałochłonnych projektów.


Zarząd TAURONA, realizując Strategię, przykłada dużą wagę do wzmocnienia bilansu Grupy przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Szeroki program modernizacyjny i inwestycyjny w każdym obszarze działalności podyktowany jest uwarunkowaniami biznesowymi, ale też regulacyjnymi. Rosnące wymagania środowiskowe implikują konieczność modernizacji naszej floty wytwórczej celem obniżania emisji. Kluczową inwestycją Grupy jest budowa bloku 910 MW w Jaworznie o wartości blisko 6,2 mld zł. Blok będzie przystosowany do spełnienia restrykcyjnych norm z zakresu ochrony środowiska, znacznie ograniczając emisje CO2 oraz pozostałych gazów emisyjnych. Blok wytworzy rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych. Po zakończeniu inwestycji, ze względu na ponad 33-procentowy wzrost sprawności w stosunku do bloków oddanych do eksploatacji w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, do atmosfery trafi rocznie o 2 mln ton CO2 mniej, a w ramach wymagań polityki klimatycznej blok będzie przygotowany pod budowę instalacji wychwytu CO2 ze spalin.

W perspektywie długoterminowej TAURON planuje wypłatę dywidendy w wysokości 40% skonsolidowanego zysku netto. Naszym celem jest zapewnienie stopy dywidendy na poziomie konkurencyjnym w stosunku do długoterminowych instrumentów dłużnych emitowanych na rynku polskim przez spółki z ratingiem inwestycyjnym.

Podsumowując dotychczasową realizację Strategii na lata 2016–2025, już dzisiaj możemy mówić o sukcesie wdrożenia planów strategicznych.

Wiele z zakładanych w Strategii kwestii udało się zrealizować do 2018 r. Na dzisiaj kluczowymi dowodami sukcesu naszej Strategii są:

 • Zrealizowanie zapowiadanego w Strategii wejścia Partnera Biznesowego w projekt budowy bloku 910 MW w Jaworznie. Dofinansowanie wartego ponad 6,2 mld zł projektu odciąży finanse TAURONA i pozwoli lokować środki w innych rentownych projektach.
 • Zakończony w 2018 r., powyżej planu, Programu Poprawy Efektywności, którego inicjatywy przyniosły skumulowany efekt finansowy w okresie 2016–2018 na poziomie 1,7 mld zł.
 • Atrakcyjne kontrakty mocowe z pierwszych aukcji mocy, które zapewnią jednostkom TAURON pozytywne przepływy po 2020 r.
 • Najwyższe w branży wskaźniki zadowolenia klienta.
 • Wdrożenie wartości PRO i zbudowanie silnego Zespołu innowacji, badań i rozwoju oraz nowych biznesów.
 • Opracowanie Strategicznej Agendy Badawczej – pierwszej w polskiej branży elektroenergetycznej Strategii dla działalności badawczo-rozwojowej.
 • Utworzenie dedykowanych funduszy (Venture Capital), które będą nas wspierać w dopięciu celu przychodów z nowych biznesów.

Wskazane wyżej kluczowe osiągnięcia realizowanej Strategii to podsumowanie naszych wysiłków z trzech lat pracy.

Strategia Grupy realizowana jest konsekwentnie. W Grupie wdrażane są kolejno zaplanowane inicjatywy strategiczne we wszystkich Obszarach Biznesowych, zarówno te wpływające na optymalizację kosztów, jak i te rozwojowe pozwalające zwiększać przychody Grupy. Grupa TAURON utrzymuje wartość wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej założeń Strategii, co świadczy o dyscyplinie wydatkowania nakładów inwestycyjnych oraz sprawnie realizowanej polityce finansowania Grupy TAURON.

Cele strategiczne związane z budowaniem organizacji zorientowanej na klienta są osiągane zgodnie z założeniami Strategii, tj. Grupa TAURON utrzymuje wysoki wskaźnik zadowolenia klientów, rośnie liczba klientów zarówno sprzedażowych, jak i dystrybucyjnych, a EBITDA jednostkowa Obszaru Sprzedaży jest najwyższa wśród 4 największych sprzedawców energii elektrycznej.

Jak dotąd nie udało nam się poprawić wyników ekonomicznych Obszaru Wydobycia. Widzimy dwie główne przyczyny takiej sytuacji: pierwsza z nich to brak realizacji planowanego wydobycia, głównie za sprawą trudnych warunków geologiczno-górniczych, druga to bardzo ambitne programy inwestycyjne, które są realizowane i dopiero po ich zakończeniu możemy spodziewać się pozytywnych efektów.

Dzisiaj, ze względu na znaczne ryzyka na rynku energii elektrycznej mocno przyglądamy się sytuacji spółki sprzedażowej. Zakładamy, że efekt ustawy zamrażającej ceny energii elektrycznej będzie dla nas neutralny dzięki spodziewanym rekompensatom.

Oczywiste jest, że budując Strategię w 2016 r., nie przewidzieliśmy  wszystkich zmian wewnętrznych i w otoczeniu zewnętrznym oraz ich konsekwencji, dlatego aby mówić o pełnym sukcesie naszej Strategii, na bieżąco korygujemy nasze działania, aby cele wyznaczone w Strategii zostały osiągnięte zgodnie z założeniami.

Wyniki wyszukiwania: