Nasza wizja Grupy TAURON w 2025 r.

Na wielu płaszczyznach utrzymujemy status lidera polskiej branży energetycznej, co nie zwalnia nas z obowiązku ciągłego doskonalenia się i dążenia do jeszcze lepszych wyników. W Strategii nakreśliliśmy nie tylko szczegółowe cele, ale przede wszystkim kierunek, w którym ma podążać Grupa, dlatego wykraczamy poza horyzont bieżącej dekady, sięgając roku 2025.

Nasze plany krótkookresowe, czyli do roku 2020, są precyzyjne i zwymiarowane. Przemodelowaliśmy podejście do poszczególnych obszarów biznesowych, dzieląc je na takie, które Grupa będzie intensywnie rozwijać, takie, które będą stanowiły podstawę stabilności finansowej, oraz takie, gdzie konieczny jest przede wszystkim mocny nacisk na efektywność kosztową. Długoterminowy rozwój Grupy będzie opierał się na rozwiązaniach bazujących na pogłębionych relacjach z klientami.

tauron-model-inforgrafiki-03 tauron-model-inforgrafiki-03

Chcemy się zmieniać, być różnorodni, być blisko naszych klientów i zaspokajać ich potrzeby. Takie podejście znajduje odzwierciedlenie w naszej Misji i Wizji. Jesteśmy przekonani, że droga wyznaczona przez nową Strategię pozwoli na zmianę biznesową, która w wieloletniej perspektywie da naszej firmie trwałą przewagę konkurencyjną.

Jednym z kluczowych założeń jest zmiana struktury przychodów. Obecnie jest ona skoncentrowana na energetyce konwencjonalnej. Nowe podejście zakłada różnorodność, uwzględniającą postęp technologiczny oraz nowe potrzeby klientów. Fundamentem naszej działalności pozostaną biznesy regulowane, jednak zdecydowanie dążymy do tego, by rozwijać się w nowych kierunkach, biorąc za każdym razem pod uwagę ich efektywność.

Klient jest i będzie zawsze w centrum naszej uwagi. Jesteśmy przekonani, że nowa era energetyki to również nowy klient, w stosunku do którego formuła konkurowania ceną nie jest już atrakcyjna. Dlatego zaoferowaliśmy klientom szereg rozwiązań, które ułatwiają im codzienne życie. W aktualnej Strategii zapowiedzieliśmy przeznaczanie minimum 0,4% przychodów (czyli ok. 70 mln zł rocznie) na badania i rozwój, co pozwoli na rozwijanie dodatkowych usług. Jedną z naszych kluczowych aspiracji jest, aby w 2025 r. 25% marży lub przychodów Segmentu Sprzedaż pochodziło z nowych biznesów.

Aby sprostać opisanym powyżej wyzwaniom, realizujemy cały wachlarz działań transformujących Grupę TAURON w wiodące, innowacyjne i nowoczesne przedsiębiorstwo. Program integracji organizacyjnej i technologicznej działalności dystrybucyjnej idzie w parze z inwestycjami i programem modernizacji sieci dystrybucyjnej. W ostatnich latach zakończyliśmy również projekty inwestycyjne i modernizacyjne w naszych jednostkach wytwórczych – obecnie wszystkie spełniają rygorystyczne normy środowiskowe.

Rozpoczynamy program modernizacji związanych z dostosowaniem jednostek wytwórczych do konkluzji BAT zaostrzających wymagania środowiskowe po 2021 r. Oddaliśmy do eksploatacji nowe bloki kogeneracyjne, zbudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy sieci ciepłownicze. Odpowiedzialnie wykorzystujemy lokalne zasoby. W miejsce wycofywanych, starych jednostek wytwórczych budujemy nowe, niskoemisyjne jednostki wpisujące się w potrzeby rynku i zapotrzebowanie na moc w Polsce oraz spełniające rygorystyczne normy środowiskowe: blok gazowo-parowy w Stalowej Woli i blok na parametry nadkrytyczne w Jaworznie.

image/svg+xml

Dążymy do zmiany tradycyjnych kanałów komunikacji z klientem w kierunku zintegrowanej platformy wymiany informacji, opartej na najnowszych technologiach. W naszym odczuciu to jedyna droga umożliwiająca dalszą poprawę relacji z klientem, rozumianą jako skrócenie czasu obsługi, wykorzystanie wszystkich dostępnych kanałów komunikacji i możliwość dopasowania odpowiedniej oferty produktowej.

Aby zmiana podejścia do klienta i nowoczesne aktywa przynosiły zakładane korzyści, musimy również zmienić się sami. Dokonaliśmy radykalnego zwrotu w kierunku „nowej organizacji”. Wypracowany model biznesowy Grupy przełączył organizację z silosowej na zorientowaną procesowo – z jasno określonymi kompetencjami i odpowiedzialnością za produkt końcowy. Kultura organizacyjna została oparta na kluczowych wartościach: Partnerstwie, Rozwoju i Odwadze (PRO). Mają one wspierać realizację Strategii i pomogą w osiągnięciu założonych celów.

tauron-model-inforgrafiki-12 tauron-model-inforgrafiki-12

Wyniki wyszukiwania: