Cele strategii

Strategia na lata 2016-2025 prezentuje optymalną ścieżkę rozwoju Grupy, która zapewni stabilność finansową oraz perspektywę wzrostu, przy jednoczesnym wsparciu stabilności systemu elektroenergetycznego. Długoterminowy rozwój będzie opierał się na relacjach z klientami. Misja i Wizja odzwierciedlają filozofię zarządzania oraz wpisują się w koncepcję rozwoju zorientowanego na klienta.

  • 102-15

Strategia zmienia podejście do rozwoju poszczególnych segmentów działalności Grupy TAURON, dzieląc je na trzy kategorie:

  1. segmenty, które będą mocno rozwijane;
  2. segmenty, które będą stanowiły podstawę stabilności finansowej;
  3. segmenty, w przypadku których konieczny jest mocny akcent na efektywność kosztową.

Powyższy podział odzwierciedla nową filozofię zarządzania oraz podkreśla zwrot w kierunku klienta i jego potrzeb oraz w kierunku budowy innowacyjnej, otwartej na nowe wyzwania Grupy TAURON.

tauron-model-inforgrafiki-77 (1) tauron-model-inforgrafiki-77 (1)

Realizacja celów Strategii pozwoli na zwiększenie EBITDA z 3,5 mld zł w 2015 r. do powyżej 4 mld zł w 2020 r. oraz powyżej 5 mld zł w 2025 r. Szacowany powtarzalny efekt realizacji Programu Poprawy Efektywności w postaci wpływu na EBITDA Grupy TAURON to ok. 0,4 mld zł od 2018 r., a wpływ realizacji Inicjatyw Strategicznych na EBITDA Grupy to ok. 0,3 mld zł po 2020 r.

Perspektywa EBITDA 2025 po uwzględnieniu ryzyk i realizacji strategii

Efekty realizacji Strategii Grupy

  • Utrzymanie stabilności finansowej – wskaźnik długu netto do EBITDA nie przekroczy 3,5x;
  • Wykonanie planu inwestycyjnego do 2020 r. oraz zapewnienie możliwości finansowania nowych inwestycji ukierunkowanych na transformację Grupy w odpowiedzi na wyzwania „energetyki jutra”;
  • Zbudowane trwałe relacje z klientami, w odpowiedzi na zmieniający się model energetyki ukierunkowany na prosumenta i autoproducenta oraz rosnącą rolę klienta w tworzeniu nowoczesnych produktów i usług oraz nowych relacji biznesowych.

Wyniki wyszukiwania: