Nasz program inwestycyjny

Grupa TAURON prowadzi wyważoną politykę inwestycyjną, rozwijając aktywa w różnych Obszarach w optymalny sposób, mając na względzie zarówno generowanie przychodów, jak i dywersyfikację ryzyka.

Ten kierunek transformacji energetyki jest możliwy dzięki rynkowi mocy, który zapewnia podstawowe przychody jednostkom, których produkcja systematycznie spada zastępowana OZE. Mechanizm ten opiera się na założeniu, że wytwórcy energii uzyskują przychody nie tylko ze sprzedaży energii, ale również z tytułu utrzymania swoich jednostek wytwórczych w gotowości do pracy, kiedy system tego wymaga. – Gotowość do pracy w każdej chwili stanowi klucz do rynku opartego na współpracy węgla i OZE oraz zrozumienia, dlaczego rynek mocy jest niezbędny. Dzięki stabilnemu zapleczu, możliwe będzie bowiem przyłączanie większych ilości źródeł bezemisyjnych, a to z kolei klucz do sprawnej transformacji energetyki.

TAURON konsekwentnie pracuje też nad możliwością wychwytu i utylizacji dwutlenku węgla. Realizowany w elektrowni w Łaziskach projekt CO2-SNG polega na przekształceniu CO2 pochodzącego z naszych elektrowni węglowych w gaz ziemny, w wyniku reakcji z wodorem pochodzącym z procesu elektrolizy wody zasilanego nadwyżką taniej energii z OZE lub bloków w dolinach nocnych. Oprócz rozwiązania problemu emisji CO2 technologia ta byłaby jednocześnie ogromnym chemicznym magazynem energii, co rozwiązałoby największy mankament OZE, czyli ich zależność od pogody.

image/svg+xml

TAURON konsekwentnie inwestuje w poprawę elastyczności jednostek, czego przykładem jest zainstalowanie wytwornic pary na naszych blokach. To rozwiązanie umożliwia właśnie odstawienie całej elektrowni w sytuacji, gdy na rynek trafia duża ilość energii z OZE.

Jarosław Broda
Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju

Naszym solidnym fundamentem są aktywa regulowane (głównie dystrybucyjne), które zapewniają stabilne wyniki. Takie podejście pozwala na elastyczność i wielokierunkowość przy rozwoju innych inicjatyw, umożliwia otworzenie się na nowe pomysły, produkty i technologie. Obecnie branża energetyczna zmienia się bardzo szybko, m.in. w odpowiedzi na rosnące oczekiwania klientów i wymogi ochrony środowiska. Tylko w oparciu o stabilną platformę zrównoważonego wzrostu można budować trwałe przewagi konkurencyjne, odpowiadać na ryzyka i sprostać pojawiającym się wyzwaniom.

CAPEX w liczbach

tauron-model-inforgrafiki-80 tauron-model-inforgrafiki-80
247

Wydobycie

1 300

Wytwarzanie

2 044

Dystrybucja

81

Sprzedaż i Pozostałe

W ramach racjonalizacji nakładów inwestycyjnych Strategia obniżyła planowane wydatki w perspektywie 2020 r. z 20,2 mld zł do ok. 18 mld zł.

Każdy obszar działalności priorytetowo traktuje optymalizację nakładów związanych z modernizacją majątku.

W Obszarze Wydobycia kontynuowane są strategiczne projekty inwestycyjne: Budowa poziomu 800 m w ZG Janina, Budowa szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury i wyrobiskami towarzyszącymi w ZG Sobieski oraz Program Inwestycyjny Brzeszcze w ZG Brzeszcze. Wartość nakładów planowanych w tym Obszarze to ok. 1,3 mld zł do 2020 r., z czego w latach 2016–2018 zrealizowano już łącznie prawie 0,7 mld zł.

W Segmencie Wytwarzanie kontynuowane są inwestycje w budowany blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, w blok gazowo-parowy w EC Stalowa Wola oraz inwestycje w sieci ciepłownicze. Projekt w Elektrowni Jaworzno III realizowany już jest w nowej formule finansowania, co przyczynia się do wzmocnienia stabilności finansowej Grupy i utrzymania wskaźnika dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie. Nakłady w Segmencie Wytwarzanie wyniosą 6,7 mld zł do 2020 r., z czego w latach 2016–2018 zrealizowano już łącznie prawie 4,5 mld zł.

Ponad 50% całej puli nakładów planowanych w Strategii, tj. 9,5 mld zł do 2020 r., to inwestycje w Dystrybucji, obejmujące przyłączenia nowych odbiorców i źródeł energii elektrycznej oraz modernizację i odtworzenie majątku sieciowego. W latach 2016–2018 wydatkowano w tym segmencie łącznie ponad 5,5 mld zł.

Nadrzędnym celem w sferze inwestycji jest dostosowanie portfela inwestycyjnego do potrzeb rynku.

Rozwiń Zwiń

Podejmowane działania będą zorientowane w szczególności na:

  1. optymalizację struktury aktywów we wszystkich obszarach działalności oraz dostosowanie do wymogów środowiskowych;
  2. realizację projektów inwestycyjnych, które gwarantują oczekiwany poziom zwrotu z kapitału i nie są obciążone istotnym ryzykiem rynkowym;
  3. wykorzystanie pozabilansowych form finansowania, w szczególności poprzez angażowanie partnerów zewnętrznych;
  4. analizę inwestycji w segmencie wytwarzania konwencjonalnego, pod warunkiem wprowadzenia mechanizmów gwarantujących przychody (np. rynek mocy lub inna forma regulacji);
  5. inwestowanie w przedsięwzięcia w sektorach pokrewnych do energetyki (zwłaszcza w sektorze usług), w celu uzupełnienia łańcucha wartości oraz tworzenia nowych, wysokomarżowych usług.

Zgodnie ze Strategią w latach 2020–2025 Grupa ma dysponować dodatkowym potencjałem inwestycyjnym o wartości ok. 6 mld zł. Zostanie on przeznaczony na projekty, które długofalowo będą generować wartość dla Grupy:

 

tauron-model-inforgrafiki-13 tauron-model-inforgrafiki-13

Wyniki wyszukiwania: