Wyzwania energetyki jutra

Założenia Strategii spółek sektora elektroenergetycznego są zwykle wypadkową prognozowanych zmian w trzech głównych obszarach: regulacyjnym, technologicznym i gospodarczym, skupionych wokół klienta i jego bezpieczeństwa energetycznego.

Spółki sektora energetycznego, aby móc się rozwijać, muszą w szczególności przygotować się na uwarunkowania tzw. energetyki jutra. Oznacza ona transformację energetyki systemowej w kierunku zdecentralizowanego wytwarzania, wzrostu roli połączeń transgranicznych, magazynów energii oraz nowych usług energetycznych (takich jak „wirtualne elektrownie”, zarządzanie popytem, generacja rozproszona). Nowe podejście zmienia także rolę dystrybucji, która musi się zmierzyć z wyzwaniami technologii smart, generacji rozproszonej (w tym prosumenckiej) i dwukierunkowymi przepływami energii elektrycznej.

Wszystkie wymienione zmiany muszą uwzględniać wzrost jakości i bezpieczeństwa dostaw. Ze względu na szybki rozwój energetyki opartej o rozproszone źródła energii odnawialnej dostrzegamy potrzebę zmiany miksu wytwórczego w kierunku zwiększenia elastyczności konwencjonalnych jednostek.

 

Ze względu na rosnący udział źródeł niestabilnych w systemie elektroenergetycznym coraz większą rolę będą odgrywać jednostki pozwalające na szybkie zmiany obciążenia oraz magazyny energii. Aby zabezpieczyć pewność dostaw energii elektrycznej do naszych klientów, już dzisiaj przygotowujemy się do świadczenia usługi w ramach Rynku Mocy. Rozpoczęliśmy też budowę pierwszego magazynu energii. Powstanie magazynu doprowadzi do poprawy jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla klientów kilku gmin. W dalszej perspektywie, po wdrożeniu podobnych rozwiązań w innych lokalizacjach, beneficjentami przedsięwzięcia będą kolejni klienci przyłączeni do sieci TAURON Dystrybucja.

W Strategii na lata 2016–2025 zdefiniowaliśmy cztery kluczowe obszary dla Grupy Kapitałowej TAURON: regulacje, rynek, klient oraz technologie. Część założeń przyjętych na etapie budowy Strategii dzisiaj stała się już faktem – w tym m.in. wprowadzenie rynku dwutowarowego, zmiana trendu nadpodaży węgla czy publikacja konkluzji BAT, ale większość wyzwań w poszczególnych obszarach pozostała aktualna

Regulacje

Wprowadzenie rynku dwutowarowego – rynek mocy, polityka dekarbonizacyjna UE i kolejne regulacje zmierzające do ograniczenia emisji, wprowadzenie nowego modelu regulacji jakościowej w dystrybucji, zmiany w systemie wsparcia dla instalacji OZE oraz działania UE w kierunku wspólnego rynku energii elektrycznej.

Rynek

Zmieniające się prognozy cen energii elektrycznej i węgla kamiennego, popyt na energię elektryczną, zapotrzebowanie na moc, rosnąca konkurencja na rynku detalicznym, rosnący poziom generacji z OZE przy jednoczesnym odwrocie graczy europejskich i ograniczaniu finansowania dla energetyki konwencjonalnej.

Klient

Wzrost świadomości klientów i wymagań w zakresie zaspokajania potrzeb oraz kompleksowości oferty, wzrost oczekiwań w zakresie jakości i dostępności obsługi klienta.

Technologie

Spadające ceny technologii odnawialnych i rozproszonych, rosnąca konkurencyjność tych źródeł wobec źródeł konwencjonalnych, zmiana roli dystrybucji w związku z rozwojem energetyki rozproszonej, rozwój technologii, mikrogeneracji i magazynowania energii.

Powyższy katalog wyzwań definiuje, z perspektywy działalności Grupy TAURON, zarówno szanse, jak i zagrożenia.

Szanse i zagrożenia

Regulacje

Szanse Zagrożenia
 • Wprowadzenie rynku dwutowarowego – dodatkowe przychody za utrzymywanie mocy wytwórczych. Wygrane aukcje na rynku mocy i kontraktacja jednostek konwencjonalnych Grupy.
 • Wsparcie elektrycznej mobilności (wzrost konsumpcji energii elektrycznej).
 • Wprowadzenie rozwiązań prawnych wspierających ograniczenie niskiej emisji (np. ogrzewanie systemowe, zwiększenie udziału w sprzedaży ekogroszku).
 • Nowe regulacje dotyczące wsparcia dla kogeneracji po 2018 r.
 • Wykorzystanie środków pomocowych na rozwój działalności Grupy.
 • Wzrost kosztów produkcji energii wynikający m.in. z kosztów środowiskowych i polityki dekarbonizacyjnej, wzrostu cen paliw.
 • Nowe regulacje UE dotyczące wspólnego rynku energii.
 • Brak stabilności i przewidywalności regulacji dla źródeł OZE, w tym kosztów utrzymania farm wiatrowych i elektrowni wodnych oraz niepewna przyszłość źródeł OZE opartych na technologii spalania i współspalania biomasy.
 • Konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków z tytułu zmian w prawie energetycznym.

Rynek

Szanse Zagrożenia
 • Efektywna kosztowo, własna baza wydobywcza, pozwalająca na stabilizację i przewidywalność kosztu paliwa.
 • Dostęp do największej, wśród firm energetycznych w Polsce, bazy klientów.
 • Wejście w okołoenergetyczne segmenty rynku w oparciu o posiadane kompetencje.
 • Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach działalności badawczo-rozwojowej.
 • Spadek marży oraz mniejsze obciążenia pracy aktywów konwencjonalnych (pogorszenie rentowności, konieczne nakłady na modernizacje lub konieczność odstawienia starych jednostek wytwórczych z uwagi na wejście do systemu nowych wysokosprawnych bloków oraz z uwagi na wymogi BAT).
 • Utrata wolumenu i rentowności Segmentu Sprzedaż, szczególnie w B2B.
 • Presja na ceny energii przy rosnących wolumenach wymiany transgranicznej.
 • Wzrost kosztów i ograniczenie dostępności finansowania.
 • Wzrost cen towarów i usług negatywnie wpływający na efektywność inwestycyjną.

Klient

Szanse Zagrożenia
 • Przewaga konkurencyjna w zakresie jakości obsługi klienta.
 • Segmentacja klientów i oferowanie dodatkowych produktów zgodnie z oczekiwaniami klientów.
 • Rosnąca świadomość i oczekiwania klienta w kierunku kompleksowej, spersonalizowanej oferty dodatkowych usług i produktów (większe uproduktowienie klientów).
 • Poszerzenie oferty usług dla klientów w oparciu o posiadane kompetencje i zaufanie do marki TAURON.
 • Wzrost poprzez koncentrację na kliencie niegenerującym dużych inwestycji kapitałowych.
 • Rozwój nowoczesnych i zintegrowanych kanałów sprzedaży oraz obsługi klienta.
 • Nowe kompetencje i modele biznesowe w oparciu o działalność badawczo-rozwojową.
 • Utrzymanie trendu wzrostowego zużycia energii elektrycznej przez odbiorców końcowych.
 • Budowa kompetencji i przewag konkurencyjnych w nowych obszarach działalności.
 • Możliwa utrata klientów związana ze wzrostem liczby konkurentów oferujących klientom podobne produkty oraz ze względu na niskie bariery wejścia na rynek sprzedaży energii elektrycznej, a także ograniczeniem w tworzeniu spersonalizowanej oferty na skutek wdrożenia unijnych regulacji dot. ochrony danych osobowych (RODO).
 • Spadek lojalności klientów – aktywne działania konkurencji.
 • Większa świadomość i wymagania klientów odnośnie do jakości obsługi i oferty produktowej.
 • Niezależność energetyczna odbiorców (prosumenci, wyspy energetyczne, magazyny energii, klastry).
 • Tendencja do budowy własnych źródeł wytwarzania przez odbiorców energochłonnych jako wynik ograniczania kosztów energii elektrycznej.
 • „Ucieczka emisji” – przenoszenie działalności gospodarczej do innych krajów ze względu na koszt energii.
 • Poniesienie wysokich nakładów na wdrażanie nowych platform obsługi oraz rozwój kanałów kontaktu.
 • Rosnące koszty obsługi wynikające m.in. z oczekiwań finansowych pracowników, problemy w zapewnieniu odpowiedniej jakości obsługi.

Technologie

Szanse Zagrożenia
 • Postępujący i zauważalny spadek cen technologii odnawialnych.
 • Rozwój technologii magazynowania, technologii inteligentnych i związanych z wytwarzaniem rozproszonym.
 • Dodatkowe usługi dla klientów związane z nowymi technologiami (internet rzeczy, taryfy dynamiczne, wirtualne elektrownie).
 • Opracowanie i wdrożenie (komercjalizacja) własnych innowacyjnych rozwiązań dających przewagę konkurencyjną.
 • Konieczność dostosowania sieci do wzrostu generacji rozproszonej (przepływy dwukierunkowe).
 • Pojawienie się nowych, konkurencyjnych kosztowo technologii wytwarzania energii elektrycznej w państwach sąsiadujących z Polską.
 • Rosnąca ilość cyberzagrożeń oraz infrastruktury podatnej na takie ataki.
 • Duża liczba standardów komunikacji, problemy z zapewnieniem oczekiwanych celów dla realizowanych projektów.

Wyniki wyszukiwania: