Zrównoważony rozwój

Fundamentalnym założeniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w TAURONIE jest oparcie sukcesu przedsiębiorstwa na jego długofalowym, zrównoważonym rozwoju. Przejawem dojrzałego podejścia do zarządzania w TAURONIE jest integrowanie, już na poziomie strategicznym, czynników finansowych i pozafinansowych, w tym aspektów ochrony środowiska, wpływu społecznego i ładu organizacyjnego. Wynika to z przekonania, że biznes, aby mógł istnieć i rozwijać się, powinien być prowadzony w sposób uwzględniający zarówno aspekty ekonomiczne, jak i interes społeczny czy ekologiczny, a między każdym z nich musi zachodzić równowaga.

image/svg+xml

Równowaga to fundament wzrostu.

W związku z powyższym nasze cele rozwojowe stanowią wiązkę opartą na modelu 3P – odnoszącym się zarówno do zysku ekonomicznego (profit), ludzi związanych z firmą (people) oraz troski o ekologiczny wymiar działalności (planet). W TAURONIE postulat dążenia do zrównoważonego rozwoju realizuje w praktyce Strategia Zrównoważonego Rozwoju, uzupełniająca biznesową Strategię Grupy i kładąca jednocześnie nacisk na istotne kwestie, których horyzont sięga dalej niż horyzont Strategii Biznesowej. Strategia Zrównoważonego Rozwoju podkreśla jeszcze silniej wyzwania w zakresie klientocentryczności rozumianej jako zorientowanie i otwartość na klienta oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa i jakości dostaw produktów i usług oraz dbałości o rozwój innowacyjności, która dotyka aspektów pracowniczych, społecznych i środowiskowych. W naszym rozumieniu zrównoważony rozwój to możliwość opisania naszej działalności kompleksowo, uwzględniając zarówno kwestie biznesowe i techniczne, jak i nasze oddziaływanie na naszych klientów oraz lokalne społeczności i środowisko naturalne. Nasza działalność biznesowa wpływa na te obszary, a transparentne opisanie naszych starań w każdym wymiarze, w tym w krótkim, średnim i długim okresie, pozwala zbudować prawidłowy i rzetelny przekaz dla odbiorcy zewnętrznego i wewnętrznego.

Zrównoważony rozwój Grupy TAURON obejmuje prowadzone przez nas działania we wszystkich aspektach działalności Grupy, zgodnie z wytyczonymi szeroko rozumianymi kierunkami społeczno-biznesowymi. Przyjęte i realizowane w Grupie inicjatywy zrównoważonego rozwoju oraz mierniki potwierdzające ich realizację są konsekwentnie wdrażane i wspomagają osiąganie biznesowych celów Strategii Grupy.

image/svg+xml

Wyróżniliśmy pięć obszarów priorytetowych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju TAURONA. Są to:

  • niezawodność i jakość dostaw produktów i usług do klienta;
  • zorientowanie na klienta;
  • bezpieczeństwo pracy;
  • kultura etyczna i zaangażowanie pracowników;
  • ochrona środowiska oraz partnerstwo społeczno-biznesowe.

Nasza Grupa, dążąc do osiągania celów biznesowych, jednocześnie mocno koncentruje się na zrównoważonym rozwoju, tym samym świadomie bierzemy na siebie odpowiedzialność za nasze plany i działania oraz ich skutki dla pracowników, ich rodzin, społeczności lokalnych, klientów i dostawców. Mając świadomość tego, że zrównoważony rozwój to inwestycja, która przynosi wymierne korzyści – dzisiaj i w przyszłości, w każdym z wyróżnionych obszarów zrównoważonego rozwoju, przyjęliśmy zobowiązania, do których realizacji konsekwentnie dążymy.

Klienci

Działania rozwojowe Grupy TAURON nie byłyby skuteczne bez konsekwentnego, zrównoważonego budowania pozytywnych relacji z naszymi klientami.  Dobre relacje z klientami to w pierwszej kolejności działania naszych pracowników, a kluczowym elementem budowania tych relacji jest troska o najwyższe standardy, obsługi, jak i kompleksowość i jakość kierowanej do nich oferty. Miernikami efektywności podejmowanych przez nas działań są wzrost lojalności i zadowolenia klientów czy spadek ilości reklamacji.

Więcej

Pracownicy, innowacje i BHP

Bierzemy odpowiedzialność również za nasze plany i działania w obszarze związanym z pracownikami. W TAURONIE wiemy, że kapitał ludzki, będąc elementem niezwykle trudnym do skopiowania, stanowi istotne źródło przewagi konkurencyjnej. Pracownicy są najważniejszym kapitałem firmy, dlatego dbamy o ich rozwój i bezpieczeństwo pracy. Dzięki temu nie tylko tworzymy przyjazne środowisko w miejscu pracy, ale również wpływamy na wzrost innowacyjności firmy i zapobiegamy luce pokoleniowej. Tylko innowacyjne przedsiębiorstwa przyciągną do siebie najlepszych pracowników, gwarantując im nie tylko stabilne zatrudnienie, ale również, a może przede wszystkim możliwość rozwoju zawodowego. Takie podejście pozwala nam już dzisiaj przygotować się do energetyki jutra i być liderem zmian.

Więcej

Środowisko

Z uwagi na charakter swojej działalności najwięcej wyzwań w ramach zrównoważonego rozwoju zidentyfikowaliśmy w kierunku dotyczącym ochrony środowiska. Korzystamy z zasobów, ale ze względu na troskę o obecne i przyszłe pokolenia, a także perspektywy funkcjonowania Grupy TAURON w przyszłości, dążymy do tego, by robić to w sposób odpowiedzialny. W tym celu zarządzamy aspektem środowiskowym w oparciu o efektywne gospodarowanie, odzysk i powtórne wykorzystanie zasobów, wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego (ISO, EMAS), inwestowanie w nowoczesne technologie, ciągłe modernizowanie aktywów produkcyjnych, optymalizowanie procesów produkcji, podnoszenie efektywności wykorzystywania zasobów, edukowanie społeczeństwa i stawianie wymagań dostawcom.

Społeczności

Przywiązujemy również szczególną wagę do właściwego wywiązywania się z roli odpowiedzialnego członka społeczności, w której działamy. Nasze działania prospołeczne adresujemy szeroko, proporcjonalnie do zasięgu naszej aktywności biznesowej, prowadząc je zarówno na poziomie Grupy, jak i na poziomie poszczególnych Spółek. W ramach tych działań powstają dedykowane społecznościom lokalnym programy, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, głównie w zakresie środowiska, bezpieczeństwa oraz edukacji. Podejście zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju ma ogromny wpływ na budowę spójnej wizji opartej o wartości, zaś w wymiarze biznesowym na kreacje wartości marki w oczach grup społecznych.

Wyniki wyszukiwania: