Tabele GRI

ŚRODOWISKO

Zainstalowana moc w MW według rodzaju wykorzystywanego paliwa Łącznie
2017 2018
Węgiel kamienny 5 314 6 367
Gaz ziemny i koksowniczy 160 160
Biomasa 215 381
Olej opałowy 132 132
Energia wiatru 201 201
Energia wodna 139 133

Zainstalowana moc w podziale na typy jednostek wytwarzania Łącznie
2017 2018
Elektrownie (MWe) 4 631 4 625
Elektrownie (MWt) 1 237
Elektrociepłownie (MWe) 347 347
Elektrociepłownie (MWt) 1 014 1 014
Ciepłownie (MWt) 169 151

Zainstalowana moc w MW według rodzaju wykorzystywanego paliwa TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ciepło
TAURON
Ekoenergia
TAURON Czatkowice Łącznie
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Węgiel kamienny 4 186 MWe nie raportowano 4 186 MWe
1071 MWt
307 MWe
815 MWt
307 MWe
797 MWt
0 0 6 6 5 314 6 367
Gaz ziemny i koksowniczy 0 0 160 MWt 160 MWt 0 0 0 0 160 160
Biomasa 105 Mwe nie raportowano 105 Mwe
166 MWt
40 Mwe
70 MWt
40 Mwe
70 MWt
0 0 0 0 215 381
Olej opałowy 0 0 132 MWt 132 MWt 0 0 0 0 132 132
Energia wiatru 0 0 0 0 201 201 0 0 201 201
Energia wodna 0 0 0 0 139 133 0 0 139 133

Zainstalowana moc w podziale
na typy jednostek wytwarzania
TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ciepło
TAURON Ekoenergia TAURON Czatkowice Łącznie
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Elektrownie (MWe) 4 291 4 291 0 0 340 334 0 0 4 631 4 625
Elektrownie (MWt) nie raportowano 1 237 0 0 1 237
Elektrociepłownie (MWe) 0 0 347 347 0 0 0 0 347 347
Elektrociepłownie (MWt) 0 0 1 014 1 014 0 0 0 0 1 014 1 014
Ciepłownie (MWt) 0 0 163 145 0 0 6 6 169 151

Łącznie
2017 2018
Surowce nieodnawialne*
Węgiel netto [tony] 8 447 691 7 271 605
Węgiel produkcja netto [tony] 6 449 799 5 012 091
Muł [tony] 263 352 311 511
Gaz ziemny [m3] 9 433 495 8 413 515
Olej opałowy [tony] 43 664 30 642
Olej napędowy [m3] 9 701 9 942
Wapień [tony] 360 891 316 793
Wapień produkcja [tony] 1 580 844 1 561 433
Łączne zużycie (produkcja) [m3] 9 443 196 8 423 457
surowców nieodnawialnych [tony]  17 146 241 14 504 075
Surowce odnawialne
Agro [tony] 98 039 71 189
Leśna [tony] 300 802 238 742
Łączne zużycie surowców odnawialnych [tony] 398 841 309 931

 

TAURON
Wydobycie
Kopalnia Wapienia
Czatkowice
TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ciepło
TAURON Dystrybucja Łącznie
Surowce nieodnawialne
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Węgiel netto [tony] 0 0 735 623 7 492 677 6 289 352 954 280 981 629 0 0 8 447 691 7 271 605
Węgiel produkcja netto [tony] 6 449 799 5 012 091 0 0 0 0 0 0 0 0 6 449 799 5 012 091
Muł [tony] 0 0 0 0 160 965 203 099 102 387 108 412 0 0 263 352 311 511
Gaz ziemny [m3] 0 0 2 182 275 1 886 200 2 066 580 2 437 050 5 184 640 4 090 265 0 0 9 433 495 8 413 515
Olej opałowy [tony] 0 0 0 40 022 28 876 3 642 1 766 0 0 43 664 30 642
Olej napędowy [m3] 643 557 1 013 890 652 626 3 919 4 170 3 475 3 699 9 701 9 942
Wapień [tony] 0 0 0 0 317 230 260 042 43 661 56 751 0 0 360 891 316 793
Wapień produkcja [tony] 0 0 1 580 844 1 561 433 0 0 0 0 0 0 1 580 844 1 561 433
Łączne zużycie surowców nieodnawialnych [m3] 643 557 2 183 288 1 887 090 2 067 232 2 437 676 5 188 559 4 094 435 3 475 3 699 9 443 196 8 423 457
[tony] 6 449 799 5 012 091 1 581 579 1 562 056 8 010 893 6 781 370 1 103 970 1 148 558 0 0 17 146 241 14 504 075
Surowce odnawialne
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Agro [tony] 0 0 0 0 89 062 52 194 8 977 18 995 0 0 98 039 71 189
Leśna [tony] 0 0 0 0 269 952 159 624 30 850 79 118 0 0 300 802 238 742
Łączne zużycie surowców odnawialnych [tony] 0 0 0 0 359 014 211 818 39 827 98 113 0 0 398 841 309 931

Energia elektryczna [GWh] Ciepło [GJ]
2017 2018 2017 2018
Węgiel kamienny 14 840 13 423 9 223 147 8 646 762
Muł 172 217 231 893 275 556
Gaz ziemny i koksowniczy 4,23 3,73 174 381 145 073
Biomasa 386 300 446 391 491 707
Energia wiatru 485 381 0 0
Energia wodna 426 298 0 0
Paliwa ciekłe 148 112 152 816 70 211
Suma 16 462 14 735 10 228 629 9 629309

TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia Łącznie
Energia elektryczna [GWh] Ciepło [GJ] Energia elektryczna [GWh] Ciepło [GJ] Energia elektryczna [GWh] Ciepło[GJ] Energia elektryczna [GWh] Ciepło [GJ]
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Węgiel kamienny 13 512 12 018 2 986 659 2 924 403 1 328 1 404 6 236 488 5 722 359 0 0 0 0 14 840 13 423 9 223 147 8 646 762
Muł 103 141 87 452 128 410 70 76 144 441 147 146 0 0 0 0 172 217 231 893 275 556
Gaz ziemny i koksowniczy 4 4 21 253 37 111 0 0 153 128 107 962 0 0 0 0 4 3,7 174 381 145 073
Biomasa 363 230 241 984 237 595 24 70 204 407 254 113 0 0 0 386 300 446 391 491 707
Energia wiatru 0 0 0 0 0 0 0 0 485 381 0 0 485 381 0 0
Energia wodna 0 0 0 0 0 0 0 0 426 298 0 0 426 298 0 0
Paliwa ciekłe 147 111 44 657 25 103 1 1 108 159 45 108 0 0 0 0 148 112 152 816 70 211
Suma 14 129 12 503 3 382 006 3 352 621 1 422 1 553 6 846 623 6 276 688 911 679 0 0 16 462 14 735 10 228 629 9 629 309

1. Całkowite zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych (własnych i zakupionych)

[GJ] TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ciepło
Tauron Wydobycie TAURON Ekoenergia Kopalnia Wapienia Czatkowice Łącznie
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
węgiel 149 450 896 129 063 094 18 699 930 19 016 246 0 0 0 0 17 635 14 650 168 168 461 148 093 990
gaz ziemny i koksowniczy 74 533 87 811 189 615 148 967 0 0 0 0 88 099 76 146 352 247 312 924
muł 1 223 125 1 637 419 789 209 876 425 0 0 0 0 0 0 2 012 334 2 513 845
olej opałowy 1 647 052 1 188 027 155 550 73 423 0 0 0 0 0 0 1 802 602 1 261 450
paliwa ciekłe 23 535 22 626 141 554 150 620 23 236 20 121 1 352 1 658 44 176 46 464 233 853 241 489
Suma 152 419 140 131 998 978 19 975 858 20 265 681 23 236 20 121 1 352 1 658 149 910 137 260 172 569 496 152 423 698

2. Całkowite zużycie energii ze źródeł odnawialnych

[GJ] TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ciepło
Tauron
Wydobycie
TAURON
Ekoenergia
Kopalnia Wapienia Czatkowice Łącznie
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
biomasa 4 235 275 2 704 730 409 600 1 067 995 0 0 0 0 0 0 4 644 875 3 772 725
energia wiatrowa 0 0 0 0 0 0 120 787 118 554 0 0 120 787 118 554
energia wodna 0 0 0 0 0 0 24 040 18 959 0 0 24 040 18 959
Suma 4 235 275 2 704 730 409 600 1 067 995 0 0 144 827 137 513 0 0 4 789 702 3 910 238

3. Całkowite zużycie w energii (zakupionej i własnej) w podziale na jej rodzaje

[GJ] TAURON Wytwarzanie TAURON
Ciepło
TAURON
Wydobycie
TAURON Ekoenergia Kopalnia Wapienia Czatkowice Łącznie
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
energia elektryczna 5 956 117 5 051 306 790 446 925 654 1 409 210 1 356 857 11 941 150 611 88 849 87 389 8 256 563 7 571 817
energia cieplna 829 579 820 243 223 442 214 301 289 412 273 316 1 147 993 11 235 6 832 1 354 815 1 315 685
Suma 6 785 696 5 871 549 1 013 888 1 139 955 1 698 622 1 630 173 13 088 151 605 100 084 94 221 9 611 378 8 887 502

4. Sprzedaż energii (netto pomniejszona o potrzeby własne)

[GJ] TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ciepło
TAURON Wydobycie TAURON
Ekoenergia
Kopalnia Wapienia Czatkowice Łącznie
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
energia elektryczna 51 880 248 44 196 612 5 119 184 5 587 389 0 0 3 280 606 2 444 138 0 0 60 280 038 52 228 138
energia cieplna 3 271 299 3 352 621 6 846 623 6 276 688 0 0 0 0 0 0 10 117 922 9 629 309
Suma 55 151 547 47 549 233 11 965 807 11 864 077 0 0 3 280 606 2 444 138 0 0 70 397 960 61 857 447

5. Całkowite zużycie energii przez organizację

[GJ] TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ciepło
TAURON
Wydobycie
TAURON
Ekoenergia
Kopalnia Wapienia Czatkowice Łącznie
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
całkowite zużycie energii przez organizację 108 288 564 93 026 024 9 433 539 10 609 555 1 721 858 1 650 294 -3 121 339 -2 153 362 249 994 231 481 116 572 617 103 363 991

 

TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ciepło
TAURON
Ekoenergia
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Wskaźnik energochłonności 11,12% 11,02% 7,23% 8,29% 4,61% 5,87%

 

Suma
2017 2018
Emisja związana z wytwarzaniem energii elektrycznej 15 410 568 13 527 386
Emisja związana z wytwarzaniem ciepła 1 166 062 1 075 028
Emisja z wycieków gazów, w tym związana z wystąpieniem awarii 1 644,5 513
Emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów 25 966 26 796
Suma emisji bezpośrednich 16 604 240 14 629 722
Emisja biogenna 446 862 358 247

Emisja gazów cieplarnianych [tCO2]
Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ciepło
TAURON Wydobycie TAURON Dystrybucja Łącznie
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Emisja związana z wytwarzaniem energii elektrycznej 0 0 14 364 363 12 357 821 1 046 205 1 169 565 0 0 0 0 15 410 568 13 527 386
Emisja związana z wytwarzaniem ciepła 5 909 5 002 292 389 308 881 867 764 761 145 0 0 0 0 1 166 062 1 075 028
Emisja z wycieków gazów, w tym związana z wystąpieniem awarii 0 0 1 115,0 369,0 0 0 21,1 9,4 508,4 134,2 1 644,5 512,6
Emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów 2 711 2 382 1 744 1 677 10 489 11161 1 722 1677 9 300 9900 25 966 26 796
Suma emisji bezpośrednich 8 620 7 384 14 659 611 12 668 748 1 924 458 1 941 871 1 743 1 686 9 808 10 034 16 604 240 14 629 722
Emisja biogenna 0 0 403 406 245 420 43 456 112 827 0 0 0 0 446 862 358 247

Inicjatywa Charakter inicjatywy obowiązkowa (wynikająca z przepisów prawnych) /dobrowolna Redukcja gazów cieplarnianych [tCO2]
TAURON Wytwarzanie Zmiana rodzajów stosowanych paliw – konwersja kotłów do spalania wyłącznie biomasy (Stalowa Wola, Jaworzno II), dobrowolna 240 916
Kopalnia Wapienia Czatkowice Modernizacja systemu grzewczego dobrowolna 1 500
TAURON
Ciepło
Zastąpienie paliw kopalnych – eksploatacja kotłów opalanych wyłącznie biomasą lub współspalanie biomasy w kotłach dobrowolna 112 827
Suma redukcji 355 243

Łącznie
2017 2018
NOx 16 104 589 12 789 663
SOx 16 910 919 12 938 915
Pył całkowity 1 000 960 772 019
Inne 36 999 964 38 161 165
Suma wszystkich emisji do powietrza [kg] 71 016 433 64 661 762

Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ciepło
TAURON
Wydobycie
Łącznie
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
NOx 6 152 5 210 14 485 925 11 169 299 1 612 498 1 577 445 15 37 709 16 104 589 12 789 663
SOx 3 416 3 139 13 385 534 9 583 254 3 521 953 3 297 267 17 55 255 16 910 919 12 938 915
Pył całkowity 13 594 11 713 736 302 482 051 220 287 230 080 30 777 48 175 1 000 960 772 019
Inne 0 0 7 307 845 10 012 298 1 976 199 2 010 406 27 715 921 26 138 461 36 999 964 38 161 165
Suma wszystkich emisji do powietrza [kg] 23 162 20 062 35 915 605 31 246 902 7 330 937 7 115 198 27 746 729 26 279 600 71 016 433 64 661 762

2017 2018
Ponowne wykorzystanie 2,1 6,1
Recykling 343 414
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 98 313
Unieszkodliwianie 86 119
Magazynowanie 18 11
Inne 57 48
Całkowita waga odpadów  604 911

2017 2018
Ponowne wykorzystanie 0,0 0,0
Recykling 2 374 4 852
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 3 203 002 2 756 235
Unieszkodliwianie 1 813 1 965
Składowanie 4 639 4 823
Magazynowanie 143 738 146 282
Kompostowanie 0 0
Inne 184 498,8 189 439,4
Całkowita waga odpadów 3 540 064 3 103 596

Waga odpadów niebezpiecznych [tona]
Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Wydobycie
TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Dystrybucja Łącznie
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Ponowne wykorzystanie 0,0 0,0 2,1 6,1 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2,1 6,1
Recykling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 342,6 414,0 343 414
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 0,0 0,0 71,3 90,7 14,0 7,4 2,4 13,0 0,0 0 10,8 202,0 98 313
Unieszkodliwianie 0,0 0,0 2,1 2,7 4,0 2,9 1,0 2,0 0,0 0 78,8 111,0 86 119
Magazynowanie 0,0 0,0 9,4 6,0 3,1 5,4 6,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 18 11
Inne 39,8 20,4 0,0 0,0 14,7 25,2 0,0 0,0 2,5 2,1 0,0 0,0 57 48
Całkowita waga odpadów  39,8 20,4 84,8 105,6 35,7 40,9 9,4 15,0 2,5 2,1 432,3 727,0 604 911

Waga odpadów innych niż niebezpieczne [tona]
Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON Wytwarzanie TAURON
Wydobycie
TAURON
Ciepło
TAURON Ekoenergia TAURON Dystrybucja Łącznie
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Ponowne wykorzystania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
Recykling 0 0 397 180 0 0 100 0 0 0 1 876 4 672 2 374 4 852
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 178 189 1 917 565 1 098 911 1 027 736 1 370 942 257 340 284 818 0 0 183 1 374 3 203 002 2 756 235
Unieszkodliwianie 0 0 1 190 379 329 337 11 8 0 0 283 1 241 1 813 1 965
Składowanie 0 0 4 639 4 823 0 0 0 0 0 0 0 0 4 639 4 823
Magazynowanie 0 0 612 656 140 101 140 356 3 025 5 270 0 0 0 0 143 738 146 282
Kompostowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inne 821 243 913 2 965 182 522 186 160 0 0 243 72 0 0 184 499 189 439
Całkowita waga odpadów 998 432 1 925 315 1 107 914 1 350 689 1 697 795 260 476 290 096 243 72 2 342 7 287 3 540 064 3 103 596

 

DYSTRYBUCJA, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

2018
Kategorie inwestycji Rodzaj inwestycji – nazwa inwestycji (w podziale na kategorie w tabeli) Opis inwestycji Koszty (poniesione w związku z realizacją inwestycji) PLN
Efektywność energetyczna zastąpienie obecnego systemu opartego na jednej centralnej kotłowni parowej opalonej miałem systemem dedykowanych kotłowni gazowych 1 700 289
Modernizacja urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych. Wymiana dwóch pomp dołowych wraz z silnikami na pompy o wyższej efektywności energetycznej a poziomie 500 m w Zakładzie Górniczym Sobieski. 2 734 000
Suma kosztów w kategorii  4 434 289
Technologie energii odnawialnej Mikrosieci Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej 143 336
Dostosowanie EW Lubachów do pracy w układzie Elektrowni Wirtualnej poprzez modernizację generatorów Przystosowanie niezbędnej infrastruktury elektrowni wodnej Lubachów do pracy w układzie Elektrowni Wirtualnej poprzez: modernizację TZ-1 i TZ-3 oraz modernizację rozdzielni 20 kV. 951 000
Suma kosztów w kategorii  1 094 336
Dystrybucja energii systemy informatyczne wspomagające zarządzanie dystrybucję energii Dostosowanie SCADA nN do współpracy z systemem ZMS w OGL, Budowa i wdrozenie SZMS,Budowa sytemu KPP i rzeczywiste przypisanie klientów do Stacji SN/nN, SYNDIS SCADA WN, Moduł wyszukiwarki awarii w subdomenie, Prace rozwojowe aplikacji Oracle BI, Rozwój funkcjonalności modułów okołoskadowych, CSS, PWI, MABI, SCADA CIM SN, Rozwoj SZMS, System do wspomagania zarzadzania stratami energii elektrycznej w TD S.A., Elektroniczny dziennik operacyjny, SOP, ELIOT, Wirtualny Agent na linii 991, Wdrozenie Oracle BI dla FM frameLOGIC, Wdrozenie systemu automatycznej edycji i aktualizacji systemu SCADA nN, Wdrożenie SZMS na obszarze Gliwic-etap II, REZIP 25 041 830
jakość energii SMJEE, SOPJEE 982 860
poprawa diagnostyki sieci Optymalizacja różnicy bilansowej, Modemy GPRS na potrzeby projektu ZSDS, ZSDS 1 919 910
Systemy wspomagające pracę brygad Rozwój systemu do wspomagania zarządzania pracą brygad wykonawczych, Wdrożenie aplikacji Moduł AUMS ADO – akwizycja Inkasencka dla urządzeń przenośnych na platformie Android, Zakup urządzeń mobilnych – obsługa zleceń obsługi technicznej (OT) 1 366 030
Analizy techniczne Analiza wpływu zwarć i przełączeń ruchowych w sieciach SN na narażenia izolacji oraz parametry jakości energii elektrycznej. Zakłócenia elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości w paśmie 2-150 kHz w sieci nN. Wykorzystanie pomiarów z liczników bilansujących w stacjach SN/nN do wykrycia braku fazy po stronie SN, Przeprowadzenie oceny metrologicznej liczników energii elektrycznej wykorzystywanych w układach pomiarowych energii elektrycznej 268 000
Automatyzacja pracy sieci dystrybucyjnej Aktualizacja i rozbudowa systemu monitorowania Fault Management, Automatyzacja procesów prowadzenia planów ograniczeń, Automatyzacja procesu przekazywania danych z systemu ADO do billingów, FDiR, DOL, Wykorzystanie układów bilansujących na stacjach SN nN do prowadzenia ruchu sieci, Testowanie urządzeń automatyki rozłącznika słupowego typu µUTX, Wykorzystanie układów bilansujących do prowadzenia ruchu. Wykorzystanie układów bilansujących do prowadzenia ruchu, SMiWUZ Rozwój systemu do wspomagania zarządzania pracą brygad wykonawczych, Wdrożenie aplikacji Moduł AUMS ADO – akwizycja Inkasencka dla urządzeń przenośnych na platformie Android, Zakup urządzeń mobilnych – obsługa zleceń obsługi technicznej (OT)
Suma kosztów w kategorii  Analizy techniczne Analiza wpływu zwarć i przełączeń ruchowych w sieciach SN na narażenia izolacji oraz parametry jakości energii elektrycznej. Zakłócenia elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości w paśmie 2-150 kHz w sieci nN. Wykorzystanie pomiarów z liczników bilansujących w stacjach SN/nN do wykrycia braku fazy po stronie SN, Przeprowadzenie oceny metrologicznej liczników energii elektrycznej wykorzystywanych w układach pomiarowych energii elektrycznej
Technologie przesyłu i dystrybucji (np. mikrosiatki, inteligentne sieci) Obrazowanie linii napowietrznych System oblotów linii napowietrznych WN i SN, System oblotów linii napowietrznych WN i SN – etap II Aktualizacja i rozbudowa systemu monitorowania Fault Management, Automatyzacja procesów prowadzenia planów ograniczeń, Automatyzacja procesu przekazywania danych z systemu ADO do billingów, FDiR, DOL, Wykorzystanie układów bilansujących na stacjach SN nN do prowadzenia ruchu sieci, Testowanie urządzeń automatyki rozłącznika słupowego typu µUTX, Wykorzystanie układów bilansujących do prowadzenia ruchu. Wykorzystanie układów bilansujących do prowadzenia ruchu, SMiWUZ
Obszary modelowe Przebudowa stacji 110/20 kV R-16 Oborniki Śląskie – szyna procesowa 3 906 530
Dostawa układu magazynowania energii do EW Lubachów wraz z pracami towarzyszącymi Magazyn energii elektrycznej będący częścią projektu budowy Elektrowni Wirtualnej. Magazyn energii ma za zadanie magazynowanie energii elektrycznej w czasie nadprodukcji energii w zintegrowanych ze sobą odnawialnych źródłach energii elektrycznej i oddawanie jej do sieci. Istotne parametry: moc znamionowa: 500 kVA, moc czynna/bierna: 500 kW. Inwestycja w 2018 r. obejmowała: dokumentację projektową, dostawę ogniw bateryjnych oraz inwertera 829 394
Nowe technologie do ograniczenia przerw Mobilne urządzenie zasilające MUZ, System serwisowej linii kablowej SN TFEasyLine MVC, Przyczepa kablowa do systemu serwisowej linii kablowej 4 525 700
Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej
Suma kosztów w kategorii  12 252 014
Zaawansowane technologie (przechowywanie, odzysk itd.) Projekt e-BUS Magazynowanie energii w mobilnej infrastrukturze 7 281 980
Systemy magazynowania energii na potrzeby OSD ESS Cieszanowice, sESS, EPRI 1 783 380
Hybryda+   – Hybrydowy system ograniczenia emisji składników kwaśnych i popiołów lotnych ze spalin Celem projektu jest przebadanie w warunkach instalacji demonstracyjnej filtra hybrydowego zabudowanego w miejsce elektrofiltra. Filtr hybrydowy z zachowaną pierwszą strefą elektrofiltra, ze strefą aglomeracji elektrostatycznej i dozowaniem i recyrkulacją sorbentu suchego, w  ostatniej strefie z zabudowanym filtrem workowym jest rozwiązaniem kompaktowym, w którym wszystkie elementy są zabudowane w obrysie jednej komory. Dzięki takiemu rozwiązaniu ogranicza się miejsce konieczne do zabudowy reaktora oraz kanałów spalin, co byłoby konieczne w instalacji półsuchego odsiarczania z elektrofiltrem i filtrem tkaninowym. Tym samym cecha ta odpowiada na zapotrzebowanie rynku na uniwersalne i elastyczne rozwiązanie umożliwiające modernizację już istniejących lub nowych instalacji. Ponadto kompaktowość rozwiązania umożliwia instalację urządzenia, w miejscach, w których warunki lokalizacyjne lub istniejąca infrastruktura uniemożliwia rozbudowę lub modernizację 10 760
Układ metanizacji CO2 do magazynowania energii elektrycznej poprzez produkcję SNG Realizacja międzynarodowego projektu dotyczącego zmiany CO2 w syntetyczny naturalny gaz ziemny. Głównym celem projektu CO2-SNG jest opracowanie zaawansowanego elastycznego reaktora metanizacji oraz instalacji CO2-SNG umożliwiających magazynowanie nadwyżkowej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Z naukowych i technologicznych punktów widzenia projekt ma na celu: budowę i walidację modułowego reaktora metanizacji o docelowej wydajności 22,5 Nm3/h gazu wlotowego do pierwszego stopnia reaktora, ustalenie metodologii przeprowadzania symulacji procesów zachodzących w reaktorze metanizacji, który będzie zwalidowany na podstawie wyników doświadczalnych, zaprojektowanie, budowę i walidację w skali pilotowej instalacji CO2-SNG (wraz z reaktorem o docelowej wydajności 22,5 Nm3/h gazu na wlocie do 1. stopnia reaktora) współpracującej z istniejącą jednostką wychwytywania CO2 w Elektrowni Łaziska, ocenę elastyczności modułowego reaktora w zakresie od 20% –100% przepływu gazu na wlocie, zademonstrowanie stabilnej sprawności reaktora przy zmiennym przepływie gazu, walidację teoretycznych i eksperymentalnych parametrów pracy reaktora oraz zrozumienie dynamicznego zachowania reaktora w ciągu trzech reżimów pracy: rozruch reaktora, wyłączanie reaktora oraz zmiana przepływu gazu na wlocie, wykazanie długoterminowej trwałości (co najmniej 2 lata) katalizatora. Wykorzystanie ciepła odpadowego z reaktorów w ramach instalacji CO2-SNG, ocenę możliwości skalowania kompletnego systemu CO2-SNG do wartości strumienia gazów odpowiadających strumieniowi CO2 pochodzącemu z bloku węglowego o ekwiwalentnej mocy elektrycznej 1 – 2 MW 2 742 525
PolyGen – „Poligeneracyjny układ komunalny opalany biomasą i paliwami wtórnymi z odpadów”. Dofinansowanie z KIC Celem projektu jest opracowanie rozwiązania technologicznego wypełniającego rynkową niszę przyjaznych środowisku i efektywnych ekonomicznie układów termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla zastosowań mało- i średnioskalowych. Koncepcja opiera się na wykorzystaniu układu poligeneracyjnego wytwarzającego w wyniku zgazowania wybranej frakcji odpadów komunalnych, osadów ściekowych, biomasy oraz węgla, trzy produkty użyteczne: – ciepło grzejne, – energię elektryczną, – syntetyczny gaz ziemny (SNG) 64 321
IFCAMS – Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych Projekt skupia się na opracowaniu systemu kontroli i monitorowania poprawy elastyczności (IFCAMS), który wpływa na elastyczne wykorzystanie bloków węglowych. Oczekuje się, że opracowana technologia pozwoli na to, by elektrownie były skutecznie eksploatowane przy uwzględnieniu nowych wymogów naboru/zrzutu mocy. Zastosowanie IFCAMS wpłynie na skrócenie czasu naboru i zrzutu mocy oraz zmniejszy koszty operacyjne związane z licznymi awariami bloków (dzięki obniżeniu bieżącego minimum technicznego), które są kosztowne i szkodliwe. Ważną zaletą IFCAMS jest to, że umożliwia on elastyczne działanie elektrowni przy minimalnej integracji z istniejącą infrastrukturą. Oznacza to, że technologia opracowana w ramach projektu będzie współdziałać z innymi systemami układów informatycznych poprzez zastosowanie nowych procedur zwiększających współczynnik naboru/zrzutu mocy i zmniejszających jego czas, z opcjonalną i ograniczoną do minimum modyfikacją techniczną kotła oraz wyspy turbinowej. Zaproponowane rozwiązanie zostanie opracowane dla dwóch głównych typów elektrowni: – elektrownie, których elastyczność może zostać zwiększona bez modernizacji, lecz przy założonym zwiększeniu tempa zużycia, – elektrownie, których modyfikacja jest zalecana w celu bezpiecznego zwiększenia ich elastyczności 125 339
TENNESSEE – power to gas (technologia magazynowania energii elektrycznej z wychwytem CO2 ze spalin i jego konwersji do gazu syntetyzowego) Celem projektu jest udoskonalenie procesu magazynowania energii w postaci chemicznej (substytutu gazu ziemnego, ang. SNG), co ma na celu poprawę parametrów eksploatacyjnych instalacji docelowej, głównie poprzez wyższą sprawność elektrolizy wysokotemperaturowej (mniejsze nakłady energetyczne związane z brakiem konieczności odparowania wody w elektrolizerze) oraz zastosowanie węglanowych ogniw paliwowych do wychwytu CO2 ze spalin, co nie wymaga dostarczenia do układu wychwytu, energii z elektrowni (np. w postaci pary wodnej pobranej z upustu turbiny). Dodatkowo obie wprowadzane innowacje pracują na prądzie stałym oraz w zbliżonym zakresie temperatur, co daje możliwości ich integracji od strony cieplnej i elektrycznej 159 256
Wytwarzanie wody zdemineralizowanej do uzupełniania obiegu wodno-parowego metodami elektromembranowymi Celem projektu jest opracowanie technologii elektromembranowego wytwarzania wody zdemineralizowanej do uzupełniania obiegu wodno-parowego, spełniającej najwyższe wymagania wody do zasilania kotłów przy kosztach jednostkowych mniejszych niż przy stosowaniu obecnych technologii i przy znacznie mniejszym zużyciu chemikaliów i mniejszej ilości ścieków 382 626
Suma kosztów w kategorii  12 550 186
Innowacyjne usługi powiązane (np. zdalne liczniki) Inteligentne opomiarowanie Licencje dla liczników na potrzeby systemu HES, MDM wdrożenie, Rozbudowa funkcjonalności Centralnej Bazy Pomiarów w TD SA, Rozbudowa Modułu Bilansującego (OBI), Smart City Wrocław, Pilotaż technologii LTE Cat. M1 w zakresie implementacji w systemach transmisji danych układów pomiarowych, MDM, Odczyt liczników energii elektrycznej oraz liczników innych mediów z wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjnych w zakresie optymalizacji kosztów odczytu danych pomiarowych liczników komunalnych 3 997 480
BOEMAT – Opracowanie zaawansowanej technologii do monitoringu i predykcyjnej analizy stanu technicznego kotła w celu zwiększenia niezawodności jednostki kotłowej Geneza projektu związana jest z koniecznością poprawy dyspozycyjności bloku 460 MWe. Opracowywane technologie powinny w zdecydowany sposób zwiększyć skuteczność oraz zmniejszyć koszty diagnostyki powierzchni wymiany ciepła w kotle, wpływając na poprawę jego dyspozycyjności i podnosząc efektywność ekonomiczną jego pracy. Celem projektu jest opracowanie dwóch wzajemnie dopełniających się technologii/narzędzi do zaawansowanej diagnostyki zużycia elementów wymiany ciepła w kotle. Pierwsze rozwiązanie służyłoby do precyzyjnego monitoringu stanu technicznego elementów wymiany ciepła w kotle, mogące pracować w wysokich temperaturach, drugie do analizy i interpretacji uzyskanych wyników w kontekście predykcji zużycia erozyjnego powierzchni ogrzewalnych komory paleniskowej kotła oraz niezbędnych remontów. 18 028
Wdrożenie systemu analityki predykcyjnej w obszarze maszyn krytycznych bloku nr 10 Elektrowni Łagisza. Projekt ma na celu zastosowanie na urządzeniach krytycznych bloku nr 10 systemu analityki predykcyjnej w celu poprawy niezawodności, gotowości technicznej, dyspozycyjności i optymalizacji kosztów remontów oraz bezpieczeństwa maszyn krytycznych. System ma za zadanie poprawić niezawodność, gotowość techniczną, efektywność produkcji oraz bezpieczeństwo maszyn krytycznych eksploatowanych na bloku nr 10 w Elektrowni Łagisza. Strategia predykcyjnego utrzymania ruchu daje możliwość oceny stanu technicznego maszyn, przewidywania ich awarii, jak również pozwala zidentyfikować ich przyczynę na bazie wniosków z analizy danych. System diagnostyczny ma się opierać na głębokim uczeniu maszynowym i będzie sygnalizował możliwość wystąpienia awarii na maszynach krytycznych z wyprzedzeniem, które umożliwi zaplanowanie wyłączenie maszyn i ich naprawę w celu uniknięcia uszkodzeń spowodowanych wystąpieniem awarii. System diagnostyki predykcyjnej ma identyfikować miejsce wystąpienia awarii w obrębie maszyn krytycznych. 568 600
Suma kosztów w kategorii  4 584 108

Kategorie Projektów B+R Rodzaj projektu – nazwa projektu (w podziale na kategorie w tabeli) Opis projektu Wydatki (poniesione w związku z realizacją projektu) PLN
Efektywność energetyczna
Suma kosztów w kategorii
Technologie energii odnawialnej
Suma kosztów w kategorii 0
Dystrybucja energii
Suma kosztów w kategorii 0
Technologie przesyłu i dystrybucji (np. mikrosiatki, inteligentne sieci) Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej Wynikiem realizacji projektu będzie instalacja pilotażowa utworzona w reprezentatywnym obszarze działalności Grupy TAURON oraz szczegółowa dokumentacja techniczna rozwiązania, pozwalająca na jego implementację na rynku polskim i zagranicznym. Zakres prac po stronie TAURON Ekoenergia sp. z o.o. dotyczy opracowania koncepcji technologicznej oraz zaprojektowania i wykonania części wytwórczej energii dotyczącej rozproszonych źródeł OZE oraz przeprowadzenie badań instalacji. 2 597 769
Suma kosztów w kategorii 2 597 769
Zaawansowane technologie (przechowywanie, odzysk itd.) Opracowanie platformy pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej i zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych Przedmiotem projektu są prace B+R ukierunkowane na stworzenie systemu informatycznego w postaci innowacyjnej platformy Elektrowni Wirtualnej, która dzięki zastosowanym funkcjom i algorytmom pozwoli na powiązanie rozproszonych jednostek wytwórczych OZE, sieci teleinformatycznych, systemu zarządzania oraz mechanizmów rynkowych, w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie zagregowanego wolumenu energii 155 135
Suma kosztów w kategorii 155 135
Innowacyjne usługi powiązane (np. zdalne liczniki) Klastry Energii – pilotaż roli koordynatora 187 967
Suma kosztów w kategorii 187 967

SAIFI (liczba przerw / odbiorca / rok) ​
Planowane 0,33
Nieplanowane bez katastrofalnych 2,25
Nieplanowane z katastrofalnymi 2,25
Razem 2,58

Długość linii przesyłowych i dystrybucyjnych 2018 [km]
Linie przesyłowe 44
Linie dystrybucyjne 187 379
Razem 187 423

2018 Naziemne [km] Podziemne [km]
Linie 220 kV 44 0
Linie 110 kV 10 975 139
Linie SN 40 507 24 650
Linie nN 72 600 38 508
Przyłącza nN 33 443 14 128
Linie oświetlenia ulicznego (TDS) 0 1
Linie oświetlenia ulicznego (TD) 9 1
Razem 157 578 77 427

Rodzaj przerw SAIDI (minuty / odbiorcę / rok)​
Planowane 45,35
Nieplanowane bez katastrofalnych 106,95
Nieplanowane z katastrofalnymi 107,18
Razem 152,53

MWh
Straty przesyłowe 0
Straty dystrybucyjne , z wyszczególnieniem przyczyn strat: MWh
Straty techniczne 2 153 860
Straty nietechniczne 187 863
Straty dystrybucyjne ogółem (jeśli nie ma możliwości ich rozdzielenia na techniczne i nietechniczne) 2 341 723
%
% Strat w przesyle i dystrybucji jako procent całkowitej wytworzonej energii 4,18

Typ odbiorcy 2018
Liczba punktów przyłączeń
Obszar sprzedaży
(stan na XII 2018)
Przesył i Dystrybucja
Indywidualny 5 035 829 31 160
Biznes (tu uwzględniamy także instytucje) 424 089 203 015
Razem 5 459 918 234 175

[MW]
Źródło energii inwestycje w trakcie realizacji planowane inwestycje
węgiel kamienny 910 0
węgiel brunatny 0 0
gaz ziemny i gaz koksowniczy 589 216
biomasa 34 545 3 333
Suma  36 044 3 549

MIEJSCE PRACY

Liczba pracowników TAURON Polska Energia Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON
Ciepło
TAURON
Ekoenergia
TAURON
Wydobycie
TAURON
Wytwarzanie
TAURON Obsługa Klienta TAURON
Sprzedaż
TAURON Sprzedaż
GZE
TAURON
Dystrybucja
TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON
Dystrybucja Serwis
Biomasa Grupa TAURON Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Nowe Jaworzno Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON Tauron Serwis Suma
Umowy o pracę
Łączna liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym:  464 275 1 452 178 6 651 2 646 2 427 297 13 7 770 1 521 81 111 4 88 1 311 526 25 815
kobiety 206 43 264 41 640 453 1 782 161 7 1 152 271 32 28 3 5 422 36 5 546
mężczyźni 258 232 1 188 137 6 011 2 193 645 136 6 6 618 1 250 49 83 1 83 889 490 20 269
w tym:
na czas określony (w tym na okres próbny i na zastępstwo): 78 30 54 15 499 48 317 67 1 200 0 6 49 0 0 696 65 2 125
kobiety 38 8 6 3 18 10 254 32 0 34 0 3 13 0 199 9 627
mężczyźni 40 22 48 12 481 38 63 35 1 166 0 3 36 0 497 56 1 498
na czas nieokreślony: 386 245 1 398 163 6 152 2 598 2 110 230 12 7 570 1 521 75 62 4 88 615 461 23 690
kobiety 168 35 258 38 622 443 1 528 129 7 1 118 271 29 15 3 5 223 27 4 919
mężczyźni 218 210 1 140 125 5 530 2 155 582 101 5 6 452 1 250 46 47 1 83 392 434 18 771

Liczba pracowników TAURON Polska Energia Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON
Ciepło
TAURON
Ekoenergia
TAURON
Wydobycie
TAURON
Wytwarzanie
TAURON Obsługa Klienta TAURON
Sprzedaż
TAURON Sprzedaż
GZE
TAURON
Dystrybucja
TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON
Dystrybucja Serwis
Biomasa Grupa TAURON Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Nowe Jaworzno Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON Tauron Serwis Suma
Pracownicy zatrudnieni na innych zasadach niż umowa o pracę
Łączna liczba pracowników zatrudnionych na innych zasadach niż umowa o pracę:  24 18 11 8 263 111 191 12 0 129 20 6 6 4 7 652 56 1 518
kobiety 8 7 3 1 18 21 144 5 0 62 12 2 0 1 1 176 6 467
mężczyźni 16 11 8 7 245 90 47 7 0 67 8 4 6 3 6 476 50 1 051
Osoby na kontraktach menedżerskich: 4 2 3 2 2 4 3 4 0 4 2 2 2 1 3 2 2 42
kobiety 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
mężczyźni 4 2 3 2 2 4 2 4 0 4 2 1 2 1 3 2 2 40
Osoby samozatrudnione:  0 0 0 0 0 0 0 3 0 36 0 0 0 0 0 0 6 45
kobiety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
mężczyźni 0 0 0 0 0 0 0 3 0 22 0 0 0 0 0 0 6 31
Pracownicy będący pod nadzorem Grupy: 0 0 0 0 0 0 183 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 197
kobiety 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 150
mężczyźni 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 47
Osoby odbywające praktyki: 1 0 0 0 112 2 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 132
kobiety 1 0 0 0 10 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14
mężczyźni 0 0 0 0 102 2 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 118
Osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej 10 12 4 2 145 101 0 5 0 71 4 0 1 3 1 646 45 1 050
kobiety 3 6 1 0 8 19 0 5 0 46 0 0 0 1 0 174 6 269
mężczyźni 7 6 3 2 137 82 0 0 0 25 4 0 1 2 1 472 39 781
Pracownicy Rady Nadzorczej 9 4 4 4 4 4 3 0 0 3 0 4 3 0 3 4 3 52
kobiety 4 1 2 1 0 2 3 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 18
mężczyźni 5 3 2 3 4 2 0 0 0 2 0 3 3 0 2 2 3 34

Liczba pracowników TAURON Polska Energia Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON
Ciepło
TAURON
Ekoenergia
TAURON
Wydobycie
TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Obsługa Klienta
TAURON
Sprzedaż
TAURON Sprzedaż
GZE
TAURON
Dystrybucja
TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON
Dystrybucja Serwis
Biomasa Grupa TAURON Polska Energia
Pierwsza Kompania Handlowa
Nowe Jaworzno Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON Tauron Serwis Suma
Pracujących na umowę o pracę, w tym:
na pełny etat: 456 275 1 449 174 6 651 2 636 2 418 294 9 7 739 1 520 75 109 3 88 1 272 523 25 691
kobiety 202 44 262 41 640 448 1 776 160 5 1 135 271 29 28 3 5 390 34 5 473
mężczyźni 254 231 1 187 133 6 011 2 188 642 134 4 6 604 1 249 46 81 0 83 882 489 20 218
na niepełny etat: 8 0 3 4 0 10 9 3 4 31 1 0 2 1 0 39 3 118
kobiety 4 0 2 0 0 5 6 1 2 17 0 0 0 0 0 32 2 71
mężczyźni 4 0 1 4 0 5 3 2 2 14 1 0 2 1 0 7 1 47

Województwo/ region TAURON Polska Energia Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON
Ciepło
TAURON
Ekoenergia
TAURON
Wydobycie
TAURON
Wytwarzanie
TAURON Obsługa Klienta TAURON
Sprzedaż
TAURON Sprzedaż
GZE
TAURON
Dystrybucja
TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON
Dystrybucja Serwis
Biomasa Grupa TAURON Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Nowe Jaworzno Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON Tauron Serwis Suma
czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony
dolnośląskie 8 25 11 144 64 517 12 51 1 30 2 289 409 3 25 75 88 195 3 557
kujawsko-pomorskie 0 0 0 0 0 0 0 0
lubelskie 0 0 0 0 0 0 0 0
lubuskie 0 0 0 1 0 0 0 1
łódzkie 0 0 0 16 2 1 0 1 18
małopolskie 1 30 243 59 351 3 576 3 337 56 402 28 112 95 1 843 477 9 258 163 5 19 826 7 241
mazowieckie 2 7 0 0 0 0 0 1 2 8
opolskie 3 17 22 100 3 9 657 128 5 24 30 0 18 58 958
podkarpackie 1 281 0 15 2 61 22 1 8 41 29 4 40 425
podlaskie 0 0 0 0 0 0 0 0
pomorskie 0 0 0 0 0 0 0 0
śląskie 76 370 2 54 1 314 148 2 576 44 1 980 175 1 076 27 63 1 11 64 2 703 483 3 35 41 21 4 0 88 339 299 60 424 1 032 11 449
świętokrzyskie 0 0 0 0 0 0 0 0
warmińsko-mazurskie 0 0 0 0 0 0 0 0
wielkopolskie 0 0 1 0 0 0 0 0 1
zachodniopomorskie 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2
Suma 78 386 30 245 54 1 398 15 163 499 6 152 48 2 598 317 2 110 67 230 1 12 200 7 570 0 1 521 6 75 49 62 0 4 0 88 726 585 65 461 2 155 23 660

TAURON Polska Energia Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie TAURON Obsługa Klienta TAURON Sprzedaż TAURON Sprzedaż GZE TAURON Dystrybucja TAURON Dystrybucja Pomiary TAURON Dystrybucja Serwis Biomasa Grupa TAURON Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Nowe Jaworzno Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON Tauron Serwis Łącznie
Całkowita liczba zatrudnionych 464 275 1 452 178 6 651 2 646 2 427 297 13 7 770 1 521 81 111 4 88 1 311 526 25 815
Całkowita liczba pracowników objętych umowami zbiorowymi 0 275 1 430 178 6 636 2 646 2 427 297 13 7 753 1 517 79 0 0 88 904 0 24 243
Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi 0,0% 100,0% 98,5% 100,0% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 99,7% 97,5% 0,0% 0,0% 100,0% 69,0% 0,0% 93,9%

2018 TAURON
Polska Energia
Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON
Ciepło
TAURON
Ekoenergia
TAURON
Wydobycie
TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Obsługa Klienta
TAURON
Sprzedaż
TAURON
Sprzedaż GZE
TAURON
Dystrybucja
TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON
Dystrybucja Serwis
Biomasa
Grupa TAURON
Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Nowe Jaworzno
Grupa TAURON
Wsparcie
Grupa TAURON
Tauron Serwis Łącznie Grupa TAURON Kobiety Mężczyźni
Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma Kobiety  Mężczyźni  Suma
Liczba pracowników upoważniona do urlopu rodzicielskiego 31 33 64 1 17 18 18 27 45 2 2 4 11 819 830 19 72 91 120 52 172 17 15 32 1 0 1 48 242 290 9 48 57 0 0 0 3 1 4 1 0 1 0 0 0 11 6 17 2 7 9 1 635 294 1 341
Liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego 31 22 53 1 8 9 18 27 45 2 1 3 6 397 403 13 33 46 107 27 134 17 9 26 1 0 1 46 164 210 7 14 21 0 0 0 3 1 4 1 0 1 0 0 0 11 6 17 2 5 7 980 266 714
Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego 23 20 43 0 4 4 5 25 30 1 1 2 6 402 408 6 33 39 51 26 77 4 9 13 0 0 0 20 122 142 2 14 16 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 780 124 656
Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy po zakończeniu urlopu i którzy byli nadal zatrudnieni przez 12 miesięcy od powrotu 7 13 20 3 0 3 4 20 24 1 3 4 8 215 223 10 19 29 54 32 86 12 0 12 0 0 0 24 101 125 7 25 32 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 6 8 2 0 2 570 136 434
Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego w poprzednim roku raportowania 8 14 22 3 4 7 5 22 27 0 4 4 9 333 342 10 23 33 58 32 90 8 16 24 1 0 1 30 118 148 6 24 30 1 6 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 0 3 742 145 597
Odsetek powrotów do pracy 74% 91% 81% 0% 50% 44% 28% 93% 67% 50% 100% 67% 100% 101% 101% 46% 100% 85% 48% 96% 57% 24% 100% 50% 0% 0% 43% 74% 68% 29% 100% 76% 67% 0% 50% 0% 0% 36% 0% 24% 0% 0% 0% 80% 47% 92%
Wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim 88% 93% 91% 100% 0% 43% 80% 91% 89% 75% 100% 89% 65% 65% 100% 83% 88% 93% 100% 96% 150% 0% 50% 0% 0% 80% 86% 84% 117% 104% 107% 0% 0% 0% 200% 200% 100% 600% 267% 67% 67% 77% 94% 73%

2018 TAURON Polska Energia Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie TAURON Obsługa Klienta TAURON Sprzedaż TAURON Sprzedaż GZE TAURON Dystrybucja TAURON Dystrybucja Pomiary TAURON Dystrybucja Serwis Biomasa Grupa TAURON Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Nowe Jaworzno Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON
Odsetek pracowników zatrudnionych przez wykonawców i podwykonawców, którzy przeszli powyższe szkolenia BHP 0% 134% 16% b.d 84% 67%

TAURON Polska Energia Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie TAURON Obsługa Klienta TAURON Sprzedaż TAURON Sprzedaż GZE TAURON Dystrybucja TAURON Dystrybucja Pomiary TAURON Dystrybucja Serwis Biomasa Grupa TAURON Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Nowe Jaworzno Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON Tauron Serwis Łącznie
Łączna liczba wszystkich wypadków 3 3 7 0 118 6 6 0 0 39 13 2 0 0 0 7 8 213
kobiety 2 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 13
mężczyźni 1 3 7 0 117 4 1 0 0 40 13 1 0 0 0 5 7 193
w tym:
Liczba wypadków śmiertelnych przy pracy 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
kobiety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mężczyźni 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Liczba wypadków lekkich przy pracy 1 3 5 0 116 5 6 0 0 37 12 2 0 0 0 7 8 202
kobiety 1 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 13
mężczyźni 0 3 5 0 115 3 1 0 0 37 12 1 0 0 0 5 7 189
Liczba wypadków ciężkich przy pracy 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
kobiety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mężczyźni 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Liczba wypadków zbiorowych 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7
kobiety 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mężczyźni 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Wskaźnik częstości wypadków 6,4 10,7 4,8 0,0 17,7 2,2 2,6 0,0 0,0 5,0 8,5 29,9 0,0 0,0 0,0 5,3 15,3 8
kobiety 4,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 1,5 1,9 1
mężczyźni 2,1 10,7 4,8 0,0 17,6 1,5 0,4 0,0 0,0 5,1 8,5 14,9 0,0 0,0 0,0 3,8 13,4 7,5

TAURON Polska Energia Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie TAURON Obsługa Klienta TAURON Sprzedaż TAURON Sprzedaż GZE TAURON Dystrybucja TAURON Dystrybucja Pomiary TAURON Dystrybucja Serwis Biomasa Grupa TAURON Biomasa Grupa TAURON Biomasa Grupa TAURON Biomasa Grupa TAURON Biomasa Grupa TAURON Łącznie
Wskaźnik wystąpienia chorób zawodowych 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,74 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51
kobiety 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mężczyźni 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,74 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51

TAURON Polska Energia Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie TAURON Obsługa Klienta TAURON Sprzedaż TAURON Sprzedaż GZE TAURON Dystrybucja TAURON Dystrybucja Pomiary TAURON Dystrybucja Serwis Biomasa Grupa TAURON Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Nowe Jaworzno Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON Tauron Serwis Łącznie
Wskaźnik ciężkości wypadków 22,0 72,0 64,6 76,1 156,0 35,3 56,3 56,5 110,0 45,6 53,3 69,2
kobiety 10,5 101,0 88,5 42,4 150,0 15,5 78,0 59,2
mężczyźni 45,0 72,0 64,6 75,8 189,8 0,0 54,9 56,5 70,0 57,6 49,7 72,4

Razem TAURON Polska Energia Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie TAURON Obsługa Klienta TAURON Sprzedaż TAURON Sprzedaż GZE TAURON Dystrybucja TAURON Dystrybucja Pomiary TAURON Dystrybucja Serwis Biomasa Grupa TAURON Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Nowe Jaworzno Grupa TAURON Komfort Zet Tauron Serwis Suma
≤ 29 30- 50 51 ≤ ≤ 29 30 – 50 51 ≤ ≤ 29 30 – 50 51 ≤ ≤ 29 30- 50 51 ≤ ≤ 29 30- 50 51 ≤ ≤ 29 30 – 50 51 ≤ ≤ 29 30- 50 51 ≤ ≤ 29 30 – 50 51 ≤ ≤ 29 30- 50 51 ≤ ≤ 29 30- 50 51 ≤ ≤ 29 30 – 50 51 ≤ ≤ 29 30- 50 51 ≤ ≤ 29 30- 50 51 ≤ ≤ 29 30 – 50 51 ≤ ≤ 29 30- 50 51 ≤ ≤ 29 30 – 50 51 ≤ ≤ 29 30 – 50 51 ≤ ≤ 29 30 – 50 51 ≤ ≤ 29 30 – 50 51 ≤
Liczba pracowników w podziale na wiek 1 918 14 674 9 223 54 367 43 16 175 84 83 662 707 9 93 76 1 093 4 533 1 025 61 1 356 1 229 234 1 493 700 23 251 23 0 11 2 217 4 063 3 490 13 749 759 3 49 29 10 78 23 0 4 0 2 78 8 63 493 755 37 219 270 1 918 14 674 9 223
kobiety 357 3 121 2 069 34 162 10 4 29 11 19 138 107 1 35 5 17 259 364 13 226 214 181 1 080 521 13 135 13 0 7 0 27 639 486 4 135 132 3 20 9 2 25 1 0 3 0 0 4 1 31 206 185 8 18 10 357 3 121 2 069
mężczyźni 1 561 11 553 7 154 20 205 33 12 146 73 64 524 600 8 58 71 1 076 4 274 661 48 1 130 1 015 53 413 179 10 116 10 0 4 2 190 3 424 3 004 9 614 627 0 29 20 8 53 22 0 1 0 2 74 7 32 287 570 29 201 260 1 561 11 553 7 154
Odsetek pracowników w podziale na wiek [%]
(w odniesieniu do wszystkich pracowników spółki)
7% 57% 36% 12% 79% 9% 6% 64% 31% 6% 46% 49% 5% 52% 43% 16% 68% 15% 2% 51% 46% 10% 62% 29% 8% 85% 8% 0% 85% 15% 3% 52% 45% 1% 49% 50% 4% 60% 36% 9% 70% 21% 0% 100% 0% 2% 89% 9% 5% 38% 58% 7% 42% 51% 7% 57% 36%
kobiety 1% 12% 8% 7% 35% 2% 1% 11% 4% 1% 10% 7% 1% 20% 3% 0% 4% 5% 0% 9% 8% 7% 44% 21% 4% 45% 4% 0% 54% 0% 0% 8% 6% 0% 9% 9% 4% 25% 11% 2% 23% 1% 0% 75% 0% 0% 5% 1% 2% 16% 14% 2% 3% 2% 1% 12% 8%
mężczyźni 6% 45% 28% 4% 44% 7% 4% 53% 27% 4% 36% 41% 4% 33% 40% 16% 64% 10% 2% 43% 38% 2% 17% 7% 3% 39% 3% 0% 31% 15% 2% 44% 39% 1% 40% 41% 0% 36% 25% 7% 48% 20% 0% 25% 0% 2% 84% 8% 2% 22% 43% 6% 38% 49% 6% 45% 28%

 

MARKETING, SPRZEDAŻ, OBSŁUGA KLIENTA

2018
Łączna liczba stwierdzonych wycieków, kradzieży lub przypadków utraty danych klienta 69
Liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta otrzymanych od podmiotów zewnętrznych i uznanych przez organizację 4
Liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta otrzymanych od organów regulacyjnych 0
Łączna liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta 4

Liczba przypadków niezgodności z: 2018
Regulacjami – skutkujących nałożeniem grzywny lub kary 0
Regulacjami – skutkujących ostrzeżeniem 0
Wewnętrznymi kodeksami postępowania 0
Suma przypadków 0

Liczba przypadków niezgodności z: 2018
Regulacjami – skutkujących nałożeniem grzywny lub kary 0
Regulacjami – skutkujących ostrzeżeniem 0
Wewnętrzymi kodeksami postępowania 0
Suma przypadków 0

Wyniki wyszukiwania: