Realizacja strategii CSR

Kluczowe mierniki Wartość/opis dla okresu od 1.01.2018 do 31.12.2018 r.
Inwestycje w nowe moce w wytwórcze MW i zdolności wydobywcze W roku 2018 realizowana była inwestycja budowy bloku 910 MW. Zaawansowanie Projektu w kolejnych kwartałach:

IQ: 61 % – ogólny stan zaawansowania całości Projektu, wg oceny Kierownika Projektu, na dzień 30.03.2018 r.

IIQ: 70 % – ogólny stan zaawansowania całości Projektu, wg oceny Kierownika Projektu, na dzień 30.06.2018 r.

IIIQ: 81,65 % – ogólny stan zaawansowania całości Projektu, wg oceny Kierownika Projektu, na dzień 30.09.2018 r.

IVQ: 86 % – ogólny stan zaawansowania całości Projektu, wg oceny Kierownika Projektu, na dzień 31.12.2018 r.

Wskaźniki częstości przerw w dostawach energii SAIDI Rodzaje przerw:
 • planowane: 45,35
 • nieplanowane bez katastrofalnych: 106,95
 • nieplanowane z katastrofalnymi: 107,18

Suma wskaźników wynikających z przerw planowanych i nieplanowanych z katastrofalnymi: 152,53

Moc nowo przyłączonych klientów do sieci ciepłowniczej Zakontraktowano nową moc w wysokości 53,014 MW; przyłączono do sieci ciepłowniczej 25,380 MW
Kluczowe inicjatywy Działania 1.01.2018 do 31.12.2018 r.
Budowa Bloku 910 MW w Jaworznie Kluczowe działania dla budowy bloku 910 MW w roku 2018:

I kwartał:

 • zakończenie montażu mechanicznego młynów – styczeń
 • dostawa rozdzielnic 10,5 kV – marzec

II kwartał:

 • wykonanie próby wodnej kotła i rurociągów – kwiecień,
 • dostawa urządzeń głównego systemu automatyki (DCS) – maj

III kwartał:

 • podanie napięcia na transformator sprzęgłowy – sierpień,
 • podanie napięcia na tor linii 220kV – wrzesień,

IV kwartał:

 • zakończenie montażu chłodni kominowej z wyposażeniem – listopad
 • zakończenie montażu instalacji oleju rozpałkowego – listopad
 • wykonanie mostu skośnego nawęglania – grudzień
 • zakończenie montażu turbozespołu – grudzień

W czwartym kwartale 2018 roku przekazano do rozruchu szereg węzłów technologicznych, zarówno z zakresu Głównego Wykonawcy jak również układów pomocniczych i towarzyszących budowie.

Rozwijanie prac w technologii PPN (prac pod napięciem) Wdrożenie Instrukcji PPN metodą z odległości.

Zakup dodatkowego sprzętu do PPN w tym również 3 podnośników na linie napowietrzne SN.

Ciągły proces szkoleń monterów do PPN na sieciach SN – 2018-2020 dodatkowo 50 monerów oraz 3 instruktorów.

Wzrost prac w technologi PPN:

 1. Zwiększenie zaangażowania firm zewnętrznych w PPN – wzrost o ponad 150%,
 2. Wzrost PPN na sieciach nN o 5%,
 3. Wzrost PPN w sieciach SN o 51%.
Program Likwidacji Niskiej Emisji 1. Kampania „Niech połączy nas CIEPŁO!

Zrealizowana w Katowicach, Chorzowie i Będzinie. Celem działań było zbudowanie potrzeby podłączenia ciepła sieciowego – działanie bezpośrednio przed bądź po pierwszym kontakcie sprzedawcy z zarządcą/zarządcami nieruchomości. Akcje były nakierowane na konkretne obszary tj. osiedla, ulice, kompleksy budynków. Wybrane działania i nośniki miały charakter punktowy skierowany bezpośrednio do konkretnie zainteresowanych. Narzędzie: Ulotki informacyjne dystrybuowane bezpośrednio do mieszkań/skrzynek, plakaty (tablice informacyjne na klatkach schodowych, drzwiach wejściowe do bloków), spotkania z mieszkańcami, spotkania bezpośrednie z zarządcami, sprzedaż bezpośrednia – wizyty door-to-door.

2. Wyodrębnienie produktu Programu Likwidacji Niskiej Emisji

Stricte w celach marketingowych podjęto działania mające na celu zbudowanie u potencjalnych Klientów przeświadczenia o oferowaniu przez spółkę nowego produktu związanego z ograniczeniem smogu. W ramach tych zadań zbudowano ofertę zawierającą mapę konkretnego obszaru, infografikę z podstawowymi informacjami o TAURON Ciepło, ankietę, wniosek o wydanie informacji o przyłączeniu, segmentację, ogólny standard rozmowy handlowej, typy obiekcji, formatkę z danymi o budynku, arkusze obserwacyjne, wzór pisma.

Strategiczne przedsięwzięcia inwestycyjne zapewniające dostawy paliwa węglowego do Grupy TAURON w długim horyzoncie czasowym (Szyb Grzegorz, Poziom 800m w ZG Janina, Program inwestycyjny ZG Brzeszcze) Ważniejsze działania zrealizowane w 2018 roku w ramach strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych zapewniających dostawy paliwa węglowego do Grupy TAURON:

I. Budowa szybu „Grzegorz” wraz z budową infrastruktury i wyrobiskami towarzyszącymi:

 1. Prowadzono roboty górnicze związane z wykonawstwem dołowej infrastruktury (wyrobiska chodnikowe).
 2. Wybudowano dreny melioracyjne.
 3. Wywiercono 42 otwory mrożeniowe.
 4. Uruchomiono proces mrożenia górotworu.
 5. Prowadzono prace związane z budową powierzchniowej infrastruktury niezbędnej dla głębienia szybu.
 6. Zakończono budowę rozdzielni głównej wraz z liniami kablowymi.

II. Budowa poziomu 800m w ZG Janina:

 1. Prowadzono roboty górnicze związane z wykonawstwem dołowej infrastruktury (wyrobiska chodnikowe).
 2. Prowadzono prace związane z zakupem i zabudową elementów infrastruktury techniczno-technologicznej dla poziomu 800 m (urządzenia odstawy, transportu, odwodnienia, zasilania w energię elektryczną).
 3. Prowadzno prace zwiazane z wykonawstwem ostatecznej głowicy szybu „Janina VI”.
 4. Prowadzono prace zwiazane z pozyskaniem nieruchomości na potrzeby powierzchniowej infrastruktury technologicznej.
 5. Prowadzono prace związane z modernizacją kompleksu przeróbczego oraz infrastruktury spedycyjnej.
 6. Prowadzono procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców i dostawców dla realizacji zadań związanych z przedsięwzięciem.

III. Program Inwestycyjny ZG Brzeszcze:

 1. Prowadzono prace związane z wykonawstwem i przebudową kluczowych wyrobisk dołowych.
 2. Prowadzono działania zwiazane z uniezależnieniem od SRK i zakończeniem świadczenia usług przez SRK dla TWD ZG Brzeszcze.
 3. Prowadzono prace związane z zakupem i zabudową elementów dołowej i powierzchniowej infrastruktury techniczno-technologicznej.
 4. Uruchomiono ścianę nr 194 w pokładzie 510.
 5. Prowadzono procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców i dostawców dla realizacji zadań związanych z Programem Inwestycyjnym.
Rozwój łączników SN (średniego napięcia) starowanych drogą radiową 445 szt. / 30.537 tys. zł
Analiza możliwości spalania paliw alternatywnych i sukcesywne zwiększanie wolumentu spalanych mułów węglowych w jednostkach wytwórczych Grupy TAURON W zakresie analizy możliwości spalania paliw alternatywnych:
 • dokonano odbioru wstępnych studiów wykonalności pn.: „Dostosowanie bloków z kotłami fluidalnymi w Elektrowniach Siersza i Jaworzno II w kierunku wykorzystania paliw alternatywnych”;
 • uzyskano opinie uprawnionych instytucji do raportu Ocena Oddziaływania na Środowisko przedsięwzięcia dostosowania bloków nr 1 i 2 w Elektrowni Siersza w Trzebini w kierunku wykorzystania paliw alternatywnych;
 • przeprowadzono 1-szy etap konsultacji społecznych raportu Ocena Oddziaływania na Środowisko przedsięwzięcia dostosowania bloków nr 1 i 2 w Elektrowni Siersza w Trzebini w kierunku wykorzystania paliw alternatywnych;
 • uzyskano raport oddziaływania akustycznego na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu bloków nr 1 i 2 Elektrowni Siersza w Trzebini w kierunku wykorzystania paliw alternatywnych stanowiący uzupełnienie do Wniosku o wydanie DoŚU;
 • dokonano odbioru „Wstępnej koncepcji budowy kotła fluidalnego wielopaliwowego w miejscu kotła OP-380K bloku nr 6 wraz z gospodarkami pomocniczymi oraz modernizacji turbozespołu nr 6 w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini”.

Kluczowe mierniki Wartość / opis
Liczba zgłoszonych inicjatyw B+R+I zgłoszonych w ramach konkursów pracowniczych w Grupie TAURON (badawczych, rozwojowych i implementacyjnych) 29 (w zakresie konkursów z obszaru B+R+I)
Liczba wdrożonych inicjatyw B+R+I z puli pomysłów nagrodzonych w konkursach 0 (w zakresie konkursów z obszaru B+R+I)
Liczba projektów B+R+I prowadzonych w czterech portfelach Obszaru Badań i Innowacji 57
Liczba nowych produktów i usług wdrożonych do oferty Grupy TAURON z puli projektów B+R+I 0
Kluczowe inicjatywy Opis inicjatyw wraz z opisem wartości dodanej w kontekście realizacji Zobowiązania
Organizowanie Konkursów Pracowniczych mających na celu stymulowanie innowacyjności wśród pracowników i identyfikowanie rozwiązań usprawniających procesy w Grupie TAURON, np. „TAURON PROoszczędny”, „Bezpieczni w pracy” W roku 2018 Obszar B+R+I przeprowadził konkurs „Pracownicze Inicjatywy Badawcze”. Konkurs był jednym z działań wspierających budowę Strategicznej Agendy Badawczej. Ponadto, wykorzystując utworzoną przez Obszar B+R+I platformę intranetową „Strefa Innowacji” przeprowadzono konkursy „PRO Bono – edycja 2018” oraz „Usprawniamy procesy”.
Rozwój współpracy ze start-upami, w tym wspólna realizacja projektów pilotażowych i nawiązywanie ścisłej współpracy biznesowej Program Pilot Maker – efektem programu są konkretne projekty innowacyjne przetestowane i zrealizowane w Grupie TAURON. Program Pilot Maker został oficjalnie zakończony 12 marca 2018. Efektem zainicjowanej w trakcie jego trwania współpracy z podmiotami startupowymi, jest m.in nawiązanie dwustronnej współpracy i testowanie rozwiązań przygotowanych przez startupy w większej skali. Strony podjęły wspólne prace nad rozwiązaniami takimi jak rozwój narzędzi do interaktywnej komunikacji z klientami TAURON w przestrzeni www, rozwiązań służących do automatycznej analizy obrazu sieci energetycznych, pozwalających na lokalizację usterek i anomalii na obiektach liniowych czy dedykowanym rozwiązaniem zdalnego odczytu komunalnych liczników energii elektrycznej. Z myślą o unowocześnieniu sieci dystrybucyjnych powstaje rozwiązanie monitorujące odpływy niskiego napięcia w stacjach transformatorowych Sn/nn. W ramach kolejnego projektu opracowywane jest rozwiązanie umożliwiające zdalny pomiar odległości pomiędzy linią energetyczną SN (WN) a gruntem za pomocą sensorów oraz przesył wykonanych pomiarów na duże odległości za pomocą bezprzewodowej ultraenergooszczędnej technologii transmisji danych. Pilot Maker to również jedna ze ścieżek wejścia grupy w obszar elektromobilności – we współpracy z jednym ze start-upów pracujemy nad dynamicznym balansowaniem mocy w sieci ładowarek do samochodów elektrycznych. Kontynuując model współpracy wypracowany w ramach programu Pilot Maker, TAURON zaangażował się także w uruchomiony w 2018 r. program Pilot Maker Elektro ScaleUp. Carsharing elektrycznych samochodów, skuterów czy rowerów, rozwój i zarządzanie punktami ich ładowania, alternatywne systemy zasilania pojazdów, wykorzystanie tzw. big data, dynamiczna wycena usług czy systemy rozliczeń – to obszary, które znajdują się w centrum zainteresowania nowego programu. Budując strategiczną pozycję Grupy TAURON w obszarze Start-upów, podpisaliśmy w dniu 13 czerwca 2018 r. wraz z Polskim Funduszem Rozwoju oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o utworzeniu funduszu typu Corporate Venture Capital (CVC). W centrum zainteresowania nowego funduszu EEC Magenta znajdą się projekty innowacyjnych rozwiązań dla energetyki, które odpowiadają na wyzwania rynkowe z obszarów działalności Grupy TAURON. Powołany fundusz jest pierwszym tego typu podmiotem na polskim rynku.
Prowadzenie projektów B+R+I w ramach czterech portfeli projektowych zgodnych ze Strategią Grupy TAURON na lata 2016-20125 oraz Strategiczną Agendą Badawczą Rok 2018 był kolejnym, w którym znacząco zwiększyliśmy skalę działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, czego wskaźnikiem jest liczba uruchomionych projektów oraz wielkość zaangażowanych zasobów ludzkich i finansowych. Uruchomiliśmy 16 nowych projektów (w tym jeden start-up) we wszystkich obszarach biznesowych. Na koniec raportowanego roku w czterech portfelach Obszaru Badań i Innowacji znajdowało się w sumie 57 projektów o łącznej wartości przekraczającej 261 mln zł. Na realizację części z tych projektów, Grupa pozyskała dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych o łącznej wartości niemal 45 mln zł.
Wdrażanie wraz z laureatami konkursów pracowniczych najlepszych projektów W roku 2018 nie prowadzono wdrożeń konkursów pracowniczych.
Inicjatywy zgłaszane przez pracowników m. in. za pomocą dedykowane narzędzia w Tauronecie – Strefa Innowacji W roku 2018 Obszar B+R+I przeprowadził konkurs „Pracownicze Inicjatywy Badawcze”. Konkurs był jednym z działań wspierających budowę Strategicznej Agendy Badawczej. Ponadto, wykorzystując utworzoną przez Obszar B+R+I platformę intranetową „Strefa Innowacji” przeprowadzono konkursy „PRO Bono – edycja 2018” oraz „Usprawniamy procesy”.
Cykliczna ocena uzasadnienia biznesowego prowadzonych projektów B+R i przekazywanie gotowych opłacalnych rozwiązań do właścicieli biznesowych Od roku 2018 każdy nowo uruchamiany projekt badawczo-rozwojowy posiada opracowaną analizę opłacalności wdrożenia produktów projektu oraz biznesplan. Dokumenty te, zgodnie z metodyką zarządzania projektami, są cyklicznie weryfikowane i aktualizowane.

Kluczowe mierniki Wartość / opis
Poziom wskaźnika CSI (Customer Satisfaction Index) Osiągnięte wskaźniki w 2018:

GD: 81

MSP 73

Poziom zadowolenia klientów z obsługi/kontaktów z TAURON, mierzony przez niezależną firmę na wybranej losowo próbce klientów (nie mniej niż: 1000 klientów z grupy gospodarstw domowych (GD); nie mniej niż: 350 klientów z grupy małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)); mierzony raz w roku za pomocą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo.

Monitoring wskaźnika reklamacyjnego WR2 [liczba reklamacji/10 tys. klientów] Osiągnięta średnia w 2018 na poziomie 1,016. (wskaźnik został dotrzymany).

Wartość bazowa wskaźnika nie może zostać przekroczona i wynosi: ≤ 1,15 szt.

Wskaźnik reklamacji zasadnych przypadający na 10 tys. Klientów Masowych z zawartymi umowami: kompleksowymi, dystrybucyjnymi, kompleksowymi z przyczyn technicznych, GUDK oraz prosumentów.

Kluczowy wskaźnik efektywności (KPI) dotrzymania terminowości w zakresie reklamacji 1. Osiągnięto wskaźnik: 100%

Wskaźnik terminowości udzielania odpowiedzi na pisma urzędowe (URE/UOKiK/organy korporacyjne/inne jednostki kontrolujące) w kanale Korespondencyjnym dla segmentu GD i MSP. 100% w 14 dni lub zgodnie z wyznaczonym terminem.

2. Osiągnięto wskaźnik: 99,9% (dane za IH, brak danych za IIH z powodu awarii systemu)

Wskaźnik terminowości w zakresie udzielenia odpowiedzi na pisma Klientów (zawiera pisma dotyczące innej korespondencji niż reklamacje) zrealizowanych do 14 dni kalendarzowych lub zgodnie z wytycznymi od urzędów, adekwatnie do terminów wyznaczanych w pismach.

Liczba przeszkolonych pracowników Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej 145 osób (4 warsztaty: w Bielsku-Białej, Jaworznie, Mysłowicach, Gliwicach).
Liczba osób przeszkolonych w ramach inicjatywy Energia dla Seniora 80 osób (dwa warsztaty: w Katowicach i Gliwicach).
Kluczowe inicjatywy Wartość wraz z opisem oraz wpływem na realizację zobowiązania
Optymalizacja i standaryzacja procesów
 1. Standaryzacja obsługi maili w pionie obsługi klienta. W związku z brakiem jednolitych zasad obsługi korespondencji mailowej w szeroko rozumianej obsłudze klienta może dojść do sytuacji, w której w zależności od kierunku obsługi ( C. Umów, C. Rozliczeń, C. Reklamacji, itd), może nastąpić sytuacja, że klient będzie różnie obsługiwany. Brak jednolitych zasad może przyczynić się do wzrostu reklamacji. Wobec powyższego, prowadzony jest szeroki projekt w efekcie czego obsługa klientów w kanale mailowym będzie prowadzona wg jednolitych zasad w pionie obsługi.
 2. Poprawa procesu związanego z przepisaniem płatnika (w wyniku dokonanego przepisania doszło do podwójnego naliczenia opłat stałych (powstała również karta diagnozy). W celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia takich przypadków wprowadzono zmianę polegającą na tym, że przepisanie wykonywane jest na przełomie miesięcy, czyli umowa na dotychczasowym nr płatnika rozwiązywana jest na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego (np. 30.04.2019) a nowa na nowym nr płatnika otwierana jest na pierwszy dzień miesiąca kolejnego (np. 1.05.2019).
 3. Współpraca z TD w temacie odczytów i ich statusu . Oznaczanie statusu odczytu powinno być zgodne z miejscem pozyskania odczytu – w trakcie. Zdarzają się sytuacje w których klient na fakturze ma niewłaściwy opis dla pozyskanego odczytu – mogą być reklamacje.
 4. W trakcie ustalania temat wynikający z reklamacji a dotyczący zróżnicowanego sposobu wyliczenia ryczałtowego zużycia energii elektrycznej. Przedmiotem reklamacji jest wysokość naliczonych opłat na fakturach VAT.
 5. Wprowadzenie do obiegu gospodarczego dwóch oryginałów faktur z różnym logiem TAURON. Naruszenie zasady unbundlingu.
Diagnoza reklamacji – szczegółowy monitoring przyczyn reklamacji Klientów – wdrożenie karty diagnozy przyczyn reklamacyjnych Analiza reklamacji prowadzona jest w celu zidentyfikowania przyczyn niezgodności oraz określenia miejsca ich powstania. Karty diagnozy przyczyn reklamacji tworzone są w celu wskazania i zaproponowania doraźnych  rozwiązań. Do poszczególnych Centrów przekazywane są raporty zawierające dane dotyczące ilości reklamacji, oraz przyczyn ich powstania wraz ze wskaźnikami i informacjami o ewentualnych bonifikatach. Awaria SOD i brak możliwości raportowania uniemożliwiły prowadzenie działań w pełnym zakresie. Utworzono karty diagnozy: związane z nieprawidłowym ofertowaniem przez POK dla PPE z przyłączem tymczasowym oraz w temacie wprowadzania przez infolinię  zmian teleadresowych (zagrożenie RODO). W obydwu przypadkach zostały zastosowane działania korygujące oraz wprowadzono zmiany.
Inicjatywa „Klient na horyzoncie” dedykowana pracownikom pomocy społecznej Inicjatywa jest realizowana przez Zespół Zarządzania Doświadczeniem Klienta. Warsztaty dedykowane pracownikom pomocy społecznej oraz asystentom rodzin, ktróych celem jest przedyskutowanie rozwiązań wspierających klientów wrażliwych energetycznie oraz wypracowanie narzędzi, dzięki którym pracownicy socjalni będą mogli skutecznie pomagać klientom, którzy mają trudności ze spłatą rachunków za prąd. To wyjątkowa okazja do wymiany opinii, doświadczeń i spojrzenia na problemy klienta wrażliwego z różnych perspektyw. Zadaniem Zespołu Zarządzania Doświadczeniem Klienta jest wyposażenie pracowników pomocy społecznej w pakiet praktycznych porad dotyczących rynku energii, ale również udzielenie praktycznych wskazówek jak pomóc klientowi wrażliwemu energetycznie, który znalazł się w trudnej sytuacji. Dzięki temu pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będą mogli skuteczniej pomagać swoim klientom.
Inicjatywa edukacyjna Energia dla Seniora skierowana do osób starszych Energia dla seniora to akcja edukacyjna dla klientów w wieku senioralnym. Podczas spotkań Zespół Zarządzania Doświadczeniem Klienta uczy słuchaczy, jak bezpiecznie kupować prąd i jak odmówić podpisania umowy, która budzi wątpliwości. Nieuczciwi sprzedawcy najczęściej wykorzystują nieświadomość i łatwowierność konsumentów, zwłaszcza osób starszych. Odpowiedzią na ten problem są warsztaty Energia dla seniora.

Rynek energii to trudny temat, dlatego podstawowym celem Zespołu Zarządzania Doświadczeniem Klienta jest przełożenie skomplikowanego języka energetyki na język, jakim posługujemy się na co dzień. Klient, który zrozumie jak odbywa się proces zmiany sprzedawcy prądu będzie wiedział jakie pytania zadać ewentualnemu nowemu sprzedawcy. To pozwoli mu podjąć świadomą decyzję.

Warsztaty prowadzone są zarówno w małych miejscowościach, jak i dużych miastach na obszarze działalności Grupy TAURON.

Kluczowe mierniki Wartość / opis
Wskaźnik dopasowania oferty – rozszerzenie oferty o nowe produkty TS – 35,6%

TS GZE – 57,3%

Średnia: 40,2%

Wskaźnik mierzy stosunek klientów korzystających z Cenników innych niż Taryfa sprzedawcy względem liczby klientów, która wynosi odpowiednio:

TS – 3 855 806

GZE – 1 032 724

Suma: 4 888 530

Liczba klientów korzystających z usług dodatkowych dostępnych w ofercie w danym czasie TS – 1 372 103

GZE – 591 345

Suma: 1 963 448

Kluczowe inicjatywy Opis
Prowadzenie badań opinii klientów oraz trendów na rynku sprzedaży energii. Realizacja od 2017 roku 28 badań ilościowych oraz jakościowych: produktów i usług, opinii Klientów, konkurencji, skuteczności działań marketingowych.
Rozszerzenie oferty W 2018 r. klienci oprócz dotychczasowej oferty sprzedażowej TAURON na prąd i gaz, mogli skorzystać z produktów i usług dodatkowych. Kluczowym elementem oferty handlowej są produkty łączone Elektryk oraz Serwisant oparte o funkcjonalność assistance. W ramach pakietów Grupa TAURON proponuje klientom nową usługę tj. Opiekę medyczną w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku połączoną z elektrykiem i energią elektryczną i gazem (Zdrowie 24H). Grupa wciąż poszerza ofertę inteligentnego domu. W ofercie Smart Home skierowanej do klientów indywidualnych TAURON posiada inteligentne urządzenia poprawiające bezpieczeństwo i wygodę życia. Klienci mają możliwość skorzystania z trzech wariantów inteligentnych rozwiązań, w zależności od swoich potrzeb. Smart Home Plug&Play zapewnia bezpieczeństwo domu dzięki zestawowi czujników dymu, czadu i gazu oraz kamer monitorujących obiekt podczas nieobecności. Smart Home Professional to oferta inteligentnego systemu urządzeń, którymi łatwo można zarządzać. System pozwala sterować urządzeniami elektrycznymi, oświetleniem, ogrzewaniem i roletami okiennymi. Od 2018 roku Klienci mogą skorzystać także z oferty Inteligentnego Ogrzewania, dzięki aplikacji mobilnej dostosowują temperaturę w domu do swojego rytmu dnia, oszczędzając przy tym nawet do 30% na rachunkach. TAURON oferuje klientom także inne urządzenia, jak np. klimatyzatory, oczyszczacze powietrza oraz panele fotowoltaiczne wraz z montażem i fachowym doradztwem. Klienci Grupy TAURON mogą być już nie tylko odbiorcami energii elektrycznej, ale także jej wytwórcami – prosumentami. Instalacje fotowoltaiczne w ofercie TAURONA umożliwiają klientom wytwarzanie energii ze światła słonecznego. W ramach oferty klienci mają możliwość wzięcia preferencyjnego kredytu na budowę instalacji.

Kluczowe mierniki Wartość / opis
Udział reklamacji dotyczących procesu sprzedaży energii elektrycznej w stosunku do wielkości sprzedaży (stosunek liczby reklamacji do ogólnej liczby Punktów Poboru Energii) 2,26% ( dla gospodarstw domowych)
Liczba działań/rekomendacji związanych z przestrzeganiem wysokich standardów w komunikacji z klientami (prosta, jasna komunikacja uwzględniająca potrzeby i oczekiwania klientów) Działanie „TAURON mówi po ludzku” – wdrażane cyklicznie we wszystkich spółkach Grupy TAURON.
Kluczowe inicjatywy Opis
Wprowadzenie raportu dotyczącego reklamacji procesu sprzedaży energii Raportowanie reklamacji klientów jest realizowane na podstawie RAPORTU – narzędzia informatycznego, które wykorzystuje dane zaciągane z Systemu SOD. Z raportu bezpośrednio mogą korzystać pracownicy TOK (Dział reklamacji) oraz TS/TSGZE. Na podstawie danych analitycznych tego Raportu, można je agregować w zależności od potrzeb a następnie podejmować ewentualne działania naprawcze lub optymalizacyjne w zakresie realizowanych procesów sprzedaży i obsługi klientów.
Wdrożenie raportu w systemie informatycznym w 2018 roku
 1. Raporty zostały wgrane na srodowisko produkcyjne SOD (raport REK_TS1 – dane syntetyczne oraz REK_TS2- dane syntetyczne).
 2. Raporty zawierają dane zagregowane ze spraw reklamacyjnych utworzonych w poszczególnych miesiącach.
 3. Obecnie awaria SOD uniemożliwia generowanie raportów.
Rekomendacje zmian np. Treści kierowanych do klientów pod kątem stopnia przyjazności dla klienta Grupa TAURON , chcąc komunikować się z klientami w sposób przejrzysty, zainicjowała akcję „TAURON mówi po ludzku”. Celem inicjatywy jest zwięzła, łatwa w czytaniu i przyjazna komunikacja docierająca do wszystkich klientów Grupy TAURON. Pisma wychodzące do klientów są systematycznie zmieniane, zgodnie z zasadami protego języka. Przy inicjatywie TAURON współpracuje z Pracownią Prostej Polszczyzny z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto wszystkie dokumenty kierowane do klientów podlegają konsultacji z działem prawnym spółki. W 2019 r. zostanie udostępniony poradnik „Standardy efektywnej komunikacji z klientami w TAURONIE”, który będzie obowiązywał wszystkich pracowników Grupy TAURON. Poradnik został stworzony przez konsultantów prostej komunikacji w TAURONIE, przy wsparciu Pracowni Prostej Polszczyzny.

Kluczowe mierniki Wartość / opis
Liczba inicjatyw podjętych w ramach BHP Inicjatywy i działania są opisane w poniższej części dokumentu.
Kwoty wydawane na BHP 152.898 tys. zł
Liczba wypadków pracowników 212
Liczba wypadków pracowników firm zewnętrznych 40
Liczba zidentyfikowanych zdarzeń potencjalnie wypadkowych 571
Kluczowe inicjatywy Wartość/opis
Rozwój działań prewencyjnych i budowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników W ramach działań prewencyjnych prowadzone są:
 • szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • kontrole stanu BHP w obszarach, analiza przyczyn pierwotnych,
 • audyty wewnętrzne w zakresie BHP,
 • identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz podejmowanie działań korygujących (karty działań korygujących),
 • przesyłanie opisów wypadków do celów szkoleniowych,
 • możliwość wykonywania szczepień ochronnych przeciw tężcowi oraz WZW typu A i B dla pracowników narażonych na czynniki biologiczne.
Propagowanie dobrych praktyk w zakresie BHP wśród pracowników Grupy Zrealizowano następujące działania:
 • kampania „Wszystko zaczyna się ode mnie”: kampania dedykowana pracownikom TAURON Ciepło,
 • adaptacja zawodowa pracowników nowoprzyjętych (TAURON Wydobycie),
 • dodatkowe szkolenia z oderwaniem od pracy dla wybranych grup pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (TAURON Wydobycie),
 • kontynuacja programu „STOP tolerancji dla nieuzasadnionego ryzyka” (TAURON Wydobycie),
 • kontynuacja projektu pn. „Bezpieczni w Pracy – Książeczka Bezpieczeństwa” – program pilotażowy skierowany do pracowników obsługujących urządzenia odstawy urobku (TAURON Wydobycie),
 • propagowanie stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas przeprowadzanych kontroli, szkoleń, konsultacji. (TAURON Wytwarzanie),
 • propagowanie bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych, w tym prawidłowego organizowania stref prowadzonych prac serwisowych/remontowych (TAURON Wytwarzanie),
 • organizowanie wspólnych ćwiczeń z Państwową Strażą Pożarną w zakresie prewencji ppoż. (TAURON Wytwarzanie),
 • organizowanie i przeprowadzanie kwartalnych szkoleń/ćwiczeń członków Zakładowych Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych w poszczególnych Oddziałach TAURON Wytwarzanie,
 • organizowanie Zawodów Sportowo-Pożarniczych (TAURON Wytwarzanie),
 • terenowe szkolenia BHP w TAURON Dystrybucja.
Identyfikowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych przez pracowników daje podstawę do ich analizy i zastosowania odpowiednich działań eliminujących lub ograniczających możliwość wystąpienia takich i podobnych w przyszłości. Jest to też materiał uwzględniany w ocenie ryzyka zawodowego – szczególnie cenny, bo wynikający z doświadczenia, a nie teoretycznych założeń. Na bieżąco komunikowane i omawiane są w organizacji zdarzenia wypadkowe oraz potencjalnie wypadkowe i wprowadzane są wynikające z nich działania profilaktyczne (TDP),
 • zdarzenia potencjalnie wypadkowe w TWD są zgłaszane przez pracowników do bezpośredniego przełożonego, dyspozytora, lub służb BHP. Osoby dozoru ruchu oddziałów, w których doszło do zdarzenia podejmują natychmiast działania korygujące w celu wyeliminowania zagrożenia związanego z tym zdarzeniem lub co najmniej działania, które ograniczą skutki zagrożenia. W zakładach prowadzone są rejestry ZPW i okresowa analiza skuteczności podejmowanych działań korygujących przez powołane w tym celu zespoły robocze. Wyniki prac zespołów trafiają do załogi w formie informacji na odprawach z osobami kierownictwa i dozoru oraz w gablotach informacyjnych działów BHP (TWD, TW).
Propagowanie zasad bezpieczeństwa pracy wśród pracowników firm zewnętrznych
 • ulotki dla kierowców odbierających nasze produkty, informujące o: zagrożeniach na terenie spółki, wymaganiach co do ubioru kierowcy, miejscach załadunku poszczególnych towarów itp. (KWC),
 • tablice informacyjne dla kierowców (odbiorców) zamontowane przy drogach na terenie spółki informujące o niebezpieczeństwach i miejscach załadunku produktów (KWC),
 • przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż. przez firmy zewnętrzne zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2017 Prezesa Zarządu TC w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zasad zatrudniania firm zewnętrznych w TAURON Ciepło sp. z o.o. w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”,
 • cykliczne narady z udziałem kierownictwa i służb BHP zakładów górniczych i firm zewnętrznych (TWD),
 • wspólne kontrole stanowisk i miejsc pracy w podmiotach zewnętrznych przy współudziale służb BHP zakładów górniczych i firm zewnętrznych (TWD),
 • audyty BHP w podmiotach zewnętrznych wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych (TWD),
 • dostarczanie informacji przez firmy zewnętrzne o okolicznościach i przyczynach wypadków przy pracy zaistniałych na terenie zakładów górniczych oraz o podjętych działaniach profilaktycznych (TWD),
 • akt normatywny dotyczący Zasad zatrudniania firm zewnętrznych w zakresie stosowania przepisów i zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TW),
 • spotkania z właścicielami / Kierownikami firm zewnętrznych realizujących prace na urządzeniach TD,
 • spotkania i rozmowy dyscyplinujące z pracownikami firm zewnętrznych, w przypadku których stwierdzono uchybienia pod względem przepisów bhp (TD),
 • szkolenia dla pracowników firm zewnętrznych (zleceniobiorcy) wykonywane przez dozór (za pisemnym potwierdzeniem) przed rozpoczęciem wykonywania usług na rzecz spółki TAURON Serwis.
Organizowanie szkoleń instruktażowych, przeprowadzanie egzaminów praktycznych i weryfikacyjnych oraz kursów specjalistycznych Zrealizowano nastepujące działania:
 • ulotki dla kierowców odbierających produkty informujące o: zagrożeniach na terenie spółki, wymaganiach co do ubioru kierowcy, miejscach załadunku poszczególnych towarów itp. (KWC),
 • tablice informacyjne dla kierowców (odbiorców) zamontowane przy drogach na terenie spółki informujące o niebezpieczeństwach i miejscach załadunku produktów (KWC),
 • przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż. przez firmy zewnętrzne w TAURON Ciepło,
 • cykliczne narady z udziałem kierownictwa i służb BHP zakładów górniczych i firm zewnętrznych (TWD),
 • wspólne kontrole stanowisk i miejsc pracy w podmiotach zewnętrznych przy współudziale służb BHP zakładów górniczych i firm zewnętrznych (TWD),
 • audyty BHP w podmiotach zewnętrznych wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych (TWD),
 • dostarczanie informacji przez firmy zewnętrzne o okolicznościach i przyczynach wypadków przy pracy zaistniałych na terenie zakładów górniczych oraz o podjętych działaniach profilaktycznych (TWD),
 • w TW obowiązuje wewnętrzny akt normatywny dotyczący Zasad zatrudniania firm zewnętrznych w zakresie stosowania przepisów i zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • spotkania i rozmowy dyscyplinujące z pracownikami firm zewnętrznych, w przypadku których stwierdzono uchybienia pod względem przepisów bhp (TD),
 • zgodnie z wewnętrznymi procedurami pracownicy firm zewnętrznych (zleceniobiorcy) są każdorazowo szkoleni przez dozór (za pisemnym potwierdzeniem) przed rozpoczęciem wykonywania usług na rzecz spółki TAURON Serwis. „
Konkursy BHP na poziomie Grupy i w spółkach Kierunki wspierające 4.1 zob.VI’!F26 wspierające ‚Kierunki wspierające 4.1 zob.VI’!C26:C27 zob.VI
Promowanie zdrowego stylu życia wśród pracowników
 • plansze promujące zasady i ćwiczenia niezbędne dla utrzymania zdrowego kręgosłupa rozwieszone przy urządzeniach wielofunkcyjnych i drukarkach (KWC),
 • dni zdrowia – impreza cykliczna, w 2018 roku przeprowadzono badania profilaktyczne (markery nowotworowe) wśród chętnych pracowników (TC),
 • wsparcie finansowe udziału pracowników w Mistrzostwach Energetyków w Tenisie Stołowym, Mistrzostwach Energetyków w Bowlingu, Rekreacyjnej Lidze Biznesu, oraz podczas zawodów sportowych w bieganiu, a także w siatkówce, igrzyskach TAURONA, szkoleniach z GOPR czy zawodach rowerowych (TC),
 • profilaktyka schorzeń narządów ruchu dla pracowników TWD,
 • rozmowy lekarzy medycyny pracy z pracownikami na temat m.in, zdrowego stylu życia w ramach badań profilaktycznych (TW),
 • profilaktyka nowotworowa (raka szyjki macicy i piersi u kobiet oraz raka prostaty u mężczyzn – prelekcja + możliwość wykonania badań w kierunku markerów nowotworowych (TOK),
 • dzień bez papierosa (TOK),
 • profilaktyka antynikotynowa – prelekcje ekspertów wraz z badaniem tlenku węgla w wydychanym powietrzu (TOK),
 • cykl szczepień pracowników przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu i akcje edukacyjną przeciwko boleriozie (TD)
 • tablice i plakaty,
 • dodatkowe pakiety medyczne,
 • karty MultiSport – Benefit.
Inne inicjatywy, jakie, opis…
 • W 2018 roku Grupa EMERMED za pośrednictwem Biura BHP i Ppoż. zorganizowała 2 cykle szkoleń 8 godzinnych z zasad udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. Pierwszy cykl szkoleń odbył się w 2017 roku. Łącznie przeszkolonych zostało 380 pracowników w 14 lokalizacjach,
 • zabudowa antypoślizgowych segmentów komunikacyjnych, poprawiających stan dróg dojścia załogi do stanowisk i miejsc pracy (TWD),
 • skrócenie dróg dojścia do stanowisk i miejsc pracy poprzez uruchamianie nowych przenośników taśmowych przeznaczonych do jazdy ludzi oraz utrzymanie w sprawności technicznej oddanych przenośników taśmowych przeznaczonych do jazdy ludzi (TWD),
 • transport załogi do stanowisk i miejsc pracy z wykorzystaniem szynowych kolejek podwieszanych z napędem spalinowym (TWD).
Utrzymanie wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w TAURON Wydobycie S.A. odbywa się poprzez ciągłe doskonalenie wszystkich jego elementów. Do podstawowych elementów należą:
 1. Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, do której corocznie opracowywane są cele i zadania wspierające założenia Polityki;
 2. Dokument Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Pracowników – dokument stanowiący zbiór wewnętrznych regulacji i dokumentów umożliwiających ocenę oraz dokumentowanie ryzyka zawodowego, a także stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko w zakładzie górniczym;
 3. audyty wewnętrzne wraz z działaniami korygującymi, które realizowane są na bieżąco, mające bezpośredni wpływ na doskonalenie procesów opisanych w systemie;
 4. przegląd zarządzania – przeprowadzany przez najwyższe kierownictwo w zaplanowanych odstępach czasu, którego celem jest zapewnienie stałej przydatności, adekwatności i skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym Zarządzania BHP;
 5. identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych, tj. niebezpiecznych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, podczas których nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia;
 6. podejmowanie działań korygujących;
 7. dokumentacja systemowa, procedury, Księga zarządzania i inne dokumenty opisujące system, jego zakres oraz odpowiedzialności poszczególnych pracowników w firmie. Dodatkowo, corocznie celem potwierdzenia prawidłowo funkcjonującego systemu zarządzania wykonywane są audyty zewnętrzne, mające na celu sprawdzenie funkcjonowania systemu, zgodności z normą odniesienia. W roku 2018 audyt ten został przeprowadzony w miesiącu wrześniu.

Aktualnie w TAURON Wytwarzanie S.A. wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z normą PN-N 18001 posiadają wszystkie jednostki organizacyjne. Zgodnie z przyjętą w roku 2018 Polityką ZSZŚ i BHP w TW S.A. Wg przyjętej polityki w obszarze dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy, która jest realizowana, podejście do zarządzania w tym obszarze przedstawia się następująco:

 1. eliminowanie lub ograniczenie szkodliwych dla zdrowia czynników środowiska pracy,
 2. identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych, zagrażających pracownikom jak i pracującym na rzecz TW S.A. oraz innym osobom przebywającym na terenie Spółki.
 3. audyty wewnętrzne
 4. audyt zewnętrzny

Zgodnie z Poleceniem Służbowym nr 01/2015 Prezesa Zarządu TAURON Ciepło sp. z o.o. z dnia 06.03.2015 r. w sprawie opracowania Procedur zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w TAURON Ciepło sp. z o.o. Służba BHP opracowała: Procedurę nr 1: Identyfikacja i dostęp do aktualnych i obowiązujących aktów prawnych dotyczących BHP, Procedurę nr 2: Zarządzanie zagrożeniami na stanowiskach pracy i innymi związanymi z prowadzoną działalnością, Procedurę nr 3: Gotowość i reagowanie na awarię oraz wypadki przy pracy, Procedurę nr 4: Ocenę ryzyka zawodowego, Procedurę nr 5: Monitorowanie i kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, Procedurę nr 6: Doskonalenie warunków pracy – plan poprawy warunków BHP, które na mocy Zarządzenia nr 17/2016 Prezesa Zarządu TAURON Ciepło sp. z o.o. z dnia 18.05.2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, są realizowane przez Służbę BHP oraz Dyrektorów/ Kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych,

Kluczowe mierniki Wartość / opis – w jakich spółkach
Udział procentowy pracowników zaznajomionych z Kodeksem Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON Inicjatywa była realizowana głównie w 2017 roku. W 2018 roku:

W TAURON Polska Energia: osobiście rozdawano pracownikom Kodeksy, szkolenie z e-learnignu ukończyło 81%

W TAURON Wydobycie: 100 % pracowników zostało zaznajomionych z KOB GT.

W Biomasa Grupa TAURON100 % pracowników zostało zaznajomionych z KOB GT.

W TAURON Obsługa Klienta: szkolenie ukończyło w 2017 roku 1992 pracowników, czyli 84% pracowników.

W TAURON Serwis: 466 osób podpisało oświadczenie na 527 zatrudnionych, tj. 88%. W TAURON Sprzedaż:

 • W listopadzie 2017 roku, podczas Konferencji sprzedażowej dla wszystkich pracowników spółki podczas spotkań dla poszczególnych Pionów została pracownikom przekazana ta informacja
 • Na przełomie roku 2017/2018 wszyscy pracownicy otrzymali od swoich przełożonych książeczki KOB
 • Na przełomie roku 2017/2018 wszyscy pracownicy otrzymali informację dotyczącą realizacji szkolenia na platformie e-learningowej i na dzień dzisiejszy szkolenia realizowało 85 % pracowników

W TAURON Ciepło:

 • Każdy z pracowników otrzymał Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu w wersji papierowej
 • Szkolenie e-learning dot. KOB wykonało 618 z 765 pracowników (80% pracowników, którym było udostępnione)

W KW Czatkowice: procentowy udział pracowników na stanowiskach nierobotniczych Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. zaznajomionych z Kodeksem Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON na podstawie zebranych oświadczeń wynosi 58%.

W TAURON Wytwarzanie: pracownicy, którzy mieli dostęp do komputera i wykonali szkolenie to około 83%, co stanowi 48% ogółu pracowników TAURON Wytwarzanie S.A.

W TAURON Dystrybucja Serwis: szkolenie przeszło 99% pracowników.

W TAURON Dystrybucja: szkolenie e-learnigowe ukończyło 74% pracowników.

Liczba inicjatyw przeprowadzonych w związku z rozwojem kultury etycznej i pożądanych (należytych) wzorców postępowania wśród pracowników
 1. Zamieszczenie w sieci TAURONET e-learningu z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON umożliwiającego spółkom Grupy TAURON, w szczególności tym bez dostępu do platformy e-learningowej wykonanie szkolenia.
 2. Kontynuacja cyklu spotkań z pracownikami spółek Grupy TAURON mającego na celu propagowanie idei Kodeksu oraz tworzenia kultury zgodności w Grupie TAURON.
 3. Opracowanie na bazie obowiązującego e-learningu szkolenia dla pracowników terenowych spółek Grupy TAURON
 4. Aktualizacja zakładki „ZGODNOŚĆ” oraz „ETYKA” w sieci TAURONET
 5. Rozpoczęcie kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON mającej na celu zwiększenia świadomości wśród pracowników oraz promowania kultury etycznej w organizacji, poprzez przekazanie pracownikom w ciekawy i przystępny sposób treści zawartych w Polityce Antykorupcyjnej oraz zachęcenie pracowników do zgłaszania nadużyć lub potencjalnych nieprawidłowości w Grupie TAURON (opracowanie plakatu identyfikującego kampanię „Gramy fair play”, przygotowanie broszury informacyjnej, realizacja nagrania audiowizualnego).
 6. Wydawanie komunikatów dotyczących zgodności – łączna liczba wydanych komunikatów dla wszystkich pracowników spółek Grupy TAURON: 11, w tym:
  • ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd fakturami,
  •  ostrzeżenie przed fałszywymi wezwaniami do uiszczenia opłat na rzecz KRS,
  • komunikat dotyczący ochrony informacji w Grupie TAURON,
  • publikacja informacji dot. konieczności unikania konfliktu interesów oraz potencjalnych sytuacji, które mogą go wywołać, przestrzegania zasad poufności, ochrony informacji, kontaktu z mediami i przekazywania informacji opiniotwórczych, a także przyjmowania upominków oraz ich wręczania osobom trzecim,
  • komunikat w sprawie przyjęcia Polityki Zgodności Grupy TAURON stanowiącej naczelny dokument, który określa szczegółowe zasady funkcjonowania Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON,
  • współudział w opracowaniu komunikatu Obszaru Bezpieczeństwa i Zgodności pn. „Ochrona informacji w Grupie TAURON: Informacja cenniejsza niż pieniądz!”,
  • komunikat dotyczący stosowania mechanizmu podzielnej płatności (ang. split payment) w Grupie TAURON,
  • komunikatu w sprawie przyjęcie Procedury przeciwdziałania fałszowaniu dokumentów w Grupie TAURON,
  • komunikat w sprawie przyjęcie Procedury przeciwdziałania zmowom przetargowym w Grupie TAURON,
  • informacja o wdrożeniu w Grupie TAURON Systemu Zarządzania Zgodnością, w związku z wejściem w życie Polityki Zgodności Grupy TAURON,
  • komunikat informujący o rozpoczęciu kampanii antykorupcyjnej w Grupie TAURON.
Kluczowe inicjatywy Wartość, opis
Aktualizacja Kodeksu Etyki Biznesowej Grupy TAURON – przyjęcie Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON Inicjatywa została zrealizowana w 2017 r. Zgodnie z Zarządzeniem nr 42/2017 Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. wprowadzono do stosowania Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON. Wszystkie Spółki zostały zobowiązane do stosowania postanowień Kodeksu. W 2018 roku nie wprowadzano zmian w dokumencie.
Budowa świadomości w zakresie Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu poprzez kanały komunikacji – gazety, mailingi Inicjatywa została zrealizowana w 2017 roku poprzez prowadzenie działań polegających na praktycznym wdrożeniu Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu a także tworzeniu kultury compliance w organizacji w celu przeciwdziałania ryzyku zachowań nieetycznych poprzez:
 1. Publikację w PROspekt oraz sieci TAURONET artykułów poświęconych przyjęciu Kodeksu oraz szeroko pojętemu compliance,
 2. Utworzenie w sieci TAURONET zakładki „ZGODNOŚĆ” z odwołaniem do zakładki: Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu, System Zarządzania Zgodnością,
 3. Utworzenie na stronie internetowej www.tauron.pl zakładki ,,Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON” umożliwiającej podmiotom zewnętrznym zapoznanie się z treścią dokumentu oraz jego pobranie,
 4. Zamieszczenie na stronie internetowej www.tauron.pl elektronicznego formularza służącego do zgłaszania nadużyć, umożliwiającego przekazanie w sposób anonimowy do Zespołu ds. Zgodności informacji o potencjalnym nadużyciu (ang. whistleblowing), 5. Opracowanie materiałów promocyjnych dotyczących Kodeksu (broszury Kodeksu, plakaty, ulotki) i ich rozdrystrybuowanie w spółkach Grupy TAURON. Akcja plakatowa w Spółkach GT.
Opracowanie i wdrożenie Polityki/Programu Zgodności (Compliance) w Grupie TAURON Zarządzeniem nr 23/2018 Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r. wprowadzono do stosowania Politykę Zgodności Grupy TAURON. Polityka Zgodności Grupy TAURON została wprowadzona we wszystkich spółkach Grupy TAURON z wyłączeniem spółki TAURON Czech Energy s.r.o. Na mocy § 2 ust. 1 w/w Zarządzenia, spółki Grupy TAURON zobowiązane zostały do powołania Koordynatorów ds. Zgodności wskazanych w przyjętej Polityce Zgodności Grupy TAURON, w terminie do dnia 31.12.2018 r. W związku z wdrożeniem Polityki Zgodności Grupy TAURON, w 2018 r. podjęto się następujących działań:
 1. Opracowano Plan Zgodności określający harmonogram zadań realizowanych przez Jednostki ds. Zgodności na rok 2019.
 2. Opracowano Raport Zgodności Grupy TAURON – raport z funkcjonowania Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON za rok 2018.
 3. Rozpoczęto cyklu warsztatów z udziałem Spółek Grupy TAURON w związku z wprowadzeniem do stosowania Polityki Zgodności Grupy TAURON.
 4. Bieżące doradztwo oraz udzielanie bieżącej pomocy w zakresie zagadnień dotyczących zgodności poprzez współpracę z właściwymi jednostkami merytorycznymi.
Przeprowadzenie obowiązkowego szkolenia z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON dla wszystkich pracowników Grupy TAURON Inicjatywa zrealizowana w 2017 r.: Zespół ds. Zgodności opracował e-learning z zakresu Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON. Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników Grupy TAURON. Spółki z dostępem do platformy przeszły szkolenie w formie e-learningu, natomiast dla pracowników fizycznych ustalono, że koordynatorzy, dla których pracownicy Zespołu ds Zgodności przeprowadzi szkolenia, będą szkolić swoich pracowników. Szkolenie przygotowano również w formie prezentacji. Pracownicy Zespołu ds. Zgodności odbyli szereg spotkań z Kadrą Menadżerską Spółek Grupy TAURON, prowadząc szkolenie z zakresu Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu GT Aktualnie nowi pracownicy są zobowiązani do odbycia szkolenia z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, gdyż jest to szkolenie obligatoryjne. W 2018 roku podjęto następujące działania:
 1. Zamieszczenie w sieci TAURONET e-learningu z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON umożliwiającego spółkom Grupy TAURON, w szczególności tym bez dostępu do platformy e-learningowej wykonanie szkolenia.
 2. Kontynuacja cyklu spotkań z pracownikami spółek Grupy TAURON mającego na celu propagowanie idei Kodeksu oraz tworzenia kultury zgodności w Grupie TAURON.
 3. Opracowanie na bazie obowiązującego e-learningu szkolenia dla pracowników terenowych spółek Grupy TAURON
Budowa świadomości w zakresie Polityki/Programu Zgodności Zgodnie z Zarządzeniem do stosowania w Grupie TAURON nr 23/2018 Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. z dnia 19.06.2018 r. wprowadzono do stosowania Politykę Zgodności Grupy TAURON. W związku z wprowadzeniem do stosowania Polityki Zgodności Grupy TAURON, wydano następujące komunikaty z nią związane, tj.:
 1. Komunikat w sprawie przyjęcie Polityki Zgodności Grupy TAURON stanowiącej naczelny dokument, który określa szczegółowe zasady funkcjonowania Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON.
 2. Informacja o wdrożeniu w Grupie TAURON Systemu Zarządzania Zgodnością, w związku z wejściem w życie Polityki Zgodności Grupy TAURON.
Opracowanie szczegółowych procedur/procesów dotyczących zarządzania zgodnością w tym w poszczególnych obszarach (w tym spółek i Grupy TAURON) W 2018 r. Zespół ds. Zgodności opracował następujące regulacje z zakresu zarządzania zgodnością:
 1. Polityka Zgodności Grupy TAURON
 2. Procedura oceny wiarygodności kontrahentów Grupy TAURON
 3. Procedura przeciwdziałania fałszowaniu dokumentów w Grupie TAURON
 4. Procedura przeciwdziałania zmowom przetargowym w Grupie TAURON
 5. Regulamin Komisji Etycznej TAURON Polska Energia S.A. (dodatkowo każda ze spółek GT została zobowiązana do dostosowania w Regulaminów Komisji Etycznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Polityki Zgodności – wzór Regulaminu Komisji Etycznej Spółki
 6. Opracowanie projektu Zasad przyjmowania i wręczania upominków w Grupie TAURON

Kluczowe mierniki Opis
Opisowy – w jaki sposób jest wdrażana polityka i procedury W związku z obowiązującą w Grupie TAURON Polityką przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji wszyscy pracownicy Grupy TAURON zostali zobowiązani do zapoznania się z w/w Polityką oraz podpisania stosownego oświadczenia. Dodatkowo każdy nowy pracownik w momencie rozpoczęcia pracy jest zaznajamiany z zapisami w/w Polityki i zobowiązany do jej przestrzegania.
Szkolenie e-learningowe dot. przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji Szkolenie e-learningowe z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie TAURON mające na celu zapoznanie Pracowników z wprowadzonymi przepisami, zaznajomienie ich z problematyką dotyczącą mobbingu i dyskryminacji oraz określenie procedury zgłaszania zdarzeń mogących nosić znamiona mobbingu lub dyskryminacji.
Monitorowanie zgłoszeń dot. przypadków mobbingu i dyskryminacji Comiesięczne raportowanie wskaźnika do obszaru ryzyka.
Kluczowe inicjatywy Opis
Wdrożenie Polityki Antymobbingowej w spółkach Grupy TAURON W Grupie TAURON obowiązuje „Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie TAURON”, której nadrzędną ideą jest propagowanie pożądanych postaw i wzorców zachowań zgodnych zarówno z przepisami prawa, jak i wewnętrznymi zasadami i wartościami Grupy TAURON.

Główne cele Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie TAURON to:

 • określenie zasad przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w Grupie TAURON,
 • podejmowanie działań interwencyjnych oraz niwelowanie skutków stwierdzonych przypadków mobbingu lub dyskryminacji,
 • sprzyjanie budowaniu i umacnianiu pozytywnych relacji pomiędzy Pracownikami,
 • realizacja postanowień art. 94 pkt 2b, art. 941 i 943 oraz przepisów Rozdziału IIa Działu pierwszego Kodeksu pracy „Równe traktowanie w zatrudnieniu”.

Dodatkowo w Spółkach Grupy Kapitałowej TAURON powołane zostały Komisje Etyczne mające na celu m.in. dbałość o przestrzeganie zasad etyki.

Wdrożenie Polityki Antydyskryminacyjnej w spółkach Grupy TAURON (dot.spółek nieposiadających)

Kluczowe mierniki Opis
Liczba inicjatyw skierowanych do pracowników W spółkach Grupy TAURON ma miejsce wiele wydarzeń integrujących pracowników m.in. o charakterze rodzinnym czy sportowym. W przypadku istotnych tematów biznesowych (m.in. sytuacja finansowa Grupy czy procesy reorganizacyjne) organizowane są spotkania informacyjne dla pracowników i związków zawodowych z udziałem zarządów spółek. W sumie w 2018 roku zorganizowano ponad 50 inicjatyw dedykowanych pracownikom.

Wśród nich znalazły się np.:

 • projekty z zakresu wolontariatu pracowniczego;
 • Tydzień Życzliwości w TOK;
 • Palę bo lubię. Czy na pewno?;
 • akcja szczepień przeciwko grypie sezonowej;
 • warsztaty z Rozmowy Rozwojowej;
 • Trzydniowe święto sportu na TAURON Festiwalu Biegowym w Krynicy;
 • I Igrzyska Sportowe Pracowników Grupy TAURON;
 • 2 godziny dla Rodziny edycja 2018;
 • Dzień Księgowego;
 • Dzień Energetyka;
 • Dzień Rodziny;
 • Konkurs! Twoje miasto, jakiego nie znamy;
 • Szybki konkurs – dziś pytanie dziś odpowiedź;
 • Konkurs Usprawniamy procesy;
 • II Jaworznicki Bieg im. Rotmistrza W. Pileckiego;
 • Cykl szkoleń pn. bezpieczni w Górach organizowanych wspólnie z Fundacją GOPR;
 • Mistrzostwa Pracowników w Narciarstwie Alpejskim.
Liczba zespołów roboczych (pomiędzy spółkami/projektowych) 46
Promowanie postaw PRO w organizacji (opisowo)
 1. Promowanie idei ciągłego rozwoju w ramach inicjatywy Trenerzy Wewnętrzni w Grupie TAURON. Kultura dzielenia się wiedzą i doświadczeniem skutecznie wzmacnia organizację od wewnątrz oraz sprzyja wzmacnianiu Partnerstwa i Rozwoju – dwóch wartości Grupy TAURON. W 2018 roku grono Trenerów Wewnętrznych powiększyło się do 71 osób, a zrealizowanych zostało łącznie 215 szkoleń dla 2107 pracowników.
 2. Spotkania onboardigowe dla nowych pracowników w poszczególnych spółkach GT, podczas których komunikowane są wartości PRO poprzez wskazanie znaczenia oraz przykładów konkretnych zachowań.
 3. Promowanie postaw PRO jest również ważnym elementem prezentacji podczas spotkań inaugurujących program ambasadorski Grupy TAURON oraz program stażowy Grupy TAURON „Przyłącz się”. Dzięki zaprezentowaniu młodym ludziom – potencjalnie przyszłym pracownikom Grupy naszych wartości, integrujmy młodych ludzi wokół naszej wspólnej kultury organizacyjnej, dzięki czemu wchodząc do naszej organizacji już jako pracownicy są świadomi jakich postaw i zachować oczekuje od nich organizacja.
 4. Wdrażanie Modelu Kompetencyjnego, którego podstawą są wartości Grupy TAURON. Model kompetencyjny wskazuje, jakie zachowania pracowników są pożądane, aby Grupa TAURON mogła się rozwijać i sprostać wyzwaniom zmieniającego się świata. Zbudowanie świadomości kompetencji, wartości i zachowań oraz kierunku ich rozwoju wśród pracowników wymaga komunikacji oraz szkoleń, stąd w 2018 roku w Spółkach Grupy TAURON, odbyły się spotkania informacyjne lub szkolenia w tym zakresie. W TAURON Polska Energia w 2018 roku zrealizowano cykl szkoleń wewnętrznych, w którym uczestniczyło 198 pracowników na stanowiskach niekierowniczych. Była to kontynuacja szkoleń, jakie w roku 2017 przeprowadzone były dla kadry kierowniczej.
Liczba wniosków dotyczących udoskonaleń zgłoszonych przez pracowników Grupy TAURON 52
Kluczowe inicjatywy Opis
Konkursy w Strefie Innowacji oraz w Tauronecie, konkursy na pomysły pracownicze dotyczące udoskonaleń
 1. Pomysł to pierwszy krok do zmiany;
 2. Usprawniamy procesy;
 3. PRO Bono;
 4. Konkurs pn. Twoje Miasto, jakiego nie znamy;
 5. Szybkie konkursy – dziś pytanie, dziś odpowiedź;
 6. A mój Tauron w smartfonie masz?
Organizacja wydarzeń o charakterze informacyjnym i integracyjnym (roadshow, pikniki rodzinne, wydarzenia okolicznościowe) W 2018 roku miały miejsce m.in. następujące wydarzenia:
 1. Piknik rodzinny z okazji Dnia Energetyka;
 2. II Mistrzostwa Pracowników GT w Siatkówce o Puchar Prezesa TAURONA;
 3. Obchody Barbórki w Zakładach Górniczych spółki TAURON Wydobycie oraz KW Czatkowice;
 4. Rodzinny Turniej Siatkówki w Kętach;
 5. II Turniej Pracowników GT w Siatkówce Plażowej;
 6. Turniej bowlingowy;
 7. Organizacja Dnia Dziecka w TAURON Polska Energia;
 8. I Igrzyska Sportowe Pracowników GT.
Rozwój wolontariatu pracowniczego
 1. Utworzenie Strefy Wolontariatu w Tauronecie;
 2. Organizacja II edycji Konkursu PRO Bono, w której wyłoniono 5 najlepszych zgłoszonych przez pracowników GT projektów z zakresu wolontariatu pracowniczego. Każdy z Laureatów otrzymał grant w wysokości 2 tysiące złotych na realizację swojego pomysłu oraz wsparcie ze strony firmy;
 3. Organizacja cyklicznej akcji pn. Bożonarodzeniowa Reakcja Łańcuchowa;
 4. Organizacja akcji pn. Pomagamy do kwadratu;
 5. Akcja pn. Energia dobrych słów – pracownicy GT czytają dzieciom;
 6. Akcja pn. MegaMoc na szpitalne sale.
Strefy na Tauronecie skupiające pracowników wokół ich pasji (Strefa Biegacza, Rowerowa itp.)
 1. Strefa Biegacza;
 2. Serwis rowerowy;
 3. Strefa podróżnika;
 4. Strefa Wolontariatu;
 5. Klub czytelników w TOK;
 6. Kluby sportowe.
Komitety/zespoły wewnątrzgrupowe, grupy robocze
 1. Liczba zespołów zadaniowych: 567
 2. Liczba witryn projektowych: 208
 3. Witryny jednostek organiz.: 316

Kluczowe mierniki Opis/wartość
Liczba dni i godzin szkoleniowych Łączna liczba godzin szkoleniowych w Grupie TAURON: 449 678. Każdy pracownik Spółek Grupy TAURON odbył średnio 2 dni szkoleniowe.
Liczba i odsetek przeszkolonych pracowników (w zakresie dodatkowych szkoleń) w podziale na strukturę – wyższa kadra, średnia kadra, pracownicy liniowi Średnia liczba godzin szkoleniowych w grupach stanowiskowych:
 • Kluczowi menadżerowie: 63
 • Stanowiska kierownicze: 33
 • Pracownicy administracyjni: 12
 • Stanowiska robotnicze: 79
Opisowy – e-learningi, szkolenia unijne etc. Pracownicy  Grupy TAURON mają możliwość korzystania z platformy e-learningowej, na której znajduje się łącznie około 100 szkoleń. Są to zarówno szkolenia specjalistyczne (np.:”Zarządzanie projektami – Prince”, „Excel w praktyce”, „Word w praktyce”), jaki i szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych (np. „Zarządzanie czasem”, „Komunikacja, asertywność i negocjacje”). Część z dostępnych szkoleń ma charakter obowiązkowy („Bądź bezpieczny w sieci”, „Usługi TAURON”, „RODO”, „Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu”, „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w Grupie TAURON”) pozostałe pracownicy mogą wybierać i realizować zgodnie z indywidualnymi zapotrzebowaniem i zainteresowaniami. W 2018 roku na platformie zarejestrowano 15 611 użytkowników oraz ponad 28 tys. zakończonych osoboszkoleń.
Opisowy – realizacja założeń Polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie TAURON Kluczowym celem Polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie TAURON jest pozyskiwanie, utrzymanie i nieustanne rozwijanie pracowników oraz ich koncentracja wokół celów biznesowych. Inicjatywy HR organizowane w Grupie TAURON skupiają się wokół ciągłego motywowania pracowników do podejmowania i realizacji nowych wyzwań, poszukiwania innowacji, zwiększania efektywności w ramach wykonywania codziennych zadań oraz na kształtowaniu takich warunków i środowiska pracy, aby działaniom tym towarzyszył wysoki poziom satysfakcji naszych pracowników.

W 2018 roku szczególnym wyzwaniem dla obszaru HR stało się przeciwdziałanie ryzykom, które związane są z luką pokoleniową i kompetencyjną. Zidentyfikowana w ramach badania przeprowadzonego w TAURON luka pokoleniowa, może wpłynąć na zdolność organizacji do optymalnego realizowania strategii w najbliższych 10 latach. Jednocześnie przeprowadzone badania pokazały obraz GT jako organizacji wielopokoleniowej.

Ta diagnoza zdefiniowała działania HR w 2018 roku, stąd wiele z podejmowanych inicjatyw ukierunkowanych było na podniesienie świadomości kadry zarządzającej i pracowników w tym zakresie. Szczególnie było to budowanie umiejętności pracy w zespołach wielopokoleniowych oraz dostarczenie konkretnych narzędzi, które pozwalają osiągnąć efekt synergii współpracy różnych pokoleń.

Kluczowe inicjatywy
Wykłady w ramach Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON (liczba wykładów wraz z opisem oraz poziom satysfakcji uczestników z wykładów (ankiety powykładowe) W 2018 roku odbył się XX jubileuszowy wykład Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON, którego tematyka związana była z luką pokoleniową w Grupie TAURON oraz współpracą w zespołach międzypokoleniowych. Wystąpienie dotyczyło efektywnej „Komunikacji międzypokoleniowej”, w jubileuszowym wydarzeniu wzięło udział 270 pracowników TAURONA. W 2018 roku zostały wygłoszone jeszcze trzy wykłady, których tematyka dotyczyła cyberbezpieczeństwa, racjonalności podejmowanych decyzji oraz bezpieczeństwa w górach.

W wykładach w 2018 roku wzięło udział 785 pracowników Grupy TAURON. Realizowane wykłady cieszą się coraz wyższą frekwencją i zainteresowaniem, co potwierdza ich wysoką jakość merytoryczną.

Programy rozwojowe w Grupie TAURON
 1. Zrealizowany został cykl warsztatów dla Zarządów Spółek Grupy TAURON, kadry menedżerskiej oraz Rady Społecznej. W warsztatach wzięło udział ponad 60 osób, które wzmacniały swoje kompetencje w zakresie budowania zaangażowania przy wykorzystaniu istniejących zasobów (narzędzi, procesów i zespołów) w Grupie TAURON.
 2. Podjęcie przez 27 menadżerów, reprezentujących Spółki Grupy TAURON, rocznych studiów Master of Business Administration in Corporate Management. Program studiów został dostosowany do specyfiki branży energetycznej i obejmował szereg zagadnień związanych z aspektami prawnymi, finansowymi, ekonomicznymi oraz zagadnienia związane z etyką, komunikacją i rozwojem osobistym.
 3. Spółka TAURON Ciepło uruchomiła autorski program szkoleniowy PRoM, ideą którego było wyłonienie Trenerów wewnętrznych spośród kadry dyrektorskiej oraz ich zaangażowanie w prowadzenie cyklu szkoleń z zakresu strategii, komunikacji, stylów zarządzania i zarządzania zmianą dla kadry z poziomu N-2 i N-3. W szkoleniach wzięło łącznie udział ponad 100 pracowników.
 4. Zrealizowany został cykl szkoleń z zakresu zarządzania projektami, w którym udział wzięli pracownicy Grupy TAURON. Łącznie 11 zrealizowanych szkoleń, 136 przeszkolonych pracowników GT, 5 rodzajów akredytowanych szkoleń z zakresu Zarządzania Projektami.
 5. Udział 25 pracowników Grupy TAURON w II edycji studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie zakupami w biznesie” organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński.
Programy rozwojowe w Grupie TAURON (cd) W 2018 roku ukończony został Program Rozwój Menedżerów, który był roczną, kompleksową inicjatywą rozwojową. Celem Programu było wsparcie menedżerów we wzmacnianiu zarówno ich efektywności biznesowej i osobistej, jak również świadomego wdrażania wzorcowych zachowań przywódczych w całej Grupie Kapitałowej TAURON.

Drugą podstawą programu stanowiły wartości Grupy Kapitałowej TAURON: Partnerstwo, Rozwój, Odwaga, które przyświecają poszczególnym działaniom w programie. Rozwijane kompetencje pozwoliły uczestnikom stać się jeszcze skuteczniejszymi liderami, wartości określały natomiast, w jakich obszarach i jakim celom powinna posłużyć owa skuteczność.

Program został przygotowany i zrealizowany w oparciu o światowe rozwiązania oraz bogate doświadczenie zespołu ekspertów i trenerów zaangażowanych w Program. Proces rozwojowy charakteryzuje się praktycznością, dostarczając jednocześnie dużą ilość inspiracji i wyjątkowości. W Programie udział wzięło blisko 70 kluczowych menedżerów spółek Grupy Kapitałowej TAURON.

Programy rozwojowe w Grupie TAURON (cd) W 2018 r. odbyła się I Konferencja HR, pt. „MOC POKOLEŃ”. Głównym celem wydarzenia było zwrócenie uwagi kadry menadżerskiej na wyzwania związane z zarządzaniem wielopokoleniowymi zespołami oraz dostarczenie narzędzi i inspiracji, jak wykorzystywać ogromne możliwości takich zespołów. W konferencji  wzięło udział ok. 550 uczestników, którzy wysłuchali 7 inspirujących prelekcji.

Podczas konferencji budowana była świadomość wśród liderów i członków zespołów wielopokoleniowych dotycząca istoty jasnych zasad efektywnej współpracy w zespole, właściwego i precyzyjnego delegowania zadań, cierpliwości w uczeniu się siebie nawzajem, doceniania za wykonanie zadanie (informacja zwrotna), korzystania z różnorodności zespołów do tworzenia najlepszych pomysłów, budowania przekonania w zespole, że każdy patrzy na świat inaczej, co pozwala zmniejszyć ryzyko błędów i zwiększyć szanse na sukces oraz wzajemnego szacunku, bo każde pokolenie ma coś mocnego do przekazania.

Kluczowe mierniki Wartość / opis
Liczba instalacji ochrony środowiska spełniających wymagania najlepszych dostępnych technik Instalacje ochrony środowiska spełniające wymagania najlepszych dostępnych technik zainstalowane są głównie w spółkach Grupy TAURON z sektora produkcji energii elektrycznej i ciepła (TW i TC).

W spółkach Grupy TAURON, zainstalowanych jest łącznie 76 instalacji spełniających wymagania BAT i ujętych w ramach decyzji pozwoleń zintegrowanych, w tym:

 • 20 instalacji odsiarczania spalin (MOWAP – metoda mokra wapienna, SDA – metoda półsucha odsiarczania, FSI – wtrysk sorbentu do komory paleniskowej),
 • 14 dedykowanych instalacji odazotowania spalin (SCR – katalityczne i SNCR – niekatalityczne),
 • 34 instalacji wstępnego i końcowego odpylania spalin (EF – elektrofiltry, FF – filtry tkaninowe, baterie odpylające),
 • 8 oczyszczalni ścieków (6 przemysłowe oraz 2 z mokrego odsiarczania).
Moc nowo przyłączonych klientów do sieci ciepłowniczej w ramach likwidacji niskiej emisji. Realizowane są przyłączenia nowych klientów  do sieci ciepłowniczej w ramach likwidacji niskiej emisji w wielkości ok. 4 MWt.
Kluczowe inicjatywy Działania
Modernizacja parku maszyn na wysokosprawne (mniej energochłonne) w związku z modernizacjami otrzymywanie Praw majątkowych (Białe Certyfikaty) W Grupie istnieje dedykowany zespół – podejście ustrukturyzowane, poświadczenie: prawa majątkowe do świadectw pochodzenia efektywności energetycznej.
Zapewnienie eksploatacji urządzeń ochrony środowiska zgodnie z wymogami prawa (optymalizacja procesów, testy, modernizacje,nowe inwestycje) W roku 2018 wszystkie instalacje i urządzenia ochrony środowiska spółek Grupy TAURON eksploatowane były zgodnie z wymogami prawa na podstawie bieżącej kontroli wskaźników emisyjnych i procesowych.

W spółkach TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło kontynuowano zapoczątkowany w 2017 roku program dostosowania jednostek wytwórczych do spełniania od 2021 roku wymagań konkluzji BAT.

W 2018 realizowano prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargów (TAURON Ciepło) oraz ogłoszono przetargi na wybór wykonawców (TAURON Wytwarzanie) dla budowy nowych lub modernizacji instalacji oczyszczania spalin i systemów oczyszczania ścieków.

Rentowny rozwój energetyki odnawialnej (oferta dla klientów indywidualnych na produkty: fotowoltaika i pompa ciepła) Spółka TAURON Sprzedaż w ramach oferty zrealizowała sprzedaż w ilości:
 • 69 systemów fotowoltaiki (oraz 3 do klienta biznesowego
 • 2 pompy ciepła
Rozbudowa sieci ciepłowniczej ok. 2000 mb
Modernizacja sieci ciepłowniczej (wymiana stalowej na preizolowaną wraz z automatyczną regulacją przepływów nowe inwestycje) Długość wymienionej sieci ciepłowniczej w 2018 roku: 8646 mb (znaczący wzrost w stosunku do 2017).
Przygotowanie projektów budowy nowych mocy OZE, pod katem ich realizacji, w oparciu o obowiązujący system wsparcia, środki pomocowe oraz współpracę z partnerami biznesowymi Powołano projekt realizacja farm fotowoltaicznych na terenach niewykorzystywanych gospodarczo, a znajdujących się w zasobach Grupy TAURON – zrealizowano kolejny etap studiów wykonalności dla poszczególnych lokalizacji wraz z analizą ekonomiczną.

Dalsze prace projektowe w roku 2018 prowadzone były dla wytypowanych lokalizacji w zakresie fazy przygotowania projektów do fizycznej realizacji.

Przygotowanie opcji na zyskowny rozwój obszaru OZE, w oparciu o nowe biznesy i nawiązywanie współpracy z partnerami (klastry energii, jednostki samorządu terytorialnego) Zaangażowanie Ekoenergii w rozwój lokalnych Klastrów Energii.
Rozwój oferty sorbetów wapiennych W 2017 roku zakończono fazę pilotażową dla produkcji wysokoreaktywnych sorbentów wapiennych dla potrzeb kotłów fluidalnych.

Przeprowadzono testy odsiarczania w kotłach fluidalnych na obiektach  TW – El. Siersza i El. Jaworzno II, w tym w kierunku ograniczania emisji chlorowodoru ze spalin.

Realizacja inwestycji środowiskowej rozdziału zrzutu wód dołowych od ścieków sanitarnych połączona z budową oczyszczalni ścieków Kontynuacja prac związanych z budową oczyszczalni ścieków w rejonie ZG Sobieski.
Uzyskanie Krajowych Ocen Technicznych dla kruszyw i mułów pochodzących z wszystkich kopalń TAURON Wydobycie – z zastosowaniem w drogownictwie, do wznoszenia obiektów kubaturowych i jako materiał izolacyjny Pozyskano Krajowe oceny techniczne dla: Kruszywa TAURONIT W ITB-KOT-2019/0673 oraz Materiał uszczelniający TAURONIT U ITB-KOT-2019/0674 umożliwiające stosowanie kruszyw wydobywczych w budownictwie kubaturowym.
Projekt zagospodarowanie odpadów w TAURON Dystrybucja Podjęto próbę wykorzystania kruszyw przy budowie GPZ w Chrzanowie w niedalekim sąsiedztwie ZG Janina ale projektant nie dopuścił do wykorzystania tego rodzaju kruszywa.

Kluczowe mierniki Wartość / opis
Liczba inicjatyw prośrodowiskowych 28
Liczba osób, które wzięły udział w inicjatywach prośrodowiskowych szacunkowo: 12 tys. osób
Kluczowe inicjatywy Opis zrealizowanych działań w danym okresie
Sala przyrody TAURONA Społeczna akcja „Sala Przyrody TAURONA” adresowana jest do szkół podstawowych, z terenu działania TAURONA. Szkoły będące laureatami akcji otrzymują równorzędne nagrody w wysokości 40.000 zł każda. Jest to nagroda celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie sali dydaktycznej w szkole do nauki przyrody pod nazwą „Sala Przyrody TAURONA”.

W roku 2018 odbyła się VIII edycja akcji dzięki której otwarto kolejne cztery sale przyrody. Sale zostały wyposażone w taki sposób, aby nauczycielom ułatwić przekazywanie wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, a uczniów zainteresowała i zainspirowała do odkrywania świata przyrody.

Konkursy dla klientów, dzieci i młodzieży
 1. Patronat spółki TAURON Wydobycie nad konkursem ekologicznym podczas eventu Aktywne Dzielnice II Byk Byczyński w Jaworzno Byczyna. Promocja ekologicznych paliw węglowych; działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony środowiska; prezentacje materiałów, paliw, spełniających wymogi związane z dbaniem o czyste powietrze.
 2. Kampania i konkurs #OpowiedzCieplo. Spółka zachęcała do wzajemnej wymiany serdeczności między sąsiadami. Zgłoszenia, gdzie opisywana lub obrazowana była pozytywna relacja sąsiedzka można było przesyłać w formie komentarzy pod postem konkursowym na profilu Facebook – TAURON Polska Energia. Celami kampanii było nawiązanie do sąsiedzkich decyzji w przypadku zmiany sposobu ogrzewania oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku TAURON Ciepło. Dodatkowo, konkurs dla pracowników Klientów, którego celem było zacieśnienie współpracy i wzmocnienie relacji na różnych poziomach organizacji.
 3. Konkurs realizowany w listopadzie i grudniu 2018 roku, którego celem była promocja ekologicznych rozwiązań grzewczych oraz zwrócenie uwagi na problem jakości powietrza. Nagrodami w konkursie był voucher na wymianę ogrzewania o wartości 4000 zł (nagroda główna) oraz 50 oczyszczaczy powietrza (dostępnych w tym okresie również w ofercie TAURONA).
Program Oddychaj Powietrzem Spółka TAURON sprzedaż w ramach kontynuacji działań rozpoczętych w 2017 roku, które sa odpowiedzią na coraz bardziej uciążliwy problem niskiej emisji i związanego z nią smogu realizowała całoroczny projekt „rozgrzewamy polskie miasta”.

Celem tych działań była edukacja mieszkańców gmin na temat przyczyn powstawania tego zjawiska, metod zapobiegania oraz skłonienie odbiorców do zwrócenia uwagi na skutki niskiej emisji oraz znaczenia ekologicznych form ogrzewania domu dla czystego powietrza.

Od czerwca do grudnia 2018 specjalnie przygotowana mobilna platforma TAURONA odwiedziła miasta w województwach: opolskim, małopolskim, dolnośląskim i śląskim. Celem tych działań była edukacja mieszkańców gmin na temat przyczyn powstawania tego zjawiska, metod zapobiegania oraz skłonienie odbiorców do zwrócenia uwagi na skutki niskiej emisji oraz znaczenia ekologicznych form ogrzewania domu dla czystego powietrza.

Mobilna platforma przemierza polskie miejscowości, które korzystają z dotacji na wymianę palenisk węglowych. Na uczestników czekali doradcy, którzy udzielali informacji na temat możliwości wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne, pomagali dopasować dedykowaną ofertę i obliczyć potencjalny koszt inwestycji.

Kluczowe mierniki Wartość / opis
Liczba i wysokość kar administracyjnych (0 zł kar), liczba otrzymanych białych certyfikatów
 • Liczba i wysokość kar administracyjnych: 0
 • Liczba otrzymanych białych certyfikatów – już nie ma białych certyfikatów – teraz są: prawa majątkowe do świadectw pochodzenia efektywności energetycznej: 3 299 178 toe (możliwych do rozliczenia w kolejnych latach)
Liczba Mg wyprodukowanych odpadów paleniskowych posiadających status UPS (ubocznych produktów spalania) i UPW (ubocznych produktów wydobycia) 2 003 050
Oszczędności wynikające z obowiązku unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 833 946 Mg wyprodukowanych kruszyw na bazie odpadów wydobywczych i wprowadzonych na rynek jako produkty.
Kluczowe inicjatywy Podjęte działania w okresie…
Zmniejszanie energochłonności procesów Spółki Grupy TAURON w latach 2017-2018 realizowały szereg działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, co wpływało również na realizację celu zmniejszenia energochłonności procesów.

Najważniejszymi działaniami w ramach poprawy efektywności energetycznej procesów było:

 • TAURON Wydobycie: modernizacja urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, modernizacje układów zasilania energii elektrycznej urządzeń, modernizacja gospodarki sprężonym powietrzem oraz ograniczenie strat i regulacja sieci ciepłowniczych zakładu;
 • TAURON Dystrybucja: zmniejszenie strat energii elektrycznej w dystrybucji oraz poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na obszarze działania spółki;
 • TAURON Ciepło: modernizacja systemów ciepłowniczych w kierunku ograniczania strat;
 • TAURON Ekoenergia: dostawa i montaż transformatora blokowego o wyższej sprawności niż obecnie;
 • Kopalnia Wapienia Czatkowice Grupa TAURON: modernizacja systemu grzewczego oraz termomodernizacje budynków zakładu.

Zrealizowane w 2018 r. inicjatywy z zakresu poprawy efektywności i energochłonności procesów m.in. pozwoliły na  wygenerowanie oszczędności energii w postaci praw majątkowych tzw. „białych świadectw” w ilości 3 299 178 toe. Inicjatywy związane ze zmniejszaniem energochłonności procesów realizowane będą również w kolejnych latach.

Poszukiwanie rozwiązań zmierzających do wdrożenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego w Grupie TAURON W 2018 r. Grupa TAURON wytworzyła 4,4 mln Mg ubocznych produktów procesowych pochodzących z energetycznego spalania oraz wydobycia węgla, z czego aż 46% zostało wprowadzone na rynek jako pełnowartościowe produkty do wykorzystania m.in. w budownictwie, drogownictwie górnictwie czy rolnictwie. Pozostała cześć odpadów została przekazana dalszym uprawnionym odbiorcą z którymi Spółki Grupy TAURON mają podpisany szereg umów gwarantujących ich dalsze gospodarcze wykorzystanie.

Grupa Tauron w 2018 roku nie przekazała ani jednej tony odpadów na składowiska odpadów. Odpady wytwarzane w Grupie Kapitałowej TAURON wykorzystywane są głównie w branżach: budowlanej, drogowej i górniczej. Stosowane są w szerokim zakresie przez cementownie i betoniarnie. Posłużyły one również jako materiał do rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych.

Grupa Kapitałowa TAURON dąży do wdrożenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Planuje się, aby maksimum wytwarzanych odpadów procesowych wykorzystywać w ramach Grupy Kapitałowej TAURON, ograniczając tym samym zużycie surowców naturalnych oraz ślad węglowy produktu. Spalanie mułów wytwarzanych w TWd w jednostkach energetycznych TW i TC.

Maksymalizacja wykorzystania popiołów do prewencji pożarowej i podsadzki w Górnictwie.

Maksymalizacja wykorzystania UPW i UPS jako pełnowartościowego kruszywa dla budownictwa drogowego, kubaturowego i melioracyjnego.

Zwiększenie zakresu i możliwości produktywnego wykorzystania UPW W roku 2018 Grupa Kapitałowa na własne potrzeby wykorzystała ponad 180 tys. Mg produktów procesowych pochodzących z energetycznego spalania oraz wydobycia węgla.

Dostawy popiołów na potrzeby wykorzystania w górnictwie:

Dostawy realizowane poprzez własny wyspecjalizowany podmiot 15 439 Mg.
Dostawy realizowane przez podmioty zewnętrzne 30 522 Mg.

Dostawy kruszyw wydobywczych na potrzeby robót ziemnych w NJGT:

Realizowane za pomocą własnego wyspecjalizowanego podmiotu 137 060 Mg.
Pozyskanie Krajowych Ocen Technicznych dla kruszyw wydobywczych do zastosowania w budownictwie kubaturowym. Trwający proces uzyskania Krajowej Oceny Technicznej dla kruszyw wydobywczych dla zastosowań w budownictwie melioracyjnym.

Reorganizacja obszaru gospodarowania ubocznymi produktami spalania (UPS) i ubocznymi produktami wydobycia (UPW) w Grupie TAURON W 2018 roku BGT przejęła sprzedaż UPW i UPS. W trakcie proces przejęcia całego procesu zagospodarowana UPW i UPS.

Spółka Jednostka 2018
TAURON Wydobycie toe 3 298 764,0
TAURON Dystrybucja toe 414,1
Razem Grupa toe 3 299 178,1

Kluczowe mierniki Wartość / opis
Liczba akcji prospołecznych
 1. 8 akcji w tym 7 realizowanych przez TAURON Dystrybucja: Bocian Nasz, Akcja jeż, Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy, Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka, Misja Energetyk, Iluminacje świetlne, Współpraca ze szkołami i wsparcie kształcenia energetyków oraz 1 akcja realizowana we współpracy z Fundacją TAURON – Domy Pozytywnej Energii.
 2. Organizacja projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”, którego celem jest wspieranie inicjatyw prospołecznych dążących do poprawy jakości życia społeczności lokalnych Gminy Krzeszowice, jak również realizacja działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Projekt pozwoli wzmocnić pozytywny wizerunek spółki i Grupy TAURON oraz wpłynie na budowanie wartościowych relacji z lokalną społecznością.
 3. Dodatkowo włączenie się i wsparcie wydarzeń takich jak: Dzień Ziemi w Krzeszowicach, Piknik Rodzinny w Czatkowicach, Festiwal Nietoperzy w Jerzmanowicach.
 4. Dzień Otwarty  –  Cykliczne imprezy organizowane przez Odziały TAURON Wytwarzanie (Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, Oddział Elektrownia Stalowa Wola, Oddział Łagisza w Będzinie) polegające na umożliwieniu zwiedzania terenu elektrowni w zorganizowanych grupach z przewodnikiem.
 5. Organizacja bezpłatnych praktyk i staży studenckich; Program Ambasador Grupy TAURON; Wycieczki dydaktyczno-techniczne na Oddziałach TAURON Wytwarzanie oraz na NJGT  6) Zwiedzanie bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza i instalacji demonstracyjnych TAURON Wytwarzanie S.A.:
  • Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie
  • Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych
Zasięg działań prospołecznych Większość działań odbywa się na obszarze odpowiadającym terenowi działania Grupy TAURON,  Bezpieczniki dla dobra dziecka obejmują cały obszar kraju.
Liczba lokalnych inicjatyw, w które włączył się TAURON i Fundacja TAURON W 2018 roku zostało zrealizowanych 147 inicjatyw, w które włączyła się Fundacja TAURON, a także 13 projektów z zakresu wolontariatu pracowniczego angażujących blisko 300 pracowników.
Liczba inicjatyw z zakresu międzysektorowego partnerstwa społeczno-biznesowego, które zaaranżował TAURON Włączenie się i wsparcie wydarzeń takich jak: Dzień Ziemi w Krzeszowicach, Piknik Rodzinny w Czatkowicach, Festiwal Nietoperzy w Jerzmanowicach.
Liczna akcji wolontariackich na terenie działania Grupy TAURON oraz ich zasięg Współuczestnictwo pracowników TD w akcjach wolontariackich organizowanych przez TPE, m.in.: Energetycy pomagają jeżom, Pomagamy do kwadratu, Kropelka Energii dla Niepodległej, Dobra energia na szpitalne sale, Bożonarodzeniowa Reakcja Łańcuchowa.
Kluczowe inicjatywy Opis
Inicjatywy edukacyjne:
Przeciwdziałanie Nielegalnemu Poborowi Energii Elektrycznej Akcji nie prowadzono w 2018 roku.
Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” – program edukacyjny o zasięgu ogólnopolskim, skierowany do uczniów szkół podstawowych, nauczycieli oraz rodziców. Jego celem jest edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i bezpiecznego zachowania w pobliżu urządzeń energetycznych, a także popularyzacja zagadnień związanych z powstawaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Program jest realizowany przez spółkę TAURON Dystrybucja od 2013 r. Działania edukacyjne są prowadzone od 2017 r. głównie poprzez multimedialną platformę, na której zamieszczono scenariusze 10 lekcji i różne materiały dydaktyczne. Elementem programu są zajęcia edukacyjne podczas imprez plenerowych i popularno-naukowych dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia prowadzone w placówkach dla uczniów niepełnosprawnych.

Działania w ramach programu:

 • Realizacja pięciu filmów edukacyjnych z zakresu fizyki (elektryczność i bezpieczeństwo) dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej.
 • Wprowadzenie od września nowego modułu dla klas 7-8 na platformę edukacyjną. Zakończenie prac nad dwoma scenariuszami zajęć multimedialnych dla klas 7-8.
 • Przygotowanie nowych filmów edukacyjnych w wersjach dla uczniów niepełnosprawnych: audiodeskrypcja, napisy dla niesłyszących, Polski Język Migowy.
 • Opracowanie dwóch quizów dla uczniów klas 7-8, gry „Misja ENERGETYK”.
 • Zajęcia edukacyjne podczas 14 imprez popularno-naukowych dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla uczniów niepełnosprawnych.
Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy TAURON Dystrybucja prowadzi program edukacyjny skierowany do operatorów maszyn budowlanych i rolniczych oraz zwykłych użytkowników, osób prywatnych, których praca zawodowa lub majsterkowanie domowe łączą się z używaniem prądu.

W 2018 r. bezpieczeństwo pracy z energią było promowane na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, podczas Gali biznesowych przy wręczeniach nagród: Opolskiej Nagrody Jakości, Laurów Umiejętności i Kompetencji, Gryfów Dolnośląskich. Program prezentowany był na spotkaniu członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Wykonanych zostało kilkadziesiąt tysięcy ulotek i plakatów ostrzegających przed niewłaściwymi zachowaniami w pracy. Ulotki są dystrybuowane za pośrednictwem naszych służb terenowych oraz pełnomocników ds. samorządów do gmin i starostw, a także w biurach obsługi przy wydawaniu warunków przyłączenia. Przekaz dodatkowo został dostosowany do grupy docelowej jaką są rolnicy. Informacje przekazywane są za pośrednictwem stron internetowych: TD, parterów programu. gdzie stale eksponowane są materiały edukacyjne akcji oraz slidery przekierowujące do dedykowanej strony akcji.

Dodatkowo partnerzy akcji prowadzą e-mailing z materiałem graficznym, ostrzegawczym i edukacyjnym. Akcja informacyjno-edukacyjna odbyła się także poprzez media społecznościowe – poprzez emisję edukacyjnych filmów animowanych. Materiały graficzne i edukacyjne ukazują się regularnie w pismach „Wolny rynek”, „Horyzonty” i „Forum Opolskiego Biznesu”. Zaktualizowana została strona www akcji.

Kampania osłonowa „Nie znasz, nie otwieraj” Działania są realizowane jako odpowiedź na zaobserwowany i zgłaszany przez klientów problem nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez sprzedawców prądu i gazu. Klienci, w wyniku wprowadzenia w błąd podpisują dokumenty, które okazują się później umowami sprzedaży, lub ofertami, które były przez klienta inaczej zrozumiane. Wielu klientów nie sprawdza tożsamości handlowca, który ich odwiedza w domu, nie czyta dokumentów, nie porównuje ofert wg jednolitych i porównywalnych kryteriów, nie zatrzymuje kopii podpisanych przez siebie dokumentów, nie zna podstawowych praw klienta min. prawa do rezygnacji z umowy zawartej na odległość. W wyniku tego TAURON notuje wypowiedzenia umów składane przez klientów.

Działania realizowane przez TAURON skupione są na edukacji klientów w zakresie zagrożeń handlowych na rynku (pułapki marketingowe, przypadki oszustw, konsekwencje prawne podpisania nieprzeczytanych/niezrozumiałych dokumentów), praw konsumenta, asertywności, bezpiecznych zakupów itp.

Kampanie i projekty edukacyjne mają na celu poprawę bezpieczeństwa klientów – przekazana wiedza jest uniwersalna i chroni klienta nie tylko w obszarach sprzedaży/zakupu produktów i usług oferowanych przez TAURON.

I. Korzyści dla firmy

 1. Korzyścią dla firmy jest utrzymany i kontrolowany poziom odejść klientów. Relacje budowane poprzez bezpośrednie spotkania z klientami pomagają utrwalić kontakt – facebook, mailing – oferty i wymiana informacji z wykorzystaniem zbudowanej bazy danych. Komunikaty radiowe pozwalają na dotarcie do szerokiego audytorium i utrwalenie informacji. Prasa buduje kontekst i edukuje czytelników poprzez dedykowane artykuły uzupełnione grafiką „Nie znasz, nie otwieraj. TAURON nie chodzi po domach, aby sprzedawać prąd lub gaz.”
 2. Stosowane narzędzia marketingowe pozwalają na monitoring aktywności sprzedawców, którzy nie grają fair play. Zastosowane w kampanii call to action „Odwiedził Cię ktoś podający się za pracownika TAURONA? Zadzwoń” doskonale zamyka komunikat i aktywuje odbiorców do działania. Klienci zgłaszają do TAURONA przypadki wizyt sprzedawców oferujących prąd i gaz. Pomaga to w  geotargetowaniu komunikatów ostrzegawczych i skupieniu środków na najbardziej zagrożonym terenie, aby chronić klientów dokładnie tam, gdzie działają nieuczciwi sprzedawcy.
 3. Spośród klientów wypowiadających umowy, notuje się wiele powrotów. Klienci mają porównanie jakości obsługi i oferty. Po wygaśnięciu umowy podpisanej z innym sprzedawcą, ponownie podpisują umowę z TAURONEM.

II. Korzyści dla adresatów

 1. Korzyścią dla adresatów jest większa świadomość w zakresie bezpiecznych zakupów, ewentualnych zagrożeń na rynku, praw klienta, asertywności itd. To także możliwość zgłoszenia próby oszustwa przez nieuczciwego handlowca, lub możliwość porównania otrzymanej oferty (cta: zadzwoń: 555 444 555).
Program Oddychaj Powietrzem Spółka TAURON sprzedaż w ramach kontynuacji działań rozpoczętych w 2017 roku, które są odpowiedzią na coraz bardziej uciążliwy problem niskiej emisji i związanego z nią smogu realizowała całoroczny projekt „rozgrzewamy polskie miasta”.

Celem tych działań była edukacja mieszkańców gmin na temat przyczyn powstawania tego zjawiska, metod zapobiegania oraz skłonienie odbiorców do zwrócenia uwagi na skutki niskiej emisji oraz znaczenia ekologicznych form ogrzewania domu dla czystego powietrza.

Od czerwca do grudnia 2018 specjalnie przygotowana mobilna platforma TAURONA odwiedziła miasta w województwach: opolskim, małopolskim, dolnośląskim i śląskim. Celem tych działań była edukacja mieszkańców gmin na temat przyczyn powstawania tego zjawiska, metod zapobiegania oraz skłonienie odbiorców do zwrócenia uwagi na skutki niskiej emisji oraz znaczenia ekologicznych form ogrzewania domu dla czystego powietrza.

Mobilna platforma przemierza polskie miejscowości, które korzystają z dotacji na wymianę palenisk węglowych. Na uczestników czekali doradcy, którzy udzielali informacji na temat możliwości wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne, pomogą dopasować dedykowaną ofertę i obliczyć potencjalny koszt inwestycji.

Inicjatywy Fundacji TAURON, m.in. „Domy Pozytywnej Energii” Akcja „Domy Pozytywnej Energii” skierowana jest do wychowanków domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie działania firmy TAURON. W 2018 r. odbyła się  14. edycja konkursu w ramach akcji.

Biuro Komunikacji (GPK) w zakresie DPE

Temat: „Z energią świętujemy stulecie odzyskania niepodległości Polski”. Celem tej edycji Akcji było poszerzenie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży, związane z rocznicą 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, popularyzowanie uroczystego obchodzenia świąt państwowych oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym przygotowaniu scenariusza gry terenowej z opisem zadań do wykonania dotyczących tematu przewodniego Akcji. Praca w formie prezentacji lub dokumentu pdf miała być uzupełniona o wszystkie potrzebna treści i obrazy potrzebne podczas gry terenowej.

Finał 14. edycji DPE miał miejsce w Forcie na Kopcu Kościuszki w Krakowie, 12 września 2018 r. Co roku temat konkursowy, forma pracy konkursowej oraz miejsce finału akcji jest inne.

Inicjatywy środowiskowe – Bocian Nasz Akcja jest typowym projektem CSR-owym i wizerunkowym. Ma na celu pokazywanie otoczeniu, że energetycy pracują w poszanowaniu środowiska naturalnego i troszczą się o nie, niwelując zagrożenia dla bociana białego i wspierając działania na rzecz jego ochrony. Ponadto projekt ma zwiększać świadomość i wiedzę nt. bociana wśród otoczenia. Na terenie działania TD jest ok. 1600 bocianich gniazd, od 2013 r. w ramach akcji prowadzone są szkolenia pracowników jak zabudowywać platformy pod gniazda na infrastrukturze TD, jak o nie dbać, oczyszczać i interweniować w razie nagłych wypadków i zagrożeń, udzielane jest wsparcie dla akcji ornitologów np. obrączkowanie, produkowane są filmy instruktażowe, albumy. Na bieżąco realizowane są akcje interwencyjne w razie niebezpiecznych zajść i sytuacji zagrażających bocianom i klientom spółki. Akcja realizowana jest przy wsparciu i eksperckiej opiece zawodowego ornitologa oraz współpracy z lokalnymi inspektoratami ochrony środowiska. W zeszłym roku rozpoczęły się prace nad ujednoliceniem zasad pieczy na bocianimi gniazdami w całej spółce.
Konkurs PRO Bono, utworzenie strefy wolontariatu Projekt zrealizowano w 2018 roku. Wyłoniono pięciu zwycięzców, każdemu przyznano nagrodę w wysokości 2 tysiące złotych na realizację pomysłu z zakresu wolontariatu pracowniczego.
Projekty na rzecz rodzin i dzieci wykluczonych społecznie oraz osób niepełnosprawnych
 1. Udział w akcji Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny – Praktyka została wdrożona z uwagi na zapewnienie korzystnych warunków przy zakupie węgla dla rodzin wielodzietnych; zainteresowanie ofertą handlową Spółki; zwiększenie rozpoznawalności marki.
 2. Wspieranie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Brzechwy w Bogumiłku.
 3. Wsparcie Specjalnych Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka na terenach działalności TW.
Wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności (inicjatyw, które sami organizują), włączenie się i wsparcie merytoryczne
 1. Wsparcie lokalnej inicjatywy Dożynki Miejskie w Jaworznie – Współpraca dotyczy działania na płaszczyźnie kulturalnej głównie wśród społeczności lokalnej miasta Jaworzna i okolic, z której wielu jest pracownikami Grupy TAURON i konsumentami produktów TAURONA.
 2. Wsparcie lokalnej inicjatywy Dożynki Miejskie w Jaworzno Byczyna – Współpraca dotyczy działania na płaszczyźnie kulturalnej głównie wśród społeczności lokalnej miasta Jaworzna i okolic, z której wielu jest pracownikami Grupy TAURON i konsumentami produktów TAURONA.
 3. Wsparcie 5. edycji konkursu plastycznego w ramach II Ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. ”Praca Górnika i Energetyka – oczami dziecka”. – Zwrócenie uwagi najmłodszego pokolenia Polaków na zawody: górnika i energetyka poprzez poszerzenie wiadomości dotyczących tych profesji.
 4. Kształtowanie dziecięcej wrażliwości i wyobraźni poprzez tworzenie prac plastycznych na określony temat.
Inicjatywy współorganizowane z lokalną społecznością, np. Udział w obchodach światowego dnia Ziemi
 1. Wsparcie lokalnej inicjatywy plenerowej – Obchody 100.lecia powstania Klubu Sportowego Victorii Jaworzno – Współpraca dotyczy działania na płaszczyźnie kulturalnej i sportowej, głównie wśród społeczności lokalnej miasta Jaworzna i okolic.
 2. Włączenie się i wsparcie wydarzeń takich jak: Dzień Ziemi w Krzeszowicach, Piknik Rodzinny w Czatkowicach, Festiwal Nietoperzy w Jerzmanowicach.

Od czerwca do grudnia 2018 specjalnie przygotowana mobilna platforma TAURONA odwiedziła miasta w województwach: opolskim, małopolskim, dolnośląskim i śląskim. Celem tych działań była edukacja mieszkańców gmin na temat przyczyn powstawania tego zjawiska, metod zapobiegania oraz skłonienie odbiorców do zwrócenia uwagi na skutki niskiej emisji oraz znaczenia ekologicznych form ogrzewania domu dla czystego powietrza.

Mobilna platforma przemierza polskie miejscowości, które korzystają z dotacji na wymianę palenisk węglowych. Na uczestników czekali doradcy, którzy udzielali  informacji na temat możliwości wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne, pomogą dopasować dedykowaną ofertę i obliczyć potencjalny koszt inwestycji.

Dzięki Projektowi Rozgrzewamy polskie miasta TAURON jest postrzegany jako firma dbająca o środowisko i bezpieczeństwo swoich klientów. Dzięki mobilnej platformie przemierzającej miejscowości na południu i południowym-wschodzie kraju, informacja dotarła do szerokiego grona odbiorców, który mieli okazję dowiedzieć się, że TAURON to nie tylko sprzedawca prądu i gazu ale także podmiot dbający o środowisko i mający w ofercie ekologiczne technologie ogrzewania.

Nie bez znaczenia była także możliwość podzielenia się z doradcami swoją opinią na temat niskiej emisji i metod ogrzewania, co pomaga TAURONOWI lepiej dopasować przyszłe działania do ich potrzeb.

Iluminacje miejsc i obiektów w przestrzeni miejskiej Eventy iluminacyjne to praktyka zrealizowana pilotażowo w 2018 r. Jej założeniem było budowanie nowych płaszczyzn relacji i współpracy z przedstawicielami lokalnych władz i uzyskania akceptacji ze strony lokalnych społeczności. Eventy tworzone były w oparciu o światło i niejednokrotnie inne dodatkowe, często niekonwencjonalne środki wyrazu. Założeniem eventów było to, że organizowane były we współpracy lub wsparciu lokalnych władz. Miały być oryginalnym i zjawiskowym elementem towarzyszącym miejskim/gminnym wydarzeniom (dożynki, obchody dni miast i innym ważnym wydarzeniom z punktu widzenia tutejszych społeczności). Elementem tych działań było także multiwidowisko świetlne – Alchemia Światła. Duży projekt realizowany w największych miastach na terenie działania spółki.

Celem realizacji eventów świetlnych było posługiwanie się nimi jako narzędziem do budowy lub zacieśniania relacji między TD a otoczeniem lokalnym. Miały one ułatwić realizację i budować podstawę do lepszego zrozumienia racji i interesów stron, a tym samym ułatwić realizowanie przypisanych spółce zadań i obowiązków jako osd, albo uhonorować owocną współpracę jaką lokalne władze i TD mają od lat. Pozytywne nastawienie i zaangażowanie stron owocuje obopólnymi korzyściami.

Wszystkie eventy odniosły ogromny sukces w środowiskach lokalnych – korzyści jakościowe: pochlebne komentarze, ogromne zainteresowanie, poprawę współpracy z lokalnymi władzami, większe zrozumienie dla działań spółki i przychylność dla niej. Szacuje się, że podczas 6 lokalnych eventów iluminacyjnych w: Bolkowie, Tychowie, Oleśnicy, Oleśnie, Niemodlinie, Zebrzydowicach i Żywcu, kilku iluminacji architektonicznych i widowiska Alchemia Światła na Zamku Królewskim na Wawelu uczestniczyło w nich prawie 40 tys. osób.

Inicjatywy środowiskowe – Akcja jeż Postępująca mechanizacja rolnictwa i ogrodnictwa, gwałtowna rozbudowa dróg, rozwój mieszkalnictwa stwarzają zagrożenia dla jeży. Dostrzegając je TAURON Dystrybucja zdecydował się pomagać tym pożytecznym zwierzętom wpierając budowę specjalnych domków i umiejscowienie ich na terenie obiektów energetycznych, przyczyniając się tym samym do zachowania równowagi w środowisku. Stawianie domów, gdzie jeże żyją zwiększa ich szanse na przetrwanie. Inicjatywa realizowana po raz pierwszy, mimo to już w tym roku udało się pomóc 30 jeżom, które w specjalnych domkach łatwiej powracają do życia w naturze po rekonwalescencji Akcja realizowana przez TAURON Dystrybucja przy wsparciu lokalnych samorządów. Pomagają one spółce w znajdywaniu optymalnych miejsc dla domków dla jeży, czynnie włączają się w akcję realizacji i promocji całego przedsięwzięcia.
Kapsuła czasu Kapsuła czasu to projekt skierowany do dzieci i młodzieży, który składał się z trzech elementów:
 • Konkursu „Listy do przyszłości” na 100 najlepszych listów napisanych przez dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie następujących województw Rzeczpospolitej Polskiej: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego oraz śląskiego,
 • Kapsuły Czasu, w której przechowywanych jest m.in. 100 najlepszych Listów napisanych przez Uczestników Konkursu oraz artefakty współczesności,
 • Uroczystości umieszczenia Kapsuły na Wzgórzu Wawelskim, podczas której Laureaci Konkursu otrzymali dyplomy i nagrody oraz wzięli udział (wraz ze swoimi opiekunami i dyrekcjami szkół) w zwiedzaniu wybranych ekspozycji Zamku Królewskiego na Wawelu. W konkursie wzięło udział ponad 12 tys. uczniów z 279 szkół podstawowych (klasy 4-8) zlokalizowanych na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego. Z puli listów wybrano 100 listów, które umieszczono w Kapsule Czasu.

W Uroczystości umieszczenia Kapsuły na Wzgórzu Wawelskim, oprócz laureatów Konkursu, wzięli udział przedstawiciele władz, a Uroczystość relacjonowały liczne media ogólnopolskie i lokalne. Listy napisane przez uczniów klas 4-6, a więc generacja , która w przyszłości odpowiadać będzie za losy Polski skierowane były do pokolenia, które żyć będzie w Polsce za 100 lat. Ważnym elementem tego projektu jest również jego wymiar edukacyjny.

Po pierwsze, „Listy do przyszłości” miały na celu pomóc w kształtowaniu patriotycznych postaw poprzez przypominanie, że ślady zostawiane przez współczesne pokolenia – zarówno słów jak i czynów – wpływają na pomyślność przyszłych pokoleń.

Po drugie, miały pomóc odświeżać nie tylko nauczanie, ale i praktykowanie ginącej tradycji epistolograficznej.

Kluczowe mierniki Wartość / opis
Liczba uczelni, z którymi prowadzona jest stała współpraca Grupa  TAURON współpracuje z ponad  12 uczelniami wyższymi oraz 13 szkołami, w których Spółki Grupy TAURON mają łącznie 47 klas patronackich. Dodatkowo Spółki Grupy współpracują ze szkołami, z którymi zawartych mają  27  porozumień o współpracy.

W ramach współpracy uczniowie, studenci i  absolwenci mogą otrzymać takie korzyści jak:

 • Modelowanie procesów dydaktycznych, organizacja szkoleń, spotkań edukacyjnych zarówno dla uczniów szkoły jak i jej kadry pedagogicznej.
 • Udział Pracowników TAURON w prowadzeniu egzaminów kwalifikacyjnych np. w zawodzie górnik eksploatacji złóż oraz technik górnictwa podziemnego.
 • Pracownicy TAURON, jako wykładowcy teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciele zawodu oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu posiadający odpowiednie przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne.
 • Możliwość udziału uczniów/studentów w wykładach/warsztatach merytorycznych, prowadzonych przez Pracowników TAURON.
 • Możliwość udziału uczniów/studentów w prelekcjach/warsztatach rozwijających umiejętności interpersonalne uczniów.
 • Organizowanie zajęć praktycznych oraz praktyk i staży zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 • Doposażanie laboratoriów w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń związanych z energią elektryczną.
 • Stypendia dla najlepszych uczniów klas patronackich.
Liczba stażystów/praktykantów W 2018 roku 748 osób uczestniczyło w  praktykach i stażach organizowanych przez Spółki Grupy TAURON.
Liczba osób przyjętych do pracy po odbyciu stażu/praktyki Zatrudniliśmy 39 osób w ramach umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Z podziałem na obszary biznesowe zatrudniliśmy: 14 osób w obszarze wytwarzania, 14 osób w obszarze sprzedaży, 5 osób w obszarze dystrybucji oraz 6 w pozostałych Spółkach.
Kluczowe inicjatywy Opis konkretnych działań w okresie:
Intensyfikacja współpracy z Uczelniami i aktywne uczestnictwo w klastrach technologicznych W 2018 roku Grupa TAURON wraz Uczelniami partnerskimi w ramach intensyfikacji współpracy zorganizowała wizyty edukacyjne na obiektach oraz warsztaty i prelekcje prowadzone przez pracowników Grupy TAURON.

Uruchomiona została również I edycja programu Ambasador Grupy TAURON. Do programu zostało zaproszonych do współpracy 16 Ambasadorów  z następujących Uczelni partnerskich: Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska oraz Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Śląski. Celem projektu jest budowa wizerunku Grupy TAURON jako atrakcyjnego pracodawcy i  pożądanego miejsca odbywania stażu/ praktyki oraz poprawa rozpoznawalności marki TAURON na uczelniach. Chcemy poprzez ten program pozyskać najlepszych,  z punktu widzenia potrzeb biznesowych i kultury organizacyjnej, uczniów i studentów.

Uruchomiony został Program stażowy pn. „Przyłącz się”, którego celem jest przygotowanie najzdolniejszych studentów krajowych uczelni wyższych do wejścia na rynek pracy. Ma on na celu umożliwienie uczestnikom programu wszechstronnego rozwoju zawodowego w zakresie współczesnej energetyki. Stażyści mają możliwość poznania systemu organizacji Spółki oraz uwarunkowań i reguł w nim obowiązujących. Duży nacisk stawia się na kształtowanie właściwych postaw do wykonywanych zadań: dbanie o jakość i terminowość wykonywania zadań, prawidłową współpracę z innymi osobami i komórkami w Spółce, rozwój własnej inicjatywy, nabycie umiejętności współpracy w zespole. Grupa docelowa to studenci IV i V roku studiów oraz absolwenci. W 2018 roku zrealizowaliśmy I edycję programu stażowego z udziałem 22 stażystów.  9 uczestników programu kontynuuje z nami współpracę ze Spółkami Grupy TAURON.

Rada Naukowa przy TAURON Dystrybucja Rada Naukowa powołana przez TAURON Dystrybucja jest organem doradczym oraz opiniotwórczym. Głównym jej zadaniem jest opiniowanie i rekomendowanie działań prowadzonych przez spółkę w obszarze rozwoju i innowacji, ocenę strategii inwestowania, modernizacji oraz utrzymania sieci elektroenergetycznej spółki.

Rada Naukowa była skuteczną  platformą wymiany poglądów i pomysłów dotyczących rozwoju infrastruktury sieciowej oraz wdrażania nowoczesnych technologii TAURON Dystrybucja.

W ramach prac Rady Naukowej przeprowadzono konkurs na najlepszą pracę magisterską. Rada Naukowa wpierała także promujące innowacyjność wydarzenie Dystrybucja Innowacji z wykorzystaniem metodyki Design Thinking. Profesorowie działający w ramach Rady Naukowej wspierali także w swoich środowiskach działania TAURON Dystrybucja w zakresie ankiet realizowanych na uczelniach oraz organizacji praktyk studenckich.

Przedstawiciele Rady Naukowej oraz inni pracownicy uczelni skupionych w ramach  Rady Naukowej wspierali także merytorycznie realizację projektów B+R dofinansowanych z POIR przez NCBiR oraz POIŚ przez Ministerstwo Energii. Dzięki wsparciu przedstawicieli Rady możliwe było także uruchomienie demonstracyjnej infrastruktury badawczej w projekcie e-BUS (System magazynowania energii w stacjonarnej i mobilnej infrastrukturze wspierający stabilizację pracy sieci elektroenergetycznej  oraz niskoemisyjny transport z napędem elektrycznym).

Na forum Rady Naukowej prowadzona również była dyskusja nt. potencjalnych i realizowanych prac eksperckich. Działania Rady Naukowej były ważnym elementem wymiany informacji i doświadczeń, a także budowania zaufania i współpracy pomiędzy TAURON Dystrybucja oraz ważnymi polskimi uczelniami.

Inicjatywy typu konkurs na najlepszą pracę magisterską Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Założenia V edycji konkursu: do udziału w konkursie zapraszamy absolwentów studiów magisterskich polskich publicznych uczelni technicznych, broniących swoją pracę magisterską w roku akademickim 2017/2018.

temat przewodni: „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja” nagroda 10 000 PLN. Laureatem tegorocznej edycji został absolwent Politechniki Warszawskiej.

Konkurs Praktykant Roku

W roku 2018 uruchomienie I edycji konkursu. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, współpracujących z TAURON Dystrybucja S. A. w ramach zawartych porozumień o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach związanych z energetyką. Celem Konkursu jest promowanie współpracy TAURON Dystrybucja S.A. ze szkołami ponadpodstawowymi, zachęcanie praktykantów do doskonalenia umiejętności zawodowych oraz promowanie TAURON Dystrybucja S.A. jako pożądanego Pracodawcy. Wyłonienie laureatów I edycji konkursu nastąpi w czerwcu 2019 r.

Wdrożenie narzędzi wspomagających współpracę z uczelniami oraz program staży i praktyk Promocja ofert na praktyki studenckie we współpracy z Ambasadorami GT oraz samorządami studenckimi oraz Kołami SEP.Współpraca z biurami karier na uczelniach w celu promocji inicjatyw organizowanych przez TD.
Zawieranie umów patronackich ze szkołami (wszystkie spółki Grupy) i poszerzanie kierunków kształcenia Grupa TAURON rozszerzyła w 2018 roku współpracę ze szkołami branżowymi, podpisując umowy uruchamiające 21 nowych klas patronackich. Szkoły zaproszone do współpracy odpowiadają poszukiwanym zawodom, które Grupa TAURON zdiagnozowała, dokonując analizy luki pokoleniowej i kompetencyjnej.

Klasy patronackie są zlokalizowane na terenie woj. śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego w miastach: Bieruń, Kęty, Jaworzno, Łaziska Górne, Mysłowice, Katowice, Tychy, Krzeszowice, Gliwice, Jelenia Góra.

Profile klas to: informatyk, energetyk, elektryk, ekonomista, górnictwo odkrywkowe, transport kolejowy, energetyk (mechanik), elektryk i automatyk, energetyk (spawalnictwo).

Grupa TAURON w ramach współpracy ze szkołami, posiada 47 klas patronackich w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik mechatronik i technik przeróbki kopalin stałych. Tworzenie klas patronackich wpisuje się we współpracę TAURON z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącą wspierania kształcenia zawodowego oraz dostosowywania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb rynku pracy. List intencyjny w tej sprawie został podpisany w kwietniu 2018 roku we Wrocławiu.

Organizowanie konferencji branżowych W listopadzie 2018 r. w Opolu odbyły się warsztaty dla Dziekanów Wydziałów Elektrycznych i Energetycznych oraz Dyrektorów Instytutów Badawczych. Celem warsztatów było wykreowanie nowego modelu współpracy pomiędzy nauką a przemysłem, odpowiadającego potrzebom działalności Grupy TAURON i zapewnienie optymalnego wykorzystania potencjału innowacyjności tkwiącego w polskiej nauce.
Budowanie pozytywnego wizerunku zawodu energetyka i promocja zawodu (zespoły HR i komunikacji) Bieżące dbanie o budowanie pozytywnego wizerunku i eksponowanie zawodu energetyka w komunikacji zewnętrznej oraz wszystkich zadaniach i projektach realizowanych lub wspieranych przez Biuro Komunikacji. Inicjowanie działań popularyzujących pracę energetyków oraz samą branżę energetyczną oraz uświadamianie otoczeniu jak ważny w codziennym życiu i pracy jest energetyk i jakie znaczenie ma dystrybucja i cała branża energetyczna.

W tym celu m.in. w kontaktach z mediami eksponuje się energetyków przy pracy. Niejednokrotnie w trudnych warunkach, używa się słów: energetyk i energetycy oraz eksponuje rolę pracowników w działalności firmy. W programach edukacyjnych uwypukla się energetyków jako ekspertów w zakresie bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi i korzystania z energii elektrycznej, pokazuje się jak energetycy dbają i szanują środowisko naturalne poprzez zaangażowanie na rzecz ochrony bociana białego, popularyzuje się zawód energetyka wśród najmłodszych poprzez wydanie we współpracy z profesjonalnym wydawnictwem dla dzieci i rodziny Media Rodzina specjalnej książeczki obrazkowo-pisanej pt. „Mam przyjaciela energetyka” w ramach serii o zawodach pt. „Mądra mysz”. Dodatkowo spółka zaangażowała się w produkcję odcinkowego filmu paradokumentalnego pt. „Elektryczni”, który pokazuje energetyków przy pracy.

Dodatkowo promuje się energetyków poprzez intensywne działania komunikacyjne mające na celu informowanie otoczenia o wszelkich dokonaniach i zaangażowaniu energetyków np. w zakresie innowacji, nowatorskich rozwiązań (elektromobilność, mobilne urządzenie zasilające, inteligentne systemy opomiarowania, systemy magazynowania energii), otrzymywanych nagród i wyróżnień (OSGP European Utility Week 2018 Award za „Wyjątkowe zaangażowanie konsumentów i zrównoważony rozwój”, tytuł i statuetka Orła „Wprost” w kategorii Lider Biznesu) oraz zaangażowania na rzecz otoczenia (Domy Pozytywnej Energii, eventy iluminacyjne).

W roku 2018 około 3 600 osób odwiedziło obiekty Grupy TAURON na wizytach edukacyjnych.

Udział w Seminariach branżowych organizowanych przez MEN (branża górniczo-wiertnicza i hutniczo-odlewnicza oraz branża elektryczno-elektroniczna i energetyczna).

Projekt „Wypracowanie modelu programu kształcenia zawodowego i praktycznego
w branży elektryczno-energetycznej”
We wrześniu 2018 roku TAURON Polska Energia podpisało umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu, pt.: „Wypracowanie modelu programu kształcenia zawodowego i praktycznego w branży elektryczno-energetycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach działania 2.15 Kształcenie i  szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Celem Projektu jest „Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie w terminie do 31.12.2019 r. modelowych programów praktycznej nauki zawodu oraz ram, jakości staży i praktyk kształcenia dla branży elektryczno-energetycznej z uwzględnieniem głosu wszystkich interesariuszy”.

Projekt realizowany jest przez  TAURON Polska Energia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jest to działanie równoległe do współpracy z oświatą, polegającą na obejmowaniu patronatem wybranych klas, kształcących specjalistów w zawodach, które są najbardziej narażone na wystąpienie luki pokoleniowej. Projekt dotyczy branży elektryczno – energetycznej, która obejmuje 6 zawodów:

 • Technik elektryk
 • Technik energetyk
 • Elektryk
 • Elektromechanik
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik urządzeń dźwigowych

W projekt zaangażowanych jest 7 Spółek Grupy TAURON oraz 100 szkół i centrów kształcenia zawodowego lub praktycznego kształcących w branży elektryczna – energetycznej w całej Polsce.

W ramach projektu zrealizowaliśmy w 2018 roku :

 • Badanie potrzeb, którego celem była diagnoza szkolnictwa zawodowego. Do badania zaproszono 450 osób w tym nauczycieli, doradców zawodowych i pracodawców.
 •  Seminarium inaugurujące projekt: 10 grudnia, Hotel Qubus Kraków
  Seminarium miało zasięg ogólnopolski, uczestniczyło w nim 160 osób. Podczas seminarium z wszystkimi interesariuszami omówiliśmy trendy w kształceniu dualnym, współpracę i działania w ramach projektu oraz pokazaliśmy rozwiązania w zakresie kształcenia  dualnego VR. Podczas seminarium odbyły się również prelekcje eksperckie z zakresu zmian w prawie oświatowym, technologii VR czy narzędzi wspomagających praktyczną naukę zawodu.
 • Praca w Grupie Roboczej – 40 osób z całej Polski
  Podczas spotkania roboczego odbyły się rozmowy w zakresie program adaptacyjny praktykant oraz  w narzędzia do weryfikacji jakości.
 • Wypracowanie modelu kształcenia – do końca grudnia 2018 r.  Przygotowanie wstępnych modelowych programów kształcenia dla każdego z zawodów z branży elektryczno – energetycznej.
POWER – Realizacja pilotażowego programu praktycznej nauki zawodu w ramach branży górniczo-hutniczej dla zawodu „Technik górnictwa podziemnego”. 4.07.2018 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy KSSE, KZiU oraz TWd, na mocy którego jest realizowany pilotaż modelowego programu praktycznej nauki zawodu „technik górnictwa podziemnego” – w ramach projektu „Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej”.

Kluczowe mierniki Wartość / opis
Liczba kategorii zakupowych dla których obligatoryjnie stosowana jest Baza Kwalifikowanych Kontrahentów (BKK) 22
Liczba kontrahentów zakwalifikowana do BKK w ramach poszczególnych kategorii zakupowych 266
Kluczowe inicjatywy Kamienie milowe
Rozwój Bazy Kwalifikowanych Kontrahentów Możliwe jest wprowadzenie modułu „Oceny Kontrahenta”, co pozwoli na ocenę kontrahenta po zakończeniu realizacji zawartej umowy.
Przeprowadzone są jednocześnie niezbędne analizy (pod kątem wartości, wolumenu, ilości udzielonych zamówień niepublicznych oraz ich zakresu, ilości Wykonawców dotychczas biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówień niepublicznych), w celu ewentualnej rekomendacji kolejnych kategorii zakupowych do Listy Kwalifikowanych Kontrahentów.
Analiza dobrych praktyk z branży energetycznej w zakresie zrównoważonego łańcucha dostaw Inicjowanie wspólnych inicjatyw zakupowych (np. w zakresie uzyskiwania  wspólnych interpretacji dotyczących PZP).
Organizacja dni otwartych dla dostawców i kontrahentów Blisko 1000 uczestników z 800 firm odwiedziło w 2018 roku konferencje „Dni otwartych drzwi dla potencjalnych kontrahentów Grupy TAURON” organizowane przez Spółki TAURON Ciepło sp. z o.o., TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Wydobycie S.A.

Kluczowe mierniki Wartość / opis
Liczba spotkań z interesariuszami
 1. 5 spotkań w związku z realizacją inwestycji GPZ Stróża, GPZ Muchówka i linii 110 kV Wygoda-Muchówka oraz Muchówka-Łososina, a także omówieniem kwestii bezpieczeństwa energetycznego gminy Dobra.
 2. Akcja i finał akcji Domy Pozytywnej Energii – w całej akcji wzięło udział 1312 dzieci, a w gali finałowej uczestniczyło 200 z terenu.
 3. Dzień Otwartych Drzwi organizowane przez TAURON Dystrybucja we Wrocławiu – wzięło udział blisko 200 uczestników ze 100 firm. Dzień otwartych drzwi TAURON Dystrybucji w Krakowie. Spotkanie dedykowane było obecnym i potencjalnym kontrahentom i dostawcom spółek z obszaru dystrybucji  ze spółek TAURON Dystrybucja i TAURON Dystrybucja Pomiary i TAURON Dystrybucja Serwis.  W konferencji wzięli udział głównie wykonawcy oraz dostawcy, których  podstawowym profilem działalności są usługi projektowe WN, nN i SN, roboty budowlane na sieci WN, nN i SN, jak i dostawy urządzeń elektroenergetycznych oraz dostawy pozostałe.
 4. Lokalne eventy iluminacyjne (Bolków, Tychów, Oleśnica, Olesno, Zebrzydowice, Niemodlin i Żywiec oraz widowisko Alchemia Światła na Zamku Królewskim na Wawelu) – 8 eventów, w których uczestniczyło prawie 40 tys. osób.
 5. Warsztaty energetyczne dla kluczowych klientów – 3 spotkania, których uczestniczyło ponad 300 osób – organizowane przez TAURON Dystrybucja i TAURON Sprzedaż. Warsztaty Energetyczne dla klientów strategicznych i kluczowych z TD i TS. Cel organizacji Warsztatów Energetycznych: dwukierunkowa komunikacja z klientami – dostarczenie bieżących informacji z obszaru umów dystrybucyjnych, warunków technicznych, punktów styku i wzajemnych relacji biznesowych dostarczenie bieżących informacji z zakresu działania branży i kierunków rozwoju sektora, co bezpośrednio przekłada się na decyzje biznesowe Klientów na rynku energii i gazu – wzrost pozytywnego postrzegania działalności Grupy TAURON w obszarze biznesowym i pozabiznesowym poprzez stworzenie dodatkowych wartości dla klientów – pogłębienie wiedzy, atrakcyjna forma przekazu – reklama aktualnej oferty handlowej i prowadzenie negocjacji biznesowych.
 6. Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy – spotkania i konferencje organizowane przez Opolską Izbę Gospodarczą w Opolu, Zachodnią Izbę Gospodarczą we Wrocławiu, Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach czy Urząd Dozoru Technicznego w Gliwicach, w których uczestniczy lub przekazuje treści i materiały edukacyjne TD. Ok. 4 spotkań w których ogółem uczestniczy kilkaset osób.
 7. Otwarcie stacji GPZ Stróża – 45 osób. GPZ Stróża to nowa inwestycja sieciowa TD poprawiająca stan zasilania dla powiatu limanowskiego i myślenickiego. Przyniesie korzyści dla klientów TAURONA, zlokalizowanych na terenach gmin: Dobra, Jodłownik, Tymbark i Mszana Dolna oraz Raciechowice i Wiśniowa. Ze stacji przy obecnych transformatorach 110/15kV może być zasilanych ok. 7 500 gospodarstw domowych, przy docelowych transformatorach ok. 9 300. Inwestycja rozpoczęła się 27.04.2017 r. od przekazania placu budowy, a zakończyła 04.10.2018 r. odbiorem końcowym w Oddziale. Na jej realizację wydane były dwie decyzje pozwolenia na budowę.
 8. 16 spotkań w gminach.
 9. 19 spotkań podczas wydarzeń specjalnych sponsorowanych przez TAURON (np. Tour de Pologne, forum w Krynicy).
Liczba ankiet konsultacyjnych z otoczeniem 262 + 5129 (TS)

Ankieta przeprowadzona wśród studentów kierunku Elektrotechnika i Energetyka. Ankieta miała na celu poznanie motywacji, oczekiwań i celów zawodowych przyszłych kandydatów do pracy. Celem ankiety była weryfikacja i dostosowanie oferty TD do potrzeb kandydatów.

Kluczowe inicjatywy Opis działań
Konsultacje treści do Raportu rocznego z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym
Spotkania ze stroną społeczną 249 spotkań z organizacjami związkowymi w spółkach Grupy
Spotkania ze społecznościami lokalnymi (m.in. w związku z inwestycjami) W związku z większymi inwestycjami planowanymi do realizacji przez TAURON Dystrybucja Oddział w Krakowie odbyły się spotkania dyrekcji oddziału z mieszkańcami Gminy Dobra, Starostą Powiatu limanowskiego, Wójtem Gminy Dobra w celu przedstawienia informacji na temat bezpieczeństwa energetycznego gminy i powiatu. Spotkanie związane z budową GPZ Stróża. Spotkania z władzami gmin i mieszkańcami gmin Wiśniowa, Bochnia, Żegocina w celu przygotowania inwestycji GPZ Muchówka i linii 110 kV Wygoda – Muchówka, Muchówka – Łososina. Uczestniczyli w nich ze strony TAURON Dystrybucja kierownik wydziałów planowania i rozwoju oraz pracownicy wydziału inwestycji odpowiedzialni za zadanie. Spotkania w gminach z udziałem Pełnomocnika ds. Kontaktów z Samorządami, kierowników regionów SN i nN, Dyrektora ds. Majątku Sieciowego w celu omawiana problemów bieżących gmin w obszarze energetyki, a także problemów energetyki z realizacją inwestycji sieciowych.
Spotkania z przedstawicielami administracji lokalnej W zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych celem uzyskania decyzji administracyjnych w tym m.in.: Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach,  Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania terenu, Decyzji o Pozwoleniu na budowę, odbyto spotkania w urzędach tj.:  Urząd Miasta Jaworzno, Urząd Miasta Będzin, Starostwo Powiatowe Będzin, Urząd Miasta Sosnowiec, Urząd Marszałkowski w Katowicach, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach.
Spotkania z przedstawicielami administracji rządowej Codzienne kontakty (telefoniczne, mailowe oraz spotkania) z przedstawicielami administracji publicznej, tj. z ministrami, pełnomocnikami rządu, pracownikami ministerstw, posłami, senatorami, pracownikami Parlamentu i biur poselskich, itp.
Spotkania ze społecznościami lokalnymi z terenów objętych wpływem eksploatacji górniczej TAURON Wydobycie Bieżące  spotkania dotyczące aktualnie prowadzonych działań prośrodowiskowych i prospołecznych dla poszerzenia eksploatacji złoża.
Rozszerzenie współpracy z lokalnymi organizacjami branżowymi – aktywne wejście do kluczowych instytucji na danym terenie, próba znalezienia wspólnych obszarów działania STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH (SEP) Oddziały Regionalne w: Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Wałbrzychu, Częstochowie, Będzinie (Oddział Zagłębia Węglowego), Bielsko-Białej, Krakowie, Tarnowie.

SEP jest organizacją, która kontynuuje rozpoczętą pod koniec XIX w. działalność społeczną elektryków polskich, stymulującą rozwój elektryki na ziemiach polskich i sprzyjającą wykorzystaniu osiągnięć elektryki dla dobra Polski. Jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. Stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności, osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością. Nadrzędnym zadaniem stowarzyszenia jest podnoszenie wiedzy elektrotechnicznej i dbanie o etykę i tradycję zawodową.

Główne korzyści płynące ze współpracy z SEP dla TAURON Dystrybucja:

 • współpraca z SEP w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • możliwość uczestnictwa przez pracowników Spółki w szkoleniach przedegzaminacyjnych,
 • przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie I grupy dla pracowników eksploatacji „E” i dozoru „D”,
 • korzystanie z pomocy SEP w ochronie praw i interesów zawodowych,
 • uczestnictwo pracowników Oddziału w konferencjach i seminariach technicznych oraz prezentacjach firm z branży elektroenergetycznej,
 • dostęp do opracowań i prezentacji dotyczących branży elektroenergetycznej, których autorami są specjaliści branżowi (członkowie SEP-u i nie tylko) z całego kraju,
 • dostęp do informacji z zakresu najnowszych technologii i rozwiązań z branży,
 • zapewnienie TAURON Dystrybucja możliwości korzystaniu z usług Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP, Ośrodka Szkolenia i Egzaminów SEP.
Udział w akcji Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny Praktyka została wdrożona z uwagi na zapewnienie korzystnych warunków przy zakupie węgla dla rodzin wielodzietnych; zainteresowanie ofertą handlową Spółki; zwiększenie rozpoznawalności marki.
Wsparcie lokalnej inicjatywy Dożynki Miejskie w Jaworznie Współpraca dotyczy działania na płaszczyźnie kulturalnej głównie wśród społeczności lokalnej miasta Jaworzna i okolic, z której wielu jest pracownikami Grupy TAURON i konsumentami produktów TAURONA.
Wsparcie lokalnej inicjatywy Dożynki Miejskie w Jaworzno Byczyna Współpraca dotyczy działania na płaszczyźnie kulturalnej głównie wśród społeczności lokalnej miasta Jaworzna i okolic, z której wielu jest pracownikami Grupy TAURON i konsumentami produktów TAURONA.
Wsparcie lokalnej inicjatywy plenerowej – Obchody 100.lecia powstania Klubu Sportowego Victorii Jaworzno Współpraca dotyczy działania na płaszczyźnie kulturalnej i sportowej, głównie wśród społeczności lokalnej miasta Jaworzna i okolic, z której wielu jest pracownikami Grupy TAURON i konsumentami produktów TAURONA.
Wsparcie 5. edycji konkursu plastycznego w ramach II Ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Praca Górnika i Energetyka – oczami dziecka” koordynowanej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Jaworznie Zwrócenie uwagi najmłodszego pokolenia Polaków na zawody: górnika i energetyka poprzez poszerzenie wiadomości dotyczących tych profesji.

Kształtowanie dziecięcej wrażliwości i wyobraźni poprzez tworzenie prac plastycznych na określony temat.

Kluczowe mierniki Wartość / opis
Przygotowanie i publikacja danych pozafinansowych do raportu rocznego Zagadnienia omawiane w raporcie zostały wybrane na drodze zakrojonych na szeroką skalę konsultacji z naszymi najważniejszymi interesariuszami. Zostały one przeprowadzone we współpracy z firmą CSR Consulting. Dialog przebiegał kilku etapowo, dzięki czemu uzyskaliśmy pełny obraz oczekiwań otoczenia – zewnętrznego i wewnętrznego – względem zawartości raportu oraz działalności organizacji.

Złożyły się na niego:

 • indywidualne wywiady z ekspertami – m.in. z przedstawicielami uczelni wyższych, organizacji związanych z odpowiedzialnym biznesem oraz organizacji pozarządowych o profilu ekologicznym,
 • ekspercka ankieta online – rozesłana m.in. do przedstawicieli organizacji branżowych, regulatora, organizacji pozarządowych oraz partnera społecznego,
 • ankieta online – kwestionariusz, który został rozesłany drogą elektroniczną, został wypełniony przez rekordową liczbę ponad 12 tys. pracowników i klientów.
Liczba publikacji o działalności Grupy TAURON w obszarze zrównoważonego rozwoju Działania TAURONA w obszarze zrównoważonego rozwoju zostały docenione przez ekspertów i uhonorowane miejscem w prestiżowym rankingu Respect Index.
 • TAURON otrzymał również złoty laur za społeczną odpowiedzialność Biznesu.
 • TAURON otrzymał również złoty laur za społeczną odpowiedzialność Biznesu.
 • 12 dobrych praktyk realizowanych w minionym roku przez TAURON zostało opisanych w prestiżowym raporcie Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki.
 • TAURON został również wyróżniony nagrodą The Best of The Best za najlepszy Raport roczny.
Kluczowe inicjatywy Opis
Terminowa i kompleksowa publikacja danych pozafinansowych w raporcie rocznym Raport roczny został opublikowany na stronie www.raport2017.tauron.pl

Wyniki wyszukiwania: