Cel i zasady zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON

Proces zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej TAURON zorganizowany jest w taki sposób, by zapewnić szeroko rozumiane bezpieczeństwo działalności Grupy, wspierając jednocześnie realizację celów Strategii. W ramach zarządzania ryzykiem Grupa dąży do zwiększenia przewidywalności osiągania celów strategicznych – w tym stabilnego realizowania zakładanego wyniku finansowego – koncentrując się przede wszystkim na potencjalnych ryzykach mogących zagrażać kluczowym dla realizacji Strategii dźwigniom wartości.

Zarządzanie ryzykiem w Grupie TAURON:

  1. obejmuje wszystkie elementy łańcucha wartości;
  2. zapewnia centralizację funkcji pomiaru, monitoringu i kontroli ryzyka, a także możliwość oceny pełnego profilu ryzyka w organizacji i spójne zasady zarządzania nim;
  3. zapewnia niezależność funkcji podejmowania ryzyka od jego kontroli i monitoringu, istotnie ograniczając lub całkowicie eliminując możliwości powstawania konfliktu interesów;
  4. zapewnia jasny podział kompetencji i odpowiedzialności, w szczególności poprzez wprowadzenie funkcji właścicielstwa ryzyka;
  5. jest procesem proaktywnym, nakierowanym na odpowiednio wczesną identyfikację zagrożeń, pozwalającą na podejmowanie działań prewencyjnych;
  6. jest procesem systematycznym i nieustannie doskonalonym, co pozwala na bieżąco dostosowywać go do specyfiki i struktury organizacyjnej Grupy, jak również do zmieniającego się otoczenia;
  7. kładzie duży nacisk na budowanie świadomości, szkolenia i zachęcanie pracowników do wykorzystywania wiedzy o ryzykach w codziennych działaniach;
  8. współtworzy w Grupie TAURON system kontroli wewnętrznej, stanowiąc obok funkcji zapewnienia zgodności oraz zarządzania bezpieczeństwem element tzw. drugiej linii obrony.

Ryzyko w Grupie Kapitałowej TAURON rozumiane jest jako niepewne zdarzenie lub grupa zdarzeń, które, jeśli zaistnieją, będą miały wpływ na osiągnięcie zdefiniowanych dla Grupy Kapitałowej TAURON celów strategicznych, zarówno w sposób negatywny (zagrożenie), jak i pozytywny (szansa, okazja).

Wyniki wyszukiwania: